Szeged, 1923. szeptember (4. évfolyam, 198-222. szám)

1923-09-26 / 218. szám

Stéged, 1923 szeptember 26. SZBQBD Bulgáriában győz az ellenforradalom? A Bolgár Távirati Iroda Jelenti: Szeptember 22-én az éjj-1 nyugodtan telt, csak itt-ott vol tak összeütközések, amelyek u'oisó tombnlásai voltak a kommunistáknak. Ezen az éjjelei mintegy 400 kommunista közelítette meft Bur­gász városát. A csapatok azonban szétverték őket, négy halott és 18 fogoly maradt utánuk. Ugyanez a csopat megpróbálta a begyekből le­ereszkedve a Szliven város határában lévő lő­szerraktárt hatalmába keríteni. Eit a csoportot is könnytlszerre! szétverték a csapatok. M u án a kísérletek kudarcot vallottak a dő-i részen, az északi részen igyekeztek zavargásokat tá­masztani. A kopogói kerület egyik fahtjábsn szovjeturalmat kiáilto.tak ki, a hatóságok azon­ban erélyes intézkedéseket lettek, hogv ezt a mozgalmat hamarosan elnyomják. Bulgária északi részein és egyéb helyein nyugalom ural­kodik. A Bolgár Távirati Iroda jelenti szep'ember 23-árOl: Bulgária északi résziben, Ferdinándó városában a kommunisták kihirdették a szovjet­uralmat. Csapatokat küldtek a tazedá* ellen. Egy másik kommunistacsoportot szétszórtak. A timovoi kerületben Pe árika falu közelében 50 kommunista kimondotta a szovjeturalmat, de a rend helyreállítására kiküldött cápátok el»ö puskalövésére az egész csoport megfutamodott. A sumlai kerület nthány falujában, atiol szintén szovjeturalmat hirdettek ki, a hatóságok nyom­ban helyreállították a rendst. A Bolgár Távirati Iroda je'enti szép ember 24-éiöi: Bulgári déli részében a kommunista­mozgalmat teljesen elfojtották és a rendet helyreátlitoiték. Az északnyugati részeken n>hány helységben tartják még mogukat. Igy Ferd<nándó és Celkovió környékén. Itt is minden intézkedés megtörtént, hogy a rendet helyreállítsák. Az — A belgrádi dunai konferencia. Magyar­ország is részt vesz a be'grádi dunai konferen­cián. A konferenciára, amely o«tóber 15—16 án lesz Begrádban, a következő fontos pontok vannak kiiüzve: A V slcpu-kérdés szabá'yo­zása, az áruforgalom megnyitása Budapest és Jugoszlávia között, az ahó Tisza, a Dráva, Száva és a Ferenc J^ef csatorna forgalmának megnyitása, fatranszportok szabályozása, állat­kivitel és behozatal megkönnyítése. — Nem fordalt elö Megbetegedés a rend­őrségi fogdában. Augusztus 23 án megjreat 190. számában megírta a Szeged, hogy a rend­őrségi f jgd„bjn ai hiányos tap álék miatt több letartóztatott megbesegedetf. AJ államrendőrség szegedi kapitányság i most annak a közié, ét kéri, hogy a rendőrség fogdájában nem fordult elő megbetegedés. . BRILLIANS, arany és míiipari antik ezüst tárgyakért rendkívül ma­SLT Fischer Testvérek ékszerészek Szeged, Kárá«z-u. TI?. Telefon lo—65. PéTiztár°582. BölváPOSÍ MOZI íjazg!^. Szeptember 26. és 27-én, szerdán és csütörtökön Fehér menyország Téli rege 5 felvonásban. Főszereplő: BRUMO CHS!>€R. Azonkívül: Fai ff kirúg a hámból. Legújabb burleszk 2 felvonásban. Elűadások kezdete: 5, 7 és 9 órakor. Telefon 363. északi részeken h-lyenkint gyenge kísérletet tettek mozgalom indításira, de aknamunkájuk sehol se járt sikerrel. A rendet mindenütt helyre­állították. Bolgár hivatalos jelentés szerint a bulgáriai kommunista mozgalom teljesen elfojtottnak te­kintheti. A kormány teljesen un a helyzetnek. A nagyán'ánt képviselői* ek Bulgária kormányá­nak az ellen a ténye ellen, hogy a leszerelt tiszteket és altiszteket a kommunisták ellen fegyveres szolgálatra behívta, sem di észrevéte­lük nem volt. Bolgár körökben ezt hallgatóla­gos beleegyezésnek vették. Athéni jelenlés fzerint a boleár kommunisták heves rohammal elfoglalták Ptevnát. S'atoméi jelentés a-ról »d hírt, hogy heves harcok dúl­nak a kormánycsapatok és a kommunisták kö­zött főleg Palántánál. A kommunisták megszál­lották Vilinio városát. £ zik Bulgári ib n is ke­ve* harcok filynak. Attól tartanak, hogy a kommunisták Szófiát is megtámadják. Az ed dtgi harcokban 500 ember meghalt, 400 p'dlg megsebesült. Mértékadó angol politikai körön­ben az a meggyőződés, hogy a görög forrásból származó hirek erősen túlozzák a bolgár est ményeket Hivatalos jellegű jelentések arról szá­mom «k be, hogy Bu gáriában lényegesen javult a helyzet. A Grazer Tagcpost jelenti: Scófiai hir-dis szerint Boris király a kormánynak bejelentette, hogy lemond a trónról. A k irmany kéré ére azután hajlandó volt lemondását visszavonni. A kirá'y és a kormány helyzete igen suyos. Ugyancsak a Grazer Togespost jelenti: Szr fiai híradás szerint az egész ország az ellenforradalmi párt kezében van. Szófiat az ellenforradalmink körülzárták A harcok már 80 kilométerre S ófiától ész kra folynak. CIMRC öavec.jOr»K t javitasat karbantartását garan­_ cia mellett szakszerűen csakis a régi, jóhiraevű Első Szegedi Irógépjavitó Váltalat, KCDCCR SZKKŰZCETÉBEO készül. Uj és használt írógépek állandóan raktáron. OoyeciüfiK i sói A keresztényszocialisták nagygyűlése Szegeden. ; Az országos keresztényszocialista párt szep­| tember 30 án nagygyűlést tart Segéden A | gyűlés keretében újjászervezik a szegedi partot. A nagygydléire Hallét István pártelnök, Szabó Jós tf és Homonnay Tivadar nennetgyiliési ; Képviselők utaznak le. — Andréka budapesti ftkspHányt a bel­j figynuniiztertumba helyezték. And éka Ká­í roly budapesti főiapitányhelyettes, detektivfő­; nök és a főkapitányság politikai ügyosztályá­; nak vezetője a mai napon szabads igra ment. Szabadságának befefejezése után állítólag nem tér ViKSza a főkapitány ágra, lemond a detektiv­fönökségról és a politikai ügyosztály vezetősé­géről és hír szerint magasabb helyet foglal el a belügyminisztériumban. — A dombrovai bányofeat&sztrif*. A Cseh Sajtóiroda jelen'i: Dombrov >ból jelentik, hogy Rodos-tárnából még mindig száll a fü*t, ami­ből arra következtetnek, hogy a tüz még nem aludt ki. A robbanások is m*g mindig szaka­datlanul . tartanak. Az áldozatok temetése a hozzá artozók nagy részvéte mellett ment végbe. A tűzvész közelében van a földalatti lőporrak­tár, amelyben 300 kilogramm robbanóanyag van felhalmozva. Ezért ujabb robbanásoktól tarthatnak. Arról, hogy a tizennégy eltűnt élet­ben velna, nincs semmi hir. — Kosztra adják az árv*k pénzét. A szin­ügyi és jogügyi bizottság együttes ü é3t tartott, amelyen az árvák vagyonának hasznosításával foglalkozott. A bizottság elhatározta, hogy az árvák készpénzvagyonát kosztra adják meg­bízható pénzintézeteknél, de csak ingatlan fede­zet melleit. Jellemző, hogy a pénzügyi bizottság tagjai a ho&&ioiiatás ellen, a jogügyi bizottság tagjai pedig mellette foglaltak állást. Szerdán, pénteken, szombaton és vasár­nap nagymennyi­ségű élő tiszai fehér hai és apró ponty méltányos áron kerül forga'omba a Rudolf-téri halcsarnokban. Velour kabátra 71.000 koronától=öv,efck és — A kultúrpalota oszlopai. Néha fel­támadnak a holtak és kísérteties éjfélek tájáa előjönnek kisérteni. Kisértenek néha a közigaz­gatási nagytemető halottjai tis, az elsárgult elfakult irásu aktarongyok elélebegnek néha dohos szagú odúikból, lerázzák magukról év­tizedek szürke porát és alattomosan odasurrart­nak a tanács zöldposztóval bevont asztalára. Hogy mtért jönnek és ki köldi őket, ázt soha­sem tudja senti. l*y került egy nagyon öreg és nagyon poros akticsomag a keddi közgyű­lést előkészítő tanácsülés elé és megborzongatta a lelkeke-. Bokor Pál mond >tta el csendes szó­val — mert igy szokás emlékezni a holtakról —, hogy a kultúrpalota osdopainak az ügye még mindig nem intéztetett el. A tanács tagjai fel­kapták csodálkozó tekinte üket, amelyben ott bujkált a kérdés, hogy miféle elin éze 1 n ügye van a kultúrpalota oszlopainak Bokor Pál aztán elmondta. A dolog ugy történt, hogy a^nak idején, 1896-b»n, ami or felépült a ku'tura tiszap rti palo'ája, a hivatalos épületvizsgálat alKalmávai megállapították, hogy az épi'őváiialat megszegte a szerződést. A kultúrpalota hatal­mas, korinthosi oszlopa nak törzsét nem o'yan komokkőből faragtatta ki, mint amilyenből a s-zerződés értelmében ke lett volna. A vizsgáó biiottság jelen'ése alapján a város akkori ma­gisztrátusa szigorúin felszólította a szerződés­szegő vállalatot, hogy az oszlopokat haladék­talanul cserélje ki, mert ha összeroskadnak az épület súlya alatt, minden felelősség őket ter­heli A vállalat beismerte hibáját, fel is ajánlott vagy ö ezer korona kártérítést, a tanács azon­ban n*m engedett és pört indított a vállalat ellen. Talán tárgvalást is tartottak ebben az ügyben, de az iratok azután megfeneklettek va­lahol. Az évek pedig gyorsan elir modtak, még a hdyük is kihűlt azóta, a kultúrpalota oszlopai­ról pedig mindenki tegfelednezett, A végzet u'ja az nb>n kiismerhetetlen. Ai elintézetlen ügy egérrágta aktái hogy-hogy nem, most a kultúrpalota fennállásának huszonhetedik esz­tendejéb n, valahonnan előkerültek elintézésért rimánkodva... A tanács idősebb tagjai a pol­gármes erhelye tes előadása alapján lassan­lassan emlékezteti. Eszükbe jutón, hogy tény­leg megindult valakikor az „oszlop-pör*, de aztán feleszmélve konsta'ált k, hogy „ni i, hi­szen a kereset el is vesztette már tárgyi alap­ját, mert hát a kultúrpalota oszlopii még min­dig rendüle'lenűl állnak, nem roskadtak össze a palota súlya alatt, vonjuk vissza tehát a pört és fektessük vissza sírjába a ki értő akta >alot­takai". A magisztrátus h zzá is járult a teme­téshez, csak Balogh Károly vélekedet ugy, h >gy még is csak jó lenne azt a bizonyos, huszon­I egynéhány évv 1 ezelőtt felajánlott ötezer ko­rona kártér té t elfogadni a szerződésszegő vál­lalattól. A magiszirátus becsületből ezt is meg­próbálja. Női és férfi kalapokat a legújabb modellek után a legju'ányosabban alakit Berényi női és férfi kalapipar Tiszt Lajos-körut 48, ndvarban. Szalón: Bécsi-körút 10. m selymek teSfflkt'Wigner Testvérek Ciliéi, Im-OÍM 10. POLOSKA SS legbiztosabb a Franki-féle >36 ^ POLOSKn-ttncAc. A petéket is kipusztítja, bútorokon nyomot nem hagy. Kis üveg IOOO K, nagy üveg ISOO K. Kapható egyedül FRANKÉ. HH ¥#%D gyógyszer­tárában SZEGED, Felsőváros, Szent György-tér. A TOTKOMLOSI •ISZT A IEGJOBB, •EGOLCSÖBB, IEGKIVÁLÓBB •ISZT. lERAKAT: •lampel Oszkár VALÉRIA-TÉR 1. — TÁBOR-UTCA 5. Telefon 10-67. 3 Bladis nagyban 6s kicsinyben 1 —

Next

/
Oldalképek
Tartalom