Szeged, 1923. december (4. évfolyam, 274-296. szám)

1923-12-14 / 284. szám

Szeged, 1923 december 14. SZEGED Belvárosi Mozi Telefon: Pénztér 5B2. Telefon: laaza. 258. Péntektől vasárnapig, december 14-16-ig: JEAN ANGELÓ az „Atlantis* és me. LISENKÓ a „Karnevál gyermeke* főszereplőivel: aranyasszony. Dráma 7 felvonásban. Azonkívül: A kis angyal. Vig történet 4 felvonásban. . Hétköznap V.5, 7,7 és V.9 órakor. Előadások: Vasárnap 3. 5, 7 és 9 órakor. Telefon: tfAnX UAV| Telefon: Igazg. 11-85. nOnfcU mOH Pénztár 455. December 14, 15, li, péntek, szombat, vasárnap Cifra nyomorúság Nagyvárosi erkölcsrajz 5 felvonásban. Egyidejűleg: Puszták királya Provencei történet i felv. Főszereplő: CHARLES ROCHEFORT. Előadások kezdete: ""köznap fél 5, fél 7, fél 9 órakor. Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. N TEREM KettcncseD rOrvi vnni — Becker Bébi-album. Santó Imre rajzoló, mint ismeretes, Bscker Bébiről albumot készí­tett. Az album előállításához szükséges költsé­get Kellner István nyomdatulajdonos adta. A ! királyi ügyészség eljárást indított Santó Imre, ~ a rajzoló és a nyomdatulajdonos ellen. A buda­pesti bflntetőtörvényszéken zártajtók mögött napokon keresztül tárgyalta az ügyet Fayl Ivor törvényszéki biró tanácsa. Az itélelet ma dél­előtt hirdették ki. Santó Imrét szeméremelieni vétségben, mint tettest, Kellner Istvánt pedig szeméremelleni vétségben, mint bünsegédi bűn­részest mondotta ki a biróság bűnösnek és ezért Santó Imrét három hónapi fogházra és 150 000 korona pénzbirságra, Kellner Istvánt pedig hatheti fogházra és 100 000 korona pénz­büntetésre itélte. Az itélet érdekes indokolása szerint Santó Imre azzal kereste fel Becker Erzsibet szinisznöt, hegy aktokat szeretne róla kiszlteni. A rajzokat majd albumba kötteti és Becker Erzsébet férfiismeröseinek kezéhez jut­tatja. Becker Erzsébet megértéssel fogadta Santőnak ezt az ajánlatát. Valamennyi kép — folytatja a biróság Ítéletének indokolása — faj­talan, szeméremsértö. A védelem felebbezett az itélet ellen. Az ismeretlen helyen tartózkodó B:cker Bébi szinésznő ellen személyleirá603 körözőlevelet bocsátanak ki. Egy gyönyörű Biedermayer férfi berakásos íróasztal titkos fiókokkal, egy antik kétajtós gadrop-szekrény és egy antik zongoraszék eladó. Szalay mükereskedés, Gizella-tér. 434 — A főváron lóversenytéri gyilkosság. Budapestről jelentik: A rendőrségnek tegnap este 10 órakor sikerűit elfognia a Hverseny­téri gyermekgyilkosság tettesét. Minden kétséget kizáróan beigazolódott, hogy a 13 esztendős meggyilkolt gyermek rablógyilkosság áldozata. A rablógyilkos Pridna András 29 éves villany­szerelő, volt szinpadi munkás, aki elmodotta, hogy nagy nyomorban volt, felesége beteg volt s csak kétezer korona volt a zsebében. Elhatá­rozta, hogy ezzel a kétezer koronával nagyobb összeget csinál. A 13 éves Csapó Józsefet fel­biztatta, hogy a kétezer koronával Pfeiffer üzle­tében béreljen biciklit s együtt kirándulnak. Ketten az Erzsébet királyné-utra bicikliztek. Útközben rábeszélte a gyermeket, hogy adják el a biciklit. Akkor jóllaknak az árából s a ma­radék pénzen megosztoznak. Igy is történt a biciklit Révészék üzletében eladták s bementek egy korcsmába, ahol jóllaktak, teát és bort ittak. A gyerek mámoros lett az italtól, de Pridna még egy másik korcsmába is bement vele, ott pálinkát ittak. Mindketten berúgtak, mondja Pridna s a lóversenytéren át hazafelé tartottak. Útközben a gyermek hangosan folyton a ráeső pénzt követelte. Egyszerre rosszul lett és egy bokor mögé ment. Mikor visszatért, nyakában lógott a zsineg, amivel a nadrágját szokta megkötni. Pridna félt, hogy meghallja egy rendőr és rájönnek a biciklilopásra és mint mondja, jó erősen megrántotta a zsineget. A fiu elvágódott. Pridna azt hitte, hogy elkábult s nyugodtan hazament. Azt hangoztatja, hogy nem akarta megölni a kisfiút s mikor biciklit bérel­tetett vele, nem gondolt rablógyilkosságra. Földet*? hétfői gordonkaestje egy világhírű magyar művész szegedi ünneplése lesz. Pesti hangversenyén a ráadások sorozatát kényszeritette ki a hangverseny után közel egy óra hosszáig tomboló és távozni nem akaró több ezer főnyi közönség. — A vakok matinéja iránt lázas érdeklődés mu­tatkozik mindenfelé. A közönség nemcsak jótékonysá­got kiván gyakorolni a nemes célú intézet iránt, ha­nem részt kér az elsőrangú műélvezetből, amelyet az intézet a gondosan összeállított műsorral a közön­ségnek nyújtani óhajt. A Belvárosi Mozi vasárnap dél­előtt 11 órakor a vakok matinéja alkalmával szűknek fog bizonyulni, jegyek a Belvárosi Moziban és Bokor Adolf drogériájában. — Az ujszegedi villatelkek bére. A tanács, mint ismeretes, még az év elején$felemelte az ujszegedi villatelkek buzavalutás bérösszegeit. A tanács határozatát az érdekeltek megfelebbezték a közgyűléshez, de a közgyűlés elutasította felebbezésükst és jóváhagyta a tanács határoza­tát. Az ujszegedi villatelekbérlök most a köz­gyűlés határozatát felebbezték meg. A tanács csütörtökön foglalkozott a felebbezéssel és meg­állapította, hogy a közgyűlés határozata ellen, amely teljesen födi a tanács határozatát, további fe^bbezésnek helye nincs. A tanács felszólítja tehát az ujszegedi villabírlőket, hogy január elsejétől kezdve fizessék meg a fölemelt béreket, mert ellenkező esetben a város élni fog szer­ződés adta jogával és megvonja a bérletet. Varrógép specialista Lukács, Valéria-tér 7. Kézimunkakiállitis. A Szegedi Leányegylet kéri az igen tisztelt hölgyeket, akik kézimun­káik kiállítását bejelentették, hogy ezen kézi­munkákat ma délelőtt 10—12, délután 3—5 óra között, de legkésőbb szombaton délelőtt 10—12-ig a kiállítás helyiségébe (Aradi-utca 7., volt Kelen-bank) beküldeni szíveskedjenek. — Oxford ét Cambridge! Mint minden évben, ugy az idén is nagy labdarugó mérkőzés volt Oxford és Cambridge egyetemei között. A meccs Oxford győ­zelmével végződött. I MEGJELENT AZ 1 Országos Iparos Naptár EGÉSZ TERJEDELMÉBEN TARTALMAZZA AZ UJ IPARTÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSÁT 3KRKESET! Dr. DOBSA LÁSZLÓ az (parteetftletek Onaágoa Saővets égének igazgatója KAPHATÓ A DÉLMAGYARORSZÁG HIRLAP- ÉS NYOMDAVALLALAT R.T.-NÁL ÉS A .SZEGED" KIADÓHIVATALÁBAN. ÁRA 3000 KORONA. — Egy lakatoslegény vérengzése. Buda­pestről jelentik: Csütörtök reggel a Lipót-körut 13. számú házában végzetes családi dráma tör­tént. Bokros János 24 éves lakatossegéd még a kora reggeli órákban beállított nagybátyjához, Kohatek Antalhoz, a Lipót-körut 13. számú ház házmesteréhez és felelősségre vonta az ott tar­tózkodó Etel nővérét. Rövid szóváltás keletke­zett közöttük, aminek a vége az lett, hogy Bokros előkapta revolverit, rálőtt nővirire, akit szive alatt talált a golyó. Azután a szomszéd szobában alvó özv. Kohatek Jánosnira lőtt, akit nem talált el, majd maga ellen forditotta a fegyvert, halántikon lőtte magát is szörnyet halt. Kohatek Antal felesége elmondta, bogy Bokros azért lőtte le Etel nővérét, mert az ellenezte Marton Böskével, özv. Kohatek Já­nosné menyével való együttélését. Mikor nő­vérével végzett, bement a szomszéd szobába, ahol az alvó özv. Kohatek Jánosnéra lőtt, aki az ágyból kiugróit és nem találta el. Euitáa lőtte agyon magát. — Az elmúlt héten kétszáznegyvennégyen kerestek munkát. A szegedi hatósági munka­közvetítőin vatal e heti jelentése szerint a leg­utóbbi napokban kétszáznegyvennégyen fordultak hozzá olyanok -'< k a legkűlönbözö szakmá­ban állást \ ; \ hivatal ezek közül nyolc­vannégynt iz u. talált munkaalkalmat. A hatósági munkaközvetítő egyébként Szeged köz­vetlen környékével, valamint a legtöbb várossal is kontaktust tart fent, ugy hogy a munka­közvetítés ma már annyira kifejlődött, hogy néhány héten belül mindenkit el tudnak helyezni, aki a hivatalhoz fordul állásért. Óráját javitassa Babosnál, Oroszlán-utca 6. » Legolcsóbb karácsonyi ajándékok a CENTRUMBAN! Nöi és férfi harisnyák, férfi zoknik, nyakkendők, fehérneműk minden fajtában nagy választékban! Illatszer, szappan stb. Papir tanszeráruk nagy raktárai RENDKÍVÜL OLCSÓ ÁRAK! Minden fillérrel a diáknyomort enyhíti, aki az egyetemi hallgatók „Centrum" boltjában (Dugonics-tér 1.) szerzi be szükségleteit! 493 GYAPJÚSZÖVETEK, bélésáruk fiztetátalakitás miatt jutányosán beszerezhetők 448 FRIEDMANNÁL, Korzó Mozi ház. (Városháza mellett.) i Mozi Telefon: 16—33. Igazgató": Dr. Varsányi Elemér. Péntektől vasárnapig: dec. 14, 15, 16-án RICHÁRD BARTHELMES-el, az „Ut a boldogság felé" attrakcióban a Niagara jégzajlásának hősével: Dávid és Góliát Egy amerikai gyerekember hőstette 7 felvonásban. Az idényben a legszebb filmünk ! Azonkívül: FIX éS FOX Burleszk 2 felvonásban. FATTV ÉS A SZERECSEN MENYASSZONY 1 ** 1 1 1 Burleszk 2 felvonósban. Előadások hétköznap fél 5, fél 7, fél S, vasárnap 3, 5, 7 és S-kor Összes előadás fél helyárakkal! 11 Jön ! Mia May, Emil Jannings-al: Jön! Páris grófnője mindkét rész egyszerre GÁBOR keleti szőnyeg- és textilszövöde szőnuegkiálliíása megtekinthető a kultúrpalotában 461 naponta délelőtt 10 órától 1 óráig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom