Délmagyarország, 1913. július (2. évfolyam, 151-177. szám)

1913-07-25 / 172. szám

e. följelentették ingatlan jogtalan eltulajdonítása címén. Viszont Kardosék is uj pörbe kezdtek. És ez az uj pör érdekes dilemma elé állítja a biróságot. Elvi határozatot kell hozni: az­zal, hogy 1912. október 1-én este hat órakor a konzorcium Weisz Fülöp személyében ve­vőt hozott a birtokra, eleget Itett-e a szerző­dés kívánalmainak? A pör kimenetele egyelőre bizonytalan. De valószínűleg a szegedi cég fog kikerülni belőle nyertesként. DELMAOYARORSZÁG 1913. julius 25. KIREK. Aki nőket inzultál, ne lovagiaskodjékt (Saját tudósítónktól.) AJZ aradi uri tár­saságokban nagy érdeklődéssel tárgyalják most -egy szokatlan affér ügyét, moly Weil József főmérnök és Wolf Ignác dr. ügyvéd jelölt között keletkezett. Az affér különös ér­dekessége, hogy a főmérnök megbízottai az ügyvédjelöltnek megtagadták az elégtétel­adást, azon -a eimen, hogy aki nőket inzul­tál, az ne .lovagiaskodjék. Még a muSit Ihéten történt maga az inci­dens, ami megindította az affért. Weil József főmérnök az egyik aradi kávéház forraszán nők társaságában ült. A szomszéd asztalhoz telepedett le Wolf Ignác dr., ak.i a hölgyéket fikszirozni kezd .t-e. A főmérnök egy ideig szót­lanul tűrte az ügyvédjelölt sértő viselkedé­sét, végül -pedig, amikor látta, hogy Wolf nem hagy fel hántó szórakozásával, felállt ós az ügyvédjelölt asztalához lépett. — Kikérem magamnak! — szólt harsá­nyan a főmérnök és súlyos tiltakozó szavakat vágott a-z ügyvédjelölthöz. Kinos, izgalmas volt -a jelenet, a kávéhá­zi közönség kíváncsian -futott össze s Wolf Ignác dr. izgatottan, vonult vissza -a nyilvá­nosság elől, mely élénken helyeselte a főmér­nök erélyes fellépését. A jelenetnek másnap folytatása; lett. Wolf Ignác dr. elégtételt kért a főmérnöktől Gara Ármin dr. és Singer Jenő dr. utján. A főmérnök Pál-m-ai Lajos dr.-t, Kremer Zoltán idr.4 íbizta meg ügye elintézésével. A főmérnök megbiz-ottai kijelentették, hogy miután az ügyvédjelölt nőkkel szemben viselkedett sértően, a főmérnöknek kötelessé­ge volt vele szemben fellépni és igy lovagias elégtételre nem tarthat igényt. Wollf Ignác megbízottai tanukra hivatkoztak, h-o-gy felük a nőkkel szemben nem viselkedett sértően-, ez a bizonyitás azonban nem sikerült. Igy azzal végződött a lovaigas ügy, hogy P-álmai La­jos és Kremer Zoltán, a főmérnök megbízot­tai, egyoldalú jegyzőkönyvet vettek fel s fe­lük részéről az ügyet befejezettnek tekintik. Hir szerint -az egyoldialu j-egyzökön-yv fel­vétele miatt most Wolf Ignác dr. segédei fog­ják provokálni ,a Tőmérn-ök megbízottait. — L'.ssu apadás. Tegnap hét méter 69 centiméter volt a Tisza vízállása, mára tizen­egy centiméterrel lecsökkent, tehát a folyó mai -vízmagassága hét méter és 58 centimé­ter. Az apadás tehát bár lassú, de fokozatos és ha ujabb -felhőszakadások nem lesznek, re­mélhető, hogy pár hét alatt a Tisza vissza huzódiik a medrébe. A -szegedi folyammérnö­ki hivatalnak és az ármentesitő társulatnak ,a Tisza egész vo-na-láról ujabb -apadást jelente­nek. A ma délutáni nagy esőzés valószínűleg ismét megduzzasztja egy kissé a Tisza vizét, a folyammérnöki hivatal azonban bár kisebb, de ujabb apadást vár. — Majláth érsek lesz ? Majláth Gusz­táv Károly gróf -erdélyi püspök legutóbb százezer koronát adományozott iskolai cé­lokra. Egyházmegyéje területén egész sereg elhanyagolt -iskolát á'llitott talpra ezzel a bő­kezűségével. Az adományokért a hivatalos lapban mondott köszönetet Majláth grófnak a kultuszminiszter. Tudott dolog, hogy az er­délyi püspök jövedelmének legnagyobb ré­szét kulturális és -főleg jótékony célokra költi. A mostani -nagyszabású -adománya mégis ugy fest, -mintha bucsu-ajándék -volna. Hir szerint már legközelebb betöltik a kalocsai érseki széket s valószínű, hogy Majláth ke­rül Csernoch János örökébe. — Porladó halottak a Demeter tem­plom alatt. A Szent Demeter templom végle­ges lebontás-a ©lőtt még egy egyházi aktus 1-estz: azokat a régi halottakat fogják eltemet­ni, akiiik a Demeter templom kriptáiban talán évszázadok ót-a porladoznak. A templom kele­ti hajójának oltára alatt három kripta is van. Az elsőbe a kórus alatti hatalmas kőlappal födött lépcsőn lehet lejutni. Amint a tem­plom falába beillesztett, kőlap latin szövege bi-zonyiitj-a, ebben a kriptában nyugszanak Bajcieh A-dám báró szülei és nagyszülei is. Baíjcieh 1783-ham állíttatta az emlékkövet. Ebben a kriptában -egyébként 24 forintért bár­ki -nyugvóhelyet kaphatott porhüvelye részé re. A temetkezést itt a tizennyolcadik század végén szüntették be. A második kriptában nevezetes polgárok, előkelő tanácsbeliek, hadsereg kiválóságai, -királyi fuukcicináriu­sok hamvai pihennek, a harmadikba pedig papokat temettek. A két kriptában állítólag ötszázéves -osontok is v-an-n-aík. A -csontokat, a melyekről lak-orlhadt koporsó, ruha, minden, uj koporsókba helyezik s a belvárosi temető­ben ünnepélyes gyászszertartás közt helyezik másodszor s talán most már véglegesen- -nyű govóra. Ebből az .alkalomból azt tervezi, -a belvárosi plébániai hivatal, hogy ,a Dem-eter templom alatt nyugovó halottaknak a város a belvárosi temetőben díszes kriptát épittes­s-e-n, .amelyhez az anyagot az -öreg templom lebontásra kerülő f-alai szolgáltatnák. Ugyan­csak a plébániáról indult k-i az az eszme, hogy a mai Templom-teret Szent-Demeter­tórnek nevezzék el. Ilyen nevű utca már volt egyszer Szegeden, a régi vár fennállása ide­jében, de amikor a hatalmas kiterjedésű vá­rat lerombolták, eltűnt az utca is. — Uj konviktusi igazgató. Varga Gábor dr.-t, -az állami főreáliskola hitoktatóját, aki mint Gyertyámos község konviiktusának igazgatója a magyarosítás -terén szerzett 10 éven keresztül bokros érdemeket, a megyés püspök kinevezte Nagykamarás község plé­bánosává. Az igv megüresedett konviktusi igazgatói állásra Gyertyámos község kon­viiktusának gondnoksága folyó hó 24-én Gyertyá-moson tartott ülésében egyhangúlag Somogyi Józsefet, az állami főgimnázium ambiciózus és agilis tan-árát választotta meg. Midőn ebben eddigi sikeres pedagógiai mun­kásságának elismerését látjuk, melegen gra­tulálunk az uj igazgatónak. — Halálozás. Móra Márton szűcsmester, közel nyolc vamesztiandlos korában meghalt Félegyházán. Az élhuny.t tekintélyes polgára volt Fé!egyháza városnak. A-z elhunytban Móra István és Móra F-erenc írók édesatyjíu­kat gyászolják. — Adókedvezmény a tartalékosoknak, Teleszky János dr. pénzügyminiszter abból a célból, hogy a védőerőtörvémy 43-.ik szakasza alapján ,a kivételes tényleges katonai szolgá­latra heh ivott, .illetőleg visszatartott -család­főn tartó tartalékosoknak és póttar,a,lékosok­naik, valamint -a gc-ndozásukra bízott család­tagoknak az őfket terhélő egyenes adók ós il­letékek törlesztését megkÖnnyebbitse, körren­deletet in tézett a pénzügy i gaz ga t óságokhoz és a székesfővárosi adófe'ltügy élőkhöz. Utasítja a miniszter az emiitett hatósá­gokat, hogy az ilyen családfőn,tartó -tartalé­kosok, illetve póttartalékosok szolgálatban tartásának .ideje -alatt, valamint a hazaérkezé­süktől számított további három hónapig -azok, vagy gondozásukra bízott családtagjaik ter­hén nyilvántartott egyenes adók és illetéktar­tozásoknak végrehajtás utján való behajtá­sát általánosságban tartsák függőben. lEgyiut­-tat fölhatalmazza az emiitett hatóságokait a-r­,r-a is, hogy ha a nevezettek a hazatérésüktől szálmitott három hónap alatt ezért folyamod­nak, az adóhátralékukra nézve megfelelő rész letek fizetésének m-egált apitása mellett, leg­följebb egy évre terjedő fizetési halasztást a maguk -hatáskörében engedélyezhessenek. Ha pedig a fömitmevezették hazaérkezésüktől szá­mított három hónapom belül illetéktartozá­saiknak irészlietekibtem v,aló befizetbetósét kérel­meznék, fölhívja a pénzügyminiszter a néve­zett hatóságokat, hogy az -erre való folyamo­dásokat, amennyiben a kéneltem -elbírálása -nem állama hatáskörükben, hozzá terjesszék föl. Végül meghagyja a körren-dtelet, hogy in­tézkedéseiről a -községi (vámosil) elöljáróságok késedelem nélkül azzal ért-esitendők, Ihogy ezeket a kivételes kedvezményeket megfelelő módon az érdekelteknek is azonnal hozzák tudomásukra. 1 — Politikai gyilkosság. Tegnapelőt este véres gyilkosság történt Berettyóújfa­lun. Eleintén mindenki azt hittie, -hogy a he­vesvérű legények vala-mi női szernélyen kap­tak össze, később kiderült, hogy politikai szóváltás okozta idősebb Kecskeméti Ferenc államv-asuti alkalmazott fiának tragikus ha­lálát-. Vasárnap késő éjjel Csere József be­rettyóújfalui tizennyolc éves gazdalegény a Festi-utcában Összetalálkozott Ifjabb Kecs­keméti Ferenccel, akinek Ciffra-kortestöll len­gett a kalapján. —- Nem dobod ie azonnal azt a müngó­tollat?! — ri'valt rá a kötekedő ellenzéki Csere. — Majd csak a választás után-! — felelte a megtámadott. — És egyébként mi közöd hozzá, azzal szavaz az apám, akivél akar. Szó -szót követett és a fanatizált legény erővel akarta sárba ti-porni a -munkapárti kor­te-stollat. Amikor látta, hogy nem bir a ná­lánál erősebb ellenfelével, elővette zsebkését és — az utasításhoz hiven — szivén szúrta ifjabb Kecskeméti Ferencet, aki holtan ro­gyott össze. A gyilkos -haza rohant, -megmos­ta véres kezét és kiállt a kapuba, ahol néhány perc múlva ráakadtak a csendőrök: — Várok a csendőr urakra, mondotta a gyilkos, tessék itt van a kés, én öltem meg a makacs mungót. A csendőrök -nyomban- letartóztatták és tegnap délután már be is szállították a nagy­váradi ügyészség fogházába. Furtán, Zsákán és magában Berettyóúj­faluban a munkapárti szavazók élet- és va­gyonbiztonsága állandóan veszedelemben van a fanatizált függetlenségiek részéről. )e­zerniczky Dénes, a berettyóújfalui járás fő­sz-ol gabirá ja előterjesztést tett Bihar várme­gye alispánjának, hogy tekintettel -az izga­tottságra, a választás rendjének kellő bizto­sítására Berettyóújfaluba katonaság kirende­lését kérje a belügyminisztertől. Az alispán az 'előterjesztéshez híven fölirt a belügymi­niszterhez és -arra 'kérte, hogy Berettyóújfa­luba háromszáz gyalogost, kétszáz lovast, Biha-rkeresztesre pedig száz gyalogost ren­deljen ki. Ezenkívül pedig száz csendőrt fog­nak a választás napján összpontosítani Be­rettyóújfaluban. — Kvasz, az álként. A kitünö Kvas An-drásnak, a magyar aviatika egyik leglel­kesebb és legtehetségesebb tagjának kéllemet­len kalandja -akadt ma Eperjesen. Szeptem­beriben repülőnapot szándékozik a -pilóta tar­tani -a vá/r-osbain s most leutazott Eperjesre, hogy a felszálláshoz alkalmas helyet szemel­jen ki. A katonai- gyakorlóteret találta a leg­alkalmasabbnak. Végig járta a hatalmas tér­séget, .mikoT egyszerre .találkozott egy Nagy Imre nev.ü szakaszvezetővel. Kvasz szóba állt az altiszttel. Diskurálgatni kezdtek és a piLó-

Next

/
Oldalképek
Tartalom