Szeged, 1922. február (3. évfolyam, 26-48. szám)

1922-02-01 / 26. szám

SZEGED 2 PÉteh ÉS ntéstírosoh a napirenden — Az árvizsgáló bizottság ölése ­SZECED. január 3|. [Saját tudósítónktól) Az árvizsgáló bizottság legutóbbi ülésein a pékek és mészárosok ál­landó szereplói a tárgysorozatnak. Némi tartózkodással fogunk tehát hozzá, hogy ismét a pékekről és mészárosokról irjunk, mégis meg­tesszük ezt abban a reményben, hogy ezekután végleg lekerülnek az állandó vendégszerepiók a napirend­ről. A sütőiparosok ismét beadvány­nyal fordultak az árvizsgáló bizott­sághoz, hogy a tejcsarnokokat tiltsa el a kenyérarusitástól. A bizottság elrendelte, bogy a tejcsarnokok csak annyi kenyeret árusíthatnak, amennyire az ott kiszolgált ételek elfogyasztásához szükség van. Elha'á ozta azonban az árvizs­gáló bizottság azt is, hogy feliratot intéz az OKÁB-hoz, amelyben kéri, hogy a szegedi tejcsarnokok vétes­senek ki a rendelet hatálya alól, mert ezek nem hasonló jellegűek, mint a fővárosi tejivók. A második pékügy ,a tepsisütés árának megállapítása Volt, amelyet már az (OKÁB is jóváhagyott. A tepsisütés ara azonos lett a buda­pestiekkel és pedig kilógrammon­kint 2.40 korona, vagyis husz szá­zalékkal drágább a kenyérsütésnél. Az összsúlyba a sütőedény súlya is beleszámítható. A harmadik pékügy a sütőipari termékek árusításáról szóló rendelet volt, amelyet a következőkben is­mertetünk : A pekek minden terméket egy­torma árt'an kötelesek adni a fo­gyasztóknak és viszontelárusitóknak. A viszontelárusitók 20 fillér hasznot számithatnak maguknak. Vendéglőkben és kávéházakban a kenyér súlya hét deka, kalács Ot dekánál kevesebb nem lehet. A ká­vésok és» vendéglősök jutaléka a tehérsütemények után 20 fillér, min­den más süteményj^után kilónkint egy korona. A nyilvános étkezési ütemekben és kávéházakban a fényűzési adó a sütemény árához megfelelő arányban hozzászámít­ható. A negyedik pékügy a hatósági lisztügyben lefolytatott vizsgálat vol>, amelynek iratait áttették a polgár­mesterhez. Több pékügy nem volt, követ­keznek a mészárosok. A piaci nyo­mozó jelentése szerint a mult heti húsárak igy alakultak : Hízott sertés 60 — 72, borjú 38 — 52, hízott marha 25—30, sovány marha 16—22 es juh 26 —28 élősúlyban. A szár­nyasok ára 30—44 százalékkal emelkedeit. Ezzel szemben egy rendőri hivatalos feljelentés érkezett a bizottsághoz, hogy az élősuíyban érvényben levő árfolyamoktól arány­talanul eltérő árakat kérnek a mé­szárolok. Igy például a disznóhúst 80—85, zsirszalonnát 160—170 ko­ronáért adj Ik. Az árvizsgáló bizott­ság elrendelte, hogy a jövőben a mészárosok kötelesek minden csü­törtökön árjegyzéküket bemutatni a bizottságnak. Egy régebbi ügy is előkerült a tegnapi ülésen. Meg juliusban tör­tént, hogy a bodomi kertgazdaság két koronáról hat koronára emelte fel a káposzta árát. A főispán vizs­gálatot rendelt el ebben az ügyben s a városi gazdász beküldte az ár­zsgáló bizottsághoz költségvetését - mult évi kaposztatermelésről. Kiderült, hogy két hold és ezer­háromszáz négyszögöl k-posztatermő föld megművelése 27 060 koronájába került a városnak, ezzel szemben a bevétel csak 20 550 koronát tett ki, tehát a 6 koronás árak mellett is 6520 korona jrolt a ráfizetés. Hogy hasonló esetek a jövőben elő ne fordulhassanak, az árvizsgáló­bizottság most arra kéri a tanácsot, hogy ezentúl nej u ólagosan, lunem már a termés jelentkezése előtt ter­jesszen be árelemzést a bodomi ker gjzdaságrél. Szó esett még az árvizsgáló bizottság legközelebbi programjáról is, amely szerint a jövőben a bizott­ság az iptri cikkekre kiterjesztett hatáskörét is gyakorolni fogja. BELVÁROSI mOZ.1 Telefon : Igazgatóág 2WS Pénztár W Kedden uioljara Llse Pleuron Ohnet György hires regénye 5 felvonásban. Főszereplő: iranoeska Bertlnl Azonkívül: 8 ffftogpaph-gyáp legújabb mesterműve A láthatatlan kéz bravúros amerikai dráma 8 felv.-ban Főszereplő: Antontné Moreuna a Bur­lingtoni jaguár főszereplője. Szerda csütörtök A hiúság asszonya amerikai társadalmi drma 6 felv.-ban Azonkivül : A láthatatlan kéz II. réssé 6 felvonásban Előadások fél 5, fél 7 és 9 órakor csütörtökön 3. 5, 7. és 9 órakor Szered, 1922. február 1. ROzérdekD tanfolyamok as egyetem közegészségtani istéaetébon. SZEGED, január 31. (Saját tudósítónktól^ Február hóban két tanfo'yam indul meg a szegedi eg)etemnek Kalvária-tér 5b. szám alatt levő közegészségtani intézetében. Az egyikbtn a középiskolák számára egészségtantanárokat és Iskolaorvo­sokat kepeznek ki. Erre a kurzusra, mely 3 hói.pg tart, csupán kési oivosdoktoro* és s/igorló orvosok je­lentkezhetni k. Utóbbiak közül csak olyanok, akik a közegézségtanból már sikeiesen levizsgáztak. A tanfolyam díjtalan, csupán az elhasznalt sze­rekért kell a felvételkor 200 koronát befizetni. A másik a balneológiai tanfolyam. Ezen a 2 hónapos kurzuson gyógy­fürdők, természetes és mesterseges dsványvizüzemek számára képeznek ki szakembereket. A sikeresen le­vizsgazók oklevelet nyernek, mely nélkül * mult éviől kezdve a neve­zett üzemekben vezetők nem alkal­mazhatók. A tanfolyam tandija 500 korona. Résztvehetnek benne olyan férfiak és nők is, akik valamely középis­kola VIII. osztályát sikeresm elvé­gezték, illetve az ennek megfelelő ismeretkörrel rendelkeznek. Mindkét tanfolyamra csak 20—20 jelentkező vehető fel. A folyamodást az első tanfolyamra az orvosi kar dékánjához, a másodikra a népjó­léti miniszterhez keli cinezni is a közegészségtani intézet I. tanárse­gédjéhez kell február i0 ig beadni, vagy beküldeni. Mtlléktlni kdl hozzá születési anyakönyvi kivona­tot, hatóstgi erkblcti buoryiivér.yt, rövid éleileirást és a foyéuiodó végzett tanulmányait igazoló bizo­nyítványt (legalább is érettségi bizonyítvány'). Mindkét tanfolyam febtuar 15-én kezdődik. SIGMOND TESTVÉREK UTÓDA pálinka, bor, sör kismértékben! kimérése Dugonics-tér 8. szám alatt •J helyiségben megnyílt, v Elismert kitűnő minőségű rum, lilUfe 1 konyak gyártmányai, kisüsti törköly-, szilva- és barackpálinkák méaédea «J­kerek a legolcsóbb napi árakon. 62 Február 2-án megkezdődik a konklávé. PÁRIS, január 31. (fo. T. I.) Római jelentés megerősíti azt a bírt. hogy a bíborosok február 2 án megkezdik a konklávét. A tulajdon­képpeni választ ist megelőző szer­tartásokat azonban kissé elryujtjáfc, hogy ezáltal idói nyerjenek az ame­rikai bíborosok metér<ezésére. RÓMA, január 31. Almaié tolódoi bíboros haíala miatt nem négy, ha­nem csak három spanyol bíboros utazik Rómába a konklavéra. Soi de Villa sarakossai bíboros, Beatnek V Vivo burgosi és Vktal Y Bar­ragnet tarragonai bíboros. A saptia­goi bíboros, Herrers súlyos beteg és azért nem utazhatott Rómába. A németek közül Bertram boroszlói, Schulter kölni és Faulhabel mün­cheni bíboros vesz részt a pápavá­lasztáson. A kamatlabemelés nem fokozza a bankok betétállományát. — Bizalmatlanság sz oka a betétállományo-sök kenésnek. — Egy •eseté bankember nyilatkozata. — SZEGED, jan. 31. * (Saját tudósítónktól.) Ugy a fővárosban, mint a vidé­ken a pénzintézetek betétállománya már hónapok óta nem mutat emel­kedést, sót a legtöbb bank betét­állománya határozottan csökkent. Illetékes helyen sok gondot okozott az a csökkenés és a lefolytatott tár­gyalások során az a vélemény alakult ki, hogy ennek a csökke­nésnek okát elsősorban abban a bizalmatlanságban kell keresni, me­lyet a kormány által történt betét­lefoglalás idézett elő. Felvetődött azután az a kérdés is, vájjon nem az a körülmény idézi-e elő a betét­állomány csökkenését, hogy a ban­kok nagyon csekély kamatot fizet­nek az elhelyezett tőkék után. He­gedüs Lóránt pénzügyminisztersége idején megkísérelte ugyan, hogy a bankokat kamatlábemelésre birja/ez a kísérlete azonban nem sok ered­ménnyel járt. Közben a pénzügyi helyzet na­gyon megváltozott. Az országban erős pénzszűke mutatkozott és mar a nem­zetgyűlésen is szóvá tették a kamat lábemclés szükségességét. Ez bírta azután rá a budapesti pénzintézete­ket arra, hogy valamennyien fele­melj ík a kamatlábat. Ez az emelés nem egységesen történt, h'/nem az öt csoportba osztott bankoknál a kamatláb három és fél, négy és fél százalék között váltakozik. A nagybankok csak abban az esetben adnak négy százalé­kot, ha a betét tulajdonosa leg­alább egy évre leköti tőkéjét. Az uj kamatláb e hó elején életbe is lépett. Munkatársunk ma beszélgetést folytatott egy vezető bankemberrel, akinél elsősorban is abban az irány­ban érdeklődött, hogy a vidéki ban­koknál nem fog-e hasonló kamatláb­emelés bekövetkezni, ami esetleg maga után vonná a betétállomány növekedését. Az illető erre vonat­kozólag a következőket mondotta: — A vidéki pénzintézetek már az elmúlt félévben elkezdték a kamat­láb emelését és magasabb száza lékot adtak, mint a fővárosiak. A vidéki bankok emelése sem történt e;íységcsen Ennek magyarázata abban rejlik, hogy a vidéki bankok nem tömörülnek kartellbe. — A betét lekötése nagy szerepet játszik nálunk is, de korántsem kell azt hinni, hogy a betétállomány csökkenésnek az eredetileg nem meg­felelő nagyságú kamatláb az oka. A vidéki bankok betétálladé­kát erősen befolyásolta a va­gy onváltsóg, az áruk drágasága és talán elsősorban az a fele­lem, hogy a pénzügyminiszter részéről esetlen korlátozó intéz­kedés lép életbe. Ennek következtében ugy a gazda­közönség, mint a keresktdók tartóz­kodnak tőkéiknek bankokban való elhelyezésétől. Határozottan merem állítani, hogy .a kamatlábemelés a betétállo­mányra nincs befolyásai, hanem tisztán bizalom kérdése az egész. Ha ezt helyreállítja a kormány, ak kor természetszerűleg a viszonyok nak megfelelő kamatlábváltozásra mindig lehet számítani. Legelső fel­tétel azonban a betétállomány növe kedéséhez az volna, hogy az állam megnyugtatná a közönséget arról, hogy a betétek és pénzkövetelések feletti rendelkezési joga korlátlanul megmarad. Kass-száiló nagytermében február 4-én éi 5 én, szombaton és vasárnap fővárosi miivészest 82 Fellépnek: Bercely Magda • Blaha Lujza Síinhái tai Gárdonyi Vilma, a Renaitance Színház tagja Sziklay Béla. • Colosseum igaigatója. Magaziner-Magyar Erzsi, a Víron Színház primadonnája. Virágh Jenő, a Royal Orfeum v. tagja. D'Arrigó Kornél, Király Szinház éneket benvlvantja •ináén eliadáeon 3 egy reivonátot színdarab leti bemutatva, tréfákon, magantzáaiokon, duetteken át táneaiámukon klvál. Az esti előadások után tánc! Előadások szombaton este 0 órakor, vasárnap délután 5 órakor és este 9 órakor. Helyárak a* esti előadásokra £0-120 kor-ig. a délutáni előadásokra 30- 60 kor-ig. Jegyek Petó Ernő dohánytőzsdéjében kaphatók. Fülöp Sándor, • laka Lujza Színház tánOM komikusa. A Royal Orreum táneattrak íja. Juliette et Gina mondáin táncotpár. Symmy es alagujakk táncok hemutaUsat •indán sMadáson teljesen mát műsor I Károlyi Árpád muzsikált

Next

/
Oldalképek
Tartalom