Délmagyarország, 1917. május (6. évfolyam, 103-127. szám)

1917-05-04 / 105. szám

» 1917. május 4. DÉLMAG'YAíRORSZ A G Agyukkal és géppuskákkal védik a pétervári angol követséget. — Az oroszok fenyegető magatartása szövetségeseik ellen. — STOCKHOLM, május 3. Az Aftonbla­det Haparanda határállomáson keresKtiil azt -az értesítést kapta Pétervárról, hogy az orosz fővárosban élő franciák és angolok az uj Oroszországban fejlődő eseményeket egyre növekvő aggodalommal tekintik. Minden hivatalos szépítgetés ellenére egy­re észrevehetőbben nyilvánul meg az oro­szok ellenséges hangulata, főleg az angolok íráut. Kellemetlen meglepetésekre számíta­nak. melyeknek messzemenő következmé­nyei lehetnek Oroszország és az antant többi államának viszonyára nézve. Erre mutat az a körülmény is, hogy a pétervári angol nagykövetség épületét géppuskával felszerelt 800 angol tengerész és katona, Merénylet készült a pétervárí antant-követek ellen. • •Bécs. május 3. A berlini National Zei­tung-uak jelentik az orosz batárról: Az ide­iglenes kormány egy anarkista összeesküvés­nek jött a nyomára. A terv az volt, bogv merényletet fognak elkövetni a pétervári an­tant-nagykő retek ellen. A kormány intézke­dett. hogy az angol, francia, olasz, amerikai -és japán nagykövetségek épületeit szigora ' • őrizet alá helyezték. „Anarchia fenyegeti a forra­dalmat." Stockholm, május 3. A Pétervári Táv­irati Ügynökség minapi jelentésének, mely szerint Pétervárott egy tábornokot lelőttek, az utcáon lövöldözés és bombavetés volt, a tisztek vállrojtját letépték, méltó kiegé­szítése az a tudósítás, amelyet a pétervári ÍJ jen a kronstadti zavargásokról is. ügy látszik. Pétervár hadikikötőjében sem álla­nak jól a dolgok és nem kerülte el itt a figyelmet', hogy a Rjecs csupán néhány sort közölt a kronstadti zavargásokról. „Anarchia fenyegeti a forradalmat!" — irja a Djen — és itt az ideje, hogy riadót fujjunk. Megtudtuk a valóságot, de köve­teljük, hogy megbízható, közvetlen adato­kat. ne pedig ujság-riportokat kapjunk. Tudjuk, hogy a tömeg halállal fenyegette meg Perversev államügyészt, tudjuk, hogy nem akar engedelmeskedni a munkástanács képviselőinek és hogy terrorral fenyeget mindent, amit homályos felfogása szerint burzsoának neveznek. Hacsak fele -igaz •annak, amit a kronstadti zavargásokról be­szélnek, ez is rémületet kelt. Itt nyilván­valóan erélyes intézkedésekre van szükség. A katonák és munkások tanácsának latba kellene vetnie egész tekintélyét. Ha a kron­stadti eseményeket nem leckének tekintjük, •akkor végzetes veszedelem előtt állunk. Az ukrajnaiak is részf akarnak venni a békekonferencián. Stockholm, május 3. Egy Kievből visz­szaérkezeít semleges kereskedő meséli, hogy Kíevben milyen komoly a helyzet és az ukrajnai mozgalomban milyen válságos fordulat történt. Az ukrajnaiak ugyanis nem akarna!; várni, míg az orosz alkotmányozó országgyűlés összeül, hanem részt akarnak venni a békekonferencián és tiltakozni továbbá ezernél több, ágyukkal felszerelt orosz katona őrzi. A pályaudvaron az angol nagykövetség számára — minden eshető­ségre készen — állandóan különvonatot tar­tanak készenlétben. A Nya Daglight Allahanda haparandai tudósítója ugy értesült, hogy a pétervári angol nagykövetség az orosz külügyminisz­tériumtól a külföldön élő oroszok hazauta­zásának megtiltását követelte. Buchanan ragaszkodik ahhoz, hogy ezek a külföldön élő oroszok még akkor se térhessenek visz­sza, ha az orosz követségek és konzulátu­sok útlevelet állítanak ki számukra. Az an­gol nagykövet azt is kívánja, hogy az orosz­országi szocialisták ne kapjanak engedélyt a külföldre való elutazásra. akarnak a lengyeleknek ama kísérlete ellen, hogy Lengyelországba kebelezzenek be nem lengyel területeket is. A semleges kereske­dő, a kieví nyugtalanság részleteiről nem tudott felvilágosítást adni: annál sötétebb képet fest azonban a kronstadti lázadásról. Elbeszélése szerint a lázadók urai a hely­zetnek és nagyon valószínű, hogy a láza­dás át fog terjedni a finnországi orosz ten­gerészekre is. Az április 30-iki pétervári zavargások, amelyeknek folyamán Kaszta­linszki tábornokot megölték, nem voltak szervezve, hanem önmaguktól keletkeztek. Huysmans az orosz, francia és angol szociálisfák részvételéről. Stockholm, május 3. Huysmans ideér­kezett és Htjáról a következőket mondta: — Rotterdamból szénszállitógőzösön indultam el s hogy fel ne ismerjenek, pin­cérnek öltözködtem át, s mint a hajó pin­cére tettem meg az utat a tengeren. Semmi kalandom nem volt. Arra a kérdésre, hogy miképen véleke­dik a zimrnerwaldiakrói, igy válaszolt: I ulságos hagy jelentőséget tulajdo­nítanak nekik, pedig ők sem egységesek, mert jóllehet pártjuk két főirányelven in­duló két táborra oszlik, tulajdonképen kü­lönböző töredékekből áll. Megkérdezték Huysmanstól, hogy ő is felbomlottnak látja-e az internacionálét? A válasz igy hangzott: -- Téves az a felfogás, hogy az iníer­nacionalc ebben a háborúban csődöt mon­dott, hiszen a központi iroda a háború ki­törésétől kezdve mindvégig szakadatlanul érintkezést tudott íentartani az egyes -had­viselő államok szocialista pártjai között s az is feltétlenül bizonyos, hogy nyomban a békekötés után a burzsoázia és a kapitalis­ták majd gondoskodni fognak róla, hogy az internacionale kebelében támadt szakadá­sok önmaguktól megszűnjenek. Huysmans véleménye szerint az ese­mények súlypontja most Pétervárott van. Azt a meggyőződését nyilvánította továb­bá, begy h:, az orosz szocialisták részt­vesznek a stockholmi békekonferenciában, akkor a francia és angol szocialisták sem fogják megtagadni részvételüket. Huysmans csak rövid ideig marad itt, mert Pétervár­ra készül utazni. A német szocialisták megbízottjai a stockholmi kongresszuson. Bécs, május 3. Ebért Frigyes német birodalmi gyűlési képviselő, a többségi szocialisták egyik vezére a stockholmi kon­ferenciáról a Neues Wiener Journal tudó­sítójának a következőket mondotta: —' A stockholmi konferenciát jó re­ményekkel várom. A német szocialista többségi pártnak nagyobb küldöttsége fog Stockholmba utazni és a szociáldemokrata munkaközösség pártja (a kisebbség) is kép­viselve lesz. Scheidemann és én minden­esetre Stockholmba utazunk, még pedig igen rövid időn belül. Német szocialista körökből a tudósító még a következőkről értesül: A Stockholmba küldendő megbízotta­kat al egközelebbi napokban fogják meg­választani. A névsor valószínűleg a követ­kező lesz: A pártvezetőség részéről Schei­demann, Ebért és Miiller Hermán. A szak­szervezetek képviseletében: Legien, Pauer és még egy harmadik tag. A birodalmi gyűlés szociáldemokrata pártja képviseleté­ben: -dr. Noske és Qradnauer képviselők, a munkaközösség pártja nevében pedig való­színűleg Haase, Bernstein és Ledebour. Az angol király — a kenyér­jegyekért, Amsterdam, május 3. Az Allgemeen Handelsblad jelenti Londonból: A király felhívást bocsátott ki a kenyérfogyasztás önkéntes korlátozására. A felhívás közli, hogy az udvarnál megvalósították a lord Devonport által megállapított adagolást. A király felszólítja a közönséget, hogy a ke­nyérjegyek bevezetésének elkerülését ön­kéntes rendszerrel tegye lehetővé. Felelős szerkesztő: Pásztor József. Kiadótulajdonos: Várnay L. Tisztelettel: KOPASZ FERENCZ, tulajdonos. edó-kerf eladó. A Szegedi Takarék- és Hitel Részvénytársaság (Vár-u. 7. I. emelet, főposta mellett) Hadikölcsön kötvényeket és egyéb értékpapírokat vesz és elad, azokra előnyös kölcsönöket folyósít. — Jelzálog kölcsönök föld- és ház ingatlanokra. I pénztáfiioM belolM. PDStallőft 92. alá kéretnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom