Szeged, 1923. december (4. évfolyam, 274-296. szám)

1923-12-01 / 274. szám

SZBQBD Szeged, 1923 december l_ Négy u] javaslat. Négy javaslatot terjesztettek a minisztertanács elé, az első a bűntetőnovella, mely a büntető­jogot és a perrendtartást öleli fel, a második a polgári perrendtartást módositó novella, har­madik a fogadósok felelősségéről való javaslat (ezek ugyanis nem győzik fizetni a náluk el­helyezett és elveszett tárgyakért a kártérítéseket), negyedik a r zSgazdasági kauciók fizetéséről. Ezzel a legutóbbi javaslattal azt akarja elérni az igazságügyminiszter, hogy a mezőgazdasági kauciót ne kelljen készpénzben fizetni, hanem az általános zé'ogjog jo^i fogalmának a kiter­jesztésével lehessen azt pótolni. Álhír Kószó István lemondásáról. A nemzetgyűlés pénteki ülése után az a hir terjedt el, hogy dr. Kószó István belügyi állam­titkár lemondott. Az államtitkár lemondását dr. Györki Imre fe'szólalásával hozták kapcsolatba. Qyörki ugyanis idézte Kószó Istváonak azt a kijelentését, amelyet a választások alkalmával a gumibotokkal és fokosokkal felfegyverkezett tüntető egyetemi hallgatók előtt tett Szegeden, amikor a rendőrség több egyetemi hallgatót őrizetbe vett a tüntetők közül. Kószó litván akkor azt mondotta, hogy fiatal korában ő is ugy cselekedeti volni, mint az egyetemi hallga­tók és követelte az őriietbeveUek azonnali sza­badlábra helyezését. Állítólag ennek az incidens­nek a felidézése hatott annyira Kószó Istvánra, hogy benyújtotta volna lemondását. Illetékes helyen a Szeged budapesti tudósítója ug/ ér­tesült, hegy Kószó lemondásinak a híre nem felel meg a valóságnak. beszéde az Ulain-ügyben. (A Szeged budapesti tudósítójától.) A nem­zetgyűlés pén eki ülést háromnegyed 11 órakor nyitotta meg Scitovszky Béla elnök. Mikovényi Jenő, az igazolóbizottság állandó előadója tett jelentést, majd áttérnek az Ulain mentelmi ügyének folytatólagos tárgyalására. Első szónok Pallavicini György őrgróf. Né­zete szerint felesleges a mentelmi jigról be­szélni, mert az utóbbi években olyan sok sére­lem fordult elő, hogy a mentelmi jogot nem is lehet élő jognak nevezni. Ulain képviselő men­telmi ügyét nem kivánja személyes szempont szerint tenni kritika tárgyává. Egyedül a men­telmi jog sérelméről és a nemzetgyűlés tekin­télyéről van szó. A nemzetgyűlés tekintélyét pedig mindenképen meg kell védeni. Nem sza­bad ezt a nemzetgyűlést balkáni nivóra sülyesz­teni. A nemzetgyűlés Ulain esetében megsértette a mentelmi jogot. Tettenérésről nem lehet szó, tehát a Jogvatartás indokolatlan. Különben is Ulain szökésétől nem lehet tanani. Ha valaki Münchenbe akar utazni, az még nem bünte­tendő cselekmény. Különben is nem lehet szer­ződésről beszélni ebben az esetben, mert a másik fél nem tudott róla. A következő felszólaló Gömbös Gyula: A belügyminiszter tegnapi beszédében azt á'li­totta rólunk, hogy mi kalandor nacionalizmust követünk és azonosítjuk magunkat a bomba­merénylőkkel. A kormány nem mozog tárgyi­lagos alapon, mert az általunk hangozta ott érvelésre nem tud tárgyilagos kritikát mondani. Hol lelkibeteg, hol baromorvos és kalandor­politikusok vagyunk. Felkérem a kormányt, hogy tárgyilagos alapon igyekezzen bennünket meggyőzni. A belügyminiszter megállapítását azonban nem vállalhatjuk. A puccsistákkal és a bombamerénylet elkövetőivel nem azonosítjuk magunkat. A fajvédelmi programban megvan­nak a reálpolitikai lehetőségek, teljesen felesle­ges tehát ilyen eszközhöz nyúlni. A menteim kérdésekben a Házban mindenkor politikai mo­mentumok diktálnak, a többség elve fog érvé­nyesülni. Ebben a mentelmi ügyben lelki kér­désekről vitatkozni teljesen meddő dolog, mert nem jogi momentumokkal szoktak érvelni. Létay Ernő: Nincsen ennek a nemzetgyűlés­nek tekintélye. Gömbös Gyula: Csodálatos, hogy ugyanazok, akik a kormány törvényeljárásait hangoztatják, most a kormányt támogatják és a kormánnyal szövetkeznek akkor, amikor a fajvédőkről van szó. (Ellenmondások a szociáldemokratáknál.) Vérbeli ellenzéki politikát alig találunk. Való­színűleg azért van ez igy, mert nem tudjuk, mit hoz a holnap. Nézetem szerint a parlament nem lehet ugyanaz, mint békés időben. Nem diktatúráról beszélek én, nem vagyok ennek a hive, csak akkor, ha káosz és zűrzavar van. Azonban nem vagyok hive annak a diktatúrának, amely szuronyok hegyén táncol és azok segít­ségével csinál diktatúrát, önmagammal jutnék ellentétbe, ha ezt helyeselném Farkas István: Minden diktatúra a kisebbség terrorja. Bartos Andor: A valódi diktatúra az talán jó? Propper Sándor: A választási diktatúra az talán a lelkekböl sarjadzott ? Györki Imre: Szomorú világot vet az országra, hogy a bombamerénylet tetteseit nem sikerült kinyomozni. Örülni kell, hogy a mostani bomba­merénylet tetteseit megtalálták. Gömbös: Kifogásolja, hogy a kormány nem engedi meg a fajvédők gyűléseit, sokkal helye­sebb volna, ha nyíltan szembeszállhatnának a kormánnyá'. Majd a kultuszminiszterhez fordul, s azt mondja : — Nem tartom helyesnek, hogy a kultuszminisz­ter ugyanakkor, amikor Kovács Gyula sógorának kinevezési ügye a Ház előtt fekszik, ugyanakkor egy éles kirohanást és támadást intéz a faj­védők ellen. Csak az állam érdekében és a magyar nemzet jövője érdekében szabad bizonyos erőket felhasználni, de nem szabad velük erőszakos intézkedéseket tenni. Majd rátér az Ulain-ügyre. Hozzájárul ahhoz, hogy Ulaint kiadják, hadd fe eljen a bíróság előtt cselekedeteiért. Ezután Nagy Emil igazságügy miniszter szó­lal fel: Arra kéri a Házat, hogy még a mai nap fo'yamán intézzék el ezt az ügyet, mert az ügyészség nem tud addig intézkedni. Hogy az eljárás minél előbb befejeződjék, mindenkinek az érdeke. Szakács Andor: A kormány kötelességsze­rűen járt el akkor, amikor Bobula és társai puccsát leleplezte és Ulaint letartóztatta. Indít­ványt terjeszt elő, mely szerint mondja ki a nemzetgyűlés, hogy a kormány nem sértett tör­vényt akkor, amikor Ulain letartóztatását el­rendelte és mondja ki, hogy szükségesnek látja hasonló esetekkel kapcsolatban szünet esetén az arra hivatott sze által a nemzetgyűlés haladéktalan összehívd . Rakovszky Iván belügyminiszter hozzájárul Szakács indítványához és a mentelmi jog fel­függesztéséhez, de konstatálni kivánja, hogy a mentelmi jogban sérelem nem történt. Ezután az elnök napirendi javaslatot tesz és javasolja, hogy holnap délelőtt 10 órakor le­gyen a következő ülés, melynek napirendjén az Ulain-ügy tárgyalása és a fö dbiríoknovella szerepeljenek. Az ülés fél 3 órakor véget ért. Jön! A LYONI Jön! FUTÁR nagyszabású kalandordráma a francia forra­• dalom idejébőL hétfőtől a Belvárosi Moziban. 187 Vajda EGNYILT Farkasné nőiruha divatterme Kfticsey-ntca 3, Vajda Farkas üzletében, ahol a legújabb divat szerint készülnek utcai, estélyi és alkalmi ruhák, úgyszintén köpenyek és kosztümök. Tanulóleányok felvétetnek. írógép 11 MEGÉRKEZTEK | írógép! a világhírű amerikai „Royal" legújabb rendszerű Írógépek. 308 Német gyártmányú uj Perkeo irógép 1,800.000 K. Használt "jó írógépek 1,000.000 koronától kapható. Speciá! irógépja*itómflhely. Szallag, Carbonpapir jutányosán Kelemen Mártonnál beszerezhető Kárász-utca 16. Dugonics-tér sarok. Telefon 13 22. Petykó Károly divatszücsüzlete Kelemen-utca 7. (Endrényi könyvkereskedés mellett) elvállal mindennemű szőrme javítást és átalakítást. m Tizenkét évi fegyházra ítéltek egy gyilkos anyóst. (A Szeged tudósítójától.) Egy esztendővel ezelőtt nagy port vert fel nemcsak Csongrádon, hanem az összes szomszédos városokban is az a bestiális gyilkosság, amelynek áldozatát, ifj. Mészáros Mihálynét, anyósa, idősb Mészáros Mihályné a leánya segítségével hatvanhárom késszurással meg­gyilkolta. Ebben az ügyben a szegedi törvényszék PófaíjManácsa augusztusban tartotta meg a fötár­gyalást, amely alkalommal a törvényszék id. Mé­száros Mihálynét és leányát, Mészáros Ágnest szándékos emberölés bűntettében mondotta ki bű­nösnek és ezért őket 12—12 évi fegyházbüntetéssel sújtotta. Felebbezés folytán az ügy a tábla elé került, ahol dr. Orosz Pál táblai tanácselnök tanácsa péntek délelőttre tűzte ki a felebbviteli főtárgyalást. Már a reggeli órákban nagy tömegben érkeztek érdeklődők a tárgyalóterembe, feszült figyelemmel kisérték az egész tárgyalás menetét. A legnagyobb érdeklődés a két feketeruhás vádlott iránt mutat­kozott, akiket szuronyos börtönőrök hoztak át a Csillagbörtönből. Orosz Pál elnök fél 10 órakor megnyitotta a tárgyalást, majd az előadó részletesen ismertette a törvényszéki főtárgyalás anyagát. Az akták szerint ifj. Mészáros Mihály házasságkötése után any­jának lakására költözött Tóth Erzsébet feleségével. Idősb Mészáros Mihályné nem nézte jó szemmel a házasságot és a perpatvarok egyre sűrűbbek lettek a fiatalasszony és az anyós között. A hely­zet oly tűrhetetlen volt néhány hét múlva, hogy ifi. Mészáros Mihály feleségével elköltözött anyjának lakásából. Néhány hét múlva Mészáros Mihály bejött Sze­gedre munkát keresni. Amikor másnap visszament Csongrádra, a lakásajtó be volt zárva. A konyha­ablakon mászott be, ahol a földön vérbe fagyva találta feleséségét, akinek testén nagyszámú kés­szurást fedezett fel már az első látasra. kz arca, nyaka, keze és melle teljesen össze volt szurkálva, — mint az orvosszakértők megállapították, hatvan­három késszurást ejtettek a szerencsétlen asszony testén. A rendőrség azonnal megindította a nyo­mozást és már az első percekben tiszta volt a helyzet. A szerencsétlen fiatalasszonyt anyósa, leánya segítségével gyilkolta meg, akik fölhasznál­ták azt a" napot, amikor ifj. Mészáros Mihály távol volt Csongrádról. A két vádlott már az első vallo­másnál beismerte tettét, Mészárosné azt is elmon­dotta, hogy egy nagyobb veszekedésnél egyszer megfenyegette a fiatalasszonyt, hogy megöli. Az előadó ezután a bizonyítási eljárás lefolyta­tását ismertette, majd a tanuk kihallgatása követ­kezett. A délutáni tárgyaláson a perbeszédekre került a sor. Dr. Boross Dezső főügyész fönntartotta a vá­dat mind a két vádlottal szemben és kérte a tör­vényszék ítéletének helybenhagyását. Dr. Márton József tartotta meg ezután védő­beszédét. Hosszabb beszédében utalt arra, hogy a vádlottakat lehetetlen bűnösöknek kimondani a szándékos emberölés bűntettében, annak ellenére, hogy Tóth Erzsébet halála tény. A biróság ezután ítélethozatalra vonult vissza. Hosszabb tanácskozás után délután öt órakor hir­dette ki a tábla ítéletét Orosz Pál elnök. A tábla bűnösnek találta a két vádlottat szándékos ember­ölés bűntettében és ezért a törvényszék 12—12 évi fegyházbüntetését helybenhagyta, illetőleg ezt a büntetést találta arányosnak az elkövetett bűncse­lekménnyel. Az ügyész megnyugodott az ítéletben, a védő pedig semmiségi panaszt jelentett be és igy az ügy most a Kúria elé kerül. Dr. Márton József ezután ötmillió koronát aján­lott fel arra az esetre, ha id. Mészáros Mihálynét a tábla a Kúria döntéséig szabadlábra helyezi. A biróság a védő indítványát elutasította és igy a két gyilkos asszonyt szuronyos börtönőrök kisérték vissza a Csillagbörtönbe. Döhmelt szabadonbocsátották. (A Szeged budapesti tudósítójától.) Mint is­meretes, az Ulain-féle puccskísérlet ügyében jelentős szerepet játszott Döhmel Frigyes. A rendőrség a puccskísérlet leleplezése alkalmá­val öt is előállította és hosszasabban kihall­gatta. Többszöri kihallgatása uíán Döhmelt, mivel nem magyar állampolgár, további intéz­kedésig a toloncházba száliitoiták. A főkapitány­ság pénteken reggel utasította a toloncház veze­tőségét, hogy Döhmelt szállítsák vissza a fő­kapitányságra. ahol ismét kihallgatták. Kihall­gatása után kihirdették előtte a rendőrség sza­badlábra helyezésére vonaíkozó végzését. A puccskísérlet ügyében folytatott nyomozás adatai ugyanis azt bizonyítják, hogy semmi tárgyi ok sincs Döhmel további fogvatartására. Döhmel elhagyta a főkapitányság épületét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom