Délmagyarország, 1913. július (2. évfolyam, 151-177. szám)

1913-07-24 / 171. szám

délmaoyarorszáo Miniatűr szent Demeter templom eszméje. — Beadvány a városi tanácshoz. — (Saját tudósítónktól.!) Ma délelőtt az alábbi beadvány érkezett a városi tanácshoz. Kommentár nélkül közöljük, de ajánljuk imin­den'kinek, hogy olvassa végig. iSzeged szab. kir. város Tanácsának. A múlt, hosszú viharos századokon át szent célt szolgáló öreg „Demeter" templom .halálos ítélete kimondatván,, .a lerombolása elrendeltetett. Az eltemetendő hü öreg szolga örökemié­ikére ós Szeged évezredes nagy történelmének a késő utókor elé való átlitására, a valós la­koLsaiuak, valamint a várost felkereső idege­iteknek egy érdekes látvány, egy örökbecsű emlék emeltetnék a lebontandó templom min­tájára az ujseegedi „Erzsébet" liget fontjától délre eső remek háttért alkotó facsoportok által három oldalról ifesitőileg gyönyörűen határolt terséig (park-tükör) délli részén. Az emlékmii minidén. darab kövébe egy­egy nevezetes éviszám jutnia Szeged évezre­des., eseményekben dus, viharos nagy történe­téből. Az egész kis itíiináatür emlékmű Szeged történetét iképviisielné a márványos gránit da­rabokba vésett nagy.jelentőségű évszámok so­kaságával. A kistorony elő oldalainak közepé­re helyezett nagyabb kőlapra vésettnók be „Szeged iníagytörténellme." A mostaíná templomi. külső homlokfalán lévő bárom kősizem, valamint a templomiból kiselejtezendő egyéb kő-, faszemtek, képek á más ereklyéik, melyek az uj templomban szűk ségtelieniek leimnénék, helyet foglalnának a kicsike templom belsejében, ami az egésiz mii­nek még nagy érdekességet is kölcsönözne. A kistemplomnak a födele és torny ócská­jának teteje teljesen kitelne a mostani torony rézifedeléből. Nagy és örökbecsű lenne ez a mű Szeged lakóinjak, különösem az idejövő idegeneknek, valamint a késő századolk nemzedékeinek mindenkoron. Nem kellene Szeged történelmiét a könyv­tárakban. hóniapokig tanulmányozni, az ér­deklődőknek mindig ott lennie rendelkezésük­re egy vagy több úriember is, alkiik az ér­deklődőknek eigy óra alatt röviden el tudná mondani az évszámoknál Szeged ezredéves történetét. Köininyü lennie egy kicsi kis történetéi megirni Szegednek s néhány fillérért átadni az érdeklődőknek, olyan élvezetesen lehetne megírni, hogy a Szegedről .elutazó idegen kel­lemes szórakozásit találnia belninie visszautazá­sa alatt ás. A mü felálliitásálhoz semmi anyag­ra (kevés .oementen. fcivüil) sem .tenne szükség. Az építés tervezetét én, vaigy más muharát is szívesen elvállallhatja és a készítését ellen­őrizheti. Legtöbbe klerüiliné odíaiviaflló isjzálil;i)tá4 ha ezt maga a telkes közönség nem esizközöl­né egy kellemes vasárnap délután1. í Egy vasárnapra, hidmente sséget kérek mindazok számára, lakik az azniaip a ligetben tartandó kabaré délutánira oad akarnák ki­rándulni és aklik kézben vagy kocsin egy da­rabot visznek át a templomtól a ligetbe. A kik semmitseim visznek át, azok 50 fillér hid­vámot kötelesek személyeukimt fizetni. Olyan látványos kabaré lesz ezáltal rendezve, ami­lyen a földön még 5 ezer év alatt nem volt. Milyen aranyos látvány lenne, hal uri emberek egy-egy darab márványt viagy egy­egy faszentet cipelnének ált a Tisza hídján Újszegedre. Egy két óra alatt az egész anyag Újszegedén lenne. Az egész .munkái inam kerülnte többe né­hány 100 koronánál. Legnagyobb munka len­nek az évszámok nagy mennyiségéniek bevé­sése a márvány éis gránit kőlapokba. De azt magam elvállalnám néhány lelkes baráttal együtt, akiket a könnyű szórakoztató mun­kára szívesen beoktatnék. Éppen olyan mun­ka lenne az, mint a zászló nyelébe a szögbe­rerés. Minden úriember büszkeségének tarta­ná, íha ebbe a kis remekműbe sajátkezű leg be­véshetne nélhány nevezetes évszámot, Szeged nagy történelméből. A szeretve tisztelt ifő- ós helyettes polgármester uraim a tanácsos urak mind-mnid a legnevezetesebb évszámo­kat vésné be; például a kedves polgármester urunk a fogadalmi templom alapkőletételé­nek évszámát, az alpolgármester ur pedig az árviz idejét stb. Minden e neonra kérdés és javaslat meg maigyiarázására szívesen fel­ajánlom magamat. A teanploiin nemes ifenkölt lielikü épitő művésze erkölcsi köteliessógének és büszkesé­gének fogja tekinteni, minit igazi vérbeli gentlemamin, hogy a. niagy mü megalkotása i mellett, azt a néhány 100 korona munkaidijat ami .e kis remek ösiszeeeimientezóséheiz szüksé­ges lesz, kész örömmel felajánlja. Különben semmi különös kőműves vagy kőfaragó munkára nem lesz szükség, mert mindem darab kő eredeti alakjában marad meg és illesztetik szépem a falakba, ugy amint .az .az ó templomból .kikerült. .'Hosszas utazá­saim 'alatt sok mindenféle romot és mindlen­féle emlékek maradványait láttam, de ehhez hasonló, amilyen ez a kis remek lesz, sehol nincs még. Ha pediig szorul a kapca, minit .a jóma­gyar közimondás tartja, miaigam is néhány lelkes barátommal;, minden .kőműves és kőfa­ragó munkát el ifogumk véigezni a délutáni szórakozás alatt, ugy, hogy néhány 100 koro­nán kívül, almi a cementre szükséges, más semmi kiadás sem lesz Semmire seim. A Nagyságos városi tanács1 és képviselő testületnek legmélyebb tisztelettel Szegeid, 1913. évi julius 23-án.. Bercsényi La jos. aaaBKiiiKE.'iBZMia'.xaBiaBRisi&ci Szkutarí uj parancsnoka. Hónapok óta Szkutarit nemzetközi csapatok tartják meg­szállva, amelyek ott rendet teremtettek. Most a politikai viszonyok változásával Szkutari ügyeinek intézésében is változás következik be. Amint az osztrák-magyar különítmény kikötött az alibán parton és bevonult Szku­tarfba, Nyegován ellentengernagy, mint a tengernagyi tanács tagja, elfoglalta hivata­lát. Emiatt mint hajóosztályparancsnok nem láthatta el kötelességeit. Minthogy Nyego­ván ellentengernagy hajóosztályparancsno ki állásában nélkülözhetetlen, helyette Szkutari parancsnokságát Bcirry lovag ellentenger­nagy veszi át. Nyegován ezentúl ismét kizá­rólag a császári s királyi hajőhadosztályt ve­zényli, amely kiképzési okokból nem marad­hat soká a kattárói öbölben. A Bojána tor­kolatánál azonban állandóan megmarad egy csatahajó, Továbbá Durazzóban s Valóméban az Aspern és Magnet csatahajók, mint állo­máshajök fognak tartózkodni. A tartalék­hajóosztály parancsnokául Willenik ellenten­gernagy van kiszemelve. 6 órai égéssel, legnagyobb üveggel lencsével és fémszálas izzókörtével darabja 3 korona. világítási üzletében, Kölcsey­utca 4 Wagner-daloía. Zseblámpa izzókörtével Fonyó Soma FOGAE izájpadiás nélfcBI. Az általam készített rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen pótolják. Készítek továöuá arany koronákat és levehető arany hidakat jutányos árak mellett. Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve. Bár­milyen javítást 4 óra alatt készitek. BARTA ÁGOSTON fogtechnikus. Kigyó-utca 1. sz. SZEGED. 1913. julius 24. ZINHAZ, IÜVÉSZET. * Elkészült a Deák-Szobor. Zala György, akit ,a város tudvalevőleg Deák Ferenc szob­rának mintázásával blizott meg, ma tevéiben értsitette .a. város tanácsát, hogy a szobor mintájával teljesen elkészült s most már csak az öntés van hátra. iBgyben mellékelte a szobor fényképét- is; .amely arra enged, következtetni, hogy a szobor kiválóan sike­rült inüvészi munka tesz. Deák alakja mögött •hatalmas icserlomibon a magyar korona nyug­szik, amelyet kiterjesztett karokkal, ökölbe­szoruló kézzel, előretörő tendíüteittieF ved a fő­alak. A szobor öntésére Inároim ajánlat érke­zett be a tanácsihoz. Az egyiket égy olasz cég, a másikat Haraszty József tettei, aki a Rákóczy szegedi lovassizcbrá.t iis öntötte. Mindketten 15000 koronát kérnek az öntésért. A harmadik ajánlatra a tanács nem reflek­tál, mert jóval drágább .a többinél. A szobor .gránittalapzata 3000 koronába fog kerülni. Zala György Haraszty .ajánlatának elfoga­dását javasolja levelében a tanácsinak, mert szerinte Uáirciszty a tegánegbizhatőbb. Mi­előtt azonban a tanács ebben a kérdésben határoznia, fölkéri majd az Országos Képző­művészeti Tanácsot, hogy a szobor modelljét vizsgáltassa fölül. * Meghosszabbiíják-e az aradi szrni­szezont ? Szendrei Mihály színigazgató azt az ajánlatot fogja tenni Ariaid városának, hogy álljon el az uj Nyári Színház építésétől. A iKzinigiaaglató (hajlandó lemondani a nyári sze­zonról s ennek el Lenében azt kéri, hogy uj épiítkeziés helyett a téli színház alapos reno­válására fordítsa a város ,a telek eladási árát, a százezer koronát, vaigy legalább is ötven­ezer koronát. A nyári szezon elrrnarlaidásáért iSzeirilnei ugy kárpótolná a közönséget, hogy a téli szezont szeptember tiizenütijdilkén kez­dené és juniius elsejével fejezné be. Ezáltal a szezon .körülbelül két hónappal hosszabbod­na meg. Június elseje után adná Szendrei társulata tagjainak az egy Ihavi szabadságu­kat, amelyet eddig május-junlusban élveztek. Julius elején menine a 'társulat Hódmezővá­sárhelyre, ahol másfél hónapig játszanának. Szendrei reméli, hogy a téli szezon ilyen meg­hosszabbítása nem járna oly nagy deficittel, mint aimelyiinlnel eddig a nyári szezonok jár­tak. Ha az aradi színházi szezont Szendrei tervei szerint sikerülne magváltaztanmii, ak­kor .a síziniigaagató a hódmezővásárhelyi .nyá­ri állomás mellett még egy nyári állomást szervezhetne. Már aj.nliatot ds kapott árrá vo­natkozólag Szendrei Mihály, Battonya és Me­zőhegyes osa n áid megyei községek szeretnének belépni iaz aradi kerületbe, .mert mindkét községben nagy és jómódú intelligencia van. A mostani .aradi szezon vaisiármap fejeződik be, .amikor ,i® délután Garvay Andor Benn az erdőn oimü drámáját és este Drégely Gá­bor komédiája, az Isteni szikra kerül színre, Előző nap este már megkezdi a itársulat a nyári szezont Vásárhelyen, még pedig az Évával, amelynek a cimszerepét Diósy Nusi adja. * A Feld-szfnház sorsa. Hosszú idő óta szó van arról, hogy Beöthy László kibérli Feld Zsigmond városligeti sainházát ós sia.ját társulatávál tart ott eLőadásokat. A legutol­só tárgyalások Feldélk és .Beöthy között feb­ruár folyamán voltak, amikor meg isi álla­podtak a részletekben, ide valamely okból az utolsó pillanatban meghiúsult az, érdekes üz­let. Feld igazgató kezdésére a tárgyalások fonalát újból fölvették, iámnál inkább, mert a Budapesti Színház mai állapotában tovább fönn nem tartható. A szerződést még nem perfektuálták, de a megegyezés már megtör­tént ós biztosra Vehető, hogy ,az ősz f olyamán

Next

/
Oldalképek
Tartalom