Délmagyarország, 1913. június (2. évfolyam, 126-150. szám)

1913-06-29 / 150. szám

8. DELMAGYARORSZÁO 1913. junius 29. ————————— fog jogos kívánalmaikat teljesíteni. Kijelen­tette a miniszterelnök, hogy a kibontakozás útjaira reményekkel lép s bizik abban, hogy előbb békés átmeneti, majd pedig végleges rendezési idő következik. A tanácskozások­nak ezideig már az a konkrét eredményük is meg van, hogy Pejacsevich Tivadar el fog­ja vállalni a horvát miniszteri tárcát. Félmillióval kevesebbe kerül a tanyai vasút. — Irányváltozás a város területén. — (Saját tudósítónktól.) Mintegy tiz nap­pal ezelőtt közöltük azt a nagyfontosságú leiratot, amelyet Szesztay Károly műegyete­mi tanár küldött a városnak a tanyai vasút ügyében. A leirathoz Szesztay, aki az egész tanyai vasúthálózatot tervezte, mellékelte a nagyszabású beruházás költségvetését is, a mely szerint a tanyai vasút nem másfél mil­lióba kerül, mint ahogy a város hitte, hanem kerekszám két és fél millióba A beruházási költségnek ez a nem várt emelkedése zavart támasztott a tanács jkalkuláísában, arneny­nyiben a másfélmillió födözéséről, bár nem hivatalosan, de a tanácskozások során mégis többször szó került és mire a vasutengedé­lyezési tárgyalások befejeződtek volna, a pénz minden valószínűség szerint rendelke­zésre is állott volna. Az egymilliós költség­többlet azonban kissé visszavetette a tanyai vasút ügyét, ugy, hogy ha a kereskedelmi miniszterrel majd annak idején folytatott en­gedélyezési tárgyalások eredménnyel is jár­tak volna, a város a vasúthálózat kiépítését későbbi terminusra lett volna kénytelen ki­tolni. A milliós emelkedés azért állott elő, mert a kereskedelmi miniszter — amint meg­írtuk — a vasutterveken tett változtatásai al­kalmával erősebbés igy drágább anyagok be­szerzésére kötelezte a várost. Minthogy ez elől a kötelezettség elől ki­térni nem lehet, a tanács pedig nem szeret­né, ha a vasútépítés terminusa néhány évvel megint ikf tolódnék, módot kellett találni a költségek lehető csökkentésére. Különösen Balogh Károly törte mostaánban sokat a fe­jét azon, hogy milyen úton-módon lehetne spórolni a tanyai vasútnál. A tanyai vasút építése szorosan összefügg azzal a nagy vas­úti beruházással, amelyre nézve Marx János MÁV. elnökigazgató csak a napokban küldte le a vázlatterveket és költségvetést a város­nak. Az uj központi pályaudvar keretén be­lül épül ugyanis az a nagy vasúti műhely, ahonnan a tanyai vasút építkezései kiindul­nak, illetőleg amely a tanyai vasútnak ösz­szekötő állomása lesz a várossal. Ebben az esetben a tanyai vasút a város területén irányt fog változtatni s ez a belső menetirány egészen más lesz, mint ahogy azt Szesztay­nak a 'tervei alapján a közgyűlés megállapí­totta. Pontos adatokat ezidőszerint még nem lehet tudni az irányváltozásról, a pénzügyi tanácsos szerint azonban financiális szem­pontból nagyon előnyösnek mondhdtó ez az uj fordulat. Ha az irányváltozáshoz a minisz­ter is hozzájárul, legkevesebb félmilliót taka­rít meg a város a tanyai vasútnál. Amellett a belső menetirány megváltozása éppenség­gel nem sérti a tanyai lakosságnak azokat az érdekeit, amelyeket a régi vonallal akart kielégiteni a város. Egyébként ugy a tanyai vasút ügyével, mint a vasúti műhely tervezetével a tanács egyik legközelebbi ülésén foglalkozik és va­lószínűleg már a juliusi rendkivüli közgyűlé­sen javaslatban terjeszti elő azokat a módo­sításokat, amelyekkél a félmilliós megtakarí­tást elérni reméli. hirek. Ari ejtés a fogadalmi templom alapozására (tSaját tudósítónktól.) A .fogadalmi tem­plom ár lej tési bizottsága Bokor Piál he­lyettes polgármester .elnök lésével ma (dél­előtt bontotta fel a templomalapozási mun­kálataira beérkezett ajánlatokat. A város tudvalevőleg a templom föld-, alapozási-, kő­müves- és vasszerkezeti munkálataira (hirde­tett pályázatot. A beérkezett ajánlatok szá­mából. a vállalkozási kedv feltűnő esölkkené­sére lehet következtetan, amennyiben mind­össze bárom cég nyújtott be ajánlatot erre a közel egymilliós építkezésre. Ezelőtt, amig gazdasági téren a viszonyok kedvezőbbek vol­tak, balomszámra pályáztaik az épitővál'l a la­tok az ilyen nagyszabású munkákra. (A legdrágább ajánlatot a Kopasz és Tár­sa vállalkozó cég tette. Egymillió ötvenhá­romezerhalszáznyolcvanhét korona 41 fillér­ért hajlandó teljesíteni az előirt munkálato­kat, a Demeter-templom lebontásából szár­mazó anyagért pedig 36.000 koronát ajánl a városnak. Az ezután .következő ajánlat Kunfalvy Nándor budapesti építészé. Kunfalvy 860,851 korona 67 fillérért vállalja a munkát, mig a régi templom anyagáért csak 5000 koronát hajtandó fizetni. A harmadik ajánlattevő az Ottovay és Wmkler szegedi cég. Ez 816*682 korona 45 fillérért vállalkozik az alapozási munkálatok­ra, a régi templom anyagáért pedig 15.000 koronát igér. Az árlejtés! bizottság mind a három ajánlatot átszámítás végett kiadta a mérnök­ségnek. Hétfőig a mérnökség elkészül az át­számítással s ugyanaz nap délelőtt a tanács is dönteni fog az ajánlatok sorsa felett. (A ta­nács döntése után mindjárt megkezdik a több évig tartó munkát. — Megérkezett az FTC. A SzAK nagy­nevű vendége szombat délután egyenesen Herkulesfürdőről megérkezett. Ámbár érke­zésüket csak késő délélőtt jelezték sürgönyí­leg, mégis mintegy száz főnyi lelkes klubtag fogadta a népszerű csapatot. Bástyái Holtzer Tivadarnak, a SzAK elnökének szép üdvözlő szavaira Malaky Mihály, az FTC igazgatója válaszolt, akinek kijelentése szerint ők Sze­gedre a SzAK-hoz nem idegenekhez, hanem régi jóbarátokhoz jönnek. Ezután a társaság a város és magánosok által rendelkezésre bo­csátott kocsikra szállt é: s sétakocsizásra in­dult a város megtekintésé re. A közönség min­denütt lelkesen ünnepelte a hatalmasan meg­termett, jól festő 'ifjakat. Este a SzAK sok tagjának társaságában víj % kedélyű vacsora volt a Prófétában és jellei mző az FTC játé­kosainak sportszerű gondolkozására: már tiz óra előtt mindnyájan pih enőre tértek, mert meccs előtt állanak. A csapatból hiányzik Schlosser és Rumbold, de c>k biztosan érkez­nek Budapestről a déli gyorssal, mig az ügy­védi vizsgára készülő dr.. Borbást a nemrég feltűnt Kövesdy fogja heJiyettesiteni, ha Bor­bás nem jönne. — Kitüntetés. A ki rály József Ernő sze­gődi 5. honvédgyalogezr* sdbeli if egy ver m-e© ter­mik az ezüst érdembe resztet adományozta, szolgálata elismeréseiül. ÍA kitüntetés a hiva­talos lap legközelebbi s fámában fog megje­lenni. — Baja bizalma a ;kormánynakJP«/g7y Sándor főispán elnökiéi íével Baja város köz­gyűlése kimondotta, ho.gy Tisza István gróf, illetve a kormánya iráant bizalommal van. A bizalmi javaslat melle tt negyvenöten, ellene huszonhatan szavaztak! — Jung Péter i nyugalomba vonul. A A .közigazgatási bizot taág állategészségügyi referensét, Jung Pét er, állami IfŐállatorvost, állategészségügyi íölüjgyelőt a földmivelés­ügyi miniszter a mai nappal saját kérelmére nyugalomba helyezte. 'Egy kiváló szaktudá­sú, munkás hivatal fontok karrierje fejeződik be Jung Péter .nyuf falómibavonulásával. (Mű­ködését hosszú évbizedek során lépésrő'l-Jé­pésre Ibisérte a sik.©r és felettes hatóságának kitüntető elismeréjse. Buzgó szolgálatait ju­talmazta a király„ amikor 1898-ban az állami főá!latorvosi címmel és jelleggel tűntette ki. 1903. december 4-én Tallián Béla földmivelés­ügyi miniszter ÍSaeged és Hódmezővásárhely törvényhatósági joggal fölruházott városok tanácsa mellé fosztotta, be. Ez a tiz év foko­zott tevékenységben telt el és lényegesen . döntő szerepet, játszott Szeged állategészség­ügyében. Jung Péter jelentékenyen közre­működött a vágóhid építésében, az ő javasla­tára bővítette ki azt a .város Ihuspároléval ós szahadszék-latboratóriummal. A huspénztúr m eg valósí tása is az ő érdeme. Jung Péter c előterjesztésére szabályozta a hatóság a küi'l­területi h usvizsgálatot. A vásárcsarnok létev sitését ő kezdeményezte, amikor a fölmivolé s­ügyi miniszter rendeletileg beszüntette a pl ar­ci Ibusárusitást. A mezőhegyes! tájffajta ló­tenyésztés megvalósítása .is az ő érdeme., a miként se szeri, se száma azoknak az iái'lat­egészségügyi rendőri intézkedéseknek, s íme­lyek kezdeményezője Junig Péter volt. A t vá­ros társadalmi életében bár nem vitt jé lenté­kenyébb szerepet, de általánosan becsi íl|t ós szeretett tagja .volt a társadalomnak . Csön­des, szerény természeténél fogva nem kereste a közéleti harcokban való érvényesül/ íst, csak hivatalának s hivatásának? élt s ezen a téren csakugyan példaadó mult áll mög* >tte. Sze­geddel szivvel-lélelkkel összeforrott, annyira, hogy bár másutt van a szülőihelye , de nyu­galomlbavonulósa után is itt matt id közöt­tünk, nagyszámú barátainak és isr aerőseinek szeretetéhen. — Romániamegfenyegette »o!gár kor­mányt. A Kölnische Zeitung-nr^k je. lentik Bu­karestből: Románia kormánya "éríti esitette a bolgár kormányt, hogy az esetben b Ba ki­tör a háború, a román sereg iazo nn al átlépi a határt és behatol Bulgáriába. E nnek célja elsősorban az volna, hogy az uj t >alkáni há­Telefon 515. Kizárólag helybeli, hírne­ves asztalosmesterek által készített, elismert jóminő­ségű és bámulatos olcsó bútorok első kézből csakis az f -gyesül! Műasztalosok But orraki tárában (Szeged, Tisza Lajo s-körút 1 !9. szám alatt, Kertész pékkel szembe tn) kap­hatók; esetlegfré^'zfjetfizetés ir« is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom