Délmagyarország, 1913. április (2. évfolyam, 75-100. szám)

1913-04-05 / 79. szám

fO DÉLMAGYARORSZÁG 1913. április 5. t-a, hogy a módosított alapszabályokat jóvá­hagyás végett a közgyűlés elé terjeszti. Á vá­lasztmány nem vett magának fáradtságot ahoz, hogy módosításait a nyilvánossággal- is ismertesse. Csak annyit jelez, hogy a biráiö bizottságot „minden, kívánalomnak megfele­lően" fogja .reformálni. Hogy ezzel meg fog­ja-e szüntetni a bíráló bizottságban a cim­boraság tobzódásait és a stréber téhetségte­lenség érvényesülését, azt a, legközelebbi téli kiállításon fogjuk meglátni. — A katolikus nővédőegyesület köz­gyűlése. A Szegedi Katolikus Nővédő-Egye­.sület április 5-én, szombaton délután 4 óra­kor tartja negyedik rendes évi közgyűlését a Korona-utca 18. sz. a. lévő székház díszter­mében. A (közgyűlés tárgysorozata la követ­kező: 1. .Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3. Lelkiigazgató jelentése. 4. A Szeint Antal­persely igazgatójának jelenítése. 5. Zárószá­madás, vagyonmérleg. 6. Az 1913. évi költség­vetés. 7. iAz igazgatónő jelentése. 8. Az ügy­rend módosítása. 9. Tisztújítás. 10. Indítvá­nyok. 1.1. Elnöki zárószék. Az elnökség a közgyűlésre ez utón is meghívja az egyesület tag j ait. — Piszkosak az órtézi kutak. A városi mérnökség jelentést tett a tanácsnak, hogy az artézi kutak vezetékeibe szilárd anya­gok rakódtak le, amelyek zavarossá teszik a vizet. Egyben közölte a mérnökség, hogy a kutak kitisztítása 1120 korona költséggel jár és kérte a tanácstól az összeg kiutalását Ma tartott üléséből a tanács a pénzt .a városi pénztár utján kiutalta s elrendelte, hogy a kutak tisztítását mielőbb kezdjék meg. — Csónakköícsönző-váHalat Szegeden tierzog László egy váci cég nevében 16—20 méter hosszú part használati jogát kérte és kapta meg a tanácstól a Tiszán. A cég csó­nákkölcsönző ipartelepet fog .föntartaniü EDISON MOZI SZÍNHÁZ Csekonics és Fekete­sas utca sarkán. • Ma szombaton és vasárnap Kizárólagos előadási jog! Zigomár III. rész. Előadás kezdete 5 órától folytatólag 11 óráig. — Vasárnap az előadások 3 órakor kezdődnek. — Merénylet egy polgármester elle*1, j Szombathelyről jelentik: Tegnap megdob- | benést keltve futott szét a városban a hir, hogy Brenrter Tóbiás, a város polgármestere ellen gyilkos merényletet Követtek el. Brenner Tóbiás este sétát tett a városban a felesé­gével. Fél kilenc órakor tértek haza, a váro­son kívül fekvő villájukba. Mikor a háza elé ért a polgármester s előre engedte a félesé­gét, a fasor sűrűjéből egy sötét alak ugrott elő lés hatalmas vasbottal hátulról kétszer fejbeütötte a polgármestert. Brenner Tóbiás megtántorodott az ütésektől s nyomban elbo­rította a vér. Annyi ereje volt még, hogy a maga lábán ment be a villába. A szombat­helyi gyermekmenhely főorvosa kötözte be a hatvanesztendős öreg ur erős sérüléseit. A merényletről kezdetben riasztó hirek terjed­tek el. Utóbb kiderült, hogy a hirek túlzot­tak. A polgármester pár nap múlva elhagy­hatja a betegszobát. A merénylő az eset után nyomtalanul eltűnt a sétány sürü bokrai kö­zött. A szombathelyi rendőrségen azt mon­dották, hogy a merénylő valószínűleg egy fiatal iparossegéd volt, aki most állás nélkül van. Egy fiatalemberre gyanakszanak, aki a napokban segélyt kért a polgármestertől, de elutasították. E miatt követte volna a me­rényletet. — Hitdiulfépés a vasutas palotánál. A vasutas palota építésének zárósizámadását beterjesztették a tanácshoz. A számadás a vágraríéöiményban 400.000 korona hitel túllé­pést mutat föl, ami az .építtető államvasuta­kat terheli. — Hová lett a vállalkozó ? Vasvárról jelentik: Komlós Emil gőznialomtulajdonos tegnap anyagi zavarai miatt eltűnt onnan. Komlós igen jól szituált ember volt, de a gazdasági pangás anyagi zavarokba, majd a csőd szélére sodorta. Emiatt való elkese­redésében előbb öngyilkosságot akart elkö­vetni, majd amikor ebben családja megaka­dályozta, nyomtalanul eltűnt a városból. Komlós eltűnése annál rejtélyesebb, mert anyagi ügyeit könnyen szanálhatták volna. A gőzmalomtulajdonosnak százezer korona tartozása volt, az aktivája ezzel szemben sokkal több. Komlós több levelet hagyott hát­ra, de ezek nem vetnek világosságot az ügyre. — Leégett gyártelepek. Két helyről is jelent m,a tüzet a távírói Beliscéről és Grat­mete-ból. Mindkét helyen gyártelepeken pusz titott a vesaedtelmes eleim, áriáéi károkat okozva. A báró Guttmann-íéle beüiseei tele­pen tegnap dléllután nagy tiiz támadt, mely­nek több ezer négyszögöl fenyőfa és néhány épület esett áldozatul. A tüz az egész éjjel pusztított és esalk reggelre tudta a gyári ós közsáigi tűzoltóság nagy erőfeszítés után lo­kalizálni. A kárt háromszázezer koronára becsülik, de biztosítás utján megtérül. Nagy tüz pusztított az éjjel a Leykam Josefsthaler Papírgyár Részvénytársaság gratweini gyá­rában is. Éjfél után flört ki a veszedelem egy raktárban, alhol száz ivaggon papírtekercs volt fölhalmozva. A lángok borzalmas gyor­sasággal terjedtek tova és a szomszéd raktárt is elhamvasztották. Három órai munka után tudtak csak gátat vetni a lángoknak. Báír a. raktár még minidig ég, a gyár fönnakadás nélkül folytatja üzemét. — Az após boszuja. Két évvel ezelőtt Zsablya község mellett a vasúti síneken ösz­szeroncsoltan találták meg Rudics Uros zsablyai fiatal gazdát. Azt hitték akkor, hogy Rudics ittas állapotban került a vonat kere­kei alá. Most aztán névtelen följelentésre a csendőrség vizsgálatot indított s egész sereg bizonyítékokat gyűjtött össze arra nézve, hogy a gazdát feleségének famíliája tette el láb alól. Az após gazdagabb legénynek szán­ta leányát, akit Rudics megszöktetett s a család emiatt lett ellensége a gazdának. — Tiszteld a törzsvendéget. A buda­pesti Magyar Világ-kávéházban pár hete botrány volt. Egy báró ur kártyázás közben összeveszett a partnerével és a kibiceken ver­ték el a port, szegényeken. Futnia kellett a kártyaszobából még Weinberger Mihálynak is, aki pedig stammvendég volt négy eszten­dő óta. Neményi Béla, a kávés, tudomására adatta a főpincérrel, hogy kímélje meg ezen­túl a kávéházat. Weinberger kíméletes volt, nem ment többé vissza, hanem elment a já­rásbíróságra és följelentette Neményit, a miért vérig sértette őt, mint törzsvendéget. Ma tárgyalta az ügyet Marcell dr. járásbiró, akinek Weinberger azt vallotta, hogy ő ugyan a kártyaszobában volt, de egészen más asz­talnál és egyáltalán nem kibickedett. A bí­róság ugy ítélt, ihogy a kiutasítás csakugyan becsületsértés, el is itélte Neményit 30 ko­ronára, esetleg két napi fogházra, de az Íté­let végrehajtását fölfüggesztette. Azzal a megokolással, hogy az ítélet remélhetőleg javító hatással lesz a kávés ezentúl való vi­selkedésére. Neményi fölebbezett. — Az Edison-mozgóban. Ma és holnap Zigomár III. része kerül bemutatóra. Az ere­deti Zigomár kép kizárólagos előadási jogát az Edison igazgatósága szerezte meg. Az elő­adásiak hétköznap 5 órakor ós vasár és ün­nepnap 3 órakor kezdődnek. a*,«ia**HEaHSSBSseBíSBSSEBaaassH»EH»asa»a3H»»BBBiSBBS» KÖZIGAZGATÁS Nem ad a tanács lóhus-moiiopo 1 iuniot. — A főkapitány ióvágóhidaf javasol. — (Saját tudósítónktól.) Tegnap közöltük, hogy április másodikán a Mérey-utcábain megnyílt az első lóbus-üzlet, amellyel vonat­kozásiban hoztuk Goldstien Farkas debrece­ni vendéglősnek azt a kérelmét, hogy a ta­nács neki a város területén lóihus-kiárusitás­ria manopoliumot engedélyezzen. Goldstein — amint ismeretes beadványában említette — a. lóhus-mészárszék mellett még egy 800 sze­mély befogadására szolgáló népkonyhát is lé­tsitenie Szegeiden, ahol olcsó pénzért lóhus­ebédeit mérne ki naponta. Mielőtt Goldstein kérelmével a tanács foglalkozott, agy debre­ceni lóbus-vállalat megelőzte őt — és sietve megnyitotta a lobos-üzletet, amely már az első napon nagyszerűen bevált. iGölldsitain Farkas kérelmével ma délelőtt tartott ütéséiben foglalkozott a tanács. So­mogyi Szilveszter dr. főkapitány véleménye alapján ugy határozott, hogy a lómészárszók fölállitására ként kizárólagossági jog,ót nem adja meg. A főkapitány egyrészt annál in­kább sem javasolta a monopolium engedélye­zését, mert Szegeden van már lóhusmószár­szék, másrészt pedig erre vonatkozóan neki egy külön javaslata van. Arra alapítja ezt) hagy miivel az első és eddig egyedüli lohns­mósziárszíék forgalma napról-napra nagyobbo­dik, helyesnek tartané a közönség érdekében is, thla a város saját kezelésben lóvágóhidat állítana föl s ezzel lehetővé tenné az egészsé­ges konkurresneia kifejlődését is. Látható, hogy Szegeden ugyancsak megélhetne több lóhus-mészánsizék is, legnagyqljb akadálya azonban a koinikurrencia hiányániak az, hogy a lóhíusüruk eddig még nem Szeged cn ké­szülnek. Nem pedig azért, mert nincs vágó­híd, ahol levágják a lovakat. A főkapitány szerint nagyon kifizetődnék ez az üzlet a vá­rosnak s amellett, hqgy uj ekzlsztenciák ke­letkezését segítené elő, használna a közön­ség érdekeinek is, mert közvetlenül jutnia hozzá friss láboshoz, nem pedig egy-két nap­pal később azután, hogy a gyárból kikerült. Mosit tudniillik vasúton szállítják ,a különfé­le lóhus-árut Szegedre s a szállítmány, kü­lönösen a fojtó nyári napok alatt, erősen ki van téve a megromlásnak. Amiint értesülünk, a főkapitány formális javaslatot fog tenni a városnak lóvágóhid létesítésére. Ami pedig Goldstein Farkasnak a nép­konyha feláll itására vonatkozó tervét illeti, a tanácsinak ez ellen semmi kifogása nincs ós azt mondja, liogy a kérelmező megcsinálhat­ja azt monopolium nélkül is. A tanácsnak ebiben tökéletesen igaza van, esak aiz a kérdés, hogy ilyenformán belemegy-e a vállalkozásiba Goldstein Farkas? (-) A kórház tervei körül. Korb Flóris miiépitő, az uj kórház tervezője, — amint megírtuk — válaszolt azokra a kifogásokra, amelyeket a kórház tervén tett a miniszter.

Next

/
Oldalképek
Tartalom