Délmagyarország, 1917. május (6. évfolyam, 103-127. szám)

1917-05-04 / 105. szám

6 DÉLMAGYARORSZÁG Szeged, 1917. májú.- 4. Taipalunk és sarkalunk férficipőt 6, női 5, gyerm. 4 K.-ért. Hungária Cipőgyár Kárász-u. 14. — Hazaárulás vádja a trienti polgármes­ter ellen. Innsbruckból jelentik: Hivatalosan közli írré tették, hogy az innsbrucki törvény­szék az ügyészség indítványára elrendelte Zippel Viktor volt trienti polgármester va­gyonának elkobzását, mert a polgármester az olasz hadüzenet idején hazaárulást köve­tett el. — Tudnivalók a paprikakészlet bejelen­téséről. A paprikaforgalmat szabályozó minisz­teri rendelet nyomán a Haditermény rész­vénytársaság megbízta szegedi kirendeltsé­gét (Szeged Csongrádi Takarékpénztár palo­tájában I. emelet) hogy a körzetében létező paprikakészletek bejelentésére a szükséges bejelentőlapokkal lássa el azokat, akiknek ilyenekre szükségük van. Mától fogva tehát mindenki átveheti paprikaltejélentési ivét a. Haditermény szegedi kirendeltségénél ós azt pontosan kitöltve Budapestre kell küldeni a Haditermény paprika-osztályának (V., Ná­dor-utca 9J) A bejelentési iv kitöltésénél a következőkre kell figyelemmel lenni: Azok tartoznak 30 kg-on felüli készpaprika készle­teiket először 1917. május hó 8-ig, a május 1-én volt állapot szerint, azután folytatólago­san minden hónap 20-i,k napjáig az illető hó­nap 15-én volt. állapot szerint bejelenteni, akik a bejelentésre a rendelet 2. 1. pontja szerint kötelezettek. Ide tartoznak a terme­lők, nagykereskedők, azok, aki paprikát ve­gyi vagy más ipari célra feldolgoznak, to­vábbá a szállítók (spediteurök), beraktározók, tárházak, közlekedési vállalatok stb., akik paprikát más réézére tartanak őrizetben. Mindezek tartozpak a fent.idézett határidőkig első izben az 1917. május hó 1-i készleteiket bejelenteni, ezentúl pedig folytatólagosan minden hónapban fel kell tüntetniük a leg­utóbbi bejelentésben kimutatott tényleges készletet, a második sorban az azóta előállott szaporulatot (beérkezett árut), a. harmadik sorban a két tétel összeadásából származó mennyiséget, a negyedikben a legutóbbi be­jelentés óta. elszállított, illetve kiadott ineny­nyisóget és végül az ötödik sorban az illető hónap 15-én tényleg raktáron volt készletet. Mindazon 30 kg-on felüli mennyiségek, ame­lyek a bejelentési határidők napján, azaz 1917. évi május hó 1-én vagy aztán folytató­lagosan a következő hónapok 15-ik napján fuvarozás alatt állanak, ugy, hogy a címzet­tek által mint szaporulat még nem jelenthe­tők be, dacára annak, hogy az eladók által mint apadás már bejelentettek, a címzettek által a rendeltetési helyre való megérkezésük után — függetlenül a rendes havi bejelenté­sektől — haladéktalanul külön bejelentendők. Ekkor azonban meg kell jegyezni, hogy a legutolsó bejelentéskor fuvarozás 'alatt állott. A szóban levő mennyiségeik a következő ren­des bejelentésben természetszerűleg a szapo­rulatban ugy mint a többi, az előző hónap 15-ike óta beérkezett áru feltiintetendők. Minden alkalommal mindegyik minőség kü­lön mutatandó ki; az egyes minőségek elne­vezését ileltőleg a rendelet 9. §-a intézkedik. | Mindezen bejelentések kizárólag és közvet­lenül a Haditermény paprikaosztályánál esz­közlendők. Azok, akik viszonteladás céljára egy tételben legalább 30 kg. készpaprikát hoznak forgalomba, "kötelesek azt — függet­lenül a havi bejelentésektől — 24 órán belül a vevő nevének és pontos címének közlése mellett a Haditermény paprikaosztályának bejelenteni. E célra külön bejelentőlapok használandók, amelyek a Haditerménynél szerzendők be. Ezzel szemben azok. akik a rendelet 2. 2. bekezdése szerint beielentésre kötelezettek (kiskereskedők, vendéglősök, ma­gánosok stb.), 1917. évi május 1-én volt álla­pot szerint tartoznak 30 kg-ot meghaladó készpaprika készletüket minőség szerint rész­letezve, ajánlott levélben kizárólag az illeté­4M> KORZO MOZI Igazgató: VASS SÁNDOR. Telefon 11-85. m> Pénteken, szombaton és vasárnap A legszenzációsabb detektív sláger. ÉRDEKES! IZGALMAS! Egész előadást betöltő film. A Alibi igazolás Nagy detektivtörfénet 6 felvonásban. Filil minden eddigi iiio sIM. m> Előadások 5, fél 7 és fél 9 órakor. Vasárnap délután 2, fél 4, 5, fél 7 és fél 9 órakor. ünlifánali' Páh0'y '-60- zsö'ye 120> i- heiy í k., OiHijűiíli, II. hely —.80 fillér, III. hely—.50 fillér. kes hatóságnak, azaz Budapesten és rend. tan, városokban a tanácsnak, törvényhatósági joggal felruházott városokban, tehát Szege­den is, valamint Fiume városában és kerü­letében a rendőrkapitánynak, kis- ós .nagyköz­ségekben a járási főszolgabírónak 1917. má­jus hó 8-ig bejelenteni. Ezen bekezdésen említett beje] entak a. további folytatólagos bejelentés alól fel vannak mentve. — ÖRA és ÉKSZER javításokat gyorsan, pontosan és olcsón készít F f S C H ER K. Korzó kávéház mellett. — Telefon: 1538. Tanuljunk idegen nyelveket a Városi nyelviskolában. Telefon 14—11. avasaKMW«SS ,<.'»( SPORT oooo A SzAK ideiglenes vezetősége csütörtökön este 8 órakor értekezletet tartott. Plichta Béla igazgató lelkes beszédben köszönetet mondott a SzAK első csapatának azon fé­nyes teljesítményeiért, amelyek lehetővé tet­ték a temesvári csapaton aratott győzelmet. A játékosok nevében egy .-:./•;> F-, emléktár­gyat nyújtott át Farkas Plichta igazgatónak buzgó fáradozásáért, amellyel e nehéz idők­ben is a SzAK érdekében munkálkodik. A SzAK eslő csapata vasárnap délután 4 órai kezdettel training-mérkőzést tart SzAK második csapatával, hogy minél jobban elő­készüljön az aradi M. T E. elleni mérkőzésre, amely a hadi bajnokság első helyéért fog folyni, z aradi M. T. E. tavaly 2 : l-re verté a Kinizsit és igy a SzA,K-nak jól le kell \é szülni erre az erős mérkőzésre. SZÍNHÁZ MŰVÉSZET oooo MŰSOR: Előadások kezdete, negyednyolckor. PÉNTEK: Eleven ördög. Operett. Páratlan­kétharmados. SZOMBAT: Eleven ördög. Operett. IV e háromharmados. VASÁRNAP D. F.: Nagymama. Vígjáték. ESTE: Eleven ördög. Operett. Páratlan t-vy­htama-dos. Magyar alálmány, magyar készítmény nem ért ni én el olyan sikert, mint a Diana sósborszesz. Evröl-évre rohamosan emelkedik a fogyasztás s ma már közel évi 16,000.000 palack Diana sós­borszesz kerül fogyasztásra kizárólag Magyarországban, de az ország határain tnl ís eljutott már e páratlan szer hírneve. Ten­gerentúli államokban ép ugy ismerik és fogyasztják, mini idehaza. Magyarok, ha külföldre utaznak, okvetlenül maguk­kal viszik, mert aki egyszer megszokta, nem tud már meg­Jlenni nélküle. Igazán: szerénytelenség nélkül elmondhatjuk, hogy nem volt még készítmény, mely ily rövid idő alatt ily páratfan népszerfi­ségre, közkedveltségre tegyen szert, s ennyire nélkülözhetetlen:! váljék. Ha kutatjuk e siker okaif, azt látjuk, hogy nem a rek lám, nem a szervezési munka, nem a kínálat hozta létre ez a csodálatos sikert. hanem az az egyszerű tény, hogy aki egyszer bármilyen bajánál a Diana sósborszeszhez folyamodott segítségért, e biztos hatása háziszerben föltétlenül megtalálta amit keresett s ezért aztán később is állandóan ragaszkodott hozzá, kijelentvén, hogy amig csak lesz a világon Diana sósborszesz, házából ki nem hagyja fogyni. Ára 1.30 fillér. Kapható mindenütt. BUDAPEST, Nádor-utca 6. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom