Délmagyarország, 1913. november (2. évfolyam, 255-279. szám)

1913-11-25 / 274. szám

1913, november 22. DfiLMAOYARORSZXO serese fényesen bevált és a közönság -nagy tetszésével találkozott, az igazgatóság legkö­zelebb Ti.jra föllépteti .a miivésznőt. — A bácskai veszedelem. Cservenkán szombation ;Reinberger Fülöp enikorgyári munkás halt meg .kolerában. Kopik* vics György és Martinovics Péter bosnyák mun­kásak pedig megbetegedtek. Vasárnap 80 boszniai munkásnak" kellett volna hazautaz­nia, de aiz ujabb megbetegedések miatt isimét 5 napi vesztegzár alá helyezték őket. A cu­korgyár igazgatósága tegnap íölgyujtaíott 12 munkásházat, melyekben a bosnyák mun­kásak laktak, mert hivatalosan is megállapí­tást nyert, hogy a kolarát ők hurcolták be Cservenkána. A cukorgyárból, jóllehet kato­nasájggal van körülzárva, iminden nap kiszö­kik néhány munkás. Hódságon hat odaszö­kött munkást tartóztattak föl és vaiiameny­nyiiiket vesztegzár alá helyezték. Szondon tegnap egy halottja volt a kolerának: Na,­ezár Ágnes 10 éves leány, .akit a Fembaeli­fále szállásról szólítottak a járványkórház­ba. Ö a 38-iik áldozata a szonídli (kolerának. — Marianna, a nép gyermeke. Világ­szerte el van ösmerve, hogy a Mes.ter-.gyár szálltja a legjobb és 1 egérdek feszítőbb filme­ket. Most legutóbb is oly drámával lepte meg a film-piacot, mely valósággal lázba ejtette a film-spekulációt. Leopold és Herbst, az Edi­son-Mozgó tulajdonosainak agilitására s ál- , dozatkészségére vall, hogy e remeket, fcizá- 1 rólagos joggal megszerezte és már tegnap azt. be is mutatta. A 2000 méteres történelmi dráma a poiroSz-frameia háborút eleveníti fel s a főszerepet Horony Portén játsza. „Marian­na, a nép gyermeke" a eiiroe. .Első pillanattól, utolsóig lebilincselte a. nagyszámú közönséget és legnagyobb elismeréssel adóztak az uj tu­lajdonosoknak. A .Marianna, a nép gyermeke még ma, kedden Játható. Helyá.rak: Ülés- a páholyban 1, korona, fentartott hely 80 fil­lér, első hely 60 fillér, második hely 50 fillér, harmadik hely 30 fillér. Az előadások 5, 7 és 9 órakor kezdődnek. Holnap, szerdán teljesen uj műsor, melynek keretében két .rendkiviül érdekfeszítő dráma lesz bemutatva. — Munkások "vasárnapja. A nyilvános 'vasárnapi előadásokat rendező bizottság most vasárulap tartotta meg az idei második elő­adását, az állami felsőkereskedelmi iskola tágas vegytani termében, melyet ezúttal is teljesen megtöltött a figyelmes és tanulni sze­rető közönség. Pataki 'Simon állami felsőke­reskedelmi 'iskolai tanár a bor ipari feldol­gozásáról, a második előadó Illy József szin­tén felsőkereskedelmi iskolai tanár a nemze­tek közgazdasági viszonyairól tartottak hasz­nos ós tetszéssel fogadott előadásokat. TÖRVÉNYKEZÉS. § „Egy darab Ázsia Torontálban." A szegedi esiklüditbiróság ma kezdte meg a novemberi esküdtszéki ciklust. .A mai tár­gyalásra egy rágalmazásii pört tűztek ki. 1911. augusztus 5-én. „Mikor értik meg már egy­mást a német választók", szeptember 2-án pe­dig „Egy darab Ázsia Torontálban" cimmei cikkek jelentek meg a nagy becskerek i „Unser Blatt"-foau, .amelyek különféle visszaélések­kel vádolták Ikotics Ödön kiskomiósi Írno­kot.. A cikkeik szerint az Írnok .mégha másítot­ta a jártat Leveleket, rosszul vezette .a. pénztá­ri naplót, a pénztárossal összejátszott a kése­delmi kamatok elengedése vagy behajtása ügyében és a község végrehajtási alapja csak az Üstökös-csillagban létezik. Fölemlítették még a. cikkek azt is, liogy ia községi írnok tul­huzgalommal látja el állampolgári kötelessé­gét, meri szaporitjá az állam be vételét a — szesz mértéktelen élvezetével. Egy ízben il­li muráit, állapotban a sertésólba zárta a köz­ség ifjúsága. A iközlemónyekért Holczinger Lajos földmives vállalta a felessöséget, aki ellen hivatalból üldözendő rágalmazás miatt vádat emelt- az ügyészség. A szegedi esküdt­bíróság Pókaiy Éllek eLnöiklésével. tárgyalta az ügyet. A bíróság elrendelte a vizsgálat ki­egészitését és elnapolta a tárgyalást. KÖZ18AZ8ATÁS Jobban kell kamatoztatni a városok pénzét. (Saját tudósítónktól.) Sándor János bel­ügyminiszter ima egy mindenképen figye­lemreméltó rendeletet bocsátott ki, amely holnap meg is érkezik a vidéki törvényható­ságokhoz. Ebben a rendeletben fölpanaszol­ja a miniszter, hogv a különböző alapok rénzét nem gyümölcsöztetik kellőleg a ha­tóságok. Hogy .ez a panasz mennyire alapos itt-ott, azt alig kell bizonyítani. Érthetetlen anomália volt ez eddig, hogy egyes városok, amelyek a különböző alaook nagy összegeit Pénzintézetekben helyezték el. kisebb kama­tot kaptak pénzeik után, mint magánosok, a kik jóval kisebb összegeket helyeztek el. Egyáltalán, nem lehet arra kieiégitő feleletet adni, hogv miééi olcsóbb a közpénz a magá­nosok pénzénél. Helyesen jár el a belügy­in.niszter, amikor (meghagyja a hatóságok­nak. 'hogy ezentúl legalább is oly kamatot Kell kapniok az .alapítványi pénzek utáni, mint amilyet a magánosok kapnak. A belügyminiszter rendelete, amit az összes törvényhatóságoknak megküldenek, :gy szól: — Tapasztaltam, ho.gy a közigazgatási hatóságok kezelése alatt levő közpénzek na­gyobb része a pénzintézeteknél alacsonyabb kamatláb mellett van elhelyezve, mint -a ma­gán,osok betétei. A pénzintézetek a közpén­zeknek ily,módon való helyezésével előnyök­höz jutottak. A hatóságoknak természetszerű kötelességük a pénzpiac jobb kihasználásával a 'gondozásukra biz,ott közpénzek jövedielme­zésének emeléséi© törekedtem. A kérdést, ak­ként vélem .méltányosan, megoldhatónak, hogy a pénzintézetek a közpénzek után min­den körülímónyek között legalább is oly an, ka­matot fizessenek, mint a .magánosoknak. El­várom, hogy a közérdekű szempontok meg­valósátása iránt a törvényhatóságok mielőbb megfelelően intézkedni fognak. Sándor s. k„ .belügyminiszter. dor tanár a városi leánygimnázium fölállítá­sa érdekében indítványt terjesztett a közgyű­lés ölé. Azt kívánja, hogy a közgy űlés mond j a ki a városi leánygimnázium fölállítását s a tervezet kidolgozásával bizza meg a tanácsot. A tanács keddien készíti el javaslatát, amely előreláthatólag ugy fog szólni, hogy a városi leánygimnázium fölállításáról csak akkor ha­tárózzanak, ha az állami ikláinyignminiázium fölállütásának terve végleg meghiiuisulua. (—) Baj van a tanyai orvosokkal. Irtunk már arról, hogy a. tanyára a város nehezen tud orvost kapni. A tiszti főorvos ezen ugy akar segíteni, hogy a tanyai orvo­sok részére 600—600 korona pótlékot kér a várositól. A tanácsnak az a véleménye, hogy csak a, csorvai és csöngőiéi orvosokat kel­lene kedvezőbb dotációban részesíteni, mert ezek lakniuk legmesszebb a várostól. Miig egy tanyai kerület most orvos nélkül van s a ha­tóság azon töri a fejét, hogy miképpen édes­gessen odá orvost,, addig egy másik t anyai or­vosi állás is megüresedőben van. A csorvai doktor bejelentette, hogy állásáról legköze­lebb lemond. (—) Közgyűlés előtt. A novemberi köz­gyűlés szerdán, délután veszi kezdetét. A tárgysorozat érdekesebb pontjai a követke­zők: Derszib Bólla és társai indítványt terjesz­tettek a közgyűlés élé, hogy szer vezzék a má­sodik polgármesteri állást s a.zt még a de­cemberi közgyűlésen1 töltsék Inc Tekintettel azonban arra, hogy a jövő év derekán úgyis tisztújítás lesz, a tanácsnak az a javaslata, hogy az esetleg szervezendő második polgár­mesteri széket akkor töltsék be. Kószó István dr. azt indítványozta, írjon föl a törvényha­tóság az általános jövedelmi pótadó szedés" ellen. A,mikor .ugyanis a ház,béradó fölemelé­sei© vonatkozó törvényt élet beléptették, kilá­tásba helyezi,ék az általános jövedelmi pót­adó szedésének beszüntetését. Azonban a föl­emelt házbénado .mellett a pótadót is szedik. A tanács azt javasolja a közgyűlésnek, hogy ne irjon föl, mert a. törvény elrendeli, hogy az uj adótörvény teljes végrehajtásaiig az összes pótadókat szedni kell. Szmollény iNáii­SPÍRT. SzAK—Bácska 3 : 0 (Saját tudósítónktól.) Fényes győzelem­mel tetézte a SzAK az ,uj 'bajnoki fordulóban aratott sorozatos diadalait. Megvesztegetöen szép stílusban, mindvégig tabun és öldöklő tempóban játszva, nagyszerű eredménnyel örvendeztette meg sok ezernyi bivét, olyan­nal, mely kétségtelenül a sok dicsőséget lá­tott klub diadalainak árbocán a legelső fo­kot foglalja d. Hatalmas embergyürü volt kíváncsi a mérkőzésre. A késő novemberi délutánon mintegy ötezer néző övezte körül a szép pályát és mitsem törődve a könnyen, szerezhető náthával, rajongó szeretettel, hi­'hetetfani lelkesedéssel belemerült az előtte fo­lyó szép játék élvezésébe. Tudtuk, éreztük, Ihogy nagy képességék­kei bir a SzAK .mai csapata. Ámde vasárnap a legvérmesebb reményéket is felülmúlva,,le­bilincselően szépen* magas, nívóban, eddig még nem látott formában játszott. Minden ember az ügy fontosságot átértő tüzes és lel­kes játékkai látott munkához és az egész csapat, mint egy tökéletes egész, szemet­jeiket gyönyörködtető teljesítményt produ­kált. A csatársor és egyúttal a mezőny két legjobb embere Blum és Fürst volt. Előbbi azért, .mert utánozhatatlaoul szépen oldja meg azt, amit csinál, utóbbi pedig a'zért, mert nemcsák fényes technikáját ragyog­tatta, de felette agilis és ezáltal a csatársor leghasznosabb tagja volt. Legjobb formáját játszotta ki. .Mellettük Hapa szintén nagyon jó volt. Csizik szépen driiblizett. de mégis tulönzetlen. Laiitos egyelőie gyöngébb part­nereinél, d'e látszik a csapat legifjabb tagján a nagy iparkodás és .mihamarabb ö is bele­illeszkedik a kiváló együttesbe. A halfsor minden tagjáról mondhatjuk azt. hogy ön­magukat túllicitálták munka és hasznos tel­jesítmény dolgában. Szalui remekül tartotta a Bácska legveszedelmesebb csatárát Czop­kó személyében .mimelett pazar fejesei köz­bámulat tárgyai voltak. Malátk ilven jó még nem volt. Fáradhatatlan agilitása, erélyes fe­jesei és mindig biztos lekapcsolásai teljesen .megbénították, a Bácska híres- centrumiált. Majkó ezúttal sem hazudtolta meg a róla tudott azon tényt, hogy az osztály legjobb ba'fedezetei közé tartozik. Jogi erélyesen, de nem durván játszott és biztosan tartotta a Bácska legjobb szárnyát. Szűcs pedig olyan .hátvédjátékot produkált, .hogy leghívebben jellemezhetjük azt az egyik vidéki szövetségi •biró véleményével, akinek kijelentése szerint hasonló balhátvéd-talentuma a kerületnek nmesnek, Györgynek a kapuban kevés dolga volt, de egy >pár rávetéssel kóstolót adott tu­dományából. A Bácska sok bajnokságot látott csapa­ta a SzAK eillen sehogv sem tudott érvé­nyesülni. A közvetlen védelem .most is a ré­gi kitűnő és ennek köszönheti a nagyobb gólzápor elkerülését. A fedezetsor klasszi­sokkal gyöngébb és ez viszont eleve eklön­tűtte a mérkőzés sorsát. Az egyedüli Possert üti meg a csapat nívóját. A csatársor a hal­foktól nem részesült a megkövetelt támoga­tásban, azonkívül hosszan előreadott lab­dákkal akartak operálni, melv taktikával a jól helyezkedő ellenfelekkel szemben nem tehettek eredményesek. Czopkó abszolút nem tudott érvényesülni Szalai miatt, ami a mérkőzésen sokszor hangos derültséget idé­zett elő. Marcinak csak egy két kiszökése veszélyeztetett, Buda távolról sem a régi. Ügyész pedig nem bir technikával. Fái- perccel két óra után vette kezdetet

Next

/
Oldalképek
Tartalom