Délmagyarország, 1913. szeptember (2. évfolyam, 203-227. szám)

1913-09-06 / 207. szám

1913. szeptember 6. tartott minisztertanácsról, mely létszám­emelést' és ezzel kapcsolatban jelentékeny pénzügyi müveleteket határozott el. Kisérjük figyelemmel a Rothsdhild-csoport működé­sét és látni fogjuk, hogy a koronajáradék árfolyamát természetesen leszorítják, csak azért, hogy a fölveendő uj kölcsönt annál drágábban adhassák ki. Parisból az utóbbi időben 'tekintélyes té­telek étkeztek Bécsbe és Budapestre. A pénzt részint az átfolyambiztositással, ré­szint anélkül adja Páris, amely semmiképen sincs most politikai tekintetek által korlá­tozva, ugy, hogy további folyósításoknak sincs akadályuk. Megírtuk, hogv Bulgáriának a bécsi nagybankok, a RotJhsclhild-oég és három pes­ti nagybank fog kölcsönt folyósítani. Az eb­ben a táirgyibjan lefolyt tárgyaiások erecfr ménye szerint Bulgária kincstári jegyek fe­jében körülbelül harminc millió kölcsönt kap­na hat százalék mellett, ami azonban a mel-i lékiMetökeikkel és az átvételi árfolyam .szá­mításba vételével tizenegy százalékra fog rúgni. Véglegesen még nincs eldöntve a köl­csön ügye, mert a nagybankok .még az osz­trák és a magyar pénzügyminiszterek bele­egyezését is kiákarják kérni. A bolgár pénz­ügyi kormánnyal még semmiféle tárgyalás nem volt. Épül már a fogadalmi templom. — A tervező átvette az építkezés vezetését — (Saját tudósítónktól.) A fogadalmi tem­plom építésében pénteken uj éra kezdődött. Foerk Ernő,, a templom tervezője, átvette az építkezés személyes vezetését. A Deme­ter-templom bontási munkálatai ugyanis már annyira előrehaladtak, hogy az iuj templom alapozási munkálataihoz mától kezdve teljes erővel foghatnak hozzá. Ezért szükséges, hogy az alapozás, valamint a további épít­kezés a tervező személyes ellenőrzése mel­lett. történjék. Foerk Ernő ma reggel Sze­gedre érkezett, magával 'hozta a helyettesét, Angelmann Károly épitészmérnököt, aki most már öt esztendei időtartamra szegedi lakos lesz. A plébánia-hivatal emeleti helyiségeit szerződésileg biztosította Foerknek a város, minthogy azonban Foeric öt évre nem hagy­hatja dl budapesti irodáját, a helyettese köl­tözik be a plébánia épüilet emeleti laká­sába. • i , A Demeter-templom bontása néhány nap. múlva befejezést nyer. Az öreg templom hátsó részén már csak egy-két rommá csá­kányozott vastag fal mered az égnek. Az ideiglenes szentély falazása is elkészült s a belvárosi templom ezzel feleakkora llett, mint amekkora volt. A befalazott szentélyben pén­teken reggel tartották az első misét. Két, cir­ka két és félévig ez lesz a belvárosi római katolikus hivők temploma. Hogy miért any­nyi ideig, arra Angelmann Károly szaval ad­nak fölvMágositást, aki a további építkezések­ről a következőket mondotta a Délmagyaror­szág munkatársának: — Ma érkeztem meg Ifőnököimmel, tFoerk Ernővel öteszteindei állandó tartózkodásra Szegedre. Még keveset tudók csak monda­ni a további munkálatokról. Az allaipoaást holnaptól (kezdve személyesen fogam ellen­őrizni. A Imi tónikeverés ugyanis az alapozás­nak egyik legfontosabb tényezője, úgyszin­tén az alap mélység is, mert ha az a kettő elhibázott, a templom falai megrepedeznek, sőt összeomlásnak is kii vannak téve. E hó­nap tizenötödike táján kezdődnek a hetón­munkálatok. Nem a Jegíjdbb talajjal álltunk szerűben és igy rendikúvül elővigyázatosak­nak kell lennünk. Eddig a templom padló­jától 4 méter és ihiusz centiméter mélységben vagyunk az alapozással. (Ezt fölösleges volt még ellenőrizni. De most majd a falak alá kell ásnunk, amelynél az eddigi mélységinél DCCMAQYARORSZXQ ' még 60 centiméterrel: megyünk lejebb. A templomtorony, továbbá a kupola pilléréi alá még ennél a mélységnél is alább me­gyünk és pedig megint 60 centiméterrel. Itt lesz a legmélyebb az alap: összesen hat mé­ter. Ami már most magát a templom épí­tését illeti, november végén emeljük a fa­lókat, Addig persze, amiig tető ninies, az uj templomban istentiszteleteket tartani nem lehet. A tető peidig körülbelül két és fél év múlva lesz készen, addig tehát a De­meter templom most befalazott szentélyében kell tartani az istentiszteleteket. Ezeket mondotta Foerk Ernő helyettese. Foerk még délben elutazott Szegedről, aho­va kéthetenként fog vissza-visszajönni a munkálatok felülvizsgálására. Mozgolódik az ellenzék. (Belépnek a disszidensek az Andrássy­klubba. — Szegedet nem érinti az uj alakulás.) (Saját tudósítónktól.) Az ellenzék moz­golódik. Főként Andrássy pártailakitásárói adnak hirt az utóbbi hetekben. Megállapít­ható, hogy az országot nehéz még résziben is belevonni abba, hogy érdekélje a belpoli­tika, különösen ma, amikor csak Andrássy tervéről van szó. A vidéken semlmi bizony­ság, ami sejttetné, hogy amikor Andrássy kibontja zászlaját, akkor csatlakozzanak is alá. És itt elsősorban Szegedre és a Délvidék­re gondolnak, ahol semmi talaja nincs az uj pártalakulásnak. Csak emlékezzünk arra, a mikor a múlt hetekben szó volt arról, hogy Szegeden dolgozzanak Andrássy Gyula pártja érdékében. Bizony kiderült, hogy — enyihén szólva — erről korai most beszélni. De később se igen lehet az uj pártnak itt ta­lajt teremteni, a Délvidéken pedig szó se le­lehet Andrássy ^pártja terjedéséről. Az Andrássy-párt választójogi fölfogá­sa nem áll tisztán a közvélemény előtt, az utóbbi napok azonban olyan jeleket hoztak, melyekből az látszott, hogy Andrássy Gyu­la gróf teljesen magáénak vallja a szövet­kezett ellenzék választójogi programját. Vá­zsonyi Vilmosnak nyilatkozata jelentette be először, hogy Andrássy Gyula gróf a de­mokratikus választójog követelését fölvette uj pártja programjába. Tegnap pedig Désy Zoltán, az uj párt első alvezére a marostor­dai megalakulásnál jelentkezett újra, mint a választójogi reform követelője. Az uj párt programját igy hirdette Marostordában Désy Zoltán: — Helyre kell álitanii a jogrendet és biz­tosítani kell az alkotmányt a mostanihoz ha­sonló visszaélések ellen. Meg kell teremteni elsősorban, ami a legfontosabb, a demokra­tikus választói jogot, amely a nemzet egé­szét teszi az alkotmány őrévé, uj választási törvényt kell alkotni. F'At Désy mondta, de ezt Andrássy so­hase mondta. Kérdés, hogy ezután mondja-e, dacára, hogy ez a program nincs körvona­lazva, hanem csupán bombasztikus szavak csoportosítása. Désy Zoltán tegnapi marostordai beszé­de, melyben a választójogot jelölte meg, mint az uj páTt első föladatát, megnyitotta az utat a disszidensek előtt, hogy belépjenek az An­drássy-pártba. Politikai körökben tegnap es­te már teljes határozottsággal beszéltek er­ről a politikai elhatározásról. A Délmagyar­ország budapesti munkatársa ma beszélt Szé­3. kely Aladárral, a disszidens csoport egyik taglávái, aki a következő érdekes nyilatko­zatot tette: — A disszidens képviselők gárdája he­terogén csoport. Hogy miért nem csatlakoz­nak Andrássy Gyula pártjához, annak egy­séges elvi oka nincs. A csoport különböző tagjai különböző szempontok imiatt tartják meg eddigi külön állásukat és vonakodnak az uj pátiba belépni. Arra súlyt helyezünk, hogy a munkapártból kivált képviselők cso­portja együtt maradjon s igy már azok is, akik belépni óhajtottak az uj pártba, lemond­ták a belépésről, amint ugy állt a helyzet, hogy a többi nem csatlakozik. Ami magát a választójogi reformot illeti, a disszidensek álláspontja körülbelül ugyanaz, ami a Vá­zsanyié. És Andrássy pártjával szemben a mi magatartásunk is valószínűleg az lesz, hogy mint Vázsonyi, mi is, vagy legalább is egyesek belépünk az Andrássy-klubba, anél­kül azonban, hogy a párt tagjai lennénk. Igy lehetővé válik, hogy a disszidens képviselők a párt határozataival szemben szabad elha­tározásukat föntarthatják. Arra a kérdésre, hogy mi a véleménye Székely Ferenc volt miniszternek Andrássy pártailakitásárói, ezt felelte Székely Ala­dár : i — Körülbelül ugyanaz, mint a mi állás­pontunk. Székely Aladár nyilatkozatában az a meglepő politikai újság, hogy a dissziden­sek belépnek az Andrássy-klubba. Nem a pártba, hanem a klubba, hogy ezzel doku­mentálják, hogy még sincsenek teljesen együtt Andrássyval és a pártjával. Itt emiitjük meg, hogy az egyesült párt­nak uj vezére, Károlyi Mihály gróf tegnap délután Kassán időzött s egyenesen a kassai függetlenségi párt elnökét: Korláth Ferencet kereste föl, akivel hosszasabban tanácsko­zott. Károlyi örömének adott kifejezést a kassai párt egysége fölött, mely hiven kitart a függetlenségi zászló mellett. Majd az álta­lános helyzetre térve át, a következő nyilat­kozatot tette: — A vigasztalan helyzetét a független polgárságnak erős és egységes szervezetek­be való tömörülése fogja megváltoztatni; az egyesült párt a pártszervezést országszerte megindította, az akciót mindenütt biztató je­lek 'kisérik. A kiépített függetlenségi szerve­zetek ereje fogja megbuktatni Tisza uralmát s helyreállítani a közélet tisztaságát. A fő­városi gvülés után — úgymond — sorra ke­rül a vidéki munka. Gondoskodni fogunk, hogv a kassai párt alakulása megfelelő kere­tek között történjék. Károlyi Mihály gróf nyilatkozata után is megállapítható, hogy a nagy pártszerve­zésről az ország inkább csak a nyilatkoza­tokból értesül. A függetlenségi párt az egye­sülés után se ad többet, mint ezelőtt: külön amit nem adott. Azt viszont konstatálni il­lik, hogy itt volna már az őszi politizálás szezonja és az ellenzéknek — más dolog hí­ján — legalább tervekkel és nyilatkozatok­kal kell magáról életjelt adnia. Már a kezdés stádiumában is nyilván­való az, hogy a magyar ellenzék, az igazi, komoly, hát az sehol sincs és azt még csak nem is tervezik. Furcsa biz ez, de azért nem árt megállapítani. Rend lesz a Balkánon. A porta Talaat bej belügyminisztert, Mahmud bej tengeré­szeti minis taert és Halü bejt, az államtanács elnökét a Bulgáriával való béketárgyalások ­hoz delegátusokká nevezte ki. A bolgár meg­hatalmazott tegnap délután meglátogatta az összes nagyköveteket, az oroszt kivéve, állí­tólag azért, mert nem futotta az ádőbőL — A

Next

/
Oldalképek
Tartalom