Szeged, 1924. szeptember (5. évfolyam, 200-224. szám)

1924-09-02 / 200. szám

SZHÜKD adni, dr. Lukács Ödön pénzügyminiszteri taná­csos, aki a rendeletek pénzügyi részét kidol­gozta, a következőket mondotta: — A városok, vármegyék, községek szanálá­sára vonatkozó tervezetek a pénzügyminiszté­riumban már hitekkel ez lőtt elkészültek s most már a belügyi kormányzat végzi el rajtuk az utolsó simításokat. Ami a kiadandó rendeletek lényegét ilteli, erre nézve csak annyit mondhi­tok, hogy mind a három rendelet elsősorban a városi, megyei és községi háztartások arany­költségvetésének módozatait állapi j i meg, azután részletesen körülírja a városi háztartá­sokban eszközlendö létszámcsökkentés alapel­1924 szeptember 2. veit. Továbbá fontos újításokat tartalmaznak a városi és megyei adórendszer átalakítása dol­gában is és egészen uj alapokra helyezik a vidéki közigazgatást. Értesülés szerint ezek a rendeletek bevezetői lesznek Rakovszky Iván közigazgatási reform­jának, amelynek előmunkálatai a belügyminisz­tériumban már szintén igen nagy mértékben előrehaladtak. Ami a városi ház'artások arany­költségvetésének megállapítását illeti, erre nézve a rendeletek előírják, hogy a költségvetések összeállításának záros ha áridőn belül, a rende­letek megjelenéséből számított egy hónap al att el kell készülniök. Nagyatádi a személyét ért támadásokról. Nagyatádról jelenlik: Vasárnap leplez ék le a nagyközség kilencven hősi h ilált halt szülöt­tének enlékszobrát. Az ünnepségre leutazott kíséretével nagyatádi Szabó Istvá i földm velési miniszter ii, aki a déli lakomán nagyobb be­szédet mondott s ebben általánosságban fog­lalkozott a személyét ért támadásokkal. — Az alatt a 16 esztendő alatt — mondotta —, amióta dolgozunk, értünk dicsőség;! is, kap­tunk elismerést is, de kaptunk szomorúságot, vádaskodást és gyalázkodást is. Ha valaki kapott, én vagyok az, aki mindenből kaptam. Politikai működésem a legnagyobb ellentéteket, támadásokat és gyalázkodásokat is váltotta ki. Az elvi karcok it az ember ereje és idegzete b rja. E téren tud küzdeni. Aminor azonban a gyalázkodás fegyverével kell szembeszállni, amikor a vádaskodás zudul az ember fejére ártatlanul, ez próbára teszi az ember erejé'. Nekem is az lett az árulóm és gyalázóm, aki velem egy tányérból mártott. Mégis nyugodt lelkiismerettel állok, mert látom, hogy sem a hata­lom, sem a nép áruló juddspénzért el nem adott. — Amikor itt vagyok barátaim között, újra éled bennem az a reménység, hogy nem győ­zedelmeskedhetik az ördög; ideig-óráig megté­vesztheti az embere e', de a végső diadal az igazságé. A kisgazdapárt erejét odaadta a nem­zet szolgálatára, összefogott Magyarország min­den rétegével, azért, hogy a nemzet agyét megmentse. A kisgazdapárt a legnagyobb be­csülettel és őszinteséggel kereste és keresi min­dig a magyar intelligenciának a megértését. Ilyen körülmények között nem lehet azzal vá­dolni bennünket, hogy osztálypolitikát foyta­tunk. F.gye'meztetnem kell a magyar közvéle­ményt, hogy mi mindent megtettünk a tekin­tetbei, hogy a magyar társadalom minden rétegét az alkotó és az országot megmentő munkára egyesítsük és összefogjuk. Vigyázza­nak azok, akik ezt az össze artást megdönteni és szétbontani akarják, mert a jobbra való eltolódás aligha lehetséges! Nézzék a világ­eseményeket és vonják le belőle a következmé­nyeket. Bárhol történik változás, az rendszerint balfelé történik. Mindent elkövettünk, de min­dennek van határa. Ha vannak, akik meg akarják bontani azt az összetartást, ameyet létesítettünk és ha ennek az összetartásnak megbontása sikerülne s ha látjuk, hogy az or­szág érdekét nem tudjuk azon az t\ton szol­gálni, anHyen akartuk éi akarjuk szolgálni, megvan az eszközünk arra is, hogy önállóan keressük ezt. — Itt van a földreform kérdése. Ha ismét a rövidlátás győz e tekintetben, ha nem látják be, hogy mi történik ezen a téren a szonszédálla­mokban és világszerte, hi nem segítik elő, akkor újból föl fog vetődni ez a kérdés, azon­ban mái formában fogják megcsinálni. — Akiknek sok az, hogy van egy kisgazda miniszter, megérhetik esetleg azt, hogy csupa munkásminiszter lesz az országban. Vigyázza­nak ezek, láss mak és nyissák ki szemüket az urak. Nézzék az európai helyzetet, nézzék azt, hogy mit mutat a fejlődés és mi követkeihetik belőle 1 Mi is ott akarunk lenni, ahol az or­szág ügyeit inté ik, de velük egyíltt dolgozunk éspedig népszerűségünk rovására. Egyik rész­ről azt hallom, hogy az urakkal dolgozom, el­hagytam a parasztokat. A másik részről azt, h gy el akarom a földet venni, hogy demagóg vagyok, hogy osztá ypolitikát folytatok. Hol van itt az igazság? Az igazság, szent hitem sze­rint, az én és pDlitikai barátaim részén van. A mi politikánk az a politika, amely a nemzet minden erejét fölhasználja, a nemzet szolgála­tába állítja. Még a szociáldemokrata párttal sem kivdnok olyan harcot folytatni, amely egyikük vagy másikuk megsemmisítésére vezet. Nekik is van bizonyos létjogosultságuk. De nem kívántam sohasem mellőzni a magyar intelligenciát sem, hanem mindegyiket a nem­zet szolgálatába szeretem állítani. Ez a politika marad továbbra is az én politikám, ezt foly­tatom, amig engedik. Ha nem, akkor tudjuk a helyünket. Becsületes uton h iladtam, szegényen kezdtem, szegényen végzem is politikai pályám. A földmivelésügyi minisztert szavai végezté­vel ünnepelték a megjelentek. Ezután még többen szólaltak fól a miniszter mellett. Ma nyilt meg a Népszövetség ötödik ülésszaka. Motta lett az elnök. Genf, szeplember 1. Ma délelőtt 11 órakor nyitották meg Genfben a Népszövetség ötödik üiésszakát A legtöbb delegátus már Genfbe érkezett. Herriot és Macdonald csak kedden érkezik meg. Párisi félhivatalos jelentés szerint a két mi­niszterelnök nyilatkozni fog arról a kérdésről, hogy a Népszövetség illetékes e a német fegy­verkezés ellenőrzésére A Népszövetség állandó ka'onai bizottsága legutóbbi ülései során javas­latokat dolgozott ki Németország és a volt ellensége« állanok katonai készültségének meg­vizsgálására vonatkozóan A francia megbízottak a kormányukhoz intézett beszámolóban azt a kívánságukat fejezik ki, hogy a kérdést a lehető leggyorsabban oldják meg. Parmoor lord, aki Angliát képviseli a Népszövetség tanácsában, ezzel szemben arra az álláspontra helyezkedik, hogy a jelen pillanatban csak Bulgária, Ausz­tria és Magyarország ügyét vizsgálják meg. Macdonald és Herriot jelenleg tanácskozást folytat arról, hogy a Népszövetségnek joga van-e Németország katonai készültségének tanulmá­nyozására és éppen ezért ezt a kérdést a ka­tonai bizottság nem is tárgyalta eddig. Genf, szeptember 1. (Népszövetiégi hírszol­gálat.) A népszövetségi tanács, valamint a ka­tonai ellenőrzésről tárgyaló állandó katonai bizottság tanácskozásairól a kö/etkeaőket je­lentik : Azoknak a jivaslatoknak a tárgyalásánál, amelyeket a katonai bizottság ai élet belépte­tendő ellenőrző szerv tekintetében dolgoz ki, hogy azután ezekei a javaslatokat a népszövet­ségi tanács elé terjessze, a bizottságban élénk vita keletkezett abban a kérdésben, vájjon az ellenőrzési rendszert csupán Bulgária, Ausztria és Magyarország ellenőrzésére kiterjeszkedve állitsák-e fel, vagy pedig már most tekintettel legyenek Németország ellenőrzésére. Ho.'Siabb vita után, amelynek során bír szerint nézeteltérések merültek fel a francia és az angol bizottsági tagok közt, végül is ohsz részről benyújtott javaslatra ugy határoztak, h;gy a nípszövetségi tanácsot arról értesitik, bogy a tanács a maga óhajtásait világos kérdő­pontokban terjessze a bizottság elé, amelyek­ben ezt a kérdést határozottan körvonalazzák. A héifö esti zárt ülésen a tanács részletesen megvitatta a felvett alapvető kérdéseket, ame­lyeknek megoldását egy fcésöbi ülésre ha­lasztotta el. A mandátumvizsgáló bizottság jelentésének tudomásul vétele után a nemzetek szövetségé­nek közgyűlése ma délutáni ülésében Motta szövetségi tanácsost, a svájci delegáció vezető­jét 47 leadott szavazatból 45 szavazattal a köz­gyűlés elnökévé választották. Korányi hiteltámogatást kér a Nemzetek Szövetségétől. Budapest, szeptember 1. A Népszövetség magyar albizottságának ülésén Korányi Frigyes báró nagy beszédet mondott, amelyben köszönetet mondotta Népszövetség támogatásáért és bejelentette az eddig lefolyt akció teljes sikerét. Többek közt ezeket mondotta: A Nemzetek Szövetségének cselekedete meggyőzte a magyar nemzetet, hogy ez a szövetség nem egyes boldo­gabb, hatalmas nemzetek befolyását érvényesiti azok saját érdekében, hanem magas eszményt szolgál. Ez a tény mindnyájunk lelkében derengett, akik az igazsághoz, a szabadsághoz és az emberi méltósághoz való jogát elismerjük minden ember­nek, bármely nemzet, vagy faj fia legyen is, de a Nemzetek Szövetsége az, amely ennek az eszmé­nek gyakorlati érvényesítését kezdi meghozni a fáradt, konvulzióktól gyötört világ számára. A ma­gyar nemzet ma már osztja ezt a hitet, ezt a re­ményt és amit érte a Nemzetek Szövetsége tett, azt azzal .kivánta meghálálni, hogy a szövetség eszményét egyesíti saját nemzete eszményeivel. Nem mulaszthatom el, hogy itt e helyen ne mondjak köszönetet, főként az Önök megbízottjának, Smith Jeremiás urnák és munkatársainak. A Nemzetek Szövetségének müve rövid pár hónap alatt nagy, üdvös változást idézett elő. A magyar pénz stabi­litása biztositva van. Kitűnően működő uj jegy­bankja garantálja a valutapolitika helyes és biztos vezetését. — Nincs semmi kétségem, hogy a népesség további erőkifejtése biztosítani fogja mindazokat az állambevéteíeket, amelyek a terv végrehajtásá­hoz szükségesek és azt az önfegyelmezettséget és önfeláldozást fogja tanúsítani, amelynek példa­szerű esetét mutatja a kellő fizetésben nem része­síthető tisztviselői kar hosszú szenvedésteljes évek óta. — A tervet végrehajtjuk, jól lehet még egy té­nyező nehezíti meg. A gazdasági talpraallást, amely nemcsak nemzeti, hanem európai érde­künk, még nem biztosítja egyedül az államház­tartás és a pénz szanálása. Az egész gazdasági életnek le kell vetnie bágyadtságát. A nagyon megcsappant termelésnek emelkednie kell. Az összetört, vérvesztett gazdasági organizmust helyre kell állítani, egészen más természetű funkció cél­jaira és más arányokban. — Magyarország, amelyben a tőkeképzést 1867-ig több század történelmi konvulziói akadá­lyozták, mobil tőkében mindig szegény volt, ha földje jó is, geográfiai helyzete előnyös is, népe értelmes és szorgalmas is. A háború utókövetkez­ménye az öt évtizeden át megtakarított ingó töké­jét is elfogyasztotta. Ha helyreállott is Magyaror­szág hitele, hála a Nemzetek Szövetsége segítsé­gének, de a világ gazdasági viszonya ma még nem engedi, hogy a szükséges töke olyan gyor­san állhasson rendelkezésre, amint kívánatos lenne. — Az ország népessége nem fogja tétlenül várni, amig a tőke nemzetközi áramlása ismét nor­mális lesz. Elő fog készülni arra az időre s addig türelmesen fog tovább dolgozni, hogy hitelképes­ségét és a tőke bizalmára való érdemességét be­bizonyítsa a tőkeerős nemzeteknek. Berzeviczy és Szterényi szereplése az interparlamentáris konferencián. Budapest, szeptember 1. Ma érkezett levél az Interparlamentáris Unió genfi és berni ülé­seiről. Elsősorban a repirációs kérdéfről tár­gyaltak, am Ilyel kapcsolatosan a londoni kon­ferencia kérdésének tanulmányozásával Szteré­nyi József bárót bízták meg. Szterényi egy órás beszédben foglalkozott a jóvá'ételi problémával és rámutatott azon felfogásbeli váliozásokra, amelyek szükségszerüleg a londoni konferen­cián a megegyezést kereső gazdasági politiká­hoz vezettek. A határozatok felolvasása után lord Rath Kreaden angol képviselő a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott Szterényi tanulmányáról. A berlini konzuli palotában tartott zivataros banketten Berzeviczy Albert francia, német és olasz nyelven mondott beszédet a svájciakra és ennek a beszédnek hatása alatt van a ta­nácskozás. • WWWMAMMMWMAWMMMAMAMAMAAAMAe — KÜLFÖLDI HÍREK. Lipcsében hétfőn délelőtt a Luna-parkban felrobbant 27 mázsa tűzi játékszer. Óriási lángok csaptak az ég felé és a fürdőkabinok, aho! a szerek raktározva voltak, porrá égtek. A tűzoltóság ha­marosan eloltotta a tűzet. Az egyik tűzoltó súlyos se­beket szenvedett. — Pdrisból jelentik: A Humanlté a magyar bolsevizmus bukására visszaemlékezve, tá­madja a francia hadsereget, amely támogatta Magyar­országon az ellenforradalmat és a terrort. — Pdrisból jelentik: Hétfőn lépett hatályba az uj vámtarifa, amely tizenkétszeresére emeli a külföldi gabona és liszt be­hozatali illetékét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom