Szeged, 1924. augusztus (5. évfolyam, 175-199. szám)

1924-08-01 / 175. szám

SZEGED 1924 augusztus í. tistta jövedelmei vinnak lekötve. A kötvények a Budapesti Áru- és Értéktőzsdén is jegyez­tetni fognak. A kötvényekre a Magyar Nem­zeti Bank hetvenöt százalékos loxbsrdítö'c önt folyósít. Sehober Bél» a kölcsönről. Schober Béla, a Magyar Nemzei Bank vezér­igazgatója a Prager Tageblatt- ban a magyar korona szanálásáról, illetve stabilizálásáról cikket irt. Azt mondja, hogy az 3sszes költségek le­vonása u.án Magyarország a külföldi köcsön nek 85 százalikát fogja megkapni. Ezután a cikk azt mondla, hogy a korona stabilizálásán a Magyar Nemzeti Bank és az Angol Bank együtt működnek, ebből magyarázható, hogy a Nemzeti Bank nem ugy mini eddig, a dollárhoz viszonyitotia kuzusoiat, hanem ezen­túl az angol fonthoz arányítva adja a clearing árfolyamokat. Ezzel a Nemzeti Bank elérte azt, hogy megszűnt az a szinte kielégítetlen deviza­igénylés s a Magyar Nemzeti Bank mindenki Romániában igy szokás. Ezután Ördögh Lajos tb. tanácsnok referálta a gazdasági ügyosztály kisebb-nagyobb fontosságú aktáit. Szendrey Jenő tanácsnok közben sorra mutogatott a tanács tagjainak egy levelet, amit a román impérium alá került erdélyi részekből kapott. Egy ottani magyar ember irta a levelet, a város előljárósági ügyosztályától kér valami fel­világosítást. „'Portóköltségek fedezésére mellékelten küldök öt leit" — irja a levél. — Amikor felbontottam a levelet — meséli devizdigényét kiclégití. Londonban elfogadták Herriot Javaslatát. Küszöbön áll a németek meghívása. — Már Londonban tárgyal a jóvátételi bizottság. Páris, julius 31 A csütörtöki lapok riasztó jelentéseket közöinek a londoni konfeienciáról. Ezek a körülmények azt mondják, hogy Ame­rika visszautasította Franciaországnak a döntő­bírósági e!járásra vonatkozó javaslatát, az an­golok pedig nem fogadták cl az anyígi szol­gáltatásokról szóló javaslatot. Herriot azonban elszántan ragaszkodik ahhoz, hogy a javas­latokból egy betát se n enged. Vagy elfogadják telj sert javaslatát, vagy visszautasítja. Az utóbbi esetben a francia miniszterelnök a szakítással is számot vet. A Petit Journal is számol a konferencia vá­ratlan megszakadásával. A németek meghívá­sától szóló megegyezés előestéjén vagyunk — irja a lap —, de lehet az is, hofy elérkeztünk a konferencia utolsó órájához. Minden attól függ, hogy mit hoz az elkövetkező két nap. Áz Echo de Paris a következőkép végzi je­lenté iít : A konferencia súlyos váiság elí ke­rült és nagyon könnyen felborulhat. London, julius 31. A Reuter ériesüléss szerint a londoni konferencián tovább folyna* a tár­gyalások — az uralkodó nézet azonban az, hogy Herriot tervezete komoly törekvist jelent a pénzkölcsönzők érdekelnek a biztosításai a és a Ruhr-vidék katonai kiürítésének a szabályo­zására. Azon hírek, amely a konferencia kudarcát hangoztatják, minden aUpot nélkülöznek. A konferencia keretein belül és a konferencián kívül egyaránt élénk munka folyik. London, julius 31. A konferencia egyes bizott­sága csütörtökön egyhangúlag elfogadta a fran­cia javaslatot. Az Anglia részéről csütörtökön délelőtt benyújtott módosító indítványt vissza­vonták. A francia és angol delegátusok kölcsö­nös fáradozásaik sikere alkalmából üdvözölték egymást. Az egyik delegátus kijelentette, hogy a konferencia nehézségeit immár áthidalták. Páris, julius 31. Valamennyi lap megállapítja, hogy a Ruhr-vidék kiürítésére vonatkozó francia java&l&t jóakaratról tesz tanúbizonyságot, ez a jóakarat jelen esetben koncessziós javaslatokban is nyilatkozik meg s elmegy a legvégső határig. London, julius 31. Az V. tanács délután fél 5-kor az alsóházban tanácskozásra Olt össze. A III. bizottságnak még be kell számolni az átutalás kérdéséről. Ha ezt a Jelentést kedve­zően fogadják, akkor, mint hire jár, a kon­ferencia, amennyiben a szövetségesek (önnek számitásbi, befejezettnek tekinthető és a né­metek meghívása közvetlenül küszöbön áll. Ter­mészetesen aionb^n még előbb a bankároknak keli nyilatkozni. A jóvátételi bizottság Londonban. London, ju'ius 31. Mint a lapok jelenlik, a jóváté eií bizottság Londonba érkezett. Londonból jelenti az Havas: A jóvátételi bizottság a következő hivatalos köziemínyt adta ki: A jóvátételi bTzo'tság megerősítette ast a félhivatalos határozatát, amelyet tegnap hozott Parisba azon fenntartással, hogy a javaslathoz Bradbury is hozzájárul. A jóvátételi bizottság ma tartott ülésén kimondta, hagy mindannyiszor, amikor az szükségessé válik, hivatalos ülést tartanak Londortbmés azokoi tárgyalni fognak minden illetőségük alá tartozó kérdést, amelyek a szakéttői jelentés kapcsán felmerültek. Bartou ma délelőtt ujibb megbeszélést foly­tatott Herriottal, utána pedig a jóvátételi bizott­ságban működő kartáraaíval jött össze, akik 10 órakor msgánbeszélge ést folytattak a helyzetről; ennek az alapjin hozta meg azután a bizottság fönti határozatát. London, julius 31. A Torentol Globe jelenti hogy Macdonatd angol miniszterelnök környe zete rendfcivöl bízhtó jelnek vesti, hogy á jóvátételi bizoítsígot Londonba hívják, mert ezzel elérhető, hogy a jóvátételi bizoueág tár­gyilagosan döntsön. A németek meghívását csupán a jövő hét végére várják. niában igy szokás. Óvatosak és előrelátók azok, akik ismerik a szokásokat. Gondolják, hogy a tíz leiből ötöt csak benne hagynak a derék román postások a levélben! Megcsinálják a második tápéi kompot. Ördögh Lajost később Bokor Pál váltotta fel az előadói székben. Néhány akta ismertetése és le­tárgyalása után bejelentette: — Most pedig áttérünk egy nagyon komoly esetre, azért is hagytam utoljára. A polgármester már régebben megbízta a mérnökséget, hogy sze­rezzen ajánlatokat a második tápéi komp elkészí­téséhez szükséges faanyagokra. A mérnöki hivatal bejelenti, hogy két ajánlatot kapott. Az egyiket egy nyitramegyei cégtől, ez nagyon drága, a második ajánlat szerint a vörös fenyő hetvenmillió koronába, egyéb faanyag huszonkétmillió koronába, a komp teljes anyaga a vasanyaggal együtt 119 millió koronába kerülne. A számvevőség azonban azt mondja, hogy erre a 119 millióra alap hiányá­ban fedezet kijelölhető nem volt. — Azt a második kompot pedig meg kell már egyszer csinálni — volt az általános tanácsi vélemény. De miből ? Tanakodás, vitatkozás, végül is a rendkívüli alap terhére kiutalta a tanács a pénzt. Igy tehát egy időre legalább megoldódik a tápéi komp kö­rül állandósult diplomáciai bonyodalom. ll 3m Németek a londoni konferencián. London, julius 31. A Torentol Globe tudó­sítója beszélgetést folytatott magasáiiásu nénet férfiúval, aki kijelentette, hogyha Németorszá­got meghívj ik a londoni konferenciára, ott mint jóhiszemű fél meg fog Jelenni. A n2rmt kormány hajlandó a birodalmi gyűlés elé ter­jeszteni auokít a törvényjavaslatokat, melyet a Dsw^s-tervezet keresztülvitele megkövetel. Hughes Londonban akar tárgyalni a németekkel. Páris, juüus 31. Hughjs amerikai államtitkár ma délután Brüsszelbe utízik és alkalmasint szombaton folytatja útját Berlinbe. A Newyork Herald értesülése szerint Hughes Brüsszelből egyenest Londonba utazik vissza, ha szomba­ton vagy vasárnap Marx kancellár, Slresemann és más német politikusok már Londonban vol­( nának. Hughes minden körülmények közt tár­gyeim fog a német államférfiakkal. Élénk tanácsülés az uborkaszezonban. erre a kedvezményre. A város annak idején Fodor Jenő tanácsnok javaslatára bejelentette igényét, a miniszter pedig most közölte a kedvezmény további feltételeit. Ezek között első helyen szerepel, hogy az épitési összeg öt ezreléke fizetendő adóváltság gyanánt. Ez az öt ezrelék a Tábor-utcai bérháznál Szeged, julius 31. (Saját tudósítónktól.) A csü­törtöki tanácsülés szakatlanul mozgalmas volt és szokatlanul hosszú ideig, egészen a déli harang­szóig elnyúlt Pedig az ügyek elég gyors ütemben peregtek le, azonban sok volt belőlük. A teljesen meddő uborkaszezon ellenére felszaporodott a számuk. Minden ügyosztály előadója hatalmas aktacsomaggal jelent meg az ülésen, amelynek elnöki tisztségét hol Bokor Pál helyettes polgár­mester, hol Taschler Endre főjegyző töltötte be. Épitési kedvezmény akadályokkal. Az első tárgy nagyon bonyodalmas história volt. Fenyő Lajos műszaki tanácsos hozta be, csak ugy, mezitlábasan, irásba foglalt javaslat nélkül. A város Tábor-utcai bérházának adómentességéről volt benne szó. A népjóléti miniszter ugyanis nemrégen az építkezési hajlandóság előmozdítása érdekében egy rendeletet adott ki, amely harmcin évi adómentességet és harminc évi kincstári ház­haszonrészesedés fizetése alól való mentességet biztosit az 1924. évben épülő uj lakóházaknak, de csak akkor, ha terminusig bejelentették igényüket közel húszmillió koronát jelent. — Ezt még megadjuk — volt az vélemény —, ha ugyan ér valamit igy a kedvez­mény. — Van azonban az adókedvezménynek még egy furcsa feltétele is — mondotta Fenyő Lajos. A kérdőív egyik pontja kimondja, hogy az adómentes ház lakásai csak olyan családoknak adhatók ki, akiknek állandó jellegű lakásuk már van ugyan­abban a városban, mert igy a lakáshivatal a meg­üresedő lakást egy lakásnélküli családnak adhatja. Ez a feltétel nagyon megnehezíti a város helyzetét, | mert erfísen korlátozza a lakásokért elérhető béreket. Az autó-tolólétra motorja. Most egy kényesebb természetű kérdésre került sor. A város Papp Ferenc tüzoltófőparancsnok ilőterjesztésére tavaly megrendelt egy autó-toló­létrát. A tolólétrát két vállalat készitelte el. Ami­kornagy huza-vona után elkészült, a tanács dr. Simkó Elemér tb. főügyész elnökletével egy bizottságot küldött ki annak átvételére. A bizottság megálla­pította, hogy az autó-tolólétra felső szerkezete, maga a létraszerkezet hibátlan, az alsóvázán azon­ban, különösen a motoron többrendbeli hiányos­ság mutatkozik, sőt ugy látszik, mintha a motor egészen régi szerszám volna. Már a próba alkal­| mával defektust kapott. \ A tanács Szendrey Jenőt bízta meg, hogy vizs­i gálja ki a kérdést. Szendrey meg fogja hallgatni \ Jámbory Lajosnak, a városi autóüzem vezetőjének \ szakvéleményét és felvilágosítást kér Papp Ferenc tüzoltófőparancsnoktól is. „Nem jó tanácstagnak lenni..." Ezt pedig dr. Turóczy Mihály tiszti főügyész mondta. Hegedűs Antal referálta a szabadságon levő Gaál Endre aktáit. A „Kitartás" atlétikai klub tenniszversenyt rendez a délvidéki bajnokságért. Dijat kér a várostól. — Ne adjunk semmit — mondja szigorúan Taschler Endre. — Én se adok — szól Rack Lipót. Turóczy Mihály pedig felugrik a helyéről: — De nem jó tanácstagnak lenni — mondja sóhajtva —, ha adok, akkor a lelkiismeretem bánt, ha nem adok, akkor azok szidnak össze. Én nem szavazok! De a tanács többi tagja nélküle is eldöntötte a segély ügyét. Egyhangú határozattal megtagadták. Igy tehát a felelősség arányosan megoszlik. Az „Istenneves" halottak. A város szerződéses temetkezési vállalkozója beadványt intézett a tanácshoz és azt kérte, hogy aranykoronákban állapítsák meg a városi temet­kezések dijait, még pedig a gyermekhalottak elta­] karitásának diját 10, a felnőttekét 13 aranyko­általános \ rónában. A tanács nem teljesiti a kívánságot. Kiderült ugyanis, hogy utoljára áprilisban állapították meg a temetkezési dijakat, azóta az anyagárak nem változtak, csupán a munkabérek emelkedtek 30 százalékkal. A tanács tehát kiadta a kérdést az egyik segédhivatalnak azzal, hogy állapítsa meg, mennyi a mostani dijakból a munkabér és mennyi az anyagár és annak arányában emeli fel majd a , dijakat. mert erősen korlátozza a lakásokért elérhető béreket. jj Megkapta a város a kölcsónelőleget. A tanács sokáig fontolgatta a lehetőségeket, Rack Lipót referált utoljára és utoljára referálta végül is ugy határozott, hogy a döntéssel megvárja ? el az ülés legfontosabb tárgyát, bejelentvén, hogy Fodor Jenő tanácsnokot, aki jelenleg szabadságon ) a belügyminiszter leiratban értesítette a város ha­van és igy nem jelent meg az ülésen. ' tóságát, hogy a Pénzintézeti Központ kiutalta a

Next

/
Oldalképek
Tartalom