Délmagyarország, 1919. május (8. évfolyam, 99-122. szám)

1919-05-08 / 103. szám

Szeged, 1019. május 8. munkanélküli, de holnap, holnapután meg­modhatja. Kijelenthetem azonban, hogy a munkanélküliség a legnagyobb veszedelem, a. m i a város békéjét földúlhatja. — Ne fegyegessen, — szólt közbe valaki, most már ugy se félünk! — Én nem fenyegetek, — válaszolta a szó­nok, én csak egy tényt állapitok meg, amit ismerek, mert mindig a munkásság közt va­gyok és ismerem a bajaikat. Én mindig nyíl­tan és egyenesen szoktam beszélni. A mu ika­nélküliségen segíteni kell! e — Módot mondjon! — Én is megismételhetem, amit Benes evlársam mondott. Magánosoknak és a ha\>­ságnak kell munkát adniok, ha a város ja­vát akarják. A város javíttassa ki a külváro­sok egészségtelen csatornáit, hozassa rendbe ott az utcákat, hisz orré csak munkaerő kell, az pedig, sajnos, nagyon is bőven van. Dr. Somogyi polgármester: A város ál­landóan foglalkoztat SOO—1000 munkást, de miinden munkanélkülit nem foglalkoztathat, mert erre nincsen pénze. De a vita nagyon is elkalandozik. Ismétlem, arról van szó, hogy azonnal adhassunk munkát, mert két­ségtelen, hogy minden szakmában sok a mun­kanélküli. Bokor Adolf: Meg kell állapítani, hogy régibb, vagy ujabb keletü-e a munkanélküli­ség k hogy mi az. eredete. A polgármester szerint a munkanélküli­séget főleg m. okozza, hogy az'üzemekben el­fogyott a nyersanyag. Pálfy Dániel reflektál Benes szavalva, a ki azt. mondotta, az ő gyárát is fölemlítve, hogy a kollektív -szerződéseket nem tartják be és tanoneökat, kisegítőket alkalmaznak szak­munkások helyett. Szerinte inem a munkálta­tók, hanem a munkások szabotálnak. Ki akar­ják kapcsolni a tőkét a termelésből, hololt a termelés a tőkén, a szellemi és fizikai munkán nyugszik'. A tőkét elriasztották. Ez az oka a m ii nk an élküliségnek. A földmunkások szakszervezetének elnö­ke 3500 földmunkás nevében kijelenti, hogy ők, akik ezelőtt 40 korona napibérért dolgoz­tak, dolgoznának most 20 koronáéit is. El­mennének gyárakba is „rámolni." A polgár­mester pártfogását kéri. Pál fi Qábor szerint a kollektív szerződé­seket nem tartják l;e az üzletekben, ö a ma­gánalkalmazottak nevében beszél. Szerinte, ha a szolgákat, a háztartásbeli nőkét olbo­csájtanák az üzletekből, akik. oda illetéktele­nül jutottak, "akkor szakmunkások alkalma­zást találhatnának. A nőket általában-inkább régi, a háború előtti munkakörükbe kellene visszaterelni. Az árukat nocsak a nagykeres­kedőknek juttassák, hanem a munkanélküli a !k a>l mazot t akn ak is. A polgármester erre kijelenti, hogy az élelmicikkek kiosztásánál az a főtörekvése a britóságnak, hogy olcsón kapja a. közönség. Weiner Miksa a Bánát megnyitását sür­geti a forgalom számára. Anyag a yasufnál. Gera Mihály kijelenti, hogy ő szervezett munkás, de akármennyire gyűlölik is a mun­kál lat ók a munkásokat, '•— KVm áll! Nem gyűlöljük! Qera Mihály:-itt most össze kell tartani. (Helyeslés.) - ü ugy tudja, hogy a Rendező-pá­lyaudvaron a régi fűtőház körül igen sok anyag, különösen a vasútnál használhatatlan : alpi a van. Azután van ott sok régi tégla, a mit most 20 szőregi lány rakosgat össze sze­gedi munkások helyetf. Ezeket az anyagokat kellene elkérni a francia parancsnokságtól. \nyag volna, csak építkezni kell. De gondos kod ni kell arról is, hogy a munkásság olcsó élelemhez jusson. A 1 án•kereskedelmet le kell törni. (Taps.) PU-k Móri;- szerint a -házak kijavítására meg ;V1 en. cdr.ie a háztulajdonosoknak, hogy léi iiieljék ,! lakhi'iek-t .•! háromszobás laká­solxiol •, A iunnlások i> dolgozzanak ok • óbbért. Ez a felszólalás meglehetős ellenzést kel­tett. Schnabel Mór azt indítványozza, hogy az idegen munkanélkülieknek tegyék lehető­vé az elutazást, legalább is lefelé. A nem szak képzett munkások helyére vegyenek a mun­káltatók szakembereket. Erre szerinte ad mó­dot a kollektív szerződés. Qiinther, a kávéházi alkalmazottak szak­nő, mégis a Délvidékről hozatnak munkáso­kat a kávésok. Pedig az uj kollektív szerződés mellett is 40—50 percentet nyernek a közön­ség rovására. Ha í) órát dolgoznának a pin­cérek, neon 1G órán át, akkor lehetne 'segíteni a munkanélküliségen. Több felszólalás után azt határozták, hog> az azonnal megvalósítható javaslatokat megvalósítják, nevezetesen az anyagbeszev­"-**"•*•••» UIV-'J, » WHI/-.-J..I.-J-M.JÍJ u^. Y WUJUfJl^WV, szervezetének elnöke adatokat mond, hogy a | zési'e vonatkozókat, a többit szakbizottságok kávésok megszegik a kollektív szerződést-. ' elé terjesztik, Most 294 munkanélküli pincér van, közttik 32 | ' wa«nnaii<!3iiHi«HaM»M BBa*aB*"a"°BBBMaaaaa»B8aBiiBBaBg8BaaBBBaagasBaeBssaaaasEMBaMBBaBaaeaB8aBB8e* Megalakult a Szegedi Tanárok, Tanítók és Óvónők Nemzeti Szövetsége, — A végpehaftóbizotfság intézkedései. — Nagygyűlés a városházán. — 'Saját tudósítónktól) Szerdán délelőtt a a tanárok, tanítók és óvónők gyűlést tartot­tak a városháza közgyűlési termében. Az előkészítő bizottság a gyűlést azért hivta egybe, hogy megalakítsák a tanárok, tanítók és óvónők nemzteti szövetségét. A gyűlésen Peidl Imre főgimnáziumi tanár elnökölt. Megnyitó beszédében többek közt a követke­zőket mondotta: —• Kedves Kollegák! Magyar testvéreim! .(Éljenzés és taps.) • — örvendezve üdvözlöm önöket, hogy ilyen szép számban megjelentek hívásunkra. Az előkészítő bizottság nevében a gvütést üTiegnviitom. Engedjék n?eg, hogy ismertes­sem Önökkel a szövetség célját. Az tídők já­rása oly nehéz felettünk, hogy nem beszél­hetünk sokat, nem vitatkozhatunk, egymást meggyőzni nem próbálhatjuk meg. Az utol­só óra ütött. Cselekednünk kell! Nézzünk kö­rül, hová lettünk, hová sülyedtünk. Dicső­séges ezeréves Magyarországunk hol van? Hol van a jólét, a megelégedés, békesség? Hol a;-, é'et- és vagyonbiztonság? Révetegen járunk, nem találjuk honunkat e hazában. El­mondhatjuk a költő szavaival, hogy az élet itt fagyva van, megdermedett. Akármerre né­zünk. a szürkeség tekint felénk, a kétségbe­esés kiált. Nincs hit, remény sehol. Eddig sem voltak barátaink, a jó Istenen kívül senkiben sem bízhattunk. Most ettől- az erősségünktől is -megfosztottak bennünket, ami tiz századon ál fejttartot-t. Nemzeti szent érzésünket felfo­gadott zsoldosok meg,gyalázták, ősi erénye­inket kipellengérezték. Ujakat hoztak. Néz'­zék meg, miket alkottak, mit tettek hazánk­kal, gyermekeinkkel, 'hitveseinkkel. Mii lett hazánkbók amelyet dicsőségesen védelmez­ni próbáltunk? Mi lett ifjúságunkból? — Megmételyezték! —- Erős hittel bizom benne, — folytaira Peidl — hogy feltámad ez az ország és is­mét élni fog! (Taps.) Látták ezit az ifjúságot, beteg a teste, lelke, mintha szegény hazánk képét látnánk benne. Ennek sok oka van-. De, hogy ennek a szeremnek egyik főforrása a tanítók szakszervezetének szegedi szerveze­te veit, az bizonyos. Hitetlenséget hirdettek, történelmi nagyi a lakat ferde világításba he­lyezték (Igaz! Ugy van!) — Kit a zsidókkal! Hallgasson! Nem hall­gatjuk! Akiknek nem tetszik, hagyják el a termet! —- zúgták összevisszaságban a köz­beszólások. — Ezt az erkö'csi mételyezést -— leien­tette ki Peidl nem tűrjük! A tanítók szak­szervezetének ezt a formáját azonnal meg­szüntettük és helyéhe a Szegedi'; Tanárcs. Tanítók és Óvónők Nemzeti Szövetségét tet­tük. Ebből kizárjuk a politikát, tisztán kultu­rális, gazdasági ás nemzeti alapon • szervez­zük meg. Elfogadja-e .ezt a gyűlés? Igen! Igen! — Engedjék meg ezután, hegy a most elfogadott nemzeti szövetség végrehajtó bi­zottságát felolvassam. Közbeszó'fis: Ideiglenes úgyis! A huszonkét tagit végrehajtó bizottság a következő; Állami főgimnázium: dr. Lippav György állami főreáliskola: dr. Korner Ernő, kegyes­rendi főgimnázium: Para Imre, állami felső­leányiskola: dr. Pataki- Erzsébet, állami ke­reskedelmi : Feltár János, városi kereskedel­mi: Klemen t A-ntak katolikus tanítóképző: Gallér Kristóf, katolikus polgári leányiskola és tanítóképző: Zadraveez István, íelsőiparis­kóla: Jung Péter, siketnéma intézet: Plichta Béla, II. kerü'eti polgári fiuisko'a: Kengyel János, KI- kerületi po'gáni fiúiskola: Mntli Béla, Margit-utcai polgári leányiskola: Gür­gulios Antalné, Dugonics-utcai polgári leány­iskola: Ádám Sándorné, belvárosi elemi is­kola: Követi József, rókusi e'erni iskola: Kle­men t Antalné, Szentgyörgyi elieimi iskola: Szász Gyula. Szillémiti elemi iskola: Szabó Juliska. Móra-utcai elemi sko'a: Boriik Qyő­zőniá. Gsongrádii-sugáruti elemi iskola: Gön­czy Mariska, alsóvárosi elemi iskola: Lauber József, belvárosi leányiskola: Bödöná Trinksz Paula, zsidó népiskola: Roszenberg Izidor, református iskola: Girtné Bartha Irén. evan­gélikus iskola: Ország József, kisdedovó: Széke'y Oáborné, előkészítő iskola Steglch­ner Etelka. Az elnöki előterjesztések elfogadása után dr. Lippai György szólalt fel. Mélyen .tisztelt hölgyeim és uraim! Ked­ves pályatársaim! — Azzal kezdem, hogv visszaemlékszem 1919. március 26-ára. Ezen a napon bizony­talan eredetű megbízást mutattak fel tantes­tületünk előtt. A megbízásban az volt, hogy tegyünk esküt a proletárdiktatúrára. — Piszkos dolog! Gyalázat! — Abban az időben — folytatta Lippai — amikor az egyéni szabadság ellen a leg­durvább eröszakot követték eí — bár sokszor mézes formában — letettük — köztük én is — a proletárdiktatúrára a fogadalmat. Az a szó azonban, amelyet # erőszakkal vettek ki belőlünk, nem Tehet köie'ező és az első alka­lommal, amidőn szabadon nyilatkozhatunk, szabadon cselekedhetünk, visszavesszük. Dr. Lippai ezután 'bírája a proletárdik­tatúra működését, majd igv folytatja: — Amig a néo éhezett, a vezetők jó módban éltek. WalUsch Ká'mán elvtárs ur 50.000 -korona értékű szobabútort rendelt. Az ország pénzét pocsékolták. Közbeszólás': Dr. Hollós József h millió­kat harácsolt össze, aztán elmenekült. —.. Rágalmazó az>. akii távol.levőkről" ilyet állit! kiáltotta vissza Juhász. Gyula az ismeretlen közbeszólónak. Az -illusztris' költő fellépését az izzó hangulatban a gviré­setii megjelentek nagy tüfia'metlenséggel fo­gadták. A kiáltások özöne ztidult az ajtónál álló kö tő felé, akinek oedig nem volt más célja, minthogy távollevő ''-arátiát megvédel­mez?-1. A gyűlés, nem tekintve a közbeszóló személyéi, a bántalmazásoktól sem riadva vissza, távozásra'kénys:'eri.tet,te Juhász Gyu­lát. aki egymagában lehetet •enn' állott az ok­nélküli viharba i; A kínos incidens után Lipp-ii Gy.'bVv folytatta beszédét. Szólott az ifiu«á • -gyülé­séről és arról a rendszerről, amely bizonyít-

Next

/
Oldalképek
Tartalom