Délmagyarország, 1914. július (3. évfolyam, 153-182. szám)

1914-07-11 / 163. szám

—^-UiWVJlí I AltUJXSZiAli .Szeged, 1914, julius 11. Páris higiénikus szempontból. iCII.) Mint .minden nagyobb városnak, Párisnak is meg vannak a maga sajátos „il­latai". Ezek azonban kevésbé a kloakákból eredek, mint inkább a szappan-, gyertya-, zsiradék-, műtrágya- és más gyárakból va­lók, amelyek egyes negyedekben oly szép számmal vannak, továbbá a baldrián, ammo­' niaik stb. desztilláló 'helyiségeiből, almelyek a szeimétlerakodóhelyekkel övként veszik kö­rül Parist. Különösen tartós .meleg idején ezeknek a gőzei és gázai rétegekben állanak a város fölött és a legcsekélyebb légáram a legelőkelőbb városnegyedekbe is elhordja. A íboulevardok'és parkültetvények fái­tól nem szabad a levegő nagyabb foké tisz­tító befolyását remélni. -Csak két ember ki­légzésének a levegőből való kitisztítására is Jennél kémikus pontos számítása szerint egy .hektár erdőre van szükség. Igy tehát a város kilencvenezer fája távolról sem elegendő a levegő pormentesitésére és filtrálására. De azért a fák .mégis szükségesek, javitják a talajt, amennyiben gyökereik nedvességet szívnak magukba, pótolják a .szegény váro­siaknak a kertes falut, aggok és üdülők ked­venc helyei, a gyermekek játszó terei és sok kellemes estét csevegnek el kftnlbsátraik alatt egyes családok. Másik fontos életkérdése Páris közel há­rom milliónyi lakosságának u viz. Ott van ugyan a párisiak Szajnája, de elmúlták azok az idők, amikor Mercier erényei miatt ma­gasztalhatta és jobbnak mondhatta a Szaj­na vizét, mint „a helveeiai begyek hullá­mait". Hisz manapság tudjuk, ihogy a Szaj­na vizének egy köbcentiméterében 150,000 baktérium van. Páris napi 300.000 köbméter vízszükségletét a Vanne, Dhuis, lÁvre és Loing forrásaiból, tehát 130—170 kilométer­nyi távolból szerzi be. Anélkül, bogy egy­általán napfényre kerülne, zárt vezetékben jut ezek vize a városba. Ott mindenekelőtt négy hatalmas, egyenkint 200,000 köbméter tartalmú gyűjtőkbe kerül. Onnan 18 reser­voiron keresztül mélyen lefektetett, 1.3 mé­ter átmérőjű fővezetékbe. Ebből 75,000 veze­ték ágazik 4szét az egyes Ihácsoportokba, 5400 hydránst és 900 nyilvános kutat táplál, A esőhálózat hossza 2500 kilométer. Mindez természetesen egy egész hivatalnoksereget, külön sürgöny- és telefonhálózatot foglal­koztat. Maguknál a forrásoknál a vizet na­ponta vizsgálják orvosok és kémikusok, akik minden gyanús esetet Párisba jelentenek. Háromszáz liter vizével a párisi jobban van ellátva, mint a loüdoni a maga 150, a berlini 100, a madridi spanyol 15 literjével. Páris mindenekelőtt |;endot fordít a nyilvános tisztaságra. A párisi aknak vau naponta 250,000 köbméter szennyvizük, eh­hez bozzá jő 25,000 köbméter a kloakákból. Az utvonalak alatt egy óriási csatornaháló- i zat van falazva. Ebbe 11,500 csa.tornanyilás vezeti az utcák vizét, 48,000 levezetőeső a házcsoportok szennyvizét. Ezek, miként a fának az ágai, egy főcsatornába .futnak ösz­sze, amely a távoli Cliohyiben, Asmeresben, Vordban és Mareeauban cementgyüjtőkben kiürül. Ez aztán emelő- és szivógépekkel ki­emeltetik és 'Genevilliers, Aicbcres és Mery­Pierrelaye főtereire kerül, mint kitűnő trá­gyaanyag. iA szemetet addig, amig AL Pou­pekbe a róla elnevezett szemetes edényeket fel nem találta, tehát 1884-ig egy 1608-ból való szabályrendelet szerint távolították el. iA szemetet tudniillik -minden este az utcára, a járda -mentén kellett lerakni. iA későn haza­járók persze nem egyszer botorkáltak ezek­ben a rakásokban ós megzavarták az azo­kon lakmározó kutyákat és patkányokat. Éj­félkor aztán megjelentek még a rongysze­dők is, turkáltak .bennük és csak reggel tá­volították el a szeméthordók a szemetet. A Poupelle nagy haladást jelent, noha a ki­ürítésnél poroz. A szemétbordó kocsik tar­talmukat jó messzire elviszik, kiterítik, -a levegő átváltoztatja trágyává, melynek jó Korzó-mozi nyári helyiségében. ^ Telefon; 13-96. f Szombaton ft Vasárnap Julius 1M« ft 12-in Szenzációt keltó siker. ?alrengetó kacagás. Uj kinemaszkecs. jfí herczegnő pongyolája. Bohózatos kinemaszkecs 5 felv. énekkel és tánccal. = Szereplők: EEE A hercegnő (csak filmen) Molnár Aranka A herceg Hinta Linka, primadonna Koppán Margit Zord Zuárd, detektiv-ezredes Horváth Kálmán Gyuszi Grom Gordlocz Vilma Lojzi, kutyamosó rendőr Újvári Lajos Rendező Kertész Mihálg Előadások: Szombaton este 9 órakor. Vasárnap 5 és 9 órakor. Helyárak: Zsőlye 1*60 I. hely 1-20 II.hely 80 fill. III. hely 50 fill. álló hely 60 fill. -hasznát -veszik a parasztok. Persze ez még távolról som a legjobb -módja annak, hogy az ilyen egészségtelen anyagot ártalmatlan­ná tegyék. Valaha talán utánozni -fogja Pá­ris a nagy .angol ós amerikai városok pél­dáját, amelyek a szemetet elégetik és az igy nyert 'hőt -elektromos energiává változtatják világító és dinamikus célokra. Mindezen árnyoldalak dacára Páris egészséges város. Levegője nem olyan ködös és füstös, mint Londoné, nem olyan lázcsi­rák-kal terhes, mint Róma 'nyári (levegője. Minél felviljágasod-ottaibbá válik higiénikus kérdések-ben a publikuma, annál ritkábbak lesznek a -betegségek. Talán már nincs mesz­sze az az idő, amikor a mo-dern -pestis: a tü­-dővész, amely Páriában szedi legtöbb áldo­zatát, szintén száműzetésbe' kerül. Nagv a tolongás. — 59 pályázó 3 városi állásra — (Saját tudósítónktól.) Három gyengén dotált állás üresedett meg legutóbb a város­nál, bárom fogyasztási ad'óibiztos távozásá­val. Miután ivégkielégitettéik ők-e-t, mert na­gyon elöregedtek már, annak rendje és mód­ja szerint pályázatot hirdettek. Tegnap dél­tón járt le -a .pályázati hi-atáridő s ma dél­után döntött a javadalmai bizottság a kér­vényeik sorsa fölött. Amint Balogh Károly pénzügyi tanácsos jelentette a bizottsági ülésen, összesen öt­venkilenc pályázat -étkezett be a bárom ál­lásra. Hogy imi -az -oka e-nnek .a nagy tolon­gásnak, amiből sokan mindjárt a .szellemi proletár iá tus túltengésére, kis emberek elvi­selhetetlen nyomorára szoktak következtetni, - az is kiderült -az előadó tanácsos referádá­ja során, .amely a meglepetések egész sorát tárta föl. Távolról sem azért van ez a feltű­nő versengés a bárom sz-ázbusz koronás és nemi is nyugdijkópes állásért, mert állásnél­küliek nem tudnak a tanultságuknak meg­felelő álláshoz jutni. Az .adóbiztosi á-llásho2 négy középiskolai végzettség kell, ami aZ ötvenkilenc pályázó közül csak tizenhárom­nak volt .meg. IÁ többi — és itt tűnik ki a nagy -tolongás: igazi oka — protekció utj'á» akart azok elé kerülni, akiknek náluknál több jogcímük van az állás elnyeréséhez. A protekció hajlhászásnak szomorú ada­ta a többi negyvenhat kérvény, amiknek a benyújtói között — amint a pénzügyi taná­csos mondotta — börtönviselt, gyengeehnéj"' munkaképtelen. roJckant, züllött erkölcsi tii egyének is vannak, híjjá ml mindén héP' zettségnek. -Az egyedüli alap, amire támia-V kodt-ak, — a protekció. Iksz ur ajánlta 11 z egyike-t, mert szimpatikus külsejű, Ipszil0'1 ur a másikat, mert derék katona volt, 3 •harmadik proteasé pedig könnyelmű és 1 bizbatatlan ugyan, de előkélő rokonságra te­kinthet vissza. És igy tovább. A bizottság tagjai ámulva hallgatták, 3 miikor az elnök mindezeket elim-oiulotta 'l kérvények beterjesztésénél. A bizottság a20"" ban — nagyon helyesen — nem vette &g?e lembe még a legtekintélyesebb ajánlókat sC' hanem arra .az álláspontra helyezkedett, bog* akiknek a kellő minősítésük meg van s a2°'j felül jó referenciákkal rendelkeznek, ©rk" -csileg teljesen kifogástalanok, azok közm1 (lasztija az jadóbiztosokat. iA szerencsés P lyázók Szirbik Imre, Kiss Antal és R0<l°' Pál voltak, akik holnap -már el is foglal-1'3 ják állásukat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom