Délmagyarország, 1915. augusztus (4. évfolyam, 183-211. szám)

1915-08-07 / 189. szám

íö délmagyarorszag. Szeged, 1915. augusztus 6. a sziv jobb előkamrájában feküdt, ahová a tüdő és az eiőkanira falának átütése után ju­tott, anélkül, hog-y elvérzést okozott voiüa. A sebesült állapota jó, szívfájdalmakról — szere­lemre ne gondoljunk — nem panaszkodik. A golyónak operáció utján való eltávolítására nem lelhet gondolni, m-ivel a saiv-aperá.oió túl­ságosan veszélyes. — Lehet Németországgal magyarul levelezni. A Magyar Távirati Iroda jeí nti: Illetékes helyről nyert hivatalos értesítés sze­rint Németországban a levelezésnél és távirat­váltásnál -a Magyarországgal és Ausztriával való forgalomban a magyar nyelv akadályta­laniil használhaló. — Vlgszlnoad kabaré tarka műsorát elsőrendű számokhói állította össze. Frappáns sikere van Vágó Géza kiváló kabaré iró leg­njább szín darabjának, az Uj sorozásnak, mely a 42—50 évesek sorozását szatirizálja isok ra­gyo'bó ötlettel. Az összes tagok nj számokkal lépnek fel, akik közül kiemeljük Rolandmestert és Solymosit. 1 ': — Szenvedély lejtőjén. Szenzációs sze­relmi regényt mutatnak be szombaton az Urá­nia-színházban. A fiion, "valóságos mester mii. Nem nélkülözi a pikáns részleteket, de min­denütt a jó izlés határa között mozog. A onüsoi másik slágere A postakocsis, izgalmas 4 fel­vonásos kaliforniai dráma, Bravúros felvéte­lek. Vasárnap a Vassanoziban „Az orosz er­kölcsök" cimü drámát mutatják be. Izgalma* dráma ez az élet mélységeiből. Az A-polló-miiOzi­ban egy remek artista-dráim'át veti te nek. bbbbbb£aaebbflsabsabaflab3babsaa»b3mk3ttsc:&a£b3 (volt Konrád) Róka­utca 6. sz., Sze^ed­pálvaudvarral szemben Gyönyörűen átalakítva iszta szobák 2 koronától kezdve. — Kávéház egész éjjel nyitva. KAICKBBBBBBUSBBBNBtBBSiSBiSBBBBadllSBBaBBBBBaBaBHUBBBBBaBB Az orosz nép és a kultura. - Oroszországot a Dnjepertől keletre kell keresni. — Berlin, augusztus 4. Egyetlenegyszer nyílt atka Ilma Európának arra, Ihogy az oro­szbk jö-vőjének zavaros árnyékát lássa. Ez ama 1905-iki borongós novemberben volt, a mikor az észtek, tettek, fi-n-nek, kisorszok, kaukázusiak és tatárok nemzeti önállóságot követeltek. Ez az ép oly nemzeti; mint szo­ciális: forradalom mutatta -meg Európának először, amire -azelőtt sohasem gondolt: mennyire széthúzok az óriási orosz állam­alakulatnak egyes molekulái. Ez az orosz, jövő nemzetiségi problémája, amely, — mi­ként a másik, amelyről -mindjárt szó lesz, — egy rosszul szervezett forradalom vértenge­róbe sülyed-t, de .meg nem fulladt. Mert u.iból 1 felszínre jut. És akkolr Európa ismét el fog bámulni azon, hogy mily sokáig v-olt képes az óriási biro-dalomról és a-ninuk titáni erejéről -szóló frázis a nyugati nemzeteket -félreve­zetni. Ez azonban politikai -kérdés. Pontosabb ennél az orosz kulturális probléma. iMer-t ez a félelmetesebb, a veszedelmesebb. Mert ez lesz — ha nem .mindén csalékony e földön — tűz­fészke az összes megrázkódtatásoknak, ame­lyek a legközelebbi évszázadban meg fogják •rázni az -egész világot. Ez, a kulturális prob­léma egy jelentőségű -egy olyan népnek a jö­vőjével, imlely Ázsia nem akar, Európa nem tud lenni. Oly népnek a jövőre, ahol 120 -mil­lió egészséges, okos embernek az, álma fölött néhány százezer a legjobb és legritkább eset­ben- csak tehetségtelen, de átlagban romlott bivata>ínok működik. És ezt az álmot néhány milliónyi, jóakaratában! érzelgésétöl ós áb­rándozásától korlátolt i-n féli igenei a iparkodik megzavarni. -Ha -fölébred az ifjú óriás, mind­kettőt megöli: őrét is, ébresztőjét is. Ha pe­dig továbbra is alszik, Oroszország az euró­Igaigaló: VAS SÁNDOR KORZÓ TSEíBFDH pRII113-96. lÉtl 11-85. nyári helyiségében Szombaton és vasárnap, Óriási szenzáeíö! A legnagyobb detektív dráma. Nagy detektiv dráma 4 felvonásban. A fekete Aktuális természeti felvétel. Valamint az uj kisérő műsor. Előadás este 9 órakor a nyári helyiségben. Délutáni előadások nincsenek. Rendes helyárak. pai -erők játékában eze-ntul is az álomtuskó szerepét -fogja betölteni. Vaj-jon jut-e -még -eszébe bármely a Visz­tula és az -Ural közt lakó, tanult, becsületes embernek, -hogy azt a cárt, aki eu-rópai -ojtvá­nyokat ültetett az orosz -földbe, nagynak ne­vezze? -Nagyszabású fickó volt, ivásban- és dőzsölésben ponipá-s egy monstrum; az a hite azonban, hogy egy pár építész, -mérnök, tiszt* hajógyáros által -képes megváltoztatni -egy •nemzetet, ihogy Ázsiából Európát csinálhat, csak barbár nagyzási hóbortjából szármáz­hatott. Hogy -az európai kultura évszázadai, sőt évezredei nem pótolhatók ki -cári parancs­ra ötven- óv alatt, azt s-ehogysCm -tudta fel­fogni. Ezért a balhitért és a belőle támadt fo­galomzavarért kell most, két-száz -esztendő multán- is -Oro-szországnak b-ünhődnie. Mint akkor, ugy most is fel van szerelve a civili­záció és technika minden járulékával. Van­nak modern ágyúi és dreadnoughtjai, kettős sinpáru va-s-utjai, minisztériuma a né-p felvi­lágosítására és statisztikája a járványos be­tegségiekről. Aki köztük járt, hogy kipuha­tolja a pénzkeresők hitelképességét -ás csak felületesen nézett körül, az képtelen volt meg­érteni azokat a pesszimistákat, akik a man­dzsúriai hadjáratnak -a kitörésié előtt a, had­sereg kudarcát és az állam megrázkódtatá­sát jóelőre -megjósolták. Sohasem értették -meg, ho-gy a meglevő anyag mögött ninc-s — ember, Ih-ogy az •oroszban, nincs -önálló gon­dolkodási képesség és Ih-ogy erre belátható időn -belül képtelen .szert-tenni. Az eredmény? Hogy -va-siutjai — -kettőnek a -kivételével — az orosz -világforgalom nagy pályáin képte­lenek óránkint 40 kilométernél többet meg­tenni. Hogy a járványos betegségekről -szó-ló -kimutatások rovatait -telj-ess-ággel önkényes számadatokkal töltik ki. Hogy hajógyárai öt év alatt készítenek -el Olyan hajót, amely más országokban -tizenöt hónap alatt készül- el. Hogy egy orosz torp-edócsőuak -parancsnoka Tsuzi-má-nál rezignáltán és tétlenül állott -fönt a parancsnoki hido-n és nem tüzelt, mo-nd-ván: — -Mit kezdjek ezekkel a komplikált mo­dern izékkel? Mert ne-m annyira a h-iivatalinoki korrup­ció az ólo-msuly Oroszország lábain. Ezt a rothadt bandát a jövő -egyszerűen el fogja (sö­pörni. De azon- a tényen, hogy egyenesen a reménytelenséggel határo-s vállalkozás- az or-o-sz újoncot puskája célzókészüléke beállí­tásának szükségességéről meggyőzni, semmi­féle forradalom sem fogja belátható időn be­lül változtatni. Bizonyos, Ihogy ugy a tisztvi­selői, mint -a tiszti karban vannak, akikben megvan a becsületes akarat reformokra. De a nagy tömeg renyheségében és ernyedtsé­gében -minden reformtervben -csak a kor­mánytól- kiinduló -zaklatást -lát. Minden nyu­gatról jövő uj találmány ázsiai nyugalmuk -nem szívesen látott m-egzavarója. A forradalo-m ennek az államnak csak a -képét képes megváltoztatni, de ne-m a lénye­gét. Forradalom, proletariátus és intelligen­cia a „nép" előtt, a parasztok álomba merült milliói előtt idegen fogalmak. És az a szá­mos rajongó, akit -a nép iránti forró szeretete vitt ki a városokból a nép közé, fájdalmasan volt kénytelen -megállapítani, h-ogy idegen a saját -vére előtt, hogy nincs hid, amely a kul­túrát es az orosz parasztságot összeköti. Ép ez a borzalmas a reménytelenség, ez orszá­gában. Proletárjai, intelligenciája, művészei, diákjai és fél-szüzei ép oly kevés eredményt fognak elérni, mint hivatalnokai. Lassale vagy Rousseau világára g-orodokiak, érzéseik Aage Madelurtggal és Arczibasevvel tartanak, de mikor cselekvésre kerül a sor, a szenti­mentalizmus, a renyheség és a kötelességér­zet hiánya -kapaszkodik karjaikba. A paraszt pedig az ekéje u-tán ballag, föld kell neki- és

Next

/
Oldalképek
Tartalom