Délmagyarország, 1918. december (7. évfolyam, 290-313. szám)

1918-12-31 / 313. szám

"f — ——' GYARORSZ I Szerkesztőség: SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. szAm. A szerkesztőség telefonja: 305. ELŐFIZETÉSI ARA: egész évre 48.— K. negyedévre 12.— K, félévre . . 24.— K. egy hónapra 4.— K. | Egyes szám 18, vidéken és pályaudvarokon 20 fill. Kiadóhivatal: SZEGED, KARÁSZ-UTCA 9. SZAft. 'A kiadóhivatal telefonta : 81. 11918 VII. évfolyam, 313 szám. Kedd. december 3k Szegedet megszállták a franciák. - Kedden reggel érkeznek meg a Szegedet megszálló francia csapatok. ­Henrys tábornok és kísérete Szegeden. - Vgx alezredes ismét a városba érkezett. - Gambetta tábornok betegsége miatt elhalasztotta ideutazását. ­Színes csapatok nem jönnek Szegedre. - A város vezetőségének nyilatkozata a megszállásról. - Szeged város szerencsés geográfiai fek­vése az ötödfél esztendős háború alatt meg­kirnéite a város közönségét a háború borzal­maitól és attól, .hogv Szeged varos, földjét ellenség tapodja. Sem a háború alatt, sem a békekötés óta, nem tette be a lábát ellenség Szegedre. Eddig talán csak a vak szerencsé­nek köszönhettük ezt; most azonban már min­den okunk. megvan arra. hogv biztosak le­hessünk ebben. Hétfőn délután franciák, a miivé t nyugat legműveltebbjei jöttek a város­ba, minden ellenséges érzés és boszuvágv nél­kül, kizárólag azért, hogy a fegyverszüneti szerződésben biztosított jogukkal éive, a he­V hatósággá!- karöltve a belső -békét és ren­det biztosítsák. Mi, akik gyilkos . kényszer akitt. a legsúlyosabb erőszak által félrevezet­ve, még a hossza háború alatt se hagytuk szivünkben a gyűlölet szikráját lángralobban­tani, most is bátran kimondjuk, hogv a ma­gyarnak sohasem \ olt ellenségé a francia. És, ha a háborút elvesztettük és a belső béke fen tartására szükség van katonaságra, csak örvendhetünk azon, hogv ez a megszálló csa­pat a francia respublika katonasága. A háborút elvesztettük, de most, hogv a franciák bejárják az országét és megismer­nek .bennünket, bizonyos, liogv becsű lésüket visszonyerjük. Ha látni fogják, hogy nekünk talán érdekünk is volt. hogv az erőszakot Né­metország hatása alól megszabaduljunk és a. pióca módra ránk tapadó és vérünket szipo­lyozó Ausztriát elrugjuk maguuktó'. ha meg­győződnek arról, hogy mi tehetetlen bábok voltunk eddig, akiket az erősebb jogánál fog­va hajtottak a vágóhidra, hogv ott, — min­den cél nélkül — elpusztuljanak apáink- és fiaink csak azért, mert az Imperittornak az ugv tetszett, bizonyára olyan megértéssel és jóakarattal fognak bánni velünk, amint azt megérdemeljük. (Saját tudósítónktól.> Amint Berthelot \ tábornok szegedi tartózkodása kapcsán csak a sorok között sejtethettünk, ma valóra vált: a irakeiák megszánták Szegedet. Amikor a tá­bornok különvonata Szegedet is útjába ejtet­te, bizonyossá Vált, hogv ezt többé elkerülni nem lehet.. Nem akartuk azonban feleslegesen izgatni a város közönségét és azért csak most adunk pozitív formában hirt arról, hogy hét­főn délután öt óra óta Szeged is megszállott terület. Vasárnap délelőtt tizenegy órakor meg­érkezett Szabadkárál Roussaiti ezredes és két adjuttánsa, hogv a megszálló csapatok elhe­lyezéséről gondoskodjanak, hétfőn a kora délutáni órákban visszaérkezett a városba Vyx alezredes, öt órakor pedig Hensrvs tá­bornok a keleti francia hadsereg főparancs­noka érkezett meg törzskárával. Gambetta tá­bornok érkezését is jelezték, de ez. — a tábor­nok hirtelen megbetegedése miatt • - elma­radt. Hat óra tiz perckor különvonaton meg­érkezett a 157. alpini hegyi ezred egy zászló­adu, (mintegy 5—600 ember), de nem jöttek be a városba, hanem a pályaudvaron marad­tak s maradnak niindaddíg, amig a Szegedre vezényelt csapatok meg nem érkeznek. Csak azután utaznak tovább az alpimek. • f- : Szeged megszállása ró' a Dűmagyaror­szág munkatársa á következő reszteteket je­lenti: I Henry* táboruol; Szegeden.) Pontosan délután üt órakor robogott be Henrys tábornok Újvidékről érkezett külön­vonata Szegedm A tábornokot, akinek érke­zéséről a város hatóságát uem értesítették, esak a pályaudvari parancsnoksághoz beosz­tott Fanrier francia .főhadnagy fogadta, majd később megjelent üdvözlésén' Vyx alez­redes is, aki mát- a déli órákban vissz aériko­zett Temesvárról, ahová még szeaiíbatotu uta­zott. Ht-urys tábornokkal együtt érkezett Eliret é- Mmsiete vezérkari őrnagy ós Murát hadnagy, akikkel, — Vyx alezredes kíséreté­ben autón a Tisza-szállóba .hajtatott. Henrys .generális sajátkezűileg töltötte ki a bejelentőlapot, igy; generál llcnrys (rámniandaiit l'Armeé fraüeais Orient. láz után ugy a tábornok, rutint a kíséret visszavonult. Körülbelül háromnegyed óra múlva étkezett meg Soó.s Lajos szegedi kerü­leti parancsnok, akit a tábornok rögtön fo­gadott, Mintegy negyedórát töltött a kerületi parancsnok a francia generálisnál, akitől, hir szerint utasítást -kapott, a helyőrség magatartására vonatkozólag. A kerületi pa­í-aagsriukot a k Mi a Ugatás befejezése után a szárnysegédek lekötelező udvariassággal egé­szen a száilo fa ajtajáig kísérték. A.mig a (ábs^nok s/.obájáluu tartózko­dott, Ilouxmin ezredes, aki. még vasárnap ér­kezett Szabadkáról. hegy itt u. megszálló csa­patok idiieiyezéséről . gou.doKktn.lj6k. adjuttáii­sai Vhaselas főhadnagy. Frománt hadnagy 'kíséretében. a Kw/óai sétált, . Aálamivel. hét óra után a Tisza-szálló éttermében gyűltek össze a francia tisztek, a kiknek egy hosszú asztalnál küílöu terítettek. IfiHui-ys generális fél nyolckor érkezeti Le az étté reini.c. fsak okkor szolgálták fel n meg­lehetősen cgyteticrü estebédet, amely alatt ke­délyesen elljieszéilgettek. (Két ezred szút!ju, meg Szegedet.! 'lóste hat órakor a 157. al-pini hcgyiezrerl egy zászlóalja, mintegy 5 €00 ember érke­zett meg Szcged-ál'lohiásra. Az alpiuiek uibr sitásukluiz híven nem hagyták ni a. vonatot. Ez a zászlóalj Szegeden marad addig, -amiig kedden reggel a. kora reggeli órákban a, Sze­gedre szánt nncgszálló csapatok első transz­por! ja meg nem érkezik. .Az, alpiuiek ekkor « (hagyják Szegedet, a .megszálló ősapátok -,rHí­dig a (Venepes-s(>ri 'karakókban 'ny.nn-k el­helyezést. •Ugy másik értesülés szferhit a mrgszállé csapatok érkezése igy vtMB, beoszfva.: í)e; e.|jher 31-081 350. Január Irán 700. J f Január 2-úu 1050. > - I / Január 3-án 1400. .latinát- 4 én 1750. 'főnyi francia katonaság lesz. Szegeden-. A. 'megszálló csapatok jó időre elvannak látv, ételáiieikkokkél, amire pedig '.szükségük lesz, íiy.t a szegedi hadbiztosság l'ogj.a rés/.iikis t iH'szerczni. A megszálló áfájúitok ki rétet nélkül tiszta franciái;, színesek amint hennán l;et megbízható helyen informálták, nem jönnél; Szegedre. A Dél Magyarország munkatársának tnód .iában áll. mint a Szegeden tartózkodó frau cia főtisztek mégálíapitfksát hangsúlyozni,, hogy a Szegedet megszálló csapatok a fegfe gyetmezettebbel;. umxdyék a legcsekélyebb • rendbontást is megfogják <d;adályozn,i és a hatósággal egyetért ne fog jói; a réuos közönségének vagyon- és életbiztonságát megóvni. Kijelentet tők a francia, tisztek, hogy sen leit sem fognak megakadályozni abban, hogxr ha dolga ugy kivánja. elutazzék, a rendes »o natjé)rgírdeat fantartják, a véOttéglők és ká­véháza); látogatását nem korlátozzál;, a szín­házai pedig öl; maguk fogjál; a legbuzgóbban látogatni. Újvidéken, ahonnan ide jöttek, ngyauiu történt és niimkmk.it megnyugtathat az a ki­jelentés, amit az egyik francia tiszt tett: Eddig se tettünk senkinek semmi rósz* szid. ezután se teszünk! Biztos tudomásunk szerint közigazgatás intézését is meghagyjál \ a jelenlegi vezetők kezében. j

Next

/
Oldalképek
Tartalom