Szeged, 1922. február (3. évfolyam, 26-48. szám)

1922-02-01 / 26. szám

Srrged. 1922. február 1. HIREK. Magyar gyermekek kálváriája. A románok kikergetik a magyar le eaogyermekeket — materedre Iwongyobdott magyar gyermek érkezett az elázott tertSífkrél SZEGED, január 31 (Saját tudósítónktól.) A trianoni békeszerződés a gyer­mekmenhelyek életében is jelentős változást okozott. Mint ismeretes, a magyar kormány Vallásra és nem­zetiségre való tekintet nélkül ellátta a gyermekbe yek lakóit és a gyer­mekmenhelyeken egyenlő bánásmód­ban részesültek a kis szerencsét­lenek, akár magyar, akár oláh anya gyermekei voltak. A trianoni béke szerződéssel egyidejűleg a balkán államok, de különösen Románia ar­ról értesítették a magyar kormányt, hogy az ott ellátásban és felügye­leiük alatt lévő magyar gyermekek ről tovább nem gondoskodnak és őket a többi magyar családokkal egvütt kiutasítják. Ezután a figyelmeztetés után tár­gyalások indullak meg, amelyeken arról volt szó, hogy miképpen volna lehetséges kölcsönös megegyezéssel a lelencgyermekek sorsán segíteni. Mivel a tárgyalások eredményre nem vezettek, a kiküldöttek abban 935SL me,g' b0*y « államok kölcsönösen leveszik a kezüket az idegen nemzetiségű gyermekekről és minden állam köteles lesz saját gyermekeinek a hazaszállításáról gondoskodni. A tárgyalások tulajdonképpen még nem is nyerek befejezést és tegnap már tiz lerongyolódott, piszkos ru­házata, kiéhezett magyar lelenc­gyermek érkezett az ujszegedi gyermekmenhelyre minden felügyelet nélkül Romániából. Jellemző az oláh Dai bárságra, hogy az átutalási tárgyalások ideje alatt kikergetik nyomorúságos hajlékukból a magyar gyermekeket és nem számolnak azzal, hogy Magyarországon is százával vannak még oláh lelenc-gyermekek­— Zad.aveos püspök Ssegeden. P. Z%dravecz István tábori püs­pök tegnap érkezett meg Szegedre. Zadravecz püspök értesülésünk szerint csütörtökön már visszauta zik Budapestre és az Oltáregyesület estélyén, vasárnap tartandó felolva­sására szombaton ismét Szegedre " ir'n. Mostani szegedi tartózkodását itteni ismerőseinek meglátogatására fordi ja. — Katolikus bál. Az impozánsan megnyilvánuló érdeklődésből ítélve a szerda esti katolikus, bál fényes sikere méltó Jesz a békeidők leg­szebb mulatságaihoz. A Tisza-szálló ízlésesen feldíszített nagytermében városunk keresztény társadalmának lesz találkozója. A Katolikus Nővédő Egyesület és a Katolikus Kör, vala­mint az Egyetemi S/ent Imre Kör tagjaiból alakult rendezőség buzgól­kodása bizonyára szép anyagi sikert is eredményez a jótékony célra, melyre való tekintettel a rendezőség fdulfi/etéseket köszönettel fogad és hirlapiiag elismer. A hölgyek részére csinos táncrendek készültek emlékül. K.zdele este 9 órakor. A zenét a m. kir. 9. gyalogezied és Vajda Jancsi jóhirü zenekarai szolgáltatjak. — Olasz tisztek Szegeden. Va­sárnap es hétfőn két olasz hadse­regbeli tiszt: Coppi alezredes és Z.rvi főhadnagy jártak Szegeden. Szegedi tartózkodásuk céljáról meg­tudtuk, hegy mindketten az ántánt ellenőrző bizo tságanak tagjai és a inost toborzott hadseregünk létszá­mát ellenőrizték. — A rendőrségről. Dr. Borbola Jenő icndőrtaiiác&os betegségéből felgyógyult és újból átveite a rend­őrség ideiglenes v zetését. — Berzenczey főmérnök a vá­ros renúbehozisáról. A városi fő­mérnöki hivatal elkészítette az uj cvre szóló kövezési programját. Ber­zenczey főmérnök kijelentette, hogy az előirányzott 3 millió korona nem elegendő a bő keretek között mozgó program végrehajtására, mert ezt az összeget nem csupán kövezésre, de más célokra is kénytelenek felhasz­nálni. Igen sok utcát kellene telje­sen kikövezni, sok utcát átkövezni és hogy a várost tényleg valahogy rendbehozzák, ahhoz erre az évre iegalábo 10 millió korona kellene. Az előirányzott 3 millióból csak ja vitásokra fu ja. — Beteg a knlto -tanácsnok. Dr. Gaál Endre.kulturtanácsnok súlyo­sabb természetű influenzában fek­szik. A kulturtanácsnokon kivül több városi tisztviselő betegedett még meg az influenza-járvány kö­veikc-tében. — Elfogatási paranos egy veit szegedi henvádtlszt ellen. Az állam­rendőrség országos főkapitánysága körözólevelet bocsáj'ott ki Dolinka Vazul e len, aki a szerb megszállás alatt baranyai főispán volt. Djlinka, mint h mvédszázados, majd mint hadbiztos őrnagy a háborús évek alatt Szegeden katonáskodott és ennek a révén bejáratos volt a szegedi előkelő társaságokba. — A Szegedi Dalárda hangver­senye. Febru ir 7-én tartja meg luhtlaris hangversenyét a Szegedi dalárda Kőmg Péter vezetése rnel­lett. Haydn oratóriumát, az .Év­szakok *-at adj* elő a dalárda, amelynek szóio részeit Szántóné, ládányi Mariska, Fodor László és Hergovits Jenő éneklik. A zongora kíséretet Zucker Simon zenetanár vállalta. — Osak szabalytalauság Nem panama, hanem csak egyszerű hiva­tali szabálytalanság látszik fen­forogni a szegedi ellátatlanok lisztje körül. Ezt a ténykörülményt a rend­őrség több napos nyomozása álla­pította meg és éppen azéit meg­nyugvással tudomásul is vesszük abban a meggyőződésben, hogy az esetleges hivatali szabálytanságot éppen olyan erős kézzel fogja a vá­ros polgármestere megtorolni, mint í-hogy a rendőrség eljárt volna egy esetleges bünügy szereplői el'en. Az egész ügyben különben azt tart juk a legérdekesebbnek, hogy hosszú esztendőkön keresztül, mióta a köz­élelmezési hivatal fennáll, nem múl­hatott el egy esztendő sem holmi kis .szabálytalanságok" nélkül. Pe­dig az ilyen szabálytalanságok spkat ártanak a város tekintélyének. Éppen ezért talán a leghelyesebb volna ezt a tekintélyromboló h.vatalt a föld­színéről eltüntetni. — Népegészségügyi kiállítás Szegeden. Az amerikai Vöröskereszt anya és csecsemővédő akciója, a népegészségügyi muzeum és a Falu­szövetség február 2 ától5-éig a Gizella­téri városi főgimnázium* földszinti helyiségeiben anya-, gyermekvédelmi és általános népegészségügyi kiállí­tást rendez. A Faluszövetség higé­nikus tanyai és falusi kislakások építkezésére vonatkozó szemléltető gyűjteményt állit ki. A kiállítással kapcsolatban a gyermekek, általában a tanuló ifjHsag értel.i.i fij lesztését előmozdító, tanulságos építő játékot mutatnak be. A kiállí­táson a helybeli és vidéki gyárosok és iparosok is részt fognak venni szakmájukbeli tárgyaikkal. A kiállí­tás tartama alatt ismeretterjesztő elő­adásokat tartanak naponkint délután 4 órától kezdve a városháza köz­gyűlési termében. — Hlenekfllt oki. gazdatiszt nagy gyakot lattal, soko dalu nyelvisme­rettel gazdaságban, irodában alkal­mazást keres. Cim: Menekültügyi Kirendeltség Szeged. — Less már trafik. Hetek óta nem kapni a dohanytőzsdékben ci­garettát és cigarettadohányt. Hogy a hosszantartó dohányinségnek mi volt az oka, azt nem kutatjuk, mAr azért sem, mert mint illetékes hely ről értesülünk, a dohányinség meg­szüntetésére minden intézkedési megtettek, sőt ami több, ma már — a hosszú ínséges idő után — nagymennyiségű trafikárut kapott a fótózsde. — Betelt a létszám. Örömmel kapjuk a hirt, hogy a toborzó bizottság működése teljes sikerrel járt. Az elfirt 610-es létszám betelt, a toborzás azonban egyelőre tovább folyik, mert még mindig vannak jelentkezők. — Felmentett makói kereskedők. Paszkesz L jos és Grünwald Her­ma nn makói kereskedőket árdrágító visszaéléssel 'vádolta az ügyészség, mert 1917-ben több mint száz bá ránybéléses bekecset azzal a szán­dékkal raktároztak el, hogy azokat majd hónapok multán, esetleg még később bocsájtják forgalomba, ami kor az eladási ár tetemesen nagyobb lesz. Paszkesz Lajos, aki tulajdon képen hagymakereskedö, ezenkívül nagyobb mennyiségű kötöttárut vá­sárolt össze. Az ügyészség az ár­drágító visszaélésről szóló 1920 as Wrvény éri elmében kérte a két vád­lottat bűnösnek kimondani, a tör­vényszék azonban felmentő ítéletet hozott. x Lady Hamilton második része, az Üstökös 6 felvonásban, cstörtök­től vasárnapig a Korzó-moziban. Jegyeket ajánlatos már előre meg­váltani. KORZÓ-MOZI telefon : igazgatóság 4-55. Péntár 11-85 Február 2-tól 5-éig csütörtöktől vasárnapig Lady Hamilton nonumentális történelmi dráma 2 részben II. rész.. Hz üstökös Lord Nelson utolsó szerelme •:ióadások M 5. fél 7 és fél 9, órakor 3 Február 18-ig lehet beiratkozni a szegedi egyetemen. — Dr. Szemler Jenő királyi taná­csos nyilatkozata. — As a] félév­ben is lesz annyi hallgató, mint az előzőben volt. — SZEGED, január 31. (Saját tudósítónktól.) Egyik budapesti napilap cikket kőzöl a szegedi egyetemen most folyamatban levő beiratkozásokról. A cikk főként azt domborítja ki, tiogy a beiratkozott hallgatók lét­száma a felére apadt és alig irat­kozott be 500 hallgató a szegedi egyetemen. A cikk egyébként sem mentes kisebb lap-zuscktól és ez késztette a Szeged munkatársát arra, hogy az egyetem rektori hivatalánál személyesen győzödjön meg arról, hogy a közölt és nem egészen tár­gyilagos adatok mennyiben felelnek meg a valóságnak. Dr. Szemler Jenő királyi tanácsos, egyetemi tanács­legyző, munkatársunk kérdezősködé­sére a következőket mondotta: — Egyetemünkön január 9-én kezdődlek meg a beiratkozások és a rendes határidő január 21-én jár le. Törvényeink, illetve szabályzatunk szerint az egyes karok dékánjai február 10-ig adhatnak engedélyt indokolt esetekben arra, hogy ké­sedelemmel is beiratkozhassanak a hallgatók, rektori engedéllyel pedig február 18 ig lehet iratkozni. — Az első felevben 1004 hallga­tónk volt és a rendes beiratkozási időig, tthát január 21-ig 761 hall­gató iratkozott be. cz azonban semmi esetre sem jelenti azt, hogy az uj félévben nem lesz ugyan annyi, vagy esetleg több hallgatója egyetemünknek, mint az első félév­ben volt A hallgatók ismerik a be­iratkozási és fentebb már emiitett kedvezményeket és azokat annál i6 inkább igénybe veszik, mert leg­több esetben szociális okok kény­szeritik erre őket. Kérdést intéztünk Szemler taná­csoshoz arra nézve is, hojy a nu­merus clausus ügyében nem érke­zett-e hozzájuk a rendelet enyhítését célzó intézkedés. — A numerus claususnál mi is ' ragaszkodunk a törvényhez. Enyhí­téséről egyelőre még nincsen sző. Mindihiiez pótlólag még csak azt jegyezzük meg, fngy amennyiben az uj félévben kevesebb lesz a be­iratkozott hallgatóknak a száma, ez főként annak tudandó be, hogy a debreceni egyetemen .nost nyilt meg az orvosi fakultás és valószinO, hogy a medikusok egy kis része most ott kisérletezik. Dohnányi m. 2. és 4. Márkus Lilly 11. 9. Zsámboki Miklós n. 16. hangversenyekre Jegyek kaphatók Endrényinél Görögország belép a kis­ántántba. BÉCS, január 31. (M. T. 1. magán­jelentése.) Az egé>z belgrádi sajtó, mint a Neue Freie Presse jelenti, a génuai értekezlettel kapcsolatosan foglalkozik Görögországnak a kis­ántántba valő bevonásával. A Poli­tika hangsúlyozza, hogy Konstantin király belépéséről szóló hirek for­málisan megnyitják a Görögország és Jugoszlávia közötti szorosabb együttműködés lehetőségét. Ez nem lehet más, mint Görögország be­lépése a kisántántba.

Next

/
Oldalképek
Tartalom