Délmagyarország, 1914. május (3. évfolyam, 102-126. szám)

1914-05-31 / 126. szám

DÉLMAGYAR0RSZ4G Junius 6-án lesz a lóverseny. — A verseny ismertetése. — A beérkezett nevezések. — (Saját tudósítónktól.) A Szegedi Gazda­sági Egyesület junius hó 6. és 7-én megtar­tandó tavaszi lóversenyeire a nevezések igen kedvező eredménnyel zárultak. Nem­csak az a körülmény, hogy a két verseny­napra 112 nevezés érkezett be, teszi a ver­senyt érdekessé, hanem az, hogy a beneve­zett lóanyag kiváló első klasszisu. A verse­nyekre a Gencsy, Hegyi, Luczenbacher, Mé­lik, Molnár, Reiter, Tövisegyházi ménes, Lehpamez, Péczeli és Diók versenyistállók küldenek kiváló versenylovakat. A versenyen a szegedi 3-ik honvéd hu­szárezred tisztikara tiz lovassal vesz részt. Lovagodnak t» versenyen Búzás, Rózsaffy, Tombácz századosok, Kövessy, Panos, Pászthy főhadnagyok és Fluck, Gluzek, Ha­berstrumpf, Kiss hadnagyok. Érdekes, hogy a mult hónapban Sze­gedre jött honvéd lovas tüzérosztály altiszt­jei már részt vesznek a mostani versenyben. A tüzéreknek kiváló minőségű lóanyag áll rendelkezésére s a lovasitott tüzérek mind kitiinő lovasok. Az októberi versenyen már a tüzérosztály tisztikara is fog lovagolni. Azonban nemcsak a városban, de a kö­zeli vidékeken is legnagvobb érdeklődést a sorsolási verseny idézi elő. E versenyszám­ban elsőnek beérkező versenylovat az irité­zőség megvásárolja s a futam után nyomban a jelenlevő közönség között kisorsolja. Min­den jelenlevő résztvesz a sorsolásban, ki két napra szóló jegyet váltott, amelyen sorso­lási szám is van. A sorsolási versenyre eredetileg nyolc ló nevezett be és pedig négy gyöngébb és négy erős klasszisu, kiváló versenyló. A ne­vezések lezárta és közlése után a négy gyöngébb ló, melyeknek az erősebb verseny­társakkal szemben nem volt nyerési esélye, bánatot jelentett. Igy a négy erős klasszi­su ló fog versenyezni az elsőségért s e négy ló legjobbika, az elsőnek beérkező- fog a közönség között kisorsoltatni. A sorsolási verseny dijaiért és vételáráért a következő lovak futnak: 1. Molnár huszárszázados: Hirnök II. lova. E ló már tavaly több ver­senyt nyert s bár most erős teherrel fut, mégis nagy kilátása van az elsőségre. 2. Gencsy K. istálló Taxix nevü 3 éves mén lo­va. E ló is már versenyt nyert kiváló ló s igy meg van súllyal terhelve. 3. Hegyi L. istálló Empire nevü lova. E ló most került ki a tréning alól s kiváló formát mutat, ugy, hogv a győzelem nagy reményével indul a küzdelembe. 4. Mélik A. istálló 4 éves Rézi nevü lova. E ló a versenyekben még isme­retlen, azonban a trainere nagyon bizik ben­ne s e ló még a versenypályán nagy megle­petéseket okozhat. Ezen lovak mindegyike több ezer korona értékű. Egyebekben a 7-én, vasárnap délután fél ötkor lefutandó sorsolási verseny feltételeit az intézőség a következőkben tette közzé: A sorsolási verseny feltételei: Junius 7-én dél­után 4 óra 30 perckor tartatik meg a sorso­lási verseny. A sorsolási versenyben első­nek beérkező versenylovat a versenyintéző­ség a tulajdonostól megvásárolja s a közön­ség között nyomban- kisorsolja. A sorsolás­ban részt vesz mindenki, aki .mindkét lóver­seny napra (junius 6. és 7.) szóló és sorsolási számmal ellátott jegyet vásárol. A csak egy napra szóló jegyek nincsenek sorsolási szám­mal ellátva s ezek tulajdonosai nem vesznek részt a sorsolásban. Szintén nem vesznek részt a sorsolásban az esetleg el nem adott jegyek számai. A sorsolási verseny húzását délután 5 órakor a sorsolási verseny futama alatt eszközli Mikosevits Kantit dr. kir. köz­jegyző. A nyerő szám nyomban kihirdettetik s a nyereményt képező versenyló a nyerő­nek azonnal átadatik. Ha- a nyertes huszon­négyórán belül a hirdetés és közlés dacára a nyereményért a versenytitkárnál nem jelent­kezik, igényét ves'Mi. A verseny intézőségét a következőleg •Szeged, 1914. május 31­alakította meg a Magyar Lovar Egy/ % senv intézőség: Gerliczy Ferenc báró e® Bokor Pál helyettes elnök, Bagáry K®"® Cicatricis Lajos dr., Czltó Károly, ^ h nyés László, Cserépy Árpád, Daempf rich, Jármv Andor, Kagerer József, Kew . Béla dr., Rcök Iván, Sólyom Fekete Szathmáry József. Versenybíró: őré, Miklós. Indítók: Búzás Elek, Tombácz Z, roily. Versenytitkár: Gerle Imre dr. Mart' Valérián Zsigmond. Pénztárnok: HemCh jos. Totaliza-teur vezető: Weszeli u>u Handikapper: Magyar Elek. HÍREK fl (Sa 32 ujszí lett Ba fcis' teása é rét »kk<„ , *0 oooo szegedi kalendárium # AZ IDŐJÁRÁS: A roló piai intézet szerint: Az időjárást0^ nyeges változás "e:in ható. — Sürgöny V^f Változás nem inrhaf' Déli hőmérséklet 1S-* Celzius. . „V A VÁROSHÁZÁN valamennyi ban pz ünnep miatt szünetel a rnunka- ,(i A TŐRVÉNYSZÉKEN, táblán, a » üzletrezetőségnél és a munkásbiztositOJ p tárnál }i pünkösdi ünnepek miatt nw> vatal, yfij! AZ ÁLLAMI GYERMEKMENRKA tél előtt 8 órától, délután 2 óráig va>'Mé: los óra. Állandó ügyeletes szolgálat, látogatása délután 2 órától 34g. ff VÁROSI KÉPTÁR, nyitva órától déli felegyig. Kultúrpalota. Rel nincs. . 0­A KULTÚRPALOTÁBAN tárlata. Nyitva van egész nap. bt hétköznap 40 fillér; vasárnap Ml menet. réí ÚJSZEGEDEN délután 5 órakor a pályáján námzetközi futballmeccs. , ajir A FEMINISTÁK gyakorlati f0 ór ja hétfőn és csütörtökön délután "N.0]o K tartja hivatalos óráját, a BerlitzfK 0 'viségében. (Csongrádi Takarék M V látogatása délután 2 órától 3 óráifi'. A Kfi7TrAT>TJ A7T> A\U n heteűlal ' ráké/ S rré/se,] 7'talc, h üprál ti w,nlf <1 'Vi >stini ji !''• A KÖZKÓRHÁZBAN: a beteg idő délután 1—3 óráig tart. fnrV] knfí7d m07j- 47 erfíadéfnlf délután három órától kezdve éjjel - feJ „A kincskeresők", amerikai Ararn.?ai id' násbcm. „Steele and Kate", 3 felvonásban. Kossuth Ferenc ' temetése. URÁNJA SZÍNHÁZ: Péhlt^étef éjjel 11 óráig: „A szerelmi baro játék 4 felvonásban. álom-táncz. — Harold Monro.*) " Gyors, tűnő álmot álrnodám: Vad-táncosok egyszerre, gyorsan Őrjöngő ritmusban forogtak; "" A táncolók szemében ám Borzalmat láttam: mert ezek Kacagtak mind — sírás helyet4 S táncoltak mind, hogy ja. Ne bán tsa >aiz élő világot.. • * Minden szemhéj alatt sápadt És sárgd borzalmat találtam; Gyorsan Múltak össze itt Vr / JjfiS Gyorsan, mert gyász-álmuk c$aK Elbújtam egy sarokba, lop fia, _ ^ Hogy sóhajom' ne hallja $enk>f'ha',-­S figyeltem balga táncukat ; Igy virrasztok, Elég. Felébreden­zsold0* h „ k-teír ksk vé 92 v-sni í 'í111 tor.'. <12 •» „ a foa, a ti feW ) A népszerű modern angol P cimü ciklusából való. Ez a verse is a fan 'te i-fíS m

Next

/
Oldalképek
Tartalom