Szeged, 1923. szeptember (4. évfolyam, 198-222. szám)

1923-09-26 / 218. szám

SZEGED Szeged, ISr23 szeptember 30. — A postautalványok készpénzzel valé bérmentesítése. Illetékes helyről nyert értesü­lés szerint a postaigazgatóság október 1 tói a posbu alványok, értéklevelek, értékcsomagok készpénzzel való bérmemesiését rendete el. Október 7-ig azonban a tévedésből még bé­lyeggel bérmentesített ily küldeményeket is fel­veszi. Továbbra is bélyegilletékkel kell azonban bérmentesíteni a leveleket, a nyomtatványokat, árumintákat és az üzleti papírokat. — Siáz százalékkal emelik a vízdíjakat. A városi Szemek központi igazgatóságának elő­terjesztésére a tanács javaslatot terjeszt a köz­gyűlés elé a vízdíjak emelése ügyében. Java­solni fogja, hogy tekintettel a szán horribilis drágulására, a közgyűlés száz százalékkal emelje fel a jelenlegi vizdijtarifát. Olcsó fürdőkádak, gyermek- és fllőkádak Fogel Edénél, Takaréktár-utca 8. TK //Szittháss, á // Művémudt Szezonnyitó előadás. Az albérlő színigazgató birtokba vette a színházat és megkezdte az előadások sorozatát. Albérlő színigazgatót mondunk, mert itt meg­tör'ént az a szokatlan és a színházi kul'.urát ctuffűtevö eset, hogy albérletbe adták a szín­házat, m<nt egy viíyiilót, vagy fires szobit szokás. És ezzel elvágtfk a fejlfdés lehetőségé', sz igazgató esetleges áldozatkészségre törekvő hajlandónágát, mert az albérlő igszgató nagy summát köteles fizetni az előző főbérlő volt igazgatónak, aki a várossal szerrben nem volt hajlandó teljesitrai szerződésen alapuló kötelet ­ségét. Ennél nsgjebb és szomorúbb komédiát még nem insceniroztak a szmbázak világában és te jesen mindegy, hogy Péterrek hivják-e b uj albérlőt, vagy Pálnak, a mindent megkötő, megakasztó és szomorú perrpektivát mutató helyzet sdva van: a Magisztrátus szűk látköre miatt az albérlő igazgató oly rulyos tnyagi terhet vett magára, fmivel nem lesz képes megküzdeni. Ha az albérlő igazgató, a szinte teljesíthetetlen terhek dacára is ki tudja elégiter.i a közönség jogos igényeit, ha az előadásoka! külsőségeibe!) is, nivón tudja tartani, az esetben a te jes támogatáson kívül — minden elismerést megérdemel, mert arról tesz tanubizonyságo', hogy nemcsak ambicionálja a szegedi szinház. vezetését, de jelentős anyagi áldozatot is képe* hozni a ragyszerü feladatért. Mondják, hegy Leonardo da Vinciben egy teherrorűó lát ára ébredt a Jüdás eszn-éje. Vájjon a várovi tanácsnak mit, vagy kit kellel e neglátnia, hogy a művészet előbbrevitelének eszméjére ébredhessen? A szinház még sem pálinkás bu ik, amelyből busás üzletet csinál­hat az, aki már a színházon kivül áll. Ezen fordul meg minden és ezt a kerékkötőt ktii megsemmisíteni a művészet lehetősége érde­kében. * A szezonnyitó előadásra félig sem telt mos; a nézőtér. Ebből a sajnálatos esetből nem sze­retnénk következést vonni a jövendőre és nem szerenénk, ha a válság szele fújdogálna a szinház körül. Emberek dolgoznak ott, kiki a nuga módja és képessége szerint, nemcsak a kenyérért, hanem a magvar kul'uráért is. Az elsö e öadáson Herczeg Ferenc, aki mc st lett hatvan éves, jutóit először szóhoz értéti et jelentő Bizánc-bvai. Készülten játszották a da­rabot ; az előadásnak nem volt zökkenője; «e zaveró momentuma, simán ment minden és ha az egésznek nem is volt szikráió fenye, magá­val ragadó lendülete, de sok szép részletet mu­tetott, különösen a Rubinyi Tivadar Konstantin<a révén. Ez a fiatal színész színekben gazdrg portréját adia a császarnak; ö onomikus dik­ciójiból kicsendült az érzés, az erő és terrré­sze esen tudta megszólaltatni az emberi indu­1 tokát, a. léleknek vergődéseit. A szultán köve­tének alakjában értelmet árult el Gulyás Meny­hért, aki szépen tarolva, tisztán és értelmesen beszélt. Uti Gizo, Gazdy Aranka, Lengyel G zí, Kienovits György, Czobor Imre, Delit Ferenc, Buza Győző vettek még részt az előadásban, amelynek második felvonása után melegen és csattogva szólt az elismerés tapsa. TŐZSDE * DevtwkSapaat árfolyaaal. Valuták'. Osztr. ker. 0.2750—0.2970, Márka 0.0002-0.0003, Siokol 583UO­S2700, Kor. dinár 22000—23400, Léva 18400—19500, Lei 9500- 10800. Lengyel m. 0.0050- 0.8815, Liri 900­§55, Fr. frank 1210—1276, Belga fr. 1050—1105, Sv. frank 3400—3630, Aagol font 88100-93300, Dollii 19800—20900, Holland lorirt 7615-8055, Dán korona 3515-3735, Svéd korona 5153—5480k Norvég korona 3125—3345, Napolean 69200. Det.iáki Béo S.275C—0.2970, Berlin 0.0002-0.0003, Príga 58300-62700, Belgrád 22C00-23400, Szófia 18400-19500 Bukarest 9400-10700, Varsé 0.0650— 1.0815, Milánó 890-945, Puia 1195—1281, Beüssél 1050-1105, Zürich 3440—3660, Landon 88400-92800, Newyork 19500—20600, Amsterdam 7615—8055, Kopenhága 3515—3735, Stockholm 5150- 5480, Krisztiánia 3125-3345. Zlrichl tSsada. Nyitási Páris 34.55, London 2544, Newyork 558JX), Milánt 25.75, Hollandra 219.75, Berlin 0.00000375, Bécf 0.0C79, Osztrák bélyeg­zett —. , Szófia 5.35, Prága 16.80, Varsó 0.00175, Budapest 0.03, Bukarest 2.60, Belgrád 6.30. Zürichi tárlat i Páris 35.40, London 2540, New­york 557.25, Milaní 25.85, Hollandia 219.50, Berlin 0.000004, 8éc* 0.0C79 Osztrák bélyegzett —. , Szófia 5.35, Prága 16.80, Varsó 0.00175. Budapest 0.03, Bukarest 2.60 Belgrád 6.30. A Szegedi Kézmfiveabank mindennemű tőzsdei megbízást a legpontosabban végez el. 17 Taraténytöaade 1 A mai terménytőzsdén eleiate tartott irányzat alakult ki, ami később szilárddá vál­tozott. Az átlagos árak 2ooo koronával emelkedtek. Az árpafélék gyengébbek, a tengeri tartott. Hivatalos árfolyamok:.Buza 76 kg-os tiszavidéki 97000-98000, egyéb 91000-97000, 79 kp,.-os tisza­vidéki 100000—102000, egyéb 98000—101000, rozs 7L000—7100» 1, takarmányárpa 620U0- 64000, sörárpa 680Ü0—74000, zat 64003-67000, tengeri 68000-70J00, repce 1550—16Q0, korpa 42000- 43000. Értékpapírok vételét és eladását és mtndennemO tőxldcl megbízásokat pontosan bonyolít t« Károlyi-utcai Kroó-Bank 104 KArolyl-ulca 2 és Feketesas-utca 8, sarok. Teleion 9—78 és 12—58 Az ADRIA blztositö társaság IflOgynöksége. aaaaT iaizOar RoaoRitR vtTiüt. Felelős szerkesztő: LÖVIK KAROLY. Kiadó: .Szeged" lapkiadóvállalat r.-L Nyomja: Délmagyarország-nyomda, Szeged. Ifj. Zsemberi József ócskavas-, fém- és palackkereskedő zts Szeged, Boldogasszony-tugárnt 40. Telefon 15-24. Hl O D I A M O Club specialilé cigarettapapír és hüvely egyedüli főelárusitója viszonteladók részére Kovács Henrik papirnagykereskedő Szeged, Kölcsey-utca 4. 729 Telefon lo—48. Árverési hirdetmény. Alulírott kir. közjegyző közhírré teszi, hogy Szegeden, Tisza-pályaudvaron waggonban elhelyezett loo kilo­gramm szemes ó- tengeri a helyszínen, 1923 szeptember hó 28 án délután 3 órakor nyilvános árverésen eladatni f»g. Szegeti, 1923 szeptember 25. Dr. Jedllcska Béla, 774 kir. közjegyző. Elárusító és elárusitónő jó fizetésiéi felvétetik a 7M Párisi Nagy Áruházban. Könyvelésben jártas gyors- és gépírónő helybeli iparvállalatnál jó fizetéssel felvétetik. Ajánlatok fizetési igény megjelölésével 768 i .IPARVÁLLALAT" jeligére a kiadóba küldendők. APRÓHIRDETÉSEK Le|asaiaaabb áron ve­szek üres üveget, tollat, bért, gyapjút, ugysziúön férfi és nti ruhaaaanÜt. Révész. Háei-udvar. <75 Hirdessen ebben a rovatban 1 Okleveles tanítónő mint akadémiai növendék, kezdő és haladó zongoratanit­ványokat vállal Vásár helyi­sugárut 2. Menekültügyi hivatal. 747 Veszek állandóan bulert, férfi és női ruhákat. Margit­utca 7. 765 Csipke (Hecserli) naponta frissen passirozva kapható. Maschek. Róka-utca 8, L emelet. Telefon 14-18. 756 Bőrkabátok férfi és női, készen és méret ut— Mikszáth Kálmán-ik. és Mars-tér sarok. Bőr­ruhagyár. Telefon: 14—73, 5-24. „s Szekrények, ágy, tükör, dívány, lampa, függönyök, ágytakaró eladó. — Szánté gépraktár, Kiss-utca 2. :u NEODYILT Iritz Rezsőné elsöraadö aéi divatterme Semogyi-utea 12. sz., földszint. Középiskolai tanulók elvállalom. ROSENFELD MIKSA tanárjelölt Báró Jósika-utca 21. 7BB TozsdepapirokI ladá­Kelen-bank tllZ'n-m ffi 578 :l£kelő vállalat gyári irodai munkákban, kettős is°o£ér.obsen pénztáfosnőf keres. Ajánlatokat m .EXISTENTIA- jeligére a kiadóhivatalba kérünk. Váczy Mariska kitödéjtben leggyorsabban is legjobban késiül a fejelés.(Harisnyák meglepő olcsó 771 árban raktáron. Feketesas-u. 17, emelet. Agilis kültisztviselőket keres a „p ti ő P! 1 X" ált. bizt. társaság. Ugyanott alkalmazast nyer gyakorlattal biró beltisztviselő. ieiel1ík1?é8délelS a leggyorsabban és legpontosabban közöl Önnel a Magyar Távirati Iroda szegedi fiókja Szeged, Somogyi-utca 11. Telefon 17—60. A hivatalos értéktőzsde-nyitást 11 óra 45 perckor, tözsdezárlatot 13 óra 45 perckor bemondják Önnek telefonon; magánforgalmi jrlentések 11'30-kor, 14 30-kor, 17-30-kor és 19-30 kor. Hivatalos deviza-jelentések Budapestről, Newyorkból, Párisból, Zürichből, Berlinből és Prágából. Telefonjelentésekre előfizetéseket a nap min­den órájában elfogadunk. Permanens szolgálat reggel 7-től éjjel 1 óráig. különféle szin és méretben kaphatók LflJIDESBERG cemenfáru gyárában A Magyar-Német-Svéd Biztosító Társaság a^rS hivatalnokot vagy hivatal­noknőt Személyes ielentkezés a vezérügynökség irodájában, Kállay Albert utca 6. Ugyanott kik biztosítási téren óhajtanak elhelyezkedni, felvétetnek. Akik már e téren működtek, előnyben részesülnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom