Szeged, 1924. május (5. évfolyam, 100-124. szám)

1924-05-01 / 100. szám

siáü á««% 1500 korona. Kifemüteg ét íiadöUva­II i ítaák Porenc-utca L (Pfi­IttttskoUival nemben.) Tele­1M ^.Iieged* mtfjele­it* MIM kivitelével mindea S&t* sxta ára 1900 ko­xm*. Riő<istíési áraki Ed gftugtfa helyben 25000, Bada­T*8Si» ís vidéken 30000 b«f. Hirdetést arak i Pélhaséboo 1 mm. 300, egy hasábon 600, misfél hasábon 900 K.SzCve*. kOrt 25 százalékkal drágábk. Apróhirdetés 10 szóig 4000 kor. SzOvegkSzti közlemé­nyek soronként 4500 korona. Családi értesítés 35000 kor. f. Molyim. Szeged, 1924 május 1, CSÜTÖRTÖK. 100-ik szám. A lerongyolt város. A nyári nagy melegektől még messze vagyunk, ellenkezőleg az egek csatornái napról-napra ontják a vizel, mégis a szegedi újságok tele varnak panaszokkal a vízhiány mistt. A víz­vezeték csapjai a földszinten még csak adnak vizet, de az emeletek lassankint kénytelenek lesznek a fürdés és vizivás fényűzéséről ienzokni. Szakértői magyarázatok szerint vagy az a viz­réteg van kiadóban, amely a város árlézi kutjainak többségénél a vizet szolgáltatja, vagy pedig a vízvezetéki csövek romlottak m?g, töre­deztek el és a talaj nyeli el annak a viznek nagyrészét, melyet vizdij formájában a közönség tartozik megfizetni. A géz- és villanyvezetékről színién tudjuk, hogy nincsen valami ideális állapotban. A laká­sokban a gáz halványan pislákol, a villany vál­takozva fellobog és elsötétedik, a ravasz szegedi talfj pedig a viz mellett nyeli a gázt is, a vil­lanyáram egyrésze pedig elkóborol oda, ahol nincsen semmi keresnivalója. Ha pedig vissza­emlékezünk arra, hogy a béke utolsó esztendői­ben milyen szépen volt esténkínt világítva a város és ma végigbotcrkálunk a söíét utcákon, ahol a távolban csillog egy-egy lámpáinak a sötéíségcn átszűremkedő fénye, akkor látjuk csak igazán, hogy a közvilágítás tekintetében hova jutottunk. Az utcákon a villamos sinek mentén olyan gödrök tátongan&k, hogy a közlekedési alkal­matosságnak minősített konflisok akadályverse­nyeket rendezhetnének, ha egyálíalán verse­nyezni tudnának. Az egy-két kövezés, amit a mult esztendőben végrehajtottak, meg se koty­íyan az utcák és terek rettenetesen elhanyagolt állapota mellett. A horribilisen felsmelt útadó melleit telik majd a tanyai utak kijívitósára, de maholnap a tanyaiak nem tudnak bej-inni a körtöltésen beiül a város belserületi útjainak állapota miatt. Ha végigmegyünk a Tisza partján, melynek forgalmát a ir anoni béke hslálra itélte, a felső­kereskedelmi iskola előtt egy mély gödör ásíto­zik, a pénzügyigazgatóségiól lefelé a Stefánia liget iranyában pedig a rakpart a geologiai sülyedésnek a legszebb jeleit muraija. A sűlye­óéa már több esztendős, tieirsokára meg fog­juk érni a gödör kiásásának a jubileumát is, de még mindig nincs tisztázva a kérdés, hogy a? állam vagy a város ísriozik-e a sűlyedés ellen az óvóíniézkedéseket megtenni és alödröt betömni. Egy érásszal odébb a kullurpalotán mutatkoznak igen szép repedések. Tavaly a régiségtárban — szerencsére a reggeli órákban — egész vakolat- és malíertömeg zuhant le, betörve a tárlókat. Az emeielen deformálód ak az abiakok, — valószínűleg a sülyedés követ­keztében. Tudnivaló, hogy a városnak ezidő­szerint legnagyobb kulturális és anyagi értéke van ebben az alapos vizsgálatra nagyon rászo­ruló kulissza-palotában elhelyezve. A magánházakat nem javítják. A háziurak tudják, hogy miért. Állítólag mai jövedelmük a folyó kiadások fedezésére sem elegendő, nem­hogy tatarozásra telnék belőle. Vannak köz­egészségügyi szempontból veszedelmes lakások, vannak házak, me yeket az összedülés vesze­delme fenyeget, a rendőrség még sem tudja belőlük kiköltöztetni a lakókat, egyszerűen mert nincsen szabad lakás. A középületek állapota sem közelíti meg az ideális mértéket. A köz­kórház belsejéről nem beszélünk, de a külsejé­ről fogalmat alko'hat, aki a rókusi templomra néző oldalfalát megtekinti. Ha pedig idegen jön a városba és a rókusi állomásról, különösen snnak étterméről, váróterméről, vagy jegypénz­tár csarnokáról meriti az első benyomást és utána végigzötyfigteti magát a sugárutnak a gázgyárig terjedő szakaszán, annak vajmi nehéz lesz első impresszióinak a hatása alól szabadulni. Ugyanilyen tapasztalatok sorakoznak egymás után az egész vonalon. A körtöltés körül a ki­vágott erdőöv, a nagyköiuton az árnyas fák helyén ásítozó sivárság emlékeztet a fairtás vandalizmusára, amely senkinek se használt, de a nyári por tengerét szabadította rá a városra. A Tiszán egymásután sorakoznak a regatták, meiyek kisszámú klikkek nyári szórakozását biztosítják, de megszűnnek a nagyközönségnek szánt fürdők, a közegészségügyiek nagyobb dicsőségére. A városi gőzfürdőről azt mosdják, hogy hanyatlóban van. A sétaterek, amelyeken naiv emberek néhány esztendeje még kfpő­csészéket akartak elhelyezni, jó ha egyáltalán még megvannak és ha nem építik be őket. Mert egyik furcsasága Szeged városának, hogy évek óta minden építkezés szünetel, hogy a körúton belül több az üres, mint a beépítetlen telek, de ha egy építkezésnek a terve felmerül, akkor feltétlenül bizonyos, hogy valamelyik te­ret akarják vele elpusztítani. Néhány esztendő előtt, de már a háború és forradalmak után, Szegeden járó idegenek sza­vaiból megelégedéssel állapíthattuk meg, hogy a városon nem látszanak meg a háborús Ie­rengyolídottság nyomai, mint az ország többi városain. Alapos a gyanúnk, hogy ezt ma már aligha lehetne Szegedről e mondani. Lerongyo­lódtunk mi is alaposan, mert nem tudtuk az idejében való foltozásnak a titkát elsajátitani. Tatarozás, kövezés, csatornázás, világítás, rak­partjavitás ma hatványozott összeget emészte­nének meg. És mégsem lehet e terhek elől ki­térnünk, különösen ha a városnak földjében egy aranyparitásos jövedelmet biztosító vagyon­tárgy van a kezében. Nemcsak az országos, hanem a helyi szanálást is meg kell kezdenünk, ha nem akarunk lecsúszni arról a pozícióról, melyre az árvíz u'áni Szeged hatóságának előre­látásából, az állam segítségével és polgárainak ! áldozatkészségével fel tudott emelkedni. A nyomdászsztrájk ügyében közeledés nem történt. Budapest, áprí'is 30. A nyomdászsztrájk ügyében nem állo t be váliozás. Közölíük, hogy Pakots József nemzeígyülési képviselő és Lázár Miklós szerkesztő, az újságírók egyesülete ne­vében közbenjárást kért a miniszterelnöktől, aki ezt meg is igéríe, de mint most kitűnt, niiYrYiiívmwu csak arra az esetre, ha valameiyik fél, akár a főnökök, akár a sztrájkoló munkások megbí­zottjai kozzáfordulnak. Minthogy azonban ez nem történt meg, mindkét fél elzárkózása folytán egyeztető tárgyalásnak semmi eredménye sem lenne. Talán még péntekig megváltozik a helyzet. A főbiztos fogadásának készületei. Budapest, április 30. j. Smith, a Magyar­országra kiküldött pénzügyi főbiztos ciű öltö­kön reggel érkezik meg Budapestre. Illetékes tényezők részéről minden előkészület megtör­tént, bogy a főbiztos munkáját amennyire csak lehe», megkönnyítsék. A főbiztos hivatala a pénzügyminisztérium épületében lesz, ahol erre a célra megfele ően átalakították és berendez­ték azokat a helyiségeket, amelyek eddig rész­ben Vargha Imre pénzügyi államtitkár rendel­kezésére állottak, részben pedig használatlanok volitk. A ff bizfos hivatala mintegy 10 helyisé­get foglal el. Közvetlen megérkezése után a Dunspalotábsn száll meg, később azonban valamelyik magánpalotában rendeznek be szá­mára lakosztályt. Sző van erról, hogy erre a célra a Várban béreinek megfelelő helyiséget, ebben a kérdésben azonban még nem történt döntés, mert megvárják, amig a főbiztos maga határoz ebben az ügyben. Kállay Tibor a frank-rendszerre való áttérésről. Budapest, április 30. A Morgenzeitung szer­dai száma érdekes vezércikket közöl Kállay Tibor volt pénzügyminiszter tollából. A cikk általános szemlét tart az európai pénzviszonyok felett és arra a konklúzióra jut, hogy a leg­célszerűbb lerne a magyar, valamint az egész európai gazdasági életre nézve, ha a frank­rendszerre térnénk dt. Rámutat arra, hogy már a mult század közepe fáján felmerült a gon­dolst, hogy a latin érmeunióba belépjünk és azóta is számos állam foglalkozott ezzel a kér­déssel. Kétségtelen, hogy az egyforma érték alatt nagymértékben hozzájárult volna az inter­nacionális kereskedelmi élet megkönnyítéséhez. ^ régi kettős monarchiában az aranykorona­rendszernek megvolt a maga gazdasági ter­vezete és alepja, mert hiszen a régi monarchia ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági szem­pontból elég zárt egység volt. Azonban a mos­tani viszonyok közölt Ausztria és Magyarország is sokkal jobban rá van utalva a külál'amok­kal való érintkezésre. Azt fejtegeti végül, hogy a kö ös alapra való áttérés gondolata, egész Eutópa gazdasági életét tekintve, éppen a Jelen időpontban a legaktuálisabb, legalkalmasabb voina sz áttérés, most, midőn Európa államai­nak legnagyobb része kénytelen pénzügyi vi­szonyait reorganizálni. Későbbi időpontban, amikor az egyes államok pénzügyi helyzete többé-kevésbé stabilizálódik, már nehezebben menne a kérdés megoldása. A nemzetgyűlés pénteki ülése. A nemzetgyűlést, mint jelentettük, 31 ellenzéki képviselő péntek délelőtt 11 órára ösizehivatta. Az ülés napirendjén a Híz összehívásának megindokolása és a további teendők meg­beszélése szerepel. Az eddigi tervezet szerint az eilenzéái szónokok napirend előtti felszólalás­bán akarják a Ház összehívását megindokolni. Valószínűleg Peidl Gyula és Szilágyi Lajos szólalnak fel, majd pedig a napirendi vita so­rán Gömbös Gyula, Eckhardt Tibor és még egy szélsőbaloldali képvisivelő, eseüeg egy Kossuth­párti is A penteki ülésen legfőképpen a lap­betiltásról lesz szó. Vihart jósolnak, de a kor­mánypárton, amely csütör.öki vacsoráján be­czéli meg az eseményeket, bizonyosra veszik a Ház további elnapolását. A Nemzeti Bank részvényeinek jegyzése. Budapest, április 30 A MOT jelenti: A Magyar Nemzeti Bank részvényjegyzésével kapcsolatban érdeklődjünk azoknál a pénzintézeteknél, ame­lyeknél az uj bank részvényeit jegyezni lehet, A második jegyzési napon az eredményről szám­szerű kimutatást a pénzintézetek még rendel­kezésre bocsátani nem tudják, mert hiszen leg­feljebb a saját intézetnél történt jegyzéseket ismerik. A legnagyobb érdeklődés tapasztalható azonban mindenütt a jegyzéssel szemben és különösen nagy forgalom volt e tekintetben a Kereskedelmi Bank és a Hitelbank helyiségei­ben, ahol már az első üzleti órákban is jelen­tékeny összeget kitevő jegyzés történt. Amint előrelátható volt, a devizaközpont a valuta és devizakészletek beszerzésénél bizonyos könnyí­téssel járult hoziá a jegyzés előmozdításához. Hasonlókép érdeklődtünk a jegyintézet elnö­kénél is a jegyzés eredményére nézve, a jegy­intézetnek azonban még mindig nem £'J módjában még csak hozzávetőleges összesítést se előkészíteni, mert a jelentések a vidéki pénz­intézetekői nem érkeztekbe. Altalános az" vélemény, Jiogy a jegyzés eredménye a kozásl felül fogja múlni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom