Délmagyarország, 1913. május (2. évfolyam, 101-125. szám)

1913-05-14 / 110. szám

4. KÉPEK A TllpFpÓb. * (Saját, tudósítónktól) A fagyos szentek jegyében hűvösen és csaknem lelkesedés nél­kül folyt lé a kétnapos pünkösdi lóverseny. Felöltő és kosztüm mindenütt; piros orrok, vacogó ajkak, stílszerűen umbrával festett szempillák és természetesein pókhiálóhariis­nyák a ítürelinjetleíniil toppantó .piskóta-iá­báeskákon. A szépek szépei azért ott voltak. Aki a korzón számottevő, annak telhetetlen hiányoz­ni a turfról, mert két-három elmaradás már veszélyezteti az elfoglalt pozíciót s a „Szeged legszebb asszonya" hízelgő megjelölés észre­vétlen pl elpártol a másik legszebbhez. Ha tudnák a jóhiszemű szép asszonyok, hogy minden gavallér milyen könnyedén, mennyi­re lelkiismeret furdal ás nélkül pattantja ki ezt a kissé már megkopott, de még mindig igen hatásos bókot! A nőik azonban már ilye­nek. Könnyebb lenne a napot égi pályáján visszafelé kergetni, mint őket bájos naivsá­gukból kimozdítani. Szóval ott voltak, tont le monde, sőt bi­zonyos fokig még a demi-monde is. A gye­pen nincsenek válaszfalak. A tóti négy ab­laka egyforma demokratizmussal szedi el a nagybecskerekeket, azaz iliógy ötkoronásokat, melyek nagyok is, becsesek is, kerekek is. Csak ritkán adja viSsza. Az asszonyok mu­tyiba játszanak: mindenki ad bele egy ko­ronát. és jó szerencse'esetén kap az egy ko­ronára kettőt, vagy .hármat. Szolid nyárspol­gár-város vagyunk kérem szépen. A mutyizásban Almássy Endréné a leg­nagyobb mester. A faun vasárnap délutáni jövedelmét mutydzta el apró tétekben. Mi­kor kifogyott a koronákból, az Aranyeső aranyait akarta beváltani, de persze a fóti­ban nem volt meg eziránt a művészi érzék. A bájos diriné tehát a kritikusokra szórta csipkedő jókedvének aranyesőjét. A szinház szépei távollétükkel tündököl­tek (haj! messze már a gázsinap!). Csak Kál­lay Margó jelent meg Yvette fehér kosztüm­jében, stílusos egyszerűséggel, halkan liveg­be-subariva, mint egy hajlós vonalú, finom ingásu Nádszál-királykisaszony. ,A legérde­kesebb futamnál felfedezett egy buti pofájú kis kutyust, amint az egyik kocsi ülésén hegyezte a fülét és Margó azontúl nem lá­tott többé lovat és gyepet, csak rajongott és sóhajtozott és olvadozott: — Jaj, de dr.áá.ága! . . . Cinóber-vörös sport-kosztümben, fantasz­tikus báj-kalapban sétált a jövő primadonná­ja, Rigó Gizi, akinek fellépését érthető ér­deklődéssel várják széltében. A notabilitások sorában pedig ott volt a Tóth Keresi 'nagy­ságos ur, aki saját külön automobilján jött. Bár (hiszen jöhetett volna a saját külön gőz­hajóján is, csak épen egy kis csatornácskát kellett volna vágatni a Tiszától a lóverseny­téri pocsolyáig. Mégis inkább autón jött- és' a rettentő piros alkotmány kevélyen töfö­gött a szelíd konflisok között. Bevonultak a könnyű lábú és inkább so­vány, mint kecses lovacskák, .hátukon egy­egy színes dresszel és a dresszben egy-egy is­merős urlovassal. A kis Wodianer főhadnagy volt az első, akiről nagyban találgatták a hölgyek, hogy báró-e, vagy csak lesz báró? A neve'mellett B. van, de ez Béla is lehet. — Brrr! — pattogtatta .egy fitos, orrú sző­ke huszárasszony, — Egy kis b mindenesetre többet érne és biztosabb volna. DÉLMAGYARORSZÁG Elmaradt a nopeloni arcú, monoklis Nei­manns báró, aki az elmúlt években mindig' megjelent és ha diadalokat nem is, de néhány összetört női szivet mindig vitt haza a tarso­lyában. De viszont itt van komoly sárga ar­cával Krause, a Sampion, ki a verseny végén három első dijat rakott a zsebébe. Azért csak báromat, mert már nem volt több üres zsebe. Nagyszerűen lovagolt ,s a második napon már Mindre, megtették a lovát, amint a fe­kete táblán megjelent Krause neve. Aki meg­tette, nem csalódott benne és ötszörös pénzt kapott. A huszártisztek versenyénél nagy kava­rodás volt bakfis-börökben. Azt kellett el­dönteni, bogy ki a jobb lovas: Vály had­nagy-e, vagy Tombátz kapitány? — Mit szólsz az ügyhöz, Klári? — kér­dezték a lenhaju Hevessy Klárikát. — A legjobb lovas az egész világon a Kali, — válaszolt álmodozva Klárika. Kati, Kali. Ilyen lovas .nincs a program­ban. De még ló sem. Kisült, hogy Klárika Unghváry Kálmánt, a fess színészt 'tüntette ki szimpátiájával. — Hisz az nem lovas, 'te csacsi, hanem bonvivant. — Nem bánom, nem bánom! — durcás­kodott Klárika, — de biztos, bogy lia felülne a lóra, ő lenne a .legszebb lovas! Van neki egy csudaszép fehér dressze a Lakájokban, abban tetszett meg nekem. Kali, a. jámbor Kali ép ebben a percben kapott ifiakkerre és Kláriba busán lengette utána apró kis keszkenőjét. Mégis csak bor­zasztó, hogyha az ember lovag-ideálja ilyen prózai módon távozik a tarka-barka bakűsál­mok pipaosvirágoS mezejéről . . . * A verseny legérdekesebb számát a máso­dik napon futották le, amikor két versengő állt ki a porondra. Maseczkát Asztalos had­nagy lovagolta, az aranysárga szőrű, karcsú Alkonyt pedig Popescu hadnagy ülte meg. A két lovas a zsűri-páholy előtt startolt s in­dítás után angol flegmával, mondhatni kéjes kárörvenidéssel lépteti tovább. Mi lesz hát? A lovasok halkan beszélgetnek. A lovak is. — Szaladjunk, kolléga ur? — kérdi Ma­seczka, miközben megbillenti az egyik fülét. — Szaladjon a fene, — adja meg a vá­laszt Alkony. — Azért a rongyos ezerkétszáz koronáért még meg is erőltessem magam. Nagysádnak sem ajánlom, nem egészséges.... Igy ballagtak tovább a nemes lovacskák. A fordulónál azonban Mmeczka meggondolja a dolgot és nemének kiszámíthatatlan sze­szélyével egyszerre csak elugrik az első aka­dály felé. Alkony 2—3 hosszal döcög utána. Az akadályokat egyéni bájjal ugorják keresz­tül. Alkony egyszerre megneheztel .a favorit esinyjeért és egy szó magyarázat nélkül ki­tör a. pályáról. Nagy kört ir le, mintha ke­veselné a háromezer hatszáz métert ós engedi .Maseczkát jó háromszáz méterrel előbbre szaladni, lévén igen jó nevelésű gentleman­mén a négylábúak között, aki tudja, hogy a gyöngébb nemnek mivel tartozik. — Pfuj, Alkony! — zug rá a tribün, — ez máir veszett pénz! Szégyelld magad! Alkonynak fáj a szemrehányás. Megug­rik hát ő is és könnyen beérd a favoritot. Asztalos hadnagy kényelmesen és szinte elbá­mészkodva lovagol be az egyenesbe és csak közvetlenül a cél előtt veszi észre a vesze­delmet. A sportok istene őrizte, hogy ogy ifej­hosfizal meg tudta védeni az elsőséget. Fé­nyes futam volt. Tot: 10:16. 1913. ntájus 16. A verseny után kocsin mentek haza azok a boldog kevesek, akik nem játszottak. 'Mert. aki játszott, az egész biztpsan leégett, úgy, höigy még villanyosra is alig telt. Hej! nagy szerelmi sikereknek kell következniük, hogy az általános bukás után igazolják a régi közmondást! Toboyáu, ••HE9sasaBHoHaaaaaai3aBliaaB.:gB3,,KKa,ssaga:IBSBg,CiIlla Az alsótanyai rablógyilkosság. — Vasárnap meghalt az áldozat. — A gyilkos nyomában. — (Saját tudósítónktól.) Megirtuk azt a rablógyilkos megrényletet, aimelyet a napok­,ban követett el, eddig még ismeretlen tettes Alsótanyán, a mórahalmi kapitányságban. A rablógyilkos behatolt Kónyáék tanyájára és az ott levő özvegy Kónya Antalnét bottal leütötte, a tanyát pedig ki akarta fosztani. Kónyámé unokájának azonban sikerült a gyil­kos elől menekülni és segítséget hozni, de mire a rendőrök a tanyára érkeztek, addig a gyilkos elmenekült. A rendőrség természe­tesen azonnal, meginditotta a gyilkos után a legszélesebbkörü nyomozást; egy ideig a nyomozás azonban nem járt kellő eredmény­nyel, de tegnap érdekes fordulat történt eb­ben az ügyben. A szabadkai rendőrségen tegnap délután egy Császár Károly nevü lakatossegéd je­lentkezett, aki rendkívül fontos és érdekes vallomást tett a mórahalmi merényletről. Császár elmondotta, hogy a szegedi lapok­ban olvasta a rablógyilkosmerényletet és igy azt is megtudta a lapokból, hogy a merény­letet valószinüleg egy fehér sport-sapkás em­ber követte el, akinek kabátja panyókára volt vetve és mezítláb járt. Azt is olvasta, hogy egy Szarvák Antal nevü horgosi kőműves­segédet gyanúsítanak a tett elkövetésével és éppen ezért jelentkezett vallomástételre, ne­hogy ártatlant büntessenek. Császár további vallomása során elbe­szélte, hogy a merényletet megelőző napon egy idegen emberrel gyalogolt a Félegyhá­záról Szegedre vezető országúton, akire tel­jesen ráillik a mórahalmi rablógyilkosság merénylőjéről kiadott személyleírás. Amint az említett országúton Szeged felé (tartott Császár, szembe jött vele egv ember, akin fehér sport-sapka, a tetején sötét gombbal, vállra vetett kabát s rongyos nadrág volt. Az idegen hozzácsatlakozott s különös visel­kedésével felköltötte Császár figyelmét. Egy paraszt kocs'i haladt az uton Szeged felé; az ismeretlen egyszerre a kocsi után vetette magát s hatalmas furkósbotját ütésre emel­ve, rászólt a kocsi gazdájára, hogy álljon meg. A gazda meghökkent, félrekapta a fe­jét s a lovak közé vágott. A fehér-sapkás ember ezt a különös vi­selkedését csöppet se 'igyekezett kiimagya­rázni Császár előtt, sőt később rá akarta venni, hogy Szegeden kövessenek el együtt betöréseket. Császár ezt az ajánlatot kere­ken visszautasította, ami rossz Ihatást tett ,az idegenre, de azért Császárral együtt foly­tatta útját egész a rókusi állomásig. A vas­úti állomásnál azután mind a ketten odaad­ták csomagjaikat megőrzés végett a portás­nak és itt elváltak. Császár bejött a város­ba, de 'hogy az idegen hova lett, azt nem tudja. M'ire azonban a Városból visszatért az állomásra, a portástól azt a kellemetlen hirt hallotta, hogy ismeretlen útitársa az ö csomagját is elvitte. Ez a csomag egy hen­•geraiaku, harminc centméteres yastag vár szongöngyöleg volt. A szabadkai rendőrség táviratilag ér­tesítette Császár vallomásáról! a slzegedi rendőrséget, amely hamarosan kinyomozta, hogy ki az az ismeretlen ember, aki a vasúti portástól elvitte Császár csomagját; isme­rőse a szegedi hengermalom kapusának. Így jutottak ma délelőtt nyomára annak, hogy az illető valószinüleg Gyöngyösi Lajos, szen-

Next

/
Oldalképek
Tartalom