Szeged, 1924. december (5. évfolyam, 277-299. szám)

1924-12-02 / 277. szám

1924 december 2 SZBQBD a Barla Szabó Friedrich leveléről. Barla Szabó József személyes kérdésben szólal fel a Friedrich István által közölt levél ügyé­ben. Ezt a levelet 1920 szeptember 1-én irta. Friedrich fzzal vádolta a miniszterelnököt, hogy kiviteli ügyet támogatott, holott Bethlen István gróf akkor nem is volt miniszterelnök. Ismer­teti sz eredeti intim levelet, amelyet az Esküdt­pörben fel is olvastak. A levélben az áll, hogy nagyatádi Szabó István miniszterrel megbeszélte az ő válasz ójának, Karácsonyi Gyulának azt a kérését, hogy megszállott területen lévő állatait Ausztriába átszá iithatja. Akkor demarkációs vonalon túlról áthozott állatokat szabályszerűen lehetett lovább szállítani, csak a kincstár állat­állományaik gyarapítására bizonyos részt le kellett adni. A miniszter a szabályos kérésre azt mondta, hogy juttassa a kérvényt titkárjá­hoz, ebben a levélben a kérvénynek elintézését kérte. Kijelenti, hogy az ügyben nincs semmi takargatni valója. Az elnök ezután napirendi javaslatot te>z, javasolja, hogy a legközelebbi ülést holnap dél­elölt 10 órakor tartsák, amelyen határozzanak Huszár Dezső és társainak ama indítványa felett, hogy a házszabályrevizióra mondják ki a sür­gősséget. A keresztényszocialisták résztvesznek az üléseken. Szabó József a napirendhez szólva kijelenti, hogy mikor a házszabályrevizió szőnyegre került, a keresztényszocialisták elhatározták, hogy az ellenzékkel szolidárisak lesznek. Szükségesnek tartják a házszabály módosítást, de junkimban a választójoggal. Most, amikor az ellenzék pasz­sz v álláspontra helyezkedett, a keresztény ellen­zék nem tart velük, meit az a felfogásuk, hogy a részletes vitánál egyes módosi'ó javaslatokhoz a többség hozzájárul. Kijelenti, hogy maga is ellenzéki alapon áll, de nem asoaostja magát a botrányt okozó képviselőkkel. Ha az elnök megvonja a szct valakitől, annak nem lehet ellenszegülni és az ellenszegülés fomdalmi ténykedést jelent. Indítványozza az elnöki javas­lattól szemben, hogy a helnapi ülés napirend­jének első pontjaként egy hét tagu parlamenti oizottság megválasztása szerepe jen, amely a panamavádakat vizsgálja meg. A Ház ezután az elnök napirendi indítványát fogadja el. Az ülés vége fél 4 óra tájban. Huszonöt napig marad távol az ellenzék a nemzetgyűléstől. Budapest, december 1. (Saját tudósítónk te­lefon jelentése.) A Demokratikus Szövetség tag­jai hétfőn délben értekezletre jöttek össze a szocialista párt Erzsébet-körüli helyiségében, bogy ott bevárják a nemzetgyűlés mentelmi bizottságának döntését és további magatartá­sukról határozzanak. A megbeszélésen részt­vettek i szociáldemokrata frakció összes tagjai, a polgári ellenzékből Vázsonyi Vilmos és Fábián Béla, akik a demokrata pártot képviselték, továbbá Baross Jáno», a Kossuth-párt részéről Rupert Rezső és Nagy Vince. Az értekezleten a pol­gári képviselők vitték a szót, elsőnek Vázsonyi beszélt, majd Nagy Vince. Abban állapodtak meg, hogy az összes baloldali ellenzékiek vál­lalják a szolidaritást, tekintet nélkül a kitlltási napok különbözőségeire, a kitiltott képviselőkkel is amig a 25 nap le nem jár, egyik sem tog elmenni a nemzetgyűlés ülésére. Befelyásos politikai köröktől kaptuk a mai napon a következő információt: A szociáldemokrata párt vezetőség: a tegnapi nap folyamán elhatározla, hogy a mentelmi bizottságban sem a mentelmi bizottság e'é utalt képvise ők, sem pedig a szocialista frak­cióhoz tartozó mentelmi bizottsági tagok nem fognak megjelenni; elhatározták továbbá, hogy a mentelmi bizotlság elnökének egy nyilatko­zatot fognak átadni, amely szerint törvény­ellenesnek mondják ki a Ház azon határozatát, amely egyes képviselőket a pénteki ülés botrá­nyaiból kifolyólag a mentelmi bizottság elé utasított. Ezek indokolásául azt hozzák fel, hogy a nagy zajban az elnöki enunciációkat nem hallottak és igy a szavazásban sem ve­hettek részt. Vázsonyi levele Ztitvayhoz. Vázsonyi Vilmos azzal a kéréssel fordult a nemzetgyűlés alelnökéhez, Zsitvayhoz, hogy fejezze ki sajnálkozását a történtek felett is hogy fegyveres beavatkozásra került a sor. Az ellenzék ezzel bizonyára megelégedne és igy zavartalanok lehetnének a nemzetgyűlés további ülései. Sajnálattal kel! azonban megállapítani, hogy Vázsonyinak ezg a közbenjáró lépése visszautasításra talált. Gömböt Bethlennel keres kapcsolatot. Politikai köröket most azok az ellentétek fog­lalkoztatják^ amelyek Gömbös Ulain között támadtak. Értesülésünk izrrlnt Gyömbös Gyula teljesen elkedvetlenedett. Nem tarlja megfelelő­nek a fajvédők csoportjának működését. Kedve­vesztettségéhez még a Zsirkay-ügy is hozzá­járul. Gömbösnek most újra orientálódnia kell és valószínűleg Bethlen gróffal veszi fel a régi kapcsolatot. Zsirkay János mandátuma fölött el kellett halasztani a döntést. A nemzetgyűlés 3. számú bizotfsága üléiét tudvalévőleg holnapra tüzfe ki, hogy azon íté­letet hozzon Ziirkay János mandátuma ügyé­ben. Mint most értesülünk, váratlan akadály jött közbe, ugyanis Nemes Bertalan, a bizottság elnöke, megbetegedett és erről ma levélben ér­tesifeite a bizottság tagjait. Egyben elrendelte, hogy az összes ügyek további tárgyalását el kell halasztani. Ugyancsak elmarad a bizottság december 4 re kitűzött ülise, amelynek napi­rendjén Peidl Gyula panasszal megtámadott mandatuma szerepel. A Demokratikus Szövetség nyilvánosságra hozza véleményét a panamavádakról (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A De­mokrata Szövetség ma a délutáni órákban fog­lalkozott Bethlen grófnak az egyesalt ellenzéki szövetség mai beszédére adott válaszával. A szövetség határozattá leszögezi, hogy a demo­is harcolni tog a Minthogy pedig a panama vádak bizonyítására a lehetőséget a nemzetgyűlésen megvonták, módot fog találni arra, hogy véleményét más uton hozza nyilvánosságra. Rákóczy Ferenc képviselőt megbízták, hogy a nagyatadi választási petíció ügyében a szük­séges lépéseket tegye meg. Az alsóausztriai községi választások. Bics, december 1. A tegnapi alsóausztriai községi választásnak ideiglenes összeállítása szerint a polgári pártok 122 és a szociál­demokraták 2 mandátumot nyertek. Számba veendő azonban, hogy a mandátumok száma 118 cal növekedett. A kommunisták, akiknek eddig 28 mandátumuk volt, a tegnapi válasz­táson 6 mandátumot elvesztettek. ; kratikus ellenzék továbbra közilet biztonságáért is a jogrendért. A harcot még fokozot'abb mértékben fogja folytatni. l Radics az orosz szovjettal forradalomra kötött megállapodást. Belgrád, december 1. A belgrádi Politika cimü lap jelentése szerint a jugoszláv kor­mánynak okmányszerü bizonyítékai vannak arra, hogy Radics a moszkvai internaclondléval véglegeszn megállapodott. A jugoszláv fórra• • MMAMMMMMAAMMMMMMMAMM:: dalom kirobbantását a jövő év elejére tervez­ték, ezzel kapcsolatban tsmét arról beszélnek, hogy a kormány a legerélyesebb eszközükkel lép fel Radiccsal és a horvát parasztpárttal szemben. Irába Jínos komiszáros költségjegyzéke is, mely szerint a katonaálli ás kiadásai 58 f. 17 kr.-t lett ki, mit nevezett a saját zsebéből elő­legezett a városnak. Október 8-án jelentkezett Pálffy János nyi boktai születésű borbélylegény, hogy lovasszolgálafot akar teljesíteni. Mig Mülier és Szekeres a segedelem dolgá­ban referáni Szegeden jártak, azalatt a megye ujabb határozatot hozott s hogy ezt mihama­rabb értésére adja az érdekelteknek, nem várta be, hogy a követek visszaérkezzenek Szegvárra, hanem Barcza antul szolgabírót és Mihályfi Ferenc subprocomhzáriust Szegedre küldötte a tanácscsal való tárgyalás végett. Természe'e­sen az ujabb határozat ujabb anyagi áldozatot jelentett. Arra kérte a két kiküldött a tanácsot, hogy azoknak a hivatalnokoknak a fizetését, akik az insurrectióban résztvesznek, az egész fölkelés alatt adja ki a város. A városnak azonban nem volt olyan tisztviselője, aki a vá­ros által megajánlott 100 ember között kato­náskodott. Volt azonban clyan, aki mas helyen állott be katonának. A tanács dacára ennek, nem helyezkedett a rideg elutasítás legkényel­mesebb álláspontjára, hanem ugy határozott, hogy .a jelenvaló király és haza szüksége könnyebbitésére nézve már ajánlott 100 katona­ságon és 1500 forinton kivül, akarván a nemes város különbözött hívséget ebben is bizonyítani, azon férfiak fizetésük egyharmadát ki fogja szolgáltatni". (Folytatjuk.) Seypel merénylőjének biinpöre. Jawurek merénylőt negyedfélévi súlyos börtönre Ítélték. Bécs, december 1. Ma kezdte meg dr. Altmann udvari tanácsos, az országos törvényszék elnöke a 29 éves Pottensteinből származó Jawurek Ká­roly szövőmunkás bűnpörének a tárgyalását, akit azzal vádolnak, hogy 1924 junius 1-endr. Seypel kancellárra két lövést adott le és ezáltal szándé­kos gyilkosság végrehajtására vezető cselekményt kísérelt meg. A vádirat felolvasása után a védő javasolja a pörnek esküdtszék elé való utalását, minthogy politikai bűntettről van szó. A biróság a védelem javaslatát elutasítja. A vádlott kihallga­tása során kijelenti, hogy bűnösnek érzi magát, de nem volt szándékában a kancellárt meggyil­kolni. Nagyon rossz dolga volt és minthogy min­den ember azt hangoztatta, hogy a kancellár oka mindennek, ezt ő elhitte, de a bűntény elkövetése alkalmával nem azzal a szándékkal ment oda, hogy a kancellárt minden körülmények között megöli, csupán alkalomra várt, amikor ezt meg­teheti. A vádlott ezután a tettet közvetlenül meg­előző eseményeket ismerteti. Amikor a kancellárt meglátta, többé nem tudott magán uralkodni. A merénylet részleteiről semmit sem tudott mondani. „Igazi bolond* módjára cselekedett, — mint mon­dotta. Az elnök felolvastatja azt a levelet, amelyet Jawurek október 2-án intézett] Seypel szövetségi kancellárhoz. Ebben a levélben kegyelmet kért a szövetségi kancellártól s egyben annak a kíván­ságának ad kifejezést, hogy a kancellár még sokáig éljen. A levél felolvasása közben a vádlott szeméből egyre omlanak a könnyek. Elmondja, hogy szer­vezett szociáldemokrata. A szociáldemokrata párt alapelveiről semmit sem tud. Ezzel befejezték a vádlott kihallgatását Dr. Seypel szövetségi kancellár, akit tanuként hallgatnak ki, elmondja az eset lefolyását. Az elnök megkérdezi, hogy hivatásának folyta­tásában mennyi ideig volt akadályozva. Seypel kijelenti, hogy öt hétig feküdt kórházban. Ennek a hosszabb fekvésnek azonban nem egye­dül a megsebesülése volt az oka, hanem az, hogy betegségéhez cukorbetegsége is hozzájárult Maga a seb nem okozott különös fájdalmat. A védő megkérdi, hogy mi a személyes felfo­gása a cselekményről, az elnök azonban nem en­gedi meg erre a kérdésre a választ. Dr. Seypel megjegyzi, hogy kész volna erre a kérdésre vá­laszolni, ha az elnök megengedi. Védő: Bizonyára a kiengesztelődés szellemében gondol a cselekményre. Tanú: Ugy van I Amig a volt kancellár kihallgatása tartott, a vádlott több izben felzokogott. Ezután a törvényszéki orvos mondotta el véle­ményét, majd több szemtanú kihallgatásához fogtak. Immerdörfer államügyész és Hochsinger ügyvéd elmondja vad-, illetve védőbeszédét, mire az es­küdtszék rövid tanácskozás után kihirdeti Ítéletét. Jawurek Károly vádlottat három évi és hat hónapi súlyos börtönre Ítélték, negyedévenként 1—1 böjtnappal. A junius hó 1. óta tartó vizsgálati fogságot a büntetésbe beszámították. 'MMMMAMMMMMMMMMMMMMWIM — üspán nem ratifikálja a genfi egyez­ményt. Tokióból jövő félhivatalos rádiójeleaUis szerint a japán kormány elhatározta, bogy a genfi jegyzőkönyvet — ba Arglia tartózkodik aláírásától —, ő sem ratifikálja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom