Délmagyarország, 1919. július (8. évfolyam, 132-158. szám)

1919-07-12 / 142. szám

2 DÉLMAGYARORSZÁG Szegőd, 1919 julius 12. szó sem lehet. Előbb Budapesten kell gyökeresen megváltoznia a helyzetnek. Nem hunyjuk be szemünket az ott tör­ténő eseményekkel szemben. Tudjuk, hogy a szovjetkormányból régi szociál­demokraták kiléptek, ilyenek: Garbai, Kunfi, Bokányi. Kunfi Zsigmond a jelen viszonyok között különösen tulhajtolt­nak vélte a szocialista radikalizmus tempóját, ezért ellenszenves Bécsben, ahol most tartózkodik, az ottani kom­munisták szemében, akik áliitólag me­rényletet követtek el ellene. Tudjuk, hogy éppen a leghatalmasabb szakszer­vezetek" köréből, a vasmunkások és az építőmunkások köréből nyilatkoztak meg elégedetlenségek. De Kun Béla kormánya ezidőszerint még erős. Két hatalmas el­lensége van: a nehéz gazdasági helyzet és az inség, de ezekkel szemben is állja a helyét. Kormányával tartja a munkás­ság elégedetlen részét is az a félelem, hogy szélsőséges reakció következik, — Dé ha most szó sem lehet arról, hogy a szegedi kormányban a munkás­ság képviselői helyet foglaljanak, a helyi vezetőség tovább folytatja a tárgyalást Ábrahám Dezsővel. A munkásságnak vannak bizonyos föltételei, amelyek mel­lett jóindulatu passzivitása biztosíttatnék s amelyeknek teljesítése közelebb vinne a kibontakozáshoz. P. Ábrahám Dezső, a kijelölt minisz­terelnök azt is kijelentette a minap, hogy amennyiben a munkássággal ezirányban nem sikerül megegyeznie, nélküle is meg­alakítja a kormányt. Abban a lisztában, amelyet valószínűleg szombaton fognak közölni, nem is foglalnak helyet a mun­kásság képviselői. MAGY. TÜD. v SZÍNHÁZ. TELEFON 872. Szombaton és vasárnap: PROF. NICK FANTOM legérdekesebb kalandja: Detektiv dráma 4 felvonásban. Ezt megelőzi A tévedések. Vígjáték 2 felvonásban. Előadások 5, 7s 7 és »/» 9, vasárnap 3, 5, 7a 7 és V, 9 órakor. Párisi újságok. Néhány napon át a gréve szó fordult elő leg­többször a párisi lapokban. Figaro itt, Figaro ott, Figaro mindenütt. Gréve volt Párisban és a vidéken és egyelőre tény az, hogy 20-ika és 21-e általános gréve napjai lesznek Franciaor­szágban. Ezzel szemben a francia lapok hosz­szas tudósításokat hoznak az olaszországi za- ' vargásokról. E zavargások főoka az, ami vi­szont most fordul elő legtöbbször a párisi la­pokban is, amely ugy látszik, európai betegség: la vie cliére, a drága élet, a méregdrága élet, az immár tűrhetetlen drágaság. Firenzében, Tu­rinban és Bresciában, a francia lapok hírei szerint, kifosztották a boltokat, külömböző olasz városokban általános sztrájkok vannak és kommunísta-kisérletezések. Közben Franciaor­szág és Páris nagyban készül az idei fényes féte nationalra, a julius I4-re. Hasábokon ke­resztül közlik az újságok a különféle látványos­ságok, parádék, felvonulások, marsallok ünnepe, arab mutatványok programját. Az arabok ün­nepsége a longchampi gyepen lesz, kétszáz arab törzsfőnök fog lovassági játékokat bemutatni. Egyébiránt a köztársaság elnöke a saint cyri híres katonaiskola növendékeihez rándult vi­dékre, míg az aggastyán oroszlán, Clemenceau az elpusztított vidékeket járja be. Legutóbb Saint Quentínben és Soissonban volt, ahol természetesen ünnepélyesen fogadták. Egy nagy francia turné a modern francia drámairodalom müveinek előadásával Skandináviát hóditotta meg a kiküldött saját külön levelező lelkes tu­dósítása szerint. Antoine jött, látott és győzött — Reinhardt fölött. Két éve ugyanígy jöttek és győztek ugyanott Drégely Gábor, Herczeg Fe­renc, Földes Imre és a magyar irodalom többi színpadi mesteremberei. Az ex kaiser megint sokat beszéltet magáról Párisban. Bizonyára nem szívesen. Sziveseb­ben nem beszéltetne már magáról, csak hagy­jon neki békét a világ. Ő eleget háborította a világot. M. Bokanovvski, oroszosan hangzó nevéhez illően érdekes kérdést vet föl a Journal des Debatsban. Azt akarja, hogy tartsanak végre egy ankétet a bolsevizmusról. Legyenek egyszer már tisztába vele a párisiak. Mi nem szeretjük a bolsevizmust — mondja M. Boka­nowski. De jobb,, ha tudjuk, hogy micsoda is ? Hátha nem olyan veszedelmes? A bolseviz­mussal számolni kell, a bolsevizmus erőt jelent — mondja tovább a párisi előkelő idegen — tehát számoljunk vele. A magyarországi helyzetről napról-napra jönnek tudósítások a párisi lapok hasábjain, Bela Kun neve fogalom, körülbelül olyan hang­zása lehet ma Párisban, mint nálunk annak idején Prenk Bib Dodáé. De lehet, hogy téve­dünk. Annyi bizonyos, hogy mi Prenk Bib Dodát humorosan vettük, a francia lapok ellen­ben egészen komolyan veszik Bela Kunt. Egyik párisi színházban egy több mint ezer éves hindu-drámát játszanak, az isteni Kaiidasa örök Szakuntaiáját. Hindu bölcseség méze és aranya édesiti és ékesíti a diadalmas Páris elfáradt közönségének lelkét, hindu bölcseség és keleti költészet, a szent Ázsia nyugalmas, mélységes és komoly lelkének varázsa, mialatt longchamp gyepén arab törzsfők főpróbát tar­tanak a Bastille bevételének emlékünnepéből és Jaurés meg Anatole Francé munkásai julius 14. után július 21-re készülődnek. Le jour de gloire után jön majd a le jour de gréve . . . Magyarország sorsa a béke­konferencia előtt. Lyon. Az Independance Day jelentése szerint a legfelsőbb tanács ötödikén nem tartott ülést. Hatodikán megkezdte Ma­gyarország ügyeinek megvizsgálását. Az osztrák delegátusok is ekkor kapták meg a békefeltételek pótlását. Ugyanezt a hirt párisi szikratávirat is megerősiti. Az osztrák békeszerződés. Páris. Az osztrák békeszerződést julius 8-án adták át az osztrák delegátusoknak. A válasz megadására 15 nap haladékot kaptak, ugy hogy augusztusig fog tartani, mig az ötös tanács erre újból válaszol s a szerződést alá lehet irni. Fiume kérdése még nincs meg­oldva. (Newyork Herald jul. 7.) A bécsi kommunista-összeesküvés. Bern. A bécsi újságok, különösen a Neue Tag folytatják a bécsi kommunista-összeesküvés leleplezését s a magyar követség dolgainak ismertetését. A Neue Tagnak állítólag okmá­nyok vannak a birtokában, melyek bizonyít­ják, hogy a magyar követség Bécs katonai megszállásának tervét részletesen előkészítette. Ugyanekkor 5000 bécsi kommunista a magyar követség épüle­tében kézigránátokkal szerelheUe volna fel magát s ezeknek a magyarokhoz kellett volna csatíakozniok oly célból, hogy Bécs fontos középületeit megszállják, igy: a császári istálló­kat, a parlamentet, a külföldi követségeket, a külföldi katonai missziók épületeit, az állomá­sokat, postahivatalokat, rendőrkapitányságokat és a bankokat. Az Arbeiter Zeitung közli azon személyek névsorát, akik magyar pénzt kaptak s kijelenti, hogy itt most már nem szociálista propagandáról van szó, hanem röviden és egyszerűen korrupcióról. (Journal des Debats jul. 8.) ooúOQOüooooomooo Modern színpad megnyitás! -s* Kávéház-átvétel HUNGÁRIA-KÁVÉHÁZ Fekete-ház, Hágí mellett. Tisztelettel értesítem Szeged város műpártoló közönségét, hogy f. hó 12-én a mai kor igényeinek megfelelő kényelmesen berendezett kellemes kert­helyiségben Modern színpadot nyitunk, ahol ugy a szegedi, mint a szabadkai színházak elsőrendű tagjai lépnek föl teljesen fehér mGsorral. — Bő­vebbet a napi falragaszok. Egyben értesítem a n. é. közönséget, hogy a kávéház vezetését is átvettük, hol a közönség pon­tos és figyelmes kiszolgálásáról gondoskodva van. Egvedüli kellemes födött nyári kerthelyiség. Kitűnő jégbehütött italok! Hideg buffé! Gondi Kál­mán kitünőteljeszenekara u. .... , . . , hangversenyez. Tisztelettel HirSCtlI ManO, kaveS. Ö • 9 o ve f^p nagy választék­ban, valamint ugy nagyban és kicsinyben kaphatók a ff\EDS SPECÍ^TE szivarkahüvely főraktárában Szeged, Jókai-utca 11. szám alatt = 2 Telefon 15-20.

Next

/
Oldalképek
Tartalom