Délmagyarország, 1915. augusztus (4. évfolyam, 183-211. szám)

1915-08-11 / 192. szám

6 délmagyarország. Szeged, 1915. augusztus 11, tott Galíciában meghonosítani." A vidéki hi­vatalnokuk szemetjét küldték Galíciába, — mondotta továbbá Miljukov — akik hamarosan lerombolták a kis nemzetek támogatásának az eszményét." A szegény orosz zsidókat, bár a kémkedést -sohasem tudták rájuk bizonyítani, rendszeresen és a legdurvábban zaklatták és bántalmazták. (Akasztófára kötötték őket. A szerk.) „Ez -az üldözés a barbár középkorra emlékeztet." Ezt a népek „felszabadításáért küzdő oroszok entente-bíarátaikkal agy hirdet­tetik, liogy ők küzdenék a német és osztrák­magyar barbarizmus ellen. Mit szól ebez Grey, Viviani és Salandra, -a gyönyörűséges?! Mikor az egész orosz nép árulókról beszél, — úgy­mond Miljukov, — a kormány ,a vádaskodókat a zsidókra és nem oroszokra uszítja és rend­szeresen elősegíti a pogromot, amely legna­gyobb méreteit a moszkvai zavargásokkal érte el, holott a valóság az, -liogy Oroszországban a megvesztegetés és -ami ezzel egyértelmű: az árulás virágzik. A hadügyminisztert állítja oda például, aki egyenesen megcsalta a dunnát. Nem elég, liogy az árulót menesztették, hanem államellenes bűncselekményeiért a biróság elé való állítását követeli Miljukov. Hosszú még ia biinlajstrom, amit Miljukov a dumáiban az orosz kormánynak és a még ural-mon levőknek a fejére olvasott, de izelitőnek nekünk talán annyi is elég. Ez már forradalmi hang! S hogy nem -a pusztába kiáltónak a szava, az kitűnik abból, hogy Miljukovnak ezt a beszédjét állan­dóan élénk tetszésnyilván-itásoik szakították félbe és a beszéd végén valóságos tetszésvihar töri ki. Az ut az igazság felé hosszú és rögös, de — biztos. S mint Miljukov példája bizonylt­ja, az igazságot sem kancsukával nem leliet agyonsújtani, sem — Szibériába száműzni. Miljukovot bátor beszédjeért talán odakűlddk, de az ő igazsága az orosz dumából szerte fog szállani az oroszfőuri palotákba és a muzsikok viskóiba. Már ott is van, mert hiúiba hagyta ki az orosz kormány ezt a beszédet a duma utolso üléséről való hivatalos jelentéséből, ime, már -mi is tudunk róla. — A szeszgyártáshoz szüksége* rozs­és árpamennyiség biztosítása. A hivatalos hétfői száma a minisztérium 2936—1915. M. E. sz. rendeletét közli az 1915—16. évi termelési időszakban szeszgyártás céljaira visszatart­ható, illetve beszerezhető rozs- és árpamennyi­ségek meghatározásáról. A rendelet szerint a fogyasztási adó alá eső szeszfőzdék a jövő ter­melési időszak alatt a szeszgyártás céljaira összesen mintegy 10.000 métermázsa rozsot és 400.000 métermázsa árpát tarthatnak vissza, illetve szerezhetnek he. Az egyes szeszfőzdékre eső hányadot a rendelet külön megállapítja. A szeszfőzde a szükséges mennyiségeket csak a Haditermény r.-t. utján szerezheti be. — Mert megsértette a telefonos kis­asszonyt. Érdekes ügyet tárgyalt hétf'n dél­előtt a szegcdi kihágási biróság. Wámoscher Béla szegedi divatárukereskedő feleségét fel­jelentette egy postakiadón-ő, Ihogy a telefonon keresztül megsértette. A följelentés szerint Wámoscherné a Royal-káv-cházat kérte a köz-ponttól. A kapcsolás késett, inert a kávé­ház mással -beszélt. Amikor a telefonos- kis­asszony jelentkezett, ezekkel a szavakkal il­lették: — Szemtelen disznó! A -fene egye rneg a pofáját! A hétfői tárgyaláson Wámoselherné elő­adta, hogy ő nemi szokott gorombáskodni, két női alkalmazottja volt, lehet, hogy -azok használták az „inkriminált" kifejezést. A te­lefonibeszélgetést azonban hallotta egy másik posta-kiadónő is, aki a 'sértettel együtt felis­merte Wámoscherné hangját. A kihágási bi­róság harminc korona pénzbüntetésre ítélte Wámoschernét, aki az ítélet ellen -felebbezetí. — Iskolai értesítés. A szegedi tankerti­leihez tartozó tanulók szeptemberi java tó-; pótló- és kiegészítő érettségi vizsgálatai a sze­gedi városi -főgimnáziumban fognak megtar­tatni. Az irásbelieik szeptember 4., 6. és 7-én, a szóbeliek pedig 9. és 10-én. Miiről íaz érdekel­teket ez utón értesítjük. Főgimnázium igazga­tósága. KORZO-mOZI Igazgató VAS SÁNDOR Telefon nyári 13-96. ® Telefon téli 11-85. • nyári helyisége # Szerdán és csütörtökön Nagy szenzáció! A legszebb sláger! Életkép 4 felvonásban. Valamint az uj kisérő műsor. Előadás este 9 órakor a nyári helyiségben. Rendes helyárak. Délutáni előadáson nincsenek. — Szeged közönségéhez, jóbarátaim­hoz, ismerőseimhez. Mély :n megilletődve lel­kemben, távozom ebből a kedves, melegszívű városból, az én szeretett második otthonom­ból. Valami csöndese-n- fájó meghatottság vesz rajtam erőt, amikor búcsúzkodom. Oly szép, oly igaz, olyan m-agyar itt minden: a város, a hatóság, az intézmények, a társada­lom, az emberek. És- én olyan, nagyon bol­dognak éreztem -magam e kedves környezet­ben. Jósággal, barátsággal, szeretettel talál­koztam mindenfelé — és e jóság, e barátság, e szeretet oly igen-igen értékes nekem. Hiva­tali, társadalmi, közéleti munkálkodásomban minden téren ós mindenki részéről oly érté­kes támogatással, oly megtisztelő elismerés­sel és méltánylással találkoztam. Hivatali pályámon el-őhaladást jelent e távozásom; ám efeletti örömömet elhomályosítja az elvá­lásnak csöndesen fájó érzete. A rendelkezé­semre álló idő rövidsége nem adja meg a módot és alkalmat nekem, ihogy személyesen és szivem szerint mondjak Istenihozzádot az én nagyszámú jóakaróimnak, barátaimnak, ismerőseimnek, akik kineveztetésem alkal­mával valósággal elárasztottak megtisztelő, értékes sze rencsekivána ta ikk a l. Ez. utón mondok tehát őszinte, meleg köszönetet e szép magyar metropolis nemes magisztrátu­sának, tiszteletreméltó -lakisságának, ismerő­seimnek, jóbarátahónak az ők irántam tanú­sított mindenkori jóindulatukért és kitüntető méltánylásukért és ez utón mondok onnan belülről, — a lelkem mélyéből egy mindent­mindent kifejező „Isten hozzád"-ot. De hi­szen nem megyek én el egészen- innen; —ve" lein lesznek — a lelkemben élnek felejthetet­len kedves emlékeim! ... Isten áldása legyen e városon és -dologtevő, munkás lakóin! — Hálás emlékezéssel: Szeged, 1915. augusztus 11-én. Dr. Ditrói Námdior. — A Korpaközpont megalakítása. A hivatalos lap hétfői száma a minisztérium 2966—1915. M. E. sz. rendeletét közli a Korpa­központ megalakításáról és a korpa forgalom, ba bocsátásáról. A rendelet szerint a vámőrlő malmok az őrlés v-égett behozott gaibonanemü­ből visszamaradt korpát az őröltetőnek tartoz­nak kiszolgáltatni. Minden más m-a lom vállalat minden korpát a Korjpaiközpont közvetítésével hozhatja -forgalomba. A katonai célokra őrölt gabona korpáját a katonai hatóság igénybe veheti. A Korpaközpontba, amelynek megala­kítása iránit a földmivelésügyi miniszter intéz­kedik, a fővárosi és a vidéki mlalioimegyesület négy-négy rendes és két-két pót-tagot, az OMGE .és iá Gazdaszövetség egy-egy rendes és egy-eg> póttagot küld ki. Azonkívül egy-egy tagot de­legál a kereskedelmi és a. .földmivelésügyi -mi­niszter. A Korpaközpontnak a korpát osaik belföldre és csak a gazdasági felügyelőségek által k-iállito-tt utalványok alapjáii.^vagy ki­csinyben való árusítással foglalkozó kereske­dők utján szabad eladnia. Hogy a kereskedők utján mennyit lehet árusítani, a földmivelés­ügyi miniszter állapítja meg. A korpa a Kor­paközpont közvetítésével a malomban, vagy a megrendelő kívánsága szerint a malom nakodo állomására száll-itva, .métermázsánként 18 ko­rona 50 fillérért, a kicsinyben elárusító által pedig az elárusító üzletében, vagy raktárában métermázsánként legfeljebb 20 koronáért -ad­ható -el. — A sebesült katonáknak botra van szükségük. A köve'kező sorok közlését kérik: A Szeged -pályaudvar betegnyugvó állomá­sának vezetősége ez utón azon kéréssel for­dul a város közönségéhez, h-ogy -a felesleges, vagy használtban nem levő botokat a nyug­vó Vezetőségének ajándékozni kegyeskedje­nek, mert a harctérről és kórházakból érkező nagyszáma sebesült katonákat már nem ké­pesek -botokkal ellátni. A botokat a Sz-eged­pályaudvar-on a nyugvóban, kell átadni. (volt Konrád) Róka­utca 6. sz., Szeged­pályaudvarral szemben Gyönyörűen átalakítva tiszta szobák 2 koronától kezdve. — Kávéház egész éjjel nyitva.

Next

/
Oldalképek
Tartalom