Szeged, 1924. augusztus (5. évfolyam, 175-199. szám)

1924-08-01 / 175. szám

s'mfwm mwém 1800 kaPüwi. miMni>il| H kMOWm­VI i (MUi PnoM-Mea L (P0> tailUeUni) SZÓD ben.) Telt­en v-M.A.S»eged" megjele­.«a kivitelivel aindea 'Bf. «sr* Ida ára 1800 te '.,*«. KlMinUsI iraki EK ••».<»• r« IMlyben 40000, Bad»­Hif»« is ridautfl <5000 kM Hirdetési trák) Mlhasibon 1 mm. 400, egy Hasiboa 800, mislclliasibon ímSzOve* közt a százalékkal drigibb. Apróhirdetés 10 szélg 0000 kor. SrtvegkOztl kflzlemé­syek «oronként 6100 korona Csalidi értesítés 45000 kor V. évfolyam. Szeged, 1924 augusztus 1, PÉNTEK. 175-ik szám. A bizalom kérdése. A hí ború és az után» következett zivataros időszak bennünket sok mindenre megtanított. Megismertette velflnk azokat az igazi erőket, amelyek az emberi társadalmat tulajdonképen összetartják. Ezek az erök nem mindig a tör­vényekben, nem a hadseregekben és nem az intézményekben vannak lefektetve, hinem annak a meggyőződésnek a mértékében, amellyel az emberek mindezen alkotások és szervezetek ál­landósága és szilárd volta iránt viselteinek. Röviden, a társadalmi, politikai, gazdasági és állami élet egy lelki tényezőnek, a bizalomnak a kérdése. Mikor a békében a papírpénzt és bankjegyet, amelynek belső értéke elvégre nem több a papír értékénél és a reá nyomtatott rajz nyom­dai előállítási költségénél, minden fenntartás nélkül elfogadtuk, akkor tulsjdonképen a bizal­munkat fejeztük ki a garanciát elvállaló állam, vagy jegykibocsátó bank irányában. Még az ezüstnél és aranynál is tulajdonképen a biza­lom működött közre, mert hiszen a legneme­sebb fém sem alkalmas arra, hogy közvetlenül táplálkozásra használjuk fel, vagy vele ruház­kodjunk. A bizalom ezeknél abban jelentkezik, hogy őket bármely pillanatban élelmiszerekre, ruházati cikkekre, vagy más szükségelt javakra becserélhetjük. A bábom ennek a biza omnik a fokozat összeomlását hozta magával. Császári szóvi ígérték meg, hogy otthon leszünk, mire a leve lek lehullanak. Büszke hadi jelentésekben olvas­tuk, hogy ezzel szemben áll Belgrád bevétele. Mikor a jóslások nem következtek be, elvesz­tettük a bizalmunkat — Höferben. Mikor nagyon megnyomták a pénzssjtónak a gombját, elvesz­tettük a bizalmunkat a papírpénz értékállandó­ságában. Mikor túlságosan magyarázták, hogy milyen kitűnő befektetés a hadikölciön és ka­tonáéknál csak azt bocsátották szabadságra, aki jegyzett belőle, elvesztettük a bizalmunkat a hadikölcsönökben. Azután elveszett minden. El­veszeti a bizalmunk a győzelem lehetőségében, a fennálló balalom megrenditheletlen voltában és elveszett a bizalmunk önmagunk és egymás irányában. Soha a hatalmat egy maroknyi ka­landor kezébe nem ragadhatta volna, ha a pol­gári társadalomnak bizalma van a saját erejé­ben és soha az a tökéletes gazdasági felbomlás, amelynek néhány éven át szemtanúi voltunk, be nem következhetett volna, ha a közvélemény hisz a gyógyulásnak lehetőségében és a bekö­vetkezendő feltámadásban. Csak ez, csakis en­nek a lelki tényezőnek a hiánya lehet a teljes Összeomlásnak az igazi magyarázata. A háborúban és a háború alatt teljesen fel­ordult a közgazdaságnak egyébként is nagyon problematikus tudománya. Ennek a felfordulás­nak pedig a legfontosabb tanulsága megint csak az, hogy még az úgynevezett rideg üzleti éleiben is, ahol a számok uralkodnak és ceru­zával kezükben dolgoznak az emberek, sokkal nagyobb jelentőségük van az elvont, lelki té­nyezőknek, mint azt fel mertük volna tételezni. A tőzsdei hossz alapja a hit, hogy emelkedni ognak az értékek és nincs az a hatalom, nincs az a pénzügyminiszteri kijelentés, amely az ér­tékcsökkenést akár a koronánál, akár más tere­ken megállítsa, ha a nyilatkoztok komolysága iránti bizalom elveszeit. A népszövetségi bizto­soknak a kiküldése, akár hozzánk, akár Auszt­riába, vagy az amerikai bankároknak a meg­jelenése a londoni konferencián, melynek leg> főhb célja Németországnak és Németországon keresztül egész Európának a szanálása, nem azt jelenti, mintha ezek az urak a tudásukkal vethetnének gátat a megindult leromlási folya­matnak, hanem pártatlanságuk, a viszonyok objektív megítélése révén a bizalom helyreállí­tására vannak hivatva, amely a gazdasági nyo­morúságba sülyedt országok közvéleményénél i nagyrészt elveszett. Ma fordulóponton vagyunk. Vagy sikerül a bizalmat helyreállítani és ekkor az események hullámvonala fölfesé fog emelkedni, vsgy nem és akkor — hagyjatok fel minden reménnyel. Senkise hígyje, hogy az a 250 millió arany­koronás külföldi kölcsön, amelyet a Népszövet­ség nekfink garan ált, elegendő Magyarország talpraállitás^ra. Ez az Összeg, utolsó békebeli költségvetésünk kiadási oldalának egynegyed­része, cssk egy csepp a ter gerben. De az a körülmény, hogy Lordon a reá erő részt egy óra alatt hárcmszorcssn tuljrgyeite, azt mu­Mja, hogy az angol péwpíac kezdi kedvezőb­ben megítélni a magyar gazdasági élet rrejét, a magyar főidben rejlő termeiéti lehetőségeket és a magyar ipsr produktivitását és magyar kölcsönbe ismét be!e meri fektetni a pénzét. Nyilvánvaló, hogy e báromszoros uljegyzés mellett se a londoni, se az cmerikai piacnak nem lett volna síüksége arra, hogy tízmillió o.rnykorona jegyzéséi követelje tőlünk is, hitzen ez a tismilliő csak nagyon kis töredék, at«ely már együ t is tolt, de nem vették ifénybe. A követeléenek a jelentősége egészen más. Az, hogy nekünk is legyen bizalmunk önmagunk Irányában. A jegyzésre felhívó plaká­tok, amelyek a sugárkéve közrpén tündöklő dollárt láttatják a hirdetési oszlopokon, a vas­úti kccsikbzn, ezt az erkölcsi követelményt izimbolizfclják. A magyar közvéleménynek do­umenfálni kell a hitét, hogy ebben a kölcsön­ben, amely nagyon komoly külföldi pénzembe­rek ellenőrzése alatt áll, nem lát egy ujabb hadikölcsönt, hanem egy olyan befektetést, amely feltétlenül szükséges az ország gazda­sági talpraállitásához. Ez von maga után min­dent, a korona értékének megszilárdulását, az ipari, kereskedelmi, sőt közéleti konszolidációt, a munkanélküliség megszűnését, rendes kereseti viszonyokat és normális gazdasági'életet. Mert tévedés volna azt hinni, hogy a munkanélküli­ség megszűnik azzal, ha a város bsvakoltat néhány düledező házat, vagy a kormány néhány barakkszerű szükséglakást építtet. A bajt gyöke­rében kell orvosolni. A bizalmat kell helyre­állítói s ehhez kell most *z első lépést meg­tennünk. A gazdasági viszonyaink nehezek. A ter­mésűnk rossz volt. De a rossz gabonatermés ériéke is legalább négy százötvenmillió arany­koronát képvisel és egész mezőgazdasági ter­melésűnk ériéke alkalmasint e éri az egymilliárd aranykoronát. Hogy egyévi ipari termelésűnk­nek mennyi az értéke, arra hiányzanak a statisztikai adatok. Mindenesetre azonban még a megcsonkított országnak egy évi nemzeti jö­vedelme is van annyi, hogy sokszorosan biz­tosítani tudja annak a kis összegnek az elő­teremtését, amelyet a bizalom záloga gyanánt tőlünk kívánnak. Ha rosszabbul nem akarjuk megítélni megunkst, mint a külföld cselekedte, ez a jegyzés nem végződhetik fiaskóval. Ez már nem is a bizalom, hanem a jövő kérdése. Az üzletek, miihelyek és augusztus 15-éig lehet fizetni. Budapestről jelenti hivatalosan az MTI: A kormány rendeletet adott ki, amelynek értel­mében az ipari, vagy kereskedelmi foglalkozást űző egyének részéről üzleti célra (műhely, iroda, raktár) használt helyiségeinek, valamint a gyógyszertárak az augusztus 1-én esedékessé váló bérét augusztus 15 lg fizethetik. Ez a rendelkezés nem terjed ki az üzleti célra használt, de a bér szempontjából lakásnak tekintendő helyiségek bérére. Bolgár-görög konfliktus. A görög katonák agyonlőttek tizenöt bolgár parasztot. Szófia, julius 31. (Bolgár Távirati Iroda.) Petracan prefekturáján jelentést tett négy bol­gár paraszt, hogy a görög határ mentén fekvő Karakői és Tirse falvakban junius 26—27-re virradó éjjel a határszolgálatot teljesítő görög parancsnok utasítására letartóztattak 26 bolgár parasztot, akik között a kérdéses följelentést tevő négy is közte volt. A foglyokat megkötöz­ték és átadták egy görög tisztnek, akivel együtt 15 fölfegyverzett egyén volt s a foglyokat a község másik oldalára vitték. Azután meg­parancsolták, hogy üljenek le a földre, mire a fölfegyverzett kisázsiai görögök sortüzet adtak le a foglyokra. A foglyok közül 15 meghalt, hat megszökött, ezek között volt a négy, aki a petracani prefekturán jelentést tettek. A bol­gár kormány sürgős és erélyes vizsgálatot kér a görög kormánytól, egyben a nemzetközi döntőbíróságot is megkereste, hogy a helyszínre bizottság szálljon ki és vizsgálja meg az ügyet. A főbiztos nyilatkozott a népszövetségi kölcsönről. Budapest, julius 31. Smith népszövetségi fő­biztos nagy érdeklődéssel figyeli a magyar kölcsön kibocsátásinak az eredményeit az ösz­szes érdekelt piacokon. A kölcsön magyar francheának a jegyzését augusztus 1-án kezdik. A prospektus, amely Jeremiás Smith és Korányi Frigyes pénzügyminiszter aláírását viselik, a mult vasárnap jelent meg. A főmegbisott a magyar sajtó képviselőinek a hozzáintézett kérdésekre, hogy mi a véleménye Magyar­ország részére készített újjáépítési tervezetről, a következő közlést adta ki: — A rekoqslrukciós tervezetet egynéhány európai legkiválóbbi pénzügyi kapacitás készítette a imgyar kormánnyal egyetértőíeg. Ezen urak a közérdekekért működtek és önként áiltak az európai rekonstrukció szolgálatába. Azt hiszik, 1 hogy ez a pénzügyi program megoldása Msgyar­: országon is szükségkép hozzá fog járulni a [ gazdasági élet fejődéséhez cs megizmosodásához. 'I A magyar királyság 1924, évi ál arnköJcsön« népszövetségi kölcsön. A 250 millió aranykoro­nát kitevő kölcsön magyar része 11,597.250 aranykorona, amely 2,350000 dollárnak felel meg. A jegyzés határideje 1924 augusztus 1-től augusztus 9 ig. A kibocsátási árfolyam 88 szá­zalék. A kötvények dollárra és aranykoronára szólnak és pedig 10, 20, 100 és 200 dollár, illetve megfelelő összegű aranykoronára. A köt­vények kamatozása 7l/»*/«> vagyis a befektetett összeg után több, mint netió 81/,0/«. A kölcsön 20 év alatt törlesztetik. A kamatok effektív dollárban fizettetnek. — A befizetés történhet dollárban, angol fontban, svájci frankban, olasz lirában, hollandi forintban, svéd koronában, cseh és osztrák koronában, de lehet magyar koronában is je­gyezni. A jegyzési összeg két részben fizet­hető. A kölcsön szolgáltatásának biztositékául a vámjövedék, cukorsdő és cukor után fize­i tfiiidő kincstári részesedés, valamint a dohány­I jövedék Cssres (nyers) bevéfele és a sójövedék

Next

/
Oldalképek
Tartalom