Délmagyarország, 1913. november (2. évfolyam, 255-279. szám)

1913-11-25 / 274. szám

10 ^aatttüiMk .1 liüi í i m fiAfcimimy ,-Ájááa .Ai r T ..->., •, a .mérkőzés. Az első negyedórában nagy ve­hemenciával belefebüdt a Bácska a játékba, miért is ez -az idő nagy izgalmak között telt el. Hol az egyik* hol a másik kapu .került veszélybe. Szemmel látható azonban, hogy a SzAK támadásai intenzivebbek és több ve­szélyt hozóak. Nagyon szép volt a rettenetes iramú, száguldó játék, amely ,a SzAK első góljáig tartott. A 28. .percben Gsizik szép át­adásából lőtte Bluim védhetetfenül, mely óriá­si örömet és a SzAK-nak .nagy önbizalmat kölcsönzött. A Bácska, vehemensen iparkodik a kiegyen,ldtélsire, ami ÍMarei kiszökésóből va­lószmönok ds liátsaik, die Jopi idején .leszere­li és azontúl következetesen visszaesik a Bácska, nem bírván az általa, forszirozott iram folytatását. Az utolsó percekben tehát fölényesen, dolgozik a SzAK ós atz ujabb gól szinte kikerülhetetlennek Játszik. Csakugyan a 44. percben, a kapu előtti kavarodásból menthetetlenül pendül a labda ,a.z üres kapu­ba, de Blessios rá vetéssel kézzel el,fogja/ Az ezért .megítélt tizenegyest Fürst nagyszerű lövéssel a második góllá értékesiti. Nyomban következik erre a. félidő lefuvása és a közön­ség fel,használ ja az alkalmat, bogy tetszéséi­nek .hatalmas tapsokkal kifejezést adjon. Helycsere után döntő fölénybe kerül a SzAK. A Bácsika teljesen elkészült erejével és úgyszólván egy kapura megy a játék. Nagyszerű helyzeteket teremtenek maguknak a SzAK-csatáPok, de a tömörülő szabadkai védelem minidíemt sikeresen és szerencsével ment. Végül a 30. pereben Blum H apától kap jó helyzetben! labdát, melyet a kifutó kapus mellett éles lapos lövéssel bevág. 3:0! A Bács­ka sorisia végleg meg va,n pecsételve és moha korner rel veszélyeztet egysizer, biztosnak lát­szik, hogy ma nem lő igólt György kapujába. Ezután már a SzAK is felhagy a tempóval, de végig fölényben; marad, sőt az utolsó per­cek a negyedik góllal is kecsegtetnek, azon­ban Milassiin bravúrosan ment. A biró füttyje végét jelzi a nagy meccsnek. A közönség be­tódul a pályára éfe vége-hossza ninics annak a .nagyszerű ovációnak, amelyben a SzAK-ot részesíti. Csapat és közönség egymásra talál, minden, arcon nagy boldogság visszatükrö­ződik és1 mindenki megelégedetten hagyja el a. pályát, hogy a tavasszal újból örüljön, a maihoz hasonló diadaloknak. Langfelder volt a biró. MegálJiapitihatjuik, hogy nála jobb biró még nem vezetett meccset az újszeged! pá­lyám. o 40 : 0 a gólaránya a SzAK-nak. Nyolc bajnoki mérkőzéséin ennyi .gólt adott, d'e egyet iseim kapott. Nagyszerű teljesitmény ez, olyan, amilyent még más csapat .nem igen produkált. O Szegedi MTE—SzTK 1 : I. A kék­fehérek majdnem vereséggel tértek haza Sza­badkáról, Nagyon meggyengült a jobb sorsra érdemes csapat, amikor a számba sem vett Munkásokkal, szemben eldöntetlen eredmény­ryel és egy értékes pont elvesztésével kény­telen megelégedni, A fővárosi játékosok 'el­hagyták, régi tagjai pedig sértett ambícióból nem sietnek klubjuk segítségére. Reméljük az,ónban, hogy mihamarább véget ér a válság és a kék-fehérek ismét azon .szegedi fiukkal küzdhetnek, aikiik már annyi dicsőséget sze­lek klubjuknak. folyósítását megkezdettük. 1 évtől 35 évig terjedő elő­nyös törlesztéses kölcsön ket folyósitunk. — Megbízásokat kizárólag földbirtokokra fogadunk el. Szegedi Altalános Bank Rudolf-tér 5. szám. DfiLMAOYARORSZÁO KAVE és TEA kivonat KOTÁNYI JÁNOS árjegyzékéből. NYERS KÁVÉ lamaika Vs kg K 160 Portorico Vs kg K 1-90 Cuba Va kg r 2 00 Arany Jáva Vs kg K 190 PÖRKÖLT KÁVÉ Saját villanyerőre berendezett gőzkávépörköldéinből Jó minőségű Vs kg K 180 Finom minőségű Vs kg K 2 00 Legfinomabb keverék (Cuba, Arany, Me­nadó, Mocca) Vs kg K 2 40 TEA Törmelék-tea Vs kg K 2 50 Congó-tea Vs kg K 3 00 Családi keverék Vs kg K 5 00 Legfinomabb király tea Vs kg K 6.00 Ceylon-tea a legerősebb zamatu Vs kg. . . K 6 00 Kitűnő teasütemény-keverék Vs kg .... K 0 80 RUM 1 liter családi tearum K T80 1 liter finom Brazíliai rum K 2 35 1 üveg Vio liter finom (amaika rum. . . . K 3-30 vidéki meg endeiések utánvéttel franco pentosan eszközöltetnek. KOTÁNYIJÁNO kávé- és tea-nagykereskedő. Budapest, Bécs, Berlin, Abbazía Szeged, Kárász-utca 5. sz. AZ ÓCSKA SZOBOR. ,A nemes haijduva­rosotk 'valóságos versenyre kelteik egymással, bogy hol állítsanak fel minél eilőbb szobrot ia na.gy Bocskainak, ia ihaijduk dicső vezérónieik. Mindenütt .gyűjtöttek a szoborialiap javá­ra ,s csak ugy dűlt .a pétnz. Hajdúszoboszlón is begyült ,a város .pénztárába harmincezer korona és Minták a szoborpályázatot. A jó fővárosi művészek leküldték szobor­mintáikat 'és' vártáik a döntést. Egy elkésett debreceni szobrásznak a ,zsűri visszautasítot­ta ia mintáját, mire az fogta magát, kiállítat­ta .gipszszobrát .a piac közepéire, beharangoz­ta .a: várost, hogy azért utasították vissza, mert .az ő mintája a legjobb, mert az az .iigazi Bocsikay-szobor. Erre a, derék szoboszlói haj­dúk szaladtak a városházáira és visszakérték a .pénzüket, ugy, hogy alig maradt a harminc­ezer koronából kettő u! városi kasszában, Igy .esett kútba Szoboszlón a BocSkay-szabor. Történt ezután, hogy a nemes .város pol­gármesterét meghívta Hajdúböszörmény vá­rosa a Bocsk,ay-szohor leleplezésére és la vo­naton beszélget .a polgármester Hajdú várme­gye ailispánijiáváSt aki ugyancsak Böszörmény be utazott az ünnepélyre. — Polgármester ur is velünk utazik? — kérdi az alispán. — .El,megyeik én is, de csak azért, mert hallottam, hogy ott lesz a képfaragó is. —- Meg akarom tőle kérdezni, hogy nincs-e valami uvét, elhasznált Boeskay­szobna, olyan kétezer koronás ,a mi számunk­ra, mert több vizünk nincsen. • NAGYZJSI HÓBORT. Ez az anekdota Szegeden, a Belvárosi kávéházban látott nap­világot. Vázsonyi Vilmosról szól, Vázsonyi­ról, .akit Szegedien is jól ismiernek az ernbe­rek és akii a; imu.lt napokban duplán aktuá­lis volt. Szóval' Vázsonyival kapcsolatiban mondja el valaiki a, következőket: Meghal a jámbor zsidó 'és felkerül a ímenyországba. Miivel ott még e.gy kissé ,isimé­ire tlieoi, hát összeül Szent Péterrel ós kérdezős­ködik tőle: — Mit csinál az öreg Lábdy ? — Jól' vain, semmi baja, — felel1 Szent Péter. — Na ós az öreg Jókai még ír? — De ímeninyire! 1913. november 25. — És a Békefi Antal meg a,- Kulinyi Zsigmond nem indított még lapot? — Itt nem lehet, nem hitelez ,a nyomda. — És mit csinál az Isteni — Ugyan hagyjál nekem békét vele, — felel türelmetlenül az égi házmester. — Mért, ini v,an. vele? —- kíváncsiskodik tovább ia jámbor zsidó. — Egy idő óta nagyzás! hóbortban szen­ved. — ? ? ? — .Egész, nap fel és, alá járkál itt a menyországban és azt képzeli magáról, hogy ő Vázsonyi Vilmos. 1 lem le i <•» 95 Alapíttatott 1765. évben. m = Í SZEGED, § 1 KLAUZÁL-TÉR. • " T T Megérkeztek a legújabb divatú, őszi és téli Borsalinó' Habig, Gyukits és Pichler kemény és puha kalapok, sapkák, szőrm^árúk, legutolsó divatú nyakkendők, keztyfik, férfi fehérnemüek, harisnyák stb. Minden úri-divatcikk nagg választékban van raktáron. Javítások, szolid árak mellett, elvállaltatnak. KÖZGAZDASÁG. A budapesti gabonatőzsde. A liatáridőpiaieom régebben vállalt magy kontremin poricióból bécsi és helyi számlára ma .is több zab tételt vásároltak vissza, mert a finom, áruból állig van valami kínálat. A j zab-üzlet szilárdsága, jóllehet .a forgalom vál tpzatlaniul stagnáló — a, t öbbi cikk irányát iis megjavította néhány fillérrel. Mivel uj üz­letet abszolúte inem köi iiek, természetesein a, rozsnál, búzánál és tengerinél is csak tekni­fcai műveletek nyomán1 keletkezett a kis ár­ijia vulás. Buza áprilisra, 11.37. Rozs áprilisra, 8.74. Tengeri májusira 6.37. Zab áprilisra 7.48. A készáruvásár iránya tartott. A budapesti értéktőzsde. A mai előtőzsde megnyitása igen szi­lárd 'volt. Nevezetesen1 a közúti vasutrósevóny kelt el a tegnapelőttinéii 6—8 koronával drá­gábban, inert egy magybizamányos nagy té­télben vásárolta. Az árnivó az egész vonalon emelkedett. Csakhamar kedvezőtlen fordulat, állott be, merít Bécsben ,a hétfői lapok a bolgár ikirály lemondási szándékáról ko.lpoir­táltaik hirt, a mexikói za vargások is gondot okoztak a spekulánsoknak, akik az ultimóba­lasztás közelsége imálatt fe Jebonyolitották ,án­gázsmiánjiukat. A magyar-barik, a közúti, a városi, sőt .a. rimamurányi részvény is 2—3 koronával gyöngült .és 'gyöngén .zárult. A ifcószárupiaoon az osztrák lógszesz,rész vény 15 koronával emelkedett . A járadékpiac üzlet té­lén, változatlan. lA zár,lat nyomott volt. Kötöttek: Magyar hitel 814—815. Osztrák hitel 623. Jelzálogbánik 415. Magyar bank 525.50—520. Déli vasút 105. Városi vasút­345.50—347.50. Közúti vasút 635.75—641. Ri­anamiurányi 638.50—641. Salgó 728.50. Általá­nos légszesz, 1367—1373. A bécsi börze. Kötöttek: Osztrák hitel 622.50. Magyar hitel 814. Angió-barnk 337. Banöcvenaiin 512. Unió-baink 585. Landerhank 514. .Osztrák Ma­gyar államvasút 694.25. Déli vasúit 249.50. Ri­imamurányi vasműi 638.50. Alpesi 797. Török sorsjegy 232. Márka készpénzért 117.77. Do­hány 380.50. Prágai vasmű 2670. Skoda. 783. Lombárd 105.25. Az irányzat kezdetben szi­lárd, később a politikai hírekre elkedvetlene­dett. Felelős szerkesztő : Pásztor József. Kiadótulajdonos: Várnay L.

Next

/
Oldalképek
Tartalom