Szeged, 1924. március (5. évfolyam, 51-75. szám)

1924-03-01 / 51. szám

fClwes marnám ára 800 fc lurkerettJaég ti ktadóhlv.­Oeák Ferenc-utca 2. (Fö­f náüskolával szemben.) Tele­lM 13-33.A .Szeged* megjele­aft bittO kivitelével minden Egyes szám ára 800 ko­HML Előfizetési árak: Egy Maapn helybenlSOOO, Buda­Veiten é* vidéken 17000 kor. Hirdetési árak: Fithasábon 1 mm. 125, egy hasábon 2S9, más léi hasábon 375 K.Sx8veg­kOzt 23 százalékkal drágább. Apróhirdetés 10 szóig 2501 kor. SzflvegkOztl köziemé­nyek soronként 1800 korona. Családi értesítés 150C4 ker. V. évfolyam. Szeged, 1924 március 1, SZOMBAT. 51-ik szám. Elseje. Elseje mégis csak megérkezett, pedig voltak egynéhányan ebben az országban, akik már kél hete kétségbeesetten töprerfgtek magukban, vagy panaszolták keservesen sorsuk osztályosainak, hogy ugy-e sose lesz már elsejei A havifizefé­sűek közölt számos leiket gyötört a szörnyű kétség, hogy vájjon elmúlik-e igazán ez a szé­delgő február, amely csak a naptárban csábit gyorsabb lepergéssel, mint harminc é» harminc­egy napos kartársai. Ebben a februárban vak­merő irammal száguldott előre a drágaság, meri ebben a hónapban isett osztrák nívóra a magyar korona és most tanultuk meg igazán, bogy mennyire nem nevetséges, amikor az osztrák, vagy p'áne a német ember olyan nagy­képű számokkal fejezi ki a jelenféktelen áru­cikkek értékét is. Ugyan kinek julna már eszébe azon nevetni, hogy háromszáz korona egy skaíulya gyufa, hogy husz-huszonölezer korona egy kiló hus, hogy kalapot, c'pöt száz­ezrekkel lehet csak megfizetni? Sokan vannak olyanok, akiknek ez a múltba veszett február évnél is hosszabbnak tflnt föl, mert nemcsak sz/goru bőj i napok múlását várták mások vidám farsangján, de mert azt is remélték, hogy else­jén földerül a szebbik hónap, amely meghozza a kikeleten kivül — ami szintén igen szép — s a szabadság gyönyörű emlékein kivül — amelyek ma különösen föllelkesít őek — a fize­tésjavitás vigasztaló őrömét. Most hát végre mégis itt az elseje. Fizetésemelést csakugvan sok helyre hozott magával. Hozolt bizonyára számosaknak megnyugvás*, hogy ha megna­gyobbodtak is a terhek, de könnyebb lesz azo­kat elviselni, nem kell alattuk megroskadni, mert jobban telik elbírásukra a Jobb fizetésből. Emelték a köztisztviselők fizetését, emelték a munkásokét. Bizonyos, hogy ezután sem lehet fenékig lejföl az életűk, hogy ej után sem éri el a jövedelműk a drágaság kétségbeejtően ma gas, igazán elszédítő fokát, de biztos reményűk van arra, hogy terheik növekvésével megint lendít valamennyit rajtuk a kisegítő fizetés­emelés. Ez vigasztalásnak sovány, de legalább megnyugtatásnak valami. Emelték a magántiszt viselők fizetését is, de nem mindenütt. S mig az állami tisztviselők és a munkások fizetésé­nek megjavításában bizonyos fokú méltányos­ságnak most is meg kellett nyilvánulnia, mint mindig, addig a magántisztviselőkkel szemben ez a méltányosság tömérdek esetben nem mu­tatkozik. Nem akkor, amikor a tessék-lássék kedvéért megnagyobbították is a fizetésüket, nem is szólva arról, amikor a fizetésjavitásról megfeledkeztek a gazdák, akiknek a korona értékhanyatlásakor leghamarább jutott eszükbe az áruk és szolgáltatások árának egészen ará­nyos fölemelése. Az állami tisztviselőket védelmezi erős szer­vezetük, védelmezi most már okosabb belátással maga az áilam, sőt — méltán — maga a köz­vélemény. A munkásoknak a közalkalmazotta­kénál függetlenebb és igy még erősebb szer­vezettségük a legbiztosabb támaszuk. A szer­vezettség el nem mellőzhető beleszólást enged nekik a fizetés javítás mértékébe is. Ez pedig ] íny eges előny. A magántisztviselők sokasága ellenben egészen szervezetlen. Törekvéseik, amelyek vajmi vér­telen, gyönge lendülettel szervezkedésre irányul­tak, mind megbuktak. Csekély szociáldemokrata, vagy kereiztény8zociálls töredékül sokkal erősebb propaganda mellett te<n vonzaná tömegeiket a szervezetekbe. S ez rrm luo «'talanság, nem helyzetük helyes feiisf e e»enek a hiánya. Hely­zetüknél, polgáii neveik désüknél, polgári gon­dolkodásuknál fogva sokkal inkább polgárok, semhogy a forradalmak u<án megkönnyebbülést ne érezltk volna — túlnyomó többségükben —, amikor kiváltak a szervezettől; épp olyan megkönnyebbülést, mint az annak idején be­szervezkedeít és „kiszabadult" némely milliomo­sok. Pedig a szervezetek a magántisztviselők anyagi érdekeit kétségtelenül védelmezték. De mert vérbeli polgárok, a kapitalizmusnak való kiszolgáltatottságuk ellenére is, inkább polgárok akarnak maradni. S éppen ezért kellere őket munkaadóiknak támogatniok, ami persze — tisztelet az ember­séges munkaadók számos kivéie ének — min­dig csak jámbor óhajlás marad. Mert a munka­adók majd mindannyian belátják ugyan az idő­szerű és méiiánjos fizetésjavítás szükségé*, de ragyon sokan közülök azt szokták egyúttal be­látni, hogy a javítás megadásával tönkremenne az üzletük. Minthogy azonban a msgántisztvi­selők sok ágazatu osztálya igen népes társadalmi osztály, nem szabadna őket teljesen kiszolgál­tatni munkaadóik — belátásának. A mostani vál­ságos időkben, a pénz állandó katasztrófája idején szabályozó befolyással lehetne az ő gaz­dasági helyzetükre is az állam, anélkül, hogy ebből a munkaadóknak káruk származna. Gyakran szó esett már erről politikusok részé­ről is, a kormány meg nem bizható hirek szerint javaslatot is készít a dologról; de egye­lőre a magániisziviselők nagy tömege várja ma is szívszorongva a csalódást hozó elsejét. IOMMWMMMMMVM Kállay nyilatkozik megbízatásáról. (A Szeged budapesti tudósitójdtól.) Mint teg­napi számunkban irtuk, Kállay Tibor volt pénz­ügyminisztert a köictön-Cgytkkel kapcsolatos kérdések elintézésével bízták meg. Ezzel kap­csolatban ismét megmozdultak egyes pártok és ez ellen élesen állátt foglalnak. Sőt azt híresz­telték, hogy Kállay diktátori hatalommal lesz föltuházva. A fölkapott hirek tisztázásának ér­dekében munkatársunk kérdést intézett Kállay Tiborhoz, aki a következőket mondotta: — Megnyugtatom azokat, akik aggodal­maskodnak, hogy csupán az történt, hogy a kormány felkért arra, hogy vegyek részt én is a szanálási program megállapításában, amely piogramot a nemzetgyűlés elé terjesztenek. Az én dolgom nem állhat másból mint javaslatok tételéből. Különben is megbízatásom csak igen rövid ideig fog tartani, mert a népszövetségi misszió csak két hétig fog Magyarországon tar­tózkodni. A kormánypárti tlzenkettee bizottság kívánságai a kényszerkölcsön ellen. A kormánypárt tizenkettes bizottsága ülésén a bizottság valamennyi tagja résztvett Az ülésen a bizottság óhajait tizenkét pontban foglalta össze. 1. A belföldi kölcsön alapja a jövedelmi és vagyonadó marad, azonban bizonyos minimumot, progressziót állapítanék n:eg. 2. A pénzintézetek bevonása a pénzintézeti központba kuriális be­osztás alapján. 3. Más részvénytársaságok be­vonása azzal a kikötéssel, hogy minden vállalat saját papírjával köteles a kivetett százalékból adni. 4 A kereskedelmi cégek és tőzsdebizo­mányosok bevonása az értékpapír forgalmi adó vételével. 5. A legutóbbi négy évben mutatkozó ingatlanforgalom megadóztatása. 6. A hitbizományok külön megterhelése öt százalék erejéig. 7. A jegybankrészvények jegyzésének és a kényszerköicsönnel jungtimba való hoza­taláról. 8. A vagyonváltsági hátralékolások külön pótlékoláta. 9. A valorizálatlan hitelt élvezők ezen cimen pótlékolandók. 10. Azok, akik a belföldi kölcsön előlegére kivetett összeget egy­szerre fizetik be, kedvezményben részesltendők. 11. Tízmillión felül való jövedelmi adók bizonyos százaléktöbbletet fizetnek. 12. Azok, akikre 1923 ban vetettek ki először vagyon- és jöve­delmi adót, ötven százalékig terjedő pótlékot kötelesek fizetni. A Népszövetség pénzügyi bizottsága • jövő héten érkezik Budapestre. A Népszövetség pénzügyi bizottsága a jövő hét elején megérkezik Budapestre. Valószínűleg velük jön Harding is. A bizottság tagjai Avenol francia, Salter angol, Jensen belga és Stokhes angol délafrikai megbízott. A kormány kétszeres erővel dolgozik azon, hogy előkészítse a pénz­ügyi szanálásra vonatkozó tervezetet. Kombinációk a pénzügyminiszteri állásra. A pénzügyminiszteri széknek legkomolyabb jelöltje Bud János, az igazságfigyminiszterié Almdssy László gróf. Az egységes pártban Rubineket, vagy Hoyos Istvánt látnák a leg­szívesebben. Egy megüresedő mandátum. Krausz István lemond a mandátumáról. Ugy tudják, bogy az egységes párt báró Petricsevics Horváth Emil népjóléti államtitkárt lépteti fel a marcali kerületben. Elfogadták a testnevelési javaslatot. Petrovácz helyesli, amit Kéthly Anna az ifjú­sági nevelésről elmondott, de teljesen ellentét­ben áll vele akkor, amikor megfeledkezve női mivoltáról, vallásellenes szavakat használ és teljesen ellentétben áll vele akkor is, amikor oly kérdésekbe keveri bele a vallási kérdést, amelyhez semmi köze a vallásnak. A törvény­javaslatot ugy a maga, mint pártja részéről örömmel fogadja el. Azt hiszi, hogy ez a törvény véget fog vetni az üzletszerűségnek és ki­küszöböli a durvaságokat. A javaslatot elfogadja. Rothenstein Mór szólal fel ezután. Vissza­utasítja Petrovácznak Kéthly Annára vonatkozó kijelentését. A testnevelést ők is előmozdítani kívánják, de hibásnak tartják a törvényt azért, mert előbb a munkásság egészségügyi viszonyait kellene megjavítani. A törvényjavaslat nem fogadja el. Gömbös Gyula kijelenti, hogy nézete szerint ezt a törvényjavaslatot nem szabad pártpolitikai szempontból elbírálni. Csodálkozik azon, hogy a szociáldemokraták nem járulnak hozzá a tör­vényjavaslathoz, pedig ez a törvényjavaslat a tön egnevelést célozza. A szociáldemokratáknak Pesthy Páj aieinök. mn n*toíta meg Bejelenti, hogy Debrecen III fcer/,i-Mh mulasztott Nagy Vince megválasS ÍSf" panasz! nyújtottak be, a panaszt?,?® e íei? állandó bizottsághoz teszi át az 'Zazolási Harmadszori olvasásban elfogadtál, * u: ,, fi *** «Mi •EUfti&Si: kötelezővé tenni Gondoskodjék a megélhetésről munkásvédelmi1 intLéníek^ először. Ha már olyan állapotok kövefkez nek be, hogy sunte szükséglet lesz TJ^ t~ akkor esetleg lehet ezt kö'eiéSL fP°rt' A munkásoktól nem lehet elvenni n15 Jenni­jukat is. Kifogásolja, hogy a ^'nap­telénél különbséget tesznek e^e! JnnAkíelvé' rint. A zsidókat nem veszik M a Í0* ertott végrehaj'ási utasítás íeviziójTu^;

Next

/
Oldalképek
Tartalom