Délmagyarország, 1917. október (6. évfolyam, 228-253. szám)

1917-10-20 / 244. szám

8 DÉIiMAGYAKORSZÁG r Szeged, 1017. október 20. színház MŰVÉSZET oooo műsor: Előadások kezdete fél 8. Szombaton: Miksa Ilona felléptével. Traviata. Opera háromharmados. Vasárnap délután : Tatárjárás. Operett. Vasárnap este: bérletsziinetben. Névtelen asszony. (Madaina X) Diáma. Hétfőn: Miksa Ilona felléptével. Traviata. Opera páros egyharmados. Kamarazene-est. Jelentettük már, hogy egv miivésztársaság, amelynek tagjai jelen­leg katonai szolgálatot teljesítenek, soroza­tos jótékonycélu kamaraesték rendezésére vállalkozott a Vöröskereszt Egyesület javá­ra. Az első kamarazene-est november 6-án lesz a Tisza-szállóban. Jegyek 8, 5. 3 és 2 korona árban szombat reggeltől kezdve vált­hatók Várnay L. könyvkereskedésében, a IJcIntagyarország kiadóhivatalában. MOZI. 0000 AZ URÁNIA SZÍNHÁZ MŰSORA: Szombaton : Roszkolnikov Dráma 4 felvonásban. Vasárnap; Roszkolnikov. Dráma 4 felvonásban. A VASS MŰSORA: Vasárnap: Milliók megváltója. Dráma 5 felvonásban. AZ APPOLÓ MŰSORA: Vasárnap: A Taylor fivérek. Detektivdráma 3 felvonás­ban és A barátnőm barátja. Vígjáték 3 felvonásban. — A Fekete gyémántok. Háromszor töltötte meg tegnap a Korzó-mozi nézőterét a Fekete gyémántok második részének bemutatása. 'Ez a gyönyörű magyar film a legszebb Jókhi­regéuyi vetíti vászonra, magyar levegő árad ki a képekből, magyar alakok elevenednek meg előttünk. Jókai ragyogó fantáziájának nagyszerű alakjai. Az első rész által felkel­tett, művészi hatás, ebben a részben betetőző­dik. A bonyodalom kielégítő megoldása, a színhelyek pazar rendezése és nagyszerű fo­tográfiái, a szebbnél-szebb tájak és bányaje­lenetek egymásutánja, a színészeknek, külö­nösen Somhnjnak, a Nemzeti Színház tagjá­nak valósággal szuggesztív játéka, mindez hozzájárul ahhoz a művészi összbenyomáshoz, amilyent eddig sem külföldi, sem magyar film nem hagyott a néző lelkében. A kép még szombaton és vasárnap látható a Korzó-mo­ziban. Felelős szerkesztő: Pásztor József. Kiadótiiajdomos: Várnay L. férfi és női divatcikkek legnaguobb raktára. — legmegbízhatóbb cég. sí Legolcsóbb beszerzés! forrás. Csekottics-u. 6. Telefon 854. Széchenyi-tér 17. Telefon 85.1, Bérkocsi viteldíj szabályzat. Hit loplu K 37.— 57.­18 60 18.60 18.60 18.60 5.30 1.20 2.30 2.60 4.10 K 2650 26.50 13 20 13.20 13.20 13.20 3 20 1 .— 1.40 1.70 2.40 A városban nappal. Egész napra nyáron reg. 6-tól este 8-ig „ télen reggel 6-tól este 6-ig Félnapra nyáron reggel 6-től déli 12-ig télen „ nyáron délután 1-től este 8-ig _ » téIen „ „ „ * Egy órára Minden további negyedórára . . . Ha a bérkocsi használata félórát nem vesz igénybe Félóráért Háromnegyed óráért Éjjel ezen dijaknak felével több fize­tendő. A nappali idő nyáron reggel 6 órától esti 8 óráig, mig télen reggel 6 órától esti 6 óráig terjed, ha nap­közben megfelelő szünidő nem volt, délben egy órai szünettel. Nov. 1-től márc. 31-ig van a téli időszak. Meghatározott szállítások. Temetéseknél a szokott várakozás is beleértve, oda és vissza összesen 10.70 6.50 Téli vagy nyári táncvigalmaknál a vá­roson kívül, de a körtöltésen belül és az ujszegedi vigadóhoz oda és vissza 5.30 3.80 Téli vagy nyári táncvigal. a városban 4 30 2.60 Baromvásárba vagy vissza fizet, fuvar 5.30 3.20 Baromvásárba oda és vissza félórai vá­rakozással 7 90 4.30 Lóverseny alkalmával a lóversenytérre vagy vissza . 16.— 10.70 Táncvigalmak alkalmávai Kállay-ligetbe, oda vagy vissza ...... 6.50 4.30 A negyedórán tul való várakozás, va­lamint a hidvámdij Újszegedre való hajtásnál oda és vissza, vagyis kétszer Újszegedre való hajtásnál csak egy­szer fizetendő a megrendelő által. A vaspálya indóházakhoz vonatérkezés vagy induláshoz oda vagy vissza 25 kg. teherrel nappal . . . . . . 4.30 3.30 Ugyanaz éjjel 530 3.80 Az ujszegedi állomáshoz nappal . . 4.3© 3.20 Az ujszegegi állomáshoz éjjel . . . 5.30 3,80 A gőzhajó állomáshoz I. ker. nappal 2.60 2 30 A gőzhajó állomáshoz I. ker. éjjel . 3 80 2.t0 A többi kerületből nappal .... 4.30 2.60 A többi kerületből éjjel 5.30 3.20 Az egyik indóháztól a másikhoz nappal 6.50 4.30 Az egyik indóháztól a másikhoz éjjel 9.60 6.50 Lakodalomra 10.70 7.90 Várakozás. Egy órai várakozás nappal .... 3.20 230 Egy órai várakozás éjjel . . . • 4.30 2.60 Háromnegyed órai várakozás nappal . 2.30 1.70 Háromnegyed órai várakozás éjjel . 3 20 2.— Fél órai várakozás nappal .... 1.70 1.20 Fél órai várakozás éjjel 2.60 1.40 Egy negyed órai várakozás nappal . 1.20 —.60 Egy negyed órai várakozás éjjel . . 1.70 —.80 A bérkocsiba be nem férő poggyászért lia az 25 kilogrammot tul halad, darabonkint 60 fillér. Ezen viteldijszabálynak minden bérkocsiban ki­függesztve kell lennie. A körtöltésen kivüli területre a viteldíj szabad alku tárgya, kivéve a belvárosi temetőt, ahova ezidöszerint való rendes fuvardíj fizetendő. Szeged, 1917. évi szeptember hó. Dr. Szalay József, főkapitány. Superiör príma KI7.— Caramella K 18.— Kapható Bokornál Valéria-tér. L Nonuu- is APRÓHIRDETÉSEK Izzad valamely test­része? Ugy használ|a s dr. Leinzinger-féle kipró­bált s-ert. Üvegje 70 fil­lérért kapható Leinzinger gyógyszertárában Szeged, Széchenyi-tér. - 250 Gyomor balosok di­csérik a Leizinger-féle gyoiíiorcsepn jó hatását. Üvegje 1 koronáért kap­ható Leinzinger Qyuia, gyógyszertárában Szeged. Széchenyi-tér. 250 Legfőbb haffestö m órsiágosan elismeri Lein­zinrer féle. Ára 4 korona. Kaphaió Leinzinger Gyula gyógyszertárában Szeged, Széchenyi.tér. 251 Fájós íosárs? vegven mielőbb a hires Lein-i ­ger-féle fogcseppfcő üvegje 70 fillérért kar>­batő Leinzinger Qyv a gyógyszertárában Szered, Széchenyí-tér. 250 '„áthallás, lisjkoroa £ ícrsan elmúlik a Lelt ­z.nger-féle „Chi n z 51 -1 j­szesz* által. Ára K 3.— Kapható Leinzinger Gyula gyógyszertárában Szeged, Széchenyi-tér. 250 raj őszül és eüen csakis az ártalmatlan Lein­zinger-féle „Hajrestorer!. használja. Ára 2.— Kapható Leinzinger Gyula ygőgvszertárában Szeged Széchenyi-tér, 250 legjobb y.y. gyártmány. Kapható Sebők Mihály, vasüzletében Szeged, Valéria-tér. Elegáns kivitelű élő- és mükoszoru kapható Ormcsák fóiklésné élő- és művirág üzletében Szeged Széchenyi-tér 17. — Teleion 15-67. Háló- és ebédlő-berendezések, KENDERESINEL, Zálogcédulákat és régi ékszereket legmagasabb árban vesz. faliórák, székek, asztalok s egyéb bútorok kaphatók: könyvszekrények, íróasztalok, fo­telok- tükrök, képek, gramofonok, Feketesasa-útca 16. szám. Keleti-palota, Telefon 836. Üzletáfhelyezés! Szíves tudomására hozom a nagyérdemű közönségnek, hogy vegyiruhatisztitó és kelmefestő üzletemet november elsőtől Attila-utca 10. alól, Mikszáth Kálmán-utca 9. szám alá Valéria­tér sarokra helyezem át. Kérem jövőben Is a nagyér­demű közönség b. pártfogását. LlJCZa SÓZSef vegyiruhatisztitó és kelmefestő. Nyomatott.Várnay L. könvnyomdájában, Szeged, Kárász- utea 9,

Next

/
Oldalképek
Tartalom