Szeged, 1923. május (4. évfolyam, 98-121. szám)

1923-05-15 / 108. szám

Szeged, 1923 május IS 8ZBQBD Az ujszegedi siralomvölgy. (A Szeged tudósítójától.) A nkertvárM" na­gyon szomorú képet nyújt ezen a nyáron Nem a zöldbeborult fák ellen «» ktfogáj hanem a talaj, az elhanyagolt utak érdemdnek szemre­hányást. A tél folyamán, f megelőző fivfíhfn íc rpnaetec volt a panasz a lonxre­mín» ,5,1 milf a Főfasor valóságos sártenger S ioNSábakkal közlekedtek Iz emberek, fX a por emészti az ujszegedi polgá­STs fz ünnepnapi sétáló közönséget Leeulóbbi ujszegedi sétánk igen kellemetlen impressziókkal járt. Már a hidon kezdődlek a kellemetlenségek. Valóságos halálfélelem fogja el az embert, ha a közúti híd gyalogjárdáin halad. A korhadt deszkák mindegyike mozog, minden lépés merő bizonytalanság, valóságos tojástánc ez a hidon való keresztülvergődés. Elejtett szavakból tudjuk, hogy mindenki fél, mindenki elégedetlen, mindenki neheztel a vá­rosra, amely szokása szerint be fogja várni, mig valami szerencsétlenség nem történik s aztán jut csak eszébe segíteni a bajon, ha ugyan eszébe jut. Mert emlékezetes, hogy az árvizelötti házak lejáróiban ki a fogát, ki csak a fogsorát hagyta ott, mig a város rászánta magát a vasrácsok elkészítésére és gondosko­dott a halálgöd ök figyelmezfető világításáról. Igy azután több pénzbe került a dolog, mert a vasrácsokon kívül hamis fogakat is kellett a városnak csináltatnia. Elég az, hogy a közúti hidon is nyakát töri még valaki. Esténkint egyetlenegy szomorú lámpás pislákol a híd közepén, az lenne hi­vatva megóvni a közönséget a szerencsétlen­ségtől. De ha fuj a szél és kioltja az óvlám­pást, koromsötét a híd és a Tisza rejtelmes csobogása, amely felduruzsol a mélyből, rette­gésben tartja a hazajáró ujszegedi lelkeket. Amint elhagyjuk a zörgő hidat és a Főfa­sorba lépünk, ujabb kínok f jgadnak bennün­ket. Itt a porfellegek rohamozzák meg a friss levegőre vágyakozó tüdőt és megköhögtetik az embereket. A sétáló néptömeg állandó ritmikus mozgása felveri a locsolatlan úttest porát, amely sürü felhőkben kavarog a falombok alatt. Az egészség veszélyeztetése nélkül lehetetlenség hosszabb ideig a fasorban tartózkodni emiatt. Kényte'en az ember az ujszegedi park „mellék­vágányaira terelődni*, azonban itt is csak bosszúság várja az embereket. A mellékutak kavicstalanok s az őszi és téli esőzések, vala­mint a kocsiközlekedés annyira tönkretették őket, hogy egy bokaficamodás a legkevesebb, amit itt kapni lehet. Valóságos lortura lett a hajdan kedves ujszegedi sétákból. Ugyanez áll a villák előtti Főfasorra is. A középső útvonal teljesen használhatatlan, a jobb- és baloldalon már csak egy keskeny, kitaposott ösvény járható. Nincs hatósági ember, aki észrevegye ezeket a dolgokat? Ugy látszik nincs, mert már a mull évben is hiába kornyikáltak a panaszosok. Ha már a Stefánia-sétányt a tönkrejutásig elha­nyagolták, legalább Újszegedet kellene meg­menteni A legminimálisabb kívánság az, hogy a főfasort legalább ünnepnapon megfelelően fellocsolják, mert a por elviselhetetlen. De a minimális kívánság nem lehet elegendő, mert lön megint az ősz és a gondozatlan utakból megint lápok és mocsarak lesznek és falábakon lehet csak közlekedni. Az ujszegedi sétány ösz­szes útburkolatait fel kell javítani, akár kavics­okdr bakkal, mert minél tovább várunk 52 * munkával, annál többe fog kerülni. P,PV «, a város útjavítási programjába n/rn iínvif, U ^kerülnének már egyszer, sürgősen. eg3r82Cr' mint haladéktalanul és Jjfuemberfiát attól, n0g^ i Sn nimP1? .me* " "t fekete fátyla. Ilyenkor igazán nem lehet tudni, ki vágta az embert pofon, ha ^fonyág,a Mert a vilg uást csak a kiszáradt Jelképezik az Sjsze­gedi parkbant éíi azesh órákban leírhatatlan események játszódnak le a platánok koromsötét erdejében. Hogy valaki egy kemény fatörzsnek nekicsattan a homlokával — ez nem számit van i« elég homlok, gondolják bársonyszéked vezéreink 8 ezalatt az erkölcsrendészet, meg a közegészségügy ismeretlen fogalmak a hivatalos és nem hivatalos koponyákban. Arról ne is beszéljünk, hogy ml minden van a parkrészleten kivül. A járdák és a kocsiutak I Bakony ez, — tekintetes tanács, — Bakony l liégy ellenzéki beszámoló. löket sürgősen jelöljék ki és a névsort juttas­sák el a külügyminiszterhez. A pártok vezető­sége most foglalkozik az elnök felhívásával. A pártonkívüli polgári csoport részéről Paupera Ferencet és Beck Lajost kérték fel a konferen­cián való részvételre. A hadirokkantak ős a földreform. A földreform-törvényjavaslat célja földhöz jut­tatni mindazokat, akik arra méltók. A törvény különösen azoknak a földhöz juttatását kívánja elősegíteni, akik a hazával szemben lerótták kö­telességüket, akik a hazáért áldozatot hoztak. Elsősorban tehát a hadirokkantakat, özvegyeket és a hadiárvákat. Mégis az egész országban panaszkodnak a hadigondozottak, hogy föld­igénylési kérésüket elutasították, illetve fóldben nem részesültek. Az országos földbirtokrendező bíróság elnöke a földben nem részesülő hadi­gondozottak földhöz juttatása ügyében a követ­kező felvilágosítást adta: — I y nagyméretű, az egész országra kiható reform keresztülvitelénél természetes, hogy ki­maradhatnak egyes igénylők, akiknek földhöz juthatási kérelme méltányos és jogos. De azok a hadirokkantak, özvegyek és árvák, akik föld­ben nem részesültek és arra jogosultak, azt utólag is kérelmezhetik. Minden egyes kérelmet a legnagyobb körültekintéssel vizsgáljuk felül és amennyiben az méltányos és jogo?, semmi akadálya nincs annak, hogy a kérelmező hadi­gondozott utólag is ne részesülhessen földben, illetőleg házhelyben. (4 Szeged budapesti tudósítójától.) Vasárnap négy ellenzéki képviselő tartott beszámolót ke­rületében. Pakots József Monoron beszélt vá­lasztói előtt. Hosszabb beszédében foglalkozott a miniszterelnök párisi útjával, a földbirtokrefom­mal és az aktuális poltikai kérdésekkel. Lel­kes éljenzéssel fogadott beszéde után Benedek Jánost és Fábián Bélát a rendőrtisztviselő nem engedte beszélni, hivatkozva a belügyminiszter rendeletére. Fábián Béla Rákospalotán nagyszámú érdek­lődő előtt tartotta meg beszámoló beszédét. Hosszabb beszédben foglalkozott a tisztviselő­kérdéssel. Utána Benedek János és Pakots Jó­zscf szólaltak fel* Baross János Pilisvörösváron állott választói elé, ahová Szilágyi Lajos is elkisérle. Nyerges­ujfalun Peyer Károlyt nagy tömeg hallgatta végig. Kijelentette, hogy az eddigi magyar kormány­zati rendszerekkel nem lehet eredményt elérni. Interparlamentáris gazdasági konferencia Prágában. Május 21-én nemzetközi parlamentáris keres­kedelmi konferencia kezdődik Prágában, amelyre a magyar nemzetgyűlés is meghívást kapott. A konferencián Benes cseh külügyminiszter, mint a cseh parlamenti kereskedelrri bizottság elnöke fog elnökölni. Mivel a nemzetgyűlés ezidösze­rint nincsen együtt, Scitovszky elnök saját hatáskörében megkeresést intézett a pártok ve­zetőihez, hogy a konferencián való részvételre alkalmas és a kiküldetésre jelentkező képvise- _ avunMUumx'MJViW******^ — Babits Mihály és Kosztolányi Dezső szombaton érkeznek Szegedre. Babits Mihály és Kosztolányi Dezső, mint értesülünk, szom­baton este a gyorsvonattal érkeznek a főváros­ból Szegedre. Babits Mihály magával hozza feleségét, B. Tanner Ilonkát is, akit a Nyugat­ban megjelent verseiből jól ismer a közönség. Mint megírtuk, Babits Mihály és Kosztolányi Dezső Juhász Gyula 25 éves irói jubileuma alkalmából a szegedi újságírók által rendezendő matinéra jönnek le Szegedre, hogy köllötársukat szülővárosa pódiumáról ünnepelhessék. Babits Mihály egy hosszabb terjedelmű elbeszélő köU , teményben irta meg Juhász Gyuláról szóló 1 emlékezéseit, melyek a szegedi ünnepségen kerülnek először nyilvánosságra. Kosztolányi Dezső prózával szerepel a matiné műsorán. A szegediek közül Móra Ferenc, az aranyszavu író és maga a jubiláló költő adnak még elő, végül pedig R. Étsy Emília lép (ebből az alkalomból kivételesen) a rivalda elé és Juhász Oyula költeményeiből szaval. A magas nívójú matiné pünkösd vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik. A jegyek elővételben a Thália-könyv­kereskedésben (Kárász- utca), a S.öliős kölcsön* könyvtárban (Kígyó-utca), végül csütörtöktől kezdve a Belvárosi Moziban kaphatók. A jegyek árai 150 és 500 korona között váltakoznak. Előjegyzéseket a szerkesztőségek is elfogadnak. — Dr. Löwlnger Adolf Jubilál. A szegedi zsidó hitközség május 15-én, kedden délután öt órakor a hitközség nagytermében dr. Lö­winger Adolf rabbi 25 éves jubileuma alkalmá­ból diszgyülést tart. A jubiláris ünnep nagy közönség jelenlétébsn fog l folyni, hiszen dr. Löwinger Adolf negyedszázados hitéleti és tu dományos működésével a közbecsülésnek és közszeretetnek minden feltételét megszerezte. — A villamos ismét emel. Legutoljára április 26-án, tehát tizennyolc nappal ezelőtt emelt. Azóta ugyan egy század centimemel sem értékelték kevesebbre Zürichben a magyar ko­ronát, a buza ára sem drágult, sőt ha jól em­lékszünk, néhány ezer koronával esett is az ára, de azért a villamos ismét emel. A gyakori eme­lést ugy látszik már annyira megszokta, hogy egy hónapig sincs meg nélküle. Ez az ujabb emelés azonban nem általános, a személytari­fára nem vonatkozik, csupán a teherdijtételekre. A kérelmet, illetve az emelés formális bejelen­tését hétfőn tárgyalta a város tanácsa. Az ma­gától értetődik, hogy nem járult hozzá. A ke­reskedelmi miniszterhez fölterjesztett kérelmet nem támogatja, mert teljesen indokolatlannak tartja ezt az ujabb emelést is. — Glattfelder püspök Juliusban jön vég­leg Szegedre. Megírta már a Szeged, hogy Qlattfe'der püspök számára a Boldogasszony­sugáruti tanítóképző intézet épületét alakítják át püspöki rezidenciává, a tanítóképzőt pedig az ujszegedi épületben hegyezik el. Az ujsze­gedi épület tatarozása valószínűleg két hónapig tart. Mint értesülünk, Glattfelder Gyula julius­ban költözik véglegesen Szegedre. Azután az év egy részét Szegeden, a másik részét pedig Csanádmegye székhelyén, Makón fogja tölteni. — A Dugonica-Táraaaág felolvasó ülése. Tegnap délután négy órakor Homor István el­nöklete alatt felolvasó ülést tartott a Dugonics­Társaság a kereskedelmi és iparkamara köz­gyűlési termében. A felolvasó ülésen Fekete Ipoly piarista tanárnak az antik Róma kereske­delméről irt és nagy tudásról tanúskodó érte­kezése szerepelt, amelyet Móra Ferenc titkár olvasott fel nagy tetszés közben. Ugyancsak Móra Ferenc mutatta be tegnap a fiatal szegedi költögeneráció néhány tagját: Anzelm Károlyt, Rózsa Imrét, Szabadjai Istvánt, Aknai Istvánt és Borús Bélát. Az ifjú költök néhány szép verse megérdemelt elismerésre talált a hallga­tóság soraiban. Végül Somlyódy István szere­pelt a Magyar lélekről szóló tanulmánya be­fejező részének felolvasásával. — Harminchat féle nyomtatvány. Tekintet­tel az ország szomorú gazdasági viszonyaira, pénzünk alacsony vásárló értékére és különös tekintettel a fokozott takarékoskodás állandóan hirdetett elvére, a kultusíminiszter legújabb rendelete értelmében a tankötelesek nyilvántar­tására nem több és nem kevesebb, mint éppen harminchat féle nyomtatványra van szükség. Ezeket a nyomtatványokat a városnak kell el­készíttetnie és a költségek — hozzávetőleges számítás szerint kétmillió korona — szintén a város pénztárát terhelik. A tanács megbízta dr. Gaál Endre kul'urtanácsnokot, hogy hivja fel ajánlattételre a szegedi nyomdavállalatokat. —Hackenkreuzlerek és szociáldemokraták. Tegnap este Tullnban a horogkeresztesek egy tábori gyakorlatról zászló alatt visszatértek. Nagy csoport szocialista munkással találkoztak és összeütközés lett a dologból. Néhányan meg­sebesültek, mig végre a csendőrség szétoszlatta a két tábort. A vasútállomáson ismét össze­ütközésre került a sor, a munkások megrohanták a vasúti kocsikra kapaszkodó horogkereszteseket, ezek lövöldözni kezdtek, de a golyók 6enkit nem találtak. A csendőrségnek sikerült a mun­kásokat kiszorítani az állomásról és a vonat elindult.

Next

/
Oldalképek
Tartalom