Szeged, 1922. június (3. évfolyam, 125-147. szám)

1922-06-11 / 133. szám

Szeged, 1922 junius 11. — S cukor ár*. Budapestről je­lentik : Az országos központi ár­vizsgáló bizottság a cukor alapárá­nak megváltozása folytán a közvet­lenül fogyasztók részére való eladás­nál. az a ábbi kilogramonkéntl árakat nem kifogásolja. Kristálycukor ki­niérvc 154 korona, kockacukor ki­mérve 164 korona, dobozban 163 korona, lisztcukor 162 korona do­bozban 161 korona, süvcgcukor egészben 160 korona, kimérve 164 korona, az árakban a forgalmi adó is benne van. — A a/egrdl gyorsírók egyesületének levelező és gyorsiró-pályázatán a városi női felsőkereskedelmi iskola növendékei a következő eredménnyel vettek részt: I dij. pénzju'alom. Ditroi Edith. II dij, diszkönw: Szakáll Ilona, Stumpf Imre, Ligeti Marcit. III dij. oklevél: Saffer Róza, Buitula Ilona Ottovay Gabriella, Grósz Sára Olga, Qyurik Mária. VI. dij. elisme­rés : Boros Éva, Somogyi Vera. Paraszkay Mária Mészáros Malvin, Bibó Anna. Dede Erzsébet, Szentivárta Mária. Márity Szmé­lyana, ledlicska Borbála. Köhler Klarisz, Latzkovits Edith, Adler Rózsa. Veres Szi­lárJka, Ligeti Ida, Kap tány Viktória, Tru­bin Mária, Grosz Sarolta, Hottya Ilona. A vitairásbnn I dij, pénzjutalom: Dobó Etelka 100 K. II. dij diszkönyv: Joachim Gizel'a, Trosztler Ibolya, Gál Edith III. dij, oklevél: Winternitz Ilona, Batki Branka, Kardos Mária IV. dij, elismerés: Hlaváts Ilona, Róka Mária, Horváth Gi­zella, Sipos Erzsébet. Missingh Mária, Komlósi Ilona, Vetró Mária, Kuglis Zsu­isánna, Erdélyi Vilma. — Nem mond le H város a közlekedési adóról. A szegedi vil­lamosvasút belga részvényesei — mint közöltük — a belga kormány u!j5n azt követelte a város tanácsá­tól. hogy hclyez'e hatályon kivül azt a miniszterile* jóváhagyott szabály­rendeletet, amelv megállapítja a köz­lekedési adó*. Dr. Somogyi Szil­veszter polgármester erre vonatkozó­lag kijelentette, hogy a városnak alkotmányos joga a közlekedési adó szedése és erről sohasem mond­hat I?. — A legszebb nyári ruha­modellek kaphatók jutányos áron Peich Erzsi női divattermében Köl­csey utca 4. Tavaszi modelljeimet mélyen leszállított áron kiárusítom. Telefon 17—18 tao SZEGED Belvárosi Mlozi Telefon: Igazgatósát; 258. Pénztár 582. Vasárnap utoljára Szenzációs DZSUNGEL-FILM 1! Tarzan fia. A feledhetetlen Tarzan-film foly­tatása 4 részben, 24 felv.-ban. I. és II. rész egy előadásban, 12 felvonásban. , rí^ÁllMPllMTa. II. rés;: íoraMraMirálR Főszereplő: EIdo Lincoln „Tarzan". A terem villamos szellőztetéssel kellemes hOsen van tartva 1 Finnlá«nk hétköznap 5. 7 és 9 órakor. hloaciasoK vasárnap 3 5> 7 és 9 6rakof Hétfőn és kedden TARZAN FIA III és IV. része egv előadásban. in.rész*. A kis Mpm rabsága h meuuiitteíése. ii. rész: Vissza az emberek tozt. magas árban vásárol 750 Kun Jenő ékszerész Szeged, Széchenyi-tér 2. | Ezüst dísztárgyukért fazont is fizetek. = — A tanítóképzés reformja. Tudvalévő, hogy a közoktatásügyi miniszter két évvel ezelőtt hatosz­lályuvá fejlesztette a tanítóképző­in) ízeteket. A Magyar Pedagógia Tá^sa'ág a miniszler megbízásából foglalkozott ezzel a reformmal, amelynek az ietl z.z eredménye, hogy a társaság a hat év leszállítását ajánlotta a kultuszminiszternek. A Pedagógia Társaság javaslatáról a szigedt tanfelügyelőség is értesí­tést kapott. A javaslat indokolása szerint t tanítók nincsenek abba a fizetési rengosztályba sorolva, mint a főiskolát végzett állami alkalma­zottak és ezért a két évi tovább ta­nulást a jflvő generáció nem haj­landó áldozatként meghozni. Ez pe­dig a tani'óképzök elnéptelenedését vonja rmgi u'án. A tap?sztalat, mint a tanfelügyelőségen kijelentet­ték, ni látszik igazolni, hogy a ta­nítóképzők ugyanarra a sorsra fog­nak jutni, mint a négy évfolyamra fölemelt kereskedelmi iskolák jutot­tak. Állítólag egyelőre a tanítókép­zők idejének leszállítását próbaké­pen öt évre javasolták. Abban az esetben azonban, ha a miniszter mégis ugy döntene, hogy nem szál­lítja le a hat esztendőt, akkor — mint a hnfelügyelőségen kijelentet­ték — Hgy rendezik a tanítóság helyzetét, hogy azok ugyanazon elő­menetelben részesüljenek, mint a hasonló iskolai képzettségű közszol­gálati alkalmazottak. Mint ujiiást hozták be a jövő tanévtől a tanító­képzőkben azt, hogy a középiskolák ötödik osztálya után át lehet lépni a képzők második osztályába, a meghatározóit különbözeti vizsga le­tétele után. — Értesítjük a nagyérdemű kö- j zönséget, hogy sok munkánk miatt továbbra is Szegeden maradunk és Pünkösd után újból elvállaljuk perzsa, sznvrna és mindennemű szőnyegek mosását és művészies javítását. Hasz­nált szőnyegeket veszünk. Hívásra helyben és vidékre is megyünk. Fermon Testvérek konstantinápolyi szőnyegkereskedők, Széchenyi-tér 8, Jerney-ház I. em. 13. ajtó. Telefon 10 70. — Testnevelő iskola a strandon. A vizsgák után tanári és tanárnői fölügyelet mellett fiuk és lányok úszni, evezni tanul­hatnak és sportolhatnak. Jelentkezőket a strandpénztárak vesznek föl. Személyes fölvilágosítást Tálcáin István főreáliskola! tornatanár nvujt. Telefon délelőtt 11—l-ig 3—51. és délután 2—4-ig 12—01. szám. — Dr. Breuer Nelly fogorvos (Kárász-utca* 6/a) értesiti betegeit, hogy folyó hó 12-étől kezdve a nyári idő tartamára rendelési idő 8—2-ig. Telefonszám 11—86. — Fölemelik a kórházi ápolási dijakat. A kórházi bizottság dr. So­mogyi Szilveszter polgármester el­nökijével péntek m délután ülést tar­tott. A bizo'tság foglalkozott a meg­változott viszonyokkal és elhatározta, hogy a népjóléti minisztertől kéri, a,; kórházi ápolási dijak fölemelését mert a jelenlegi 73 koronás ápolási dij«k mellett óriási deficit há­rul a városra, amit a kormány nem térit meg. A k'rházi tizottság föl­terjesztése szerint az ápolási dijakat 120—130 koronára emelnék föl. Ez a hir nagyon szomorú a szegényebb elegekre nézve, mert már a 37 koro­násbápolási dij is meghaladja fizető­képességüket. — Kállay dr. jogi szemináriuma Pallavicini-u. 3. alatt fogad egész nap. — Brlllláns, arany és ezüst tárgyakat, pénzeket LEGMAGA­SABB áron megvételre keret j MÜLHOFFER ékszerész, Ká- j rász-utca 2. — Ipartestületi ülés. Az ipartestület elöljárósága junius 12-én délelőtt 10 óra­kor elöljárósági ülést tart. — Rldikül, ékszer és óra ja­vításait legolcsóbban eszközli Pápai Dezső, Horváth Mihály-u. 7. — Hét lampa világit már a Stefánián. A város tanácsa arra való tekintettel, hogy a Stefánia tiszaparti oldalát esténként egyre nagyobb számban keresik föl a sé­tálók, elrendelte, hogy az eddigi két ivlámpán kivül még ötöt helyezzenek üzembe. Igy szombattól kezdve már hét lámpa kíváncsiskodik be a park titokzatos sűrűjébe. — Gazdag-Cirkusz ma délután 4 órakor és este 9 órakor fényes műsorral előadást tart. A délutáni előadás, amelyen gyermekek fél hely­árat fizetnek, szintén teljes müsoru. — Bécsi német és szerb diákok verekedése. Bécsből jelentik: A bécsi román és szerb kolónia a belágrdi nász alkalmával ünnep­séget rendezett. Az ünnepség után a résztvevők közül néhányan éjfél­kor az egyik kávéházban mulatni mentek, ahol a szerbek nemzeti dalokat kezdtek énekelni. A kávé­házban jelenlévő nagynémet főisko­lai diákok ezt kifogásolták és heve­sen összekülönböztek a szerbekkel. Csak a hamarosan odahívott rend­őrség tudta a nyugalmat htlyreálli­tani. — Zongorahangolást és taní­tást helyben és a környéken olcsón vállal menekült nyugdíjas. (Cím: Menekültügyi Kirendeltség Szeged, Vásárhelyi-sugárut 2. szám.) SZejlED KÖLC5EY.U2. ORASB ÉKSZERÉSZ Aranyat, brilliánst, hamis fogat, régi ezüst pénzt és mindennemű ékszert Szegeden is legtöbbért vesz. — A Korzó-Mozi igazgatósága az előrehaladott nyári szezonra való tekintettel vasárnap délután 5, 7 és 9 órakor tartja előadásait. — Hölgyeim f Elegáns, elsőrendű kivitelű leánvka és fiúgyermek ru­hácskák készülnek Kovácsné gyermek­ruha divattermében, Vár-utca 4., a főposta mellett. 544 — Antilop ea lakkcIpö-kfllSnleges­aégek, szandálok legjobbb minőségben kaphatók: Zeisler cipőraktár. Kárász-u. 10. — Gondatlan anya. Ludas Ilona hat­hónapos csecsemőnek az édesanyja szom­baton reggel orvosság helyett cinkoldatot adott be. A szerencsétlen csecsemő pár óra niulva meghalt. A rendőrség meg­indította a nvomozást. SZEGEDI URLOVAS Első nyíri meeting, 3 nap 1922junius 15., 17., 18. Tizenhét futam, 280 nevezés!! 300.000 korona pénzbeli dijak és tiszteletdíjak. Kilenc totalisateur pénztár. Katonazene Büffet, cukrászda Kezdete mindennap pontosan 3 órakor. A versenynapokon fél 2 órától kezdve a villamos vasút különvonatai tizpercen­kint közlekednek a Széchenyi-tértől a Lóverseny-térig. Hftlváralr Páh<>lyiegy 4 személyre neiydrd*. 3 napra m kor Tribün­jagy egy személyre 3 napra 140 kor. Tribüniegy egy személyre 1 napra60 kor. Állóhely egy személyre 1 napra 20 kor. A páholyjegyek névre szólnak s csakis a titkári hivatalban kaphatók az elő­jegyzés sorrendjében. A többi jegyek Mihályffy tőzsdében kaphatók. A három­napos tribünjegyek és páholyjegyek csakis előre válthatók. Részletes lóversenvprogramok Mihályffy tőzsdében és a helyszínen kaphatók. Ára <0 korona. A lóversenytérre csak egy bejáraton lehet bejutni. A torlódások elkerülése végett ajánlatos a jegyeket előre váltani. Tri­bünjegy összesen csak ezer darab adatik ki. fl versent/ pontosan kezdődik! A versenyekre vonatkozó összes tudni­valókra felvilágosításokat ad dr. Gerle Imre Tisza Lajos kőrút 69. szám alatt délelőtt 9— 11-ig. Szakszerű javítás, alakítás, szolid árakon, jótállás mellett Babós Árpád Oroszlán-utca 6. szám. 479 Aranyat, ezüstöt magas áron veszek. Ha egy próbát tesz meggyőződhetik, hogy cipő szükségletét legjobb minőségben és legolcsóbb áron csak a Qipésziparcsok Termelő Szövetkezetében Ctongrádl-augárut 9. sz. alutt szerezheti be. <jW Egyetemihallgatóknakárkedvezmény

Next

/
Oldalképek
Tartalom