Szeged, 1923. május (4. évfolyam, 98-121. szám)

1923-05-15 / 108. szám

SZE QBD Szeged, 1923 májas 15. — Véres lövöldözés Kecskemét piacán. Izgalmas vasárnapja volt tegnap Kecskemétnek. A hatalmas Főtér reggel 9 órakor zsúfolásig te­lik meg emberekkel, ilyenkor legforgalmasabb a reggeli piac. Egy fiatalember tegnap belelőtt a hullámzó tömegbe s lövései szerencsétlen vélet­len folytán óriási pusztítást okoztak. Egy asszoy meghalt, két asszony igen súlyosan megsebe­sült, ezenkivül kilenc ember szenvedett kisebb­nagyobb sérülést. Félkilenc óra tájban a vasút­állomásról a Főtérre vezető utcán négy árva­lányhajas lovas legény tűnt fel. Nagy feltűnést okoztak, amint a tömeg közölt megtáncoltatták lovaikat, utánuk pár perc múlva még egy lovas ember érkezett. Kalapja ninc< s a vállán át­vetve madzagon lóg egy karabbély. A puskáját lekanyaritja a hátáról s hirtelen lövésre készen­tartva, odamegy egy arra haladó örvezetőhöz. — Vedd le azonnal a csillagokat I — ki­ált rá. Az altiszt nem tudja mire vélni a dolgot, a legény azonban puskáját lövésre emeli, ugy hogy az altiszt jobbnak látta, ha elillan. Ekkor a fiatalember elsüti a puskáját. Majd készen­tartott puskával a Főtér közepe felé indult. Eközben a szolgálatot teljesítő Somogyi Kál­mán rendőrellenőr le akarja fogni a legényt. A nagy kört alkotó tömegen keresztül azonban alig tud hozzáférni. Végül áttnrí magát a tö­megen és megfogja a fiatalember vállait, ekkor azonban eldördül még egy lövés. A lövés szem­közt a Főtér közepén a Bóka-féle űz et elölt álló tömeget éri. Hirtelen vad sikoltozás támad, a tömegből egy csomó ember elterül a földön. A sebesültek jajgatására óriási zűrzavar támad az egész Főtéren. Riadtan szaladnak szerteszét s percek alatt a legfantasztikusabb rémhírek terjednek el a városban. Mindenki politikai me­rényletet, lázadást emleget. A második lövés után sikerült ártalmatlanná tenni a merénylőt, akit erős rendőri fedezettel vittek be a rendőr­kapitányságra. Itt azonnal hozzákezdtek kihall­gatásához, amely ugyan meglehetősen nehezen ment, mert a merénylő zavarosan felelgetett a hozzája intézett kérdésekre. Nagysokára azon­ban végre sikerült megállapítani, hogy Héj­jas Pálnak hívják, aki méntelki gazdálkodó, később kijelentette a rendőrség emberei előtt, hogy az orvosok megállapították róla, hogy gyengéd elméjű, cselekedetei nem beszámítha­tók. Az éjszakai órákban a rendőrség a leg­erélyesebben folytatja a nyomozást. A kecskeméti kórházba tizenkét sebesültet szállítottak be, akik közül Farkas Józsefné még délben meghalt. Három sebesült állapota aggasztó. — A főorvosi hivatal felhívása. A tiszti főorvosi hivatal felhívja a város közönségét, hogy cigányoktól ne vásároljon semmit, legke­vésbé ruhát, szövetet, vagy szőnyegfélét ne, mert kiütéses tífuszt a cigányok terjesztik leg­inkább. Aki mostanában vásárolt valamit cigá­nyoktól, az saját érdekében jól vizsgálja azt át, hogy nincs-e benne ruhatetü. Ha lenne benne, ezt azonnal je entse a főorvosi hivatalban, hogy elrendelhessék a fertőtlenítést. — Tizenhat mezőgazdasági cseléd. Tizen­hat mezőgazdasági cselédet ünnepeltek vasár­nap Mezőhegyesen, akik több mint negyven éve szolgálnak az állami ménesbirtokon. Az ünnepségre leutaztak Budapestről nagyatádi Szabó István és €ud János miniszterek, több államtitkár és miniszteri tanácsos is. A jubiláló cselédeknek díszoklevelet nyújtottak át, több beszéd kíséretében. Bud János még tegnap el­utazott, Nagyatádi Szabó István pedig kedden utazik vissza a fővárosba. — KÜLFÖLD. A szovjetkormány az angol kormány moszkvai képviselőjének átnyújtotta Anglia utolsó ulti­mátumára adott válaszát. — Antwerpenben a posta-, távíró- és telefonalkalmazettak elhatározták, hogy álta­lános sztrájkba lépnek. — Az orosz lausannei delegáció Moszkvából azt az utasítást kapta, hogy utazzék el Lausanneból. — Amiensben egy repülőgép lezuhant. Hat utasa szörnyet halt. Prágába reggel 9 órakor érkezett meg Focfi marsall külön­vonaton és fejedelmeket megillető dísszel fogadták. A város zászlödiszt öltött. Az állomáson a köz­társaság elnökének nevében Udrzal honvédelmi mi­niszter üdvözölte a tábornagyot és Couget francia követ is jelen volt a követség egész személyzetének élén. A tá­bornagy ellépett a díszszázad előtt, majd fogadta a prágai helyőrség tisztikarának küldöttségét, mire be­vezették az egykori udvari váróterembe. Itt üdvözölték a kormány tagjai, a törvényhozás két házának elnökei, a hadsereg és a polgári hatóságok képviselői. — Az Akadémia Petőfi-Ünnepe. A Magyar Tudományos Akadémia vasárnap délelőtt tar­totta ünnepélyes közülését dísztermében. Petőfi emlékének szentelte az Akadémia ezt az ünne­pélyt, amelyen Berzevlczy Albert elnöki meg­nyitóbeszédében hangsúlyozta, hogy az Aka­démia a Petőfi-centennárium alkalmával joggal hívatkozhatik arra, hogy mihelyt szabad moz­gását és önrendelkezését visszanyerte, sietett a maga hatáskörében megkoszorúzni az akkor már 10 év óta eltűnt költő szellemi örökét. Első nagygyűlésén, amelyet az elnyomatás hosszú korszaka után 1859 december 15-én tartott, Czuczor Gergely jelentése alapján az évi nagyjutalmat Petőfi 1847-ben megjelent „öíszes költeményeidnek itélte oda s ezt a költő fiának, Petőfi Zoltánnak ki is szolgáltatta. Berzeviczy után Kozma Andor olvasta fel „Petőfi-szimfónia" cimü költeményét. Ferenczy Zoltán tartotta meg ezután értekezését, amelyben Petőfi életkörülményeiről és felfogásáról számolt be, Vojnich Qéza pedig Petőfinek a magyar néphez való viszonyát fejtegette. — A Tisza-ünnepély. A szegedi helyőrség Tisza-ünnepélye a tavaszi esővel találkozott ugyan, mégis nagyszámú közönség nézte végig az utászok sportszerű tornáját, akik a csónak­versenyben elsők lettek. A harcszerű átkelés a Tisza vizén vitéz Artner Kálmán tábornok, kör­letparancsnok előtt történt és minden szeren­csétlenség nélkül ment végbe. Téves tehát az egyik hétfői lap azon hire, amely szerint a gya­korlat közben sebesü ések történtek. A sebe­sültvivő osztag ugyanis oly hűen végezie mun­káját, hogy ez nemcsak a közönséget, hanem egyik lap munkatársát is megtévesztette. Az ujszegedi népünnepély kevé&bó jól sikerült az eső miatt, az ujszegedi vigadóban rendezett al­tiszti és a Tisza- szállóban tartott tisz<ibál azon­ban fényes sikerrel járt. Az ünnepély bevételét a Horthy-akció javára adják. — Tejjel hamimott viz. A hétfői tanács­ülésen történt a következő nyelvbo.lásból szár­mazó félreértés, amely azonban igy fölforgatva is jellemzi a jelen szomorú tej és vizbajait. Gadl Endr.; tanácsnok a városi kihágási biró­sá? ítéletei ellen benyújtott felebbezéseket refe­rálta. A sok közű! egyik felebbezés valami tej­tündéré volt, akit hgitott tej árusításáért von­tak felelősségre. Qaál tanácsnok nyelve azon­ban megbotlott és a következőkép n tárta föl a tek. tanács előtt a helyzetet: „Viztejü Veron tejjel hamisított vizet hozott forgalomba és ezért a kihágási bíróság ennyi meg ennyi ko­ronákra büntette." A polgármester megneszelve a nyelvbotlást, azonnal kapott rajta, mondván: „Tejjel hamisította a vizet ? Tekintettel a víz­hiányra, az elsőfokú hatóság szigorú ítélete helybenhagyatik." Szólt és nevét szentesités­képen oda is kanyarította az akta alá. — Szükség volna további esőre. Mu'schen­bacher Emil, az OMGE igazgatója a tegnapi esőzés hatásairól a következő kijelentést tette: Budapesten kb. 25 mm. es eső lehetett, az or­szágos mérés adatai még nem ismeretesek. Ha a mostani eső átlagban elér.e a 20 mm.-t, ugy a búzában 7 métermázsás átlagtermés egyelőre biztosítva van. Hogy ez a kilátás javuljon, arra volna szükség, hogy a pár órás lanyha eső he­tenkint megismétlődjék. Mielőtt megválaa brilliáns, arany és ezüst érték­tárgyaitól, forduljon bizalommal Mülhoffer ékszerészhez (Kárász-u. 2.) ahol a legmagasabb árban értékesítheti. 813 — Kivonják a forgalomból a felhasznál­hatatlan obmánybélyegeket. A pénzügymi­niszter a forgalomban levő okmánybélyegek kö­zül a fel nem használhatókat julius elejével kivonja a forgalomból. Julius elejétől az okirati bélyegek közül a következő címletek maradnak forgalomban: 2,10,20,25,30,50,60, 75 filléres, 1, 1 50, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 20, 30, 40, 50, 100, 300, 500 és 1000 koronás. — Román cigányok rálőttek Kötegyám­nál hatái őreinkre. Tegnap este Kőtegyám kör­nyékén oláh cigányok akartak átjönni a hatá­ron. A cigányok rálőttek járőreinkre, akik erre fegyvereiket használták és a cigányok részéről többen megsérültek. A cigányok egyrészét el­fogták, a többiek a hitáron elmenekültek. — A Szegedi Caőnakázó-Ejylet uj tisztikara. Vasárnap tisztújító közgyűlése volt a Szegedi Csóna­kázó-Egyletnek, amelyen a következő vezetőséget vá­lasitották meg: Elnök Pálfy Dániel, igazgató Back Bernát, főtitkár Kaszó Elek, titkár Tarján Pál, gazda Gál József, pénztáros Csorba Gáspár, ellenőr Gál Ferenc, orvos dr. Magyary István, művezetők vitéz Szendrey László és Zauner István. A választmány tag­jai lettek: dr. Boros József, Jámbory Lajos, idb. Kass János, Nagy Gyuia, Orosz Pal, dr. Polgár Péter, dr. Sirchich György, dr. Török Béla és Wagner Gyula. M. Királyi Ferenc József Tudomány Egyetem zsidó hallgatói. A Szegedi Leány­egylet és a Zsidó Magyar Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége szegedi fiókja f lyó hó 17-én, csütörtökön délután fél 6 órai kezdettel Újszegeden, a Suhajda-kioszk éi a Vigadó terü­letén jótékonycélu kerti mulatságot rendeznek zsidó főiskolai hallgatók menzája javára. Lesz virágkorzó, konfetti, szerpentin, a kioszk előtt katonazene, 9 órakor tánc a Vigadóban. Jegyek mindkét egyesület tagjainál és a Tháliánál kap­hatók. Felülfizetéseket a jótékoy célra való te­kintettel köszönettel nyugtáz a rendezőség. 832 — Gyilkosság. Debrecen mellett Komádiban borzalmas gyilkosság történt. Nánási Jánosné anyósát, aki állandóan kifogásolta menye eljá­rását, tegnapelőtt éles fejszével megölte, kopo­nyáját több helyen beszakította és válláról a húst valósággal lefaragta. Nánásiné ezután a büntetéstől való félelmében a hulla nyakára zsineget hurkolt és felakasztotta. A szomszédok észrevették a tettet, behatoltak a Szobába, egy­ben pedig a rendőrséget értesítették a borzal­mas gyilkosságról. Nánásinét letartóztatták. Mindennemű gépjavítást, villany- és gázszerelést legpontosabban készit Havas mérnök, Fodor-utca 2. Telefon 17—79. 743 — Két párbaj két nap alatt. Lázár Pál sztregovai földbirtokos, akinek Madách-lány a felesége, súlyos feltételű kardpárbajt vívott tegnap és tegnapelőtt. Először Pál Andor, azután Mattyasovszky Zoltán báró őrnagyokkal. Mind a két párbajban Lázár szenvedett köiínycDD sérüléseket. Olcsó fürdőkádak Feketénél. Telefon 10—72. £5" — Menekült diákok nyaraltatáaa. A menekültek önsegélyző irodája ifj. Madarassy Tibor elnök kezde­ményezésére a nyáron a menekült felvidéki főiskolai hallgatók nyaraltatására mozgalmat indított. Az akció a vidéken a főispánok segítségével óhajtja elhelyezni a diákokat és pedig nem ingyen ellátásra, hanem munka­szolgáltatás ellenében. A hallgatók élelmezés és lakás ellenében bármilyen munkát díjtalanul vállalnak et. Kí­vánatos volna, hogy a vidék minden befolyásos ténye­zője támogassa a főiskolákat ebben az akcióban. — Megérkezett a hatósági rézgállc. A fő­ispáni hivatal közli, hogy a hatósági rézgálic megérkezett. A jegyzett mennyiség átvehető szerdán é3 szombaton reggel 7 órától 12-ig a tűzoltólaktanyában, a pénztári elismervény elle­nében. Aki nem jelentkezik a jelzett időben, minden igényjogosultságát elveszti. — A szegedi róm. kat. tanítóképző folyó tanévi képesítő vizsgálataira miniszteri biztosi minőségben a vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Kiss János buda­pesti egyetemi tanárt és Gombkötő Antal szegedi kir. tanfelügyelőt, a szegedi kir. kat. tanítóképzőhöz pedig Vedres Béla plébánost küldötte ki. — A Meteorologiai Intézet időprognózisa: Enyhe idő várható, helyenkint esővel és ziva­tarral. 25,000.000 koronát nyerhet a m. kir. osztálysorsjáték tervezete szerint. Sorsjegyek eredeti ára: 1/ 1/ 1/ —ti >1 -LA— Húzás május 15. és 17-én. K 800 — 400-— 200 — Kelen Hugó bank és váltóüzlete Szeged, Aradi-utoa 7. tzáa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom