Szeged, 1924. szeptember (5. évfolyam, 200-224. szám)

1924-09-02 / 200. szám

»iám ára 2000 korona fl>9*!<r>»JI»«I « ilMWW 4*< Mt P«ra*-atca 1 (Fö­ft<l'T«MliHn>l uen ben4 *•)»• on 1 vn JMieged" «««lel«­• *«» kirtteláwl aindoi a», Iotm stáa ára 2000 k» I.4L KtMbnttsl tnkl № . C>i4»l> kflyben 40000, »wto­,.|ln t* rldtkaa 4500B M. •irOrtési liíl i Pélhasínon I mm. 400, egy hasábon 800 máslé) hasábon 1200. SiOveg­köil 25 százalékkal drágább Apróhirdetés 10 szóig 0000 kot. SzOvegkOzti közlemé­nyek soronként 6000 korona. Családi értesítés 45000 kor V. évfolyam. Szeged, 1924 szeptember 2, KEDD. 200-ik szám. Munkaalkalmak. Pénteken összeül a nemzetgyűlés, bogy a munkanélküliség kérdésével foglalkozzék. Két­ségtelenül sokat fognak beszélni, feleresztik ötleteik szines luftballonját a honatyák, kitérnek a kritikákban olyasmikre is, ami nem tartozik szorosan a tárgyhoz, de sem a kérdést nem ragadják meg gyökerében, sem a bajokat nem tárják fel ugy, amint azok rágódnak az életünk gyökerén. Lesz-e szó arról a rengeteg munkátlanról, akit B listás mivolta cimén bocsátottak el, igérve a számukra uj elhelyezést magánvállala­toknál, olyanoknál, amelyek szintén redukálják az alkalmazottjaik létszámát ? Egyáltalán meg merik-e fogni egyszer azt a kérdést, hogy lis­tákba sorakoztatták az ország népét: ki dolgo­zik, ki nem? Mert idegre, gyomorra megy a áték, már nem csupán vérbe, ami itt folyik, (iváó munkaerők válnak máról holnapra fog­alkozásnéikűliekké csak azért, mert az ő hiva­alukra nagyobb elbocsátási kvótát róttak ki s magas fizetéssel lopja a napot, kinlódik üres idejének minél több tartalmatlanságával a má­sik, aki szerencsésebb csoportosításba jutott. A verejtékeive dolgozó embert szivén üti Smith főbiztos statisztikája arról, hogy a há­ború óta mennyivel szaporodott a közalkalma­zottak létszáma s hogyan nyargalnak sok szá­zan a hatodik, meg az ötödik fizeté&i osztály­ban olyanok, akik normális körülmények között a hetedikből vonulnának, szolgálati idejük ki­töltésekor, nyugalomba. Lehet eredménye a humorba fulladó szanálásnak, ha az igát vonó kezelőszemélyzetből történik az elbocsátás na­gyobb százaléka s a fogalmi kOrömfaragó, aki épp ugy ifool, mint a börziáner, csakhogy nem árut, hanem aktát, vad iramban rohan előre a hivatali ranglé rán? Hiszen a régi Magyar­ország kétszeresét el lehetne igazgatni azzal a személyzettel, amit most mutatnak ki, — ha­csak nem téved a minősítésben a statisztika készítője. Mert hogy hol van az a rengeteg hivatalnok, arra nem láttunk még választ, hiszen mi köztisztviselőnek csak azt vagyunk hajlan­dók elismerni, akii ennek ismer el az 1912. évi törvény. Ebbe a klasszisba nem lehet tobb embert besorozni, mint amennyi — a legrosz­szabb esetben is — akkor volna, ha régi terü­leteink határai között élnénk. Ne értsen bennünket félre senki, mi nem vagyunk ellenségei a tisztviselíosztálynak, hi­szen számos erős harcunk, szókimondásunk bizonyítja az ellenkezőjét. Éppen az ö érdekü­ket védjük, mikor azt kivárjuk, hogy jelenjen meg végre a tiszta, félreérthetetlen adatu tiszti címtár, amely számszerint mutatja ki, hogy a minisztériumok, az állami hivatalok, a várme­gyék, a városok kötelékébe ki tartozik, azokat az állásokat töltik-e be, amelyek szervezését csak a törvény engedte meg. vagy vannak ki­magyarázható, ezeken kivül eső állások, amiket talán szükségessé tett ideig-óráig a háború s amik feledékenységből megmaradtak a mai napig is? Nem beszélünk a levegőbe, de ma­gunk is ismerünk — nem is olyan messzire — hivatalt, amelynek tisztviselői létszáma ma dup­lája a léginek, pedig az ország idetartozó terü­letéből jó rész elveszett azóta. Tiszti cimtárt kélünk, mert csak így lá'unk tisztán. Zárszámadásokat kérünk ÍZ ország ki­adásairól, évekre visszamenőleg, mert akkor le­het majd nagyobb biztonsággal megállapítani, hogy mekkora a munkátlanok száma, ki fekszik neki bivaly-mellel a dolognak s ki páváskodik agyon^erheltségét felpanaszolva, mikor csakis egyféleképpen terhelt, azzal, hogy mindig irtó­zott a munkától. Nagyon rossz bőrben vagyunk, e fOlölt nem lehet vita, de az is kétségtelen, hogy csak egy uj Messiás vezethetné ki az emberiséget a boldogulás szárazföldjére ebből a hináros vízből, amelybe beleverfdött. Munkaalkalmakat adjon a koimány ? Miből? Hogyan ? Az emberek elszoktak a dologtól, évek óta a szerencsét kergeti itt mindenki s ha kimerült az egyik konjunkturaágazat, mindig jött helyébe ujabb. A tavalyi hossz volt a leg­utolsó, akkor derült ki, hogy a mindennapi kenyerének felét kosztba adta a középosztály is, lókötö vállalatok lókötő vezetőinek rongy rész­vényeit vásárolta balomra, amit pedig menteni leheiett volna, azt elvitlék az elszapoiodott vállalatok. Tavaly óia csak lefelé mozdul a helyéből minden, a bankocskákat (sokszor gaz­dás'ul) bezárták, a magántisztviselői pálya a réginél is rosszabb lett s munkaalkalomnak körülbelül csak azt tekintjük, hogy felmászik a létrára néhány kőműves s vakarni kezdi a falat, ötlet, koncepció, lendület, az orron tul való látás, valami közjót is eredményező kezdés, ahol sürgő forgó hangyabolyként sok ezren he­lyezkedhe'nének el, — az nincs. Csak hivatalt adjon az Isten, csak fixet, akármilyen kevés legyen, majd kiorditjuk a feljavítását. Ilyenkor áll elő az a helyzet, hogy amikor a kevés szolgálattal rendelkezőt elbocsátják, aztán ke­resnek neki valami uj állást, használhatatlannak bizonyul. A magáncégnél azt hiezi, hogy igaz­gatni fog, azaz ludás, hozzáértés nélkül paran­csol, a gazdaságban pedig mindig csak lovagolna. Mielőtt a munkaalkalmakat megszereznök, előbb dolgozni kellene megtanítani a mai generációt. De ne azok az idősebbek legyenek a mestereik, akik ma is raffinált ötletekkel variálják uton­utfélen, kávéházban, korcsmában a semmittevést. Péntekre hívják össze a nemzetgyűlést. Budapest, szeptember 1. Hétfőn küldöttség járt a nemzelgyülés alelnökénél, Zsltvay Tibor­nál s átad a neki a nemzetgyűlést összth vó kérelmet. Szocialista és liberális képviselők voltak a kérvény aláírói és átadói. A nemzet­gyűlés összehívásának célja elsősorban: a munk! nélküliség ellen teendő intézkedések sür­getése. A kormány ugyanis alig tett valamit ebben a nagyfontosságú, égetCen sürgős kér­désben. Zsitvay Tibor átvette a kételitet s aztán VÜSS József helyettes miniszterelnökkel folytatott megbeszélést. A tanácskozás ered­ménye az, hogy a nemzetgyűlést pintekre hív­ják össze. Az összehívást Peyer Károly, a szo­ciáldemokrata párt szónoka fogja pénteken meg­indokolni. Peyer a munkanélküliségről, a for­galmi adó előlegek behajtásáról is a vagyonváltság földek árát is haszonbérét megállapító pinzügymi­I niszteri rendelet igazságtalanságairól fog beszilni I és felszólalásának első részére Vass helyettes ; miniszterelnök, második és harmadik részére pedig Bud János tárcanélküli pénzügyminiszter fog a kormány nevében reflektálni. A miniszterek fel­szólalása után kerül sor a következő ülés napi­rendjének megállapítására. A Ház elnöke azt fogja javasolni, hogy a Ház legközelebbi ülését október 1 in tartsa meg és javaslata mellett szólal majd fel a kormánypártnak két tagja. Az ellenzéki képviselők részéről a forgalmi adó­előlegek behajtásának ügyét ismertető Sándor Pál és Drózdy Qyözö a nemzetgyűlés együtt tartását fogja indítványozni, bár ké'ségtelen, hogy a többség ezt az indítványt le fogja sza­vazni. Dróidy Qyözö kijelentette, hogy ha a szociáldemokrata párt szónoka nem teszi szóvá az Esküit- ügyet és az Erzberger-ügyet, akkor ezekre a kérdésekre ő fog felszólalásában ki­terjeszkedni. Valószinü, Hogy ez a felszólalás vihart fog előidizni. Nagyatádi Szabó nem je­lenik meg az ülésen, nehogy replikája elmér­gesitse a nemzetgyűlés hangulatát. Az elnökség indítványa az lesz, hogy október 4-ig napolják el a nemzetgyűlést. A miniszterelnök (Serifbe utazott. Bethlen István gróf miniszterelnök tegnap délelőtt tíz órakor Daruvdry Qéza külügy­miniszterrel, Khuen Hiderváry Sándor gróf kö­vetségi tanácsos és Oajzágó László min. ta­nácsos kíséretében Qenfbe utazott. Utján a céljától ezeket mondta: — Rendkívül fontosnak tartom, hogy meg­ismerkedjek és érintkezésbe lépjek az ántánt uj kormányelnökeivel. Magán a tanácskozáson hivatalosan nem veszek részt, mert azon Magyar­országot Apponyl Albert gróf, Korányi Frigyes báróval együtt képviseli s ők már részt is vettek a Népszövetség tanácsának nyílt ülésén. Ugyan én is részt vesiek majd az üléseken, de hangsúlyozom, nem mint hivatalos delegátus. Különben mi a genfi tanácskozástól semmi különösebbet nem várunk, ellenben az ország érdekében valónak tartom, hegy az uj minisz­terelnökökkel, kik idóközben kerültek külön­böző ánlánt-kormány élére, megismerkedjem és velük megbeszélést folytassak. Három ellenzéki beszámoló Debrecenben. Debrecenből jelentik: Háromhónapi késlekedés és készülődés után vasárnap végre választóik elé állhattak Debrecen város képviselői, hogy beszámoljanak az aktuális kérdésekről. Debre­cen és az egész ország ellenzéki polgársága nagy érdeklődéssel várta a beszámolókat. Vasár­nap délelőtt az érdeklődő polgárok tömege telje­sen megtöltötte a Hatvany-utca 60. számú ház hatalmás udvarát. Elsőnek Hegymegi Kiss Pál be­szélt. Mi — mondotta — a béke és szeretet ural­mát akarjuk megvalósítani. Jóllehet, egyeseknek nem tetszik, hogy mi demokratikus irányzatot kí­vánunk és ennek megfelelő szociális politikát kö­vetelünk, mert az elkövetkező demokratikus átala­kulás az osztályuralom megdöntését jelentené. Azt akarjuk, hogy ne csak a birtok, hanem a munka jogai is biztosítva legyenek. — Györki Imre be­szédében az Eskütt-üggyel is foglalkozott. Mint védő, legjobban meg tudja mondani, hogyan húz­ták el három évig ezt az ügyet. 0 a tizedik védő, aki ebbe az ügybe belekeveredett, mert a többi védőt sikerült különbözőképen terrorizálni. Három vizsgálóbírót emésztett el ez az ügy és most már a második ügyésztől akarják elvenni a vádat Amikor ennyi előzmény után mégis biróság elé került az Eskütt-ügy, a miniszterelnök váratlanul szolidaritást vállal az Eskütt által súlyosan vádolt j miniszterrel és ő önkényesen szolgáltat elégtételt • minisztertársának és ezáltal befolyásolja a bírósá­got. — Nagy Vince előbb a gazdasági és pénz­ügyi visszásságokat tette szóvá, majd a londoni konferencia hatásáról és Magyarország külpoliti­kai orientációjáról beszélt. Csakis a kormánynak demokratizálásával szerezhető meg Európa békéje és Magyarország is csak abban az esetben fog­lalhat helyet a kulturállamok sorában, ha a jelen­legi rezsimet igazi demokratikus kormány váltja föl. Nem sikerült volna londoni egyezmény, ha azt nem az angol munkáspárt vezére, Ramsay Macdonald és a francia demokrácia legelső kép­viselője, Herriot alkották volna meg a német de­mokrácia képviselőivel, akiket valamennyiüket a békülékenység szelleme hatott át. A mai kor­mányzati rendszerrel hiába megy a miniszterelnök Genfbe érintkezést keresni a nyugati államférfiak­kal. Ilyen rendszer mellett Magyarország nem fog helyet kapni a nyugati demokratikus államok kö­zösségében. A gyűlés végeztével üdvözlő táviratot küldtek Herriot francia és Macdonald angol miniszter­elnöknek Vasárnapi tanácskozás a belügymi­nisztériumban a városok szanálásáról. Vasárnap délelőtt Ladik Gusztáv belügyi államtitkárnál hosszas tanácskozás folyt, ame­lyen a belügyminisztérium és a pénzügyminisz­térium szakreferensei vettek részt. A tanácsko­záson a belügyminiszter által már a legköze­lebbi napokban kibocsátandó három rendeletet vitattak meg, amelyek a városok, vármegyék és községek háztartásának szanálására vonatkoz­nak. A három rendeletei kapcsoa'ban, ame­lyeket a városok szanálásával kapcsolatban a belügyminiszter még e hé en szándékszik ki-

Next

/
Oldalképek
Tartalom