Délmagyarország, 1913. április (2. évfolyam, 75-100. szám)

1913-04-05 / 79. szám

1913. április 5. DELMAOYARORSZXQ 11 gorib a kívánt módosításokhoz nem járul liozzá. Korlb válaszáról egy orvosokból álló bizottság fog majd véleményt mondani. (-) A vitás internátus. A kereskedők egyesülete kibérelte a várostól a Dugonics­utca 12. számú házat internátus céljaira. Most a szerződés fölbontását kívánja s a fő­orvos bizonyitványáv-al beadványt terjesz­tett a tanács elé, amelyben azt kifogásolja, hogy az épület udvari része nedves és egész­ségtelen. Az udvari részben pedig az inter­nátus hálószobái vannak. A tanács nem egye­zik bele a szerződés fölbontásába, mert eb­ből a városnak kána származnék. Egy évre bérelték Iki az épületet s noha az udvari rész akkor is olyan állapotban volt, mint most, semmi kifogást sem emeltek ellene. A keres­kedők egyesülete valószínűleg a közgyűlés­hez folyamodik a tanács határozata ellen. (—) Módosítják a kórház költségvetését. Megírtuk, liogy a belügyminiszter jóvá­hagyta ugyan a kórház terveit és költségve­tését, de a terveken egy néhány lényegbe vágó módosítást kiván s ennek megfelelően át kell dolgozni a költségvetést is. A tanács ma délelőtt tartott ülésében foglalkozott a miniszter leiratával és utasította Fajka Já­nejs főszámvevőt, hogy a költségvetést a miniszter előírta módosítások értelmében dolgozza át és hamarosan mutassa azt be a tanácsnak. (—) Hanyag a mérnökség. Még a múlt évben elhatározta a város, bogy a Török-üt­cá-ban a cs-apatkórház melMti gyalogjárdát építtet. A tanács ennek megfelelően utasítot­ta a mérnökséget a munkálatok foganatosí­tására, de a járda még mái.g sem készült el érthetetlen okból. A tanács ma tartott ülésé­ből sürgősen felhívta a mérnökségét, hogy a járdát városi munkásokkal épi'tteslse ki. (—) A választók névjegyzéke. A köz­ponti választmány pénteken déliben ülést tar­tott. Bemutatták a bizottságnak a választók névjegyzékét. Elhatározta a bizottság, bogy a -szokásos hirdetményben közzéteszi, mikor lelhet a névjegyzék ellen a főjegyzői hivatal­ban a kifogásokat benyújtani. A jegyzéket május 5-től 25-ig teszik közszemlére, A ki­fogások iez idő alatt nyújthatók be. ( -) Jóváhagyás. A belügyminiszter jóvá­hagyta azt- a közgyűlési határozatot, amely­nél fogva a különböző alapok terhére negyed­millió korona függőkölcsönt vesz föl a vá­ros sürgős építkezéseikre. (—) A városi gőzfürdő szükségletei. Sok ruháinemü s egyéb a városi gőzfürdő berendezéséhez tartozó apróbb h-ollmi a sok használat folytán hasznavehetetlenné vált, A tanács ma tartott- üléséből a szükséges cik­kek beszerzésére 800 koronát -utalt ;ki. (—) Hibáztak! A vizdijak kirovásánál hibáztak a torony alatt. A téves számítás k-ö­v-etkie-ztébejn egyesi házitullájdönosok jelenté­keny összeggel többet fizettek be a város pénztárába, mint amilyen összeget a viz­dij-kules részükre megállapít. A tanács ma tartott üléséből a fölösleges összegeket visz­szan tatja az illető háztulajdonosoknak. (—) Schulek Frigyes követelése. Schulek Frigy esnek, a fogadalmi templom tervezőjé­nek 30.420 korona követelése van még a vá­rostól. Ezt -az összeget most folyósította a mű­építésznek a tanács. (—) Összeül a vásárcsarnok bíráló­bizottsága. A vásárcsarnok beérkezett terv­pályázatának elbírálása mindeddig nem tör­ténhetett meg az ismeretes bonyodalmak miatt, amelyek a zsűri összeállítása körül fölmerülték. A 'közgyűlés legutóbb ugy hatá­rozott, hogy budapesti szakértők helyett is szegedieket fog meghivni zsiirMagokul, mert a budapestiek a tisztségre s-emmi'kép sem akarnak vállalkozni. A bírálóbizottságnak két uj szegedi tagja lesz, Tóbiás és Hofíer mü­épitő. A zsűritagok névsorát a tanács hir­detményben teszi -közzé és igy módot ad azoknak a pályázóknak, akik netalán -a zsűri u.i összeállításával nincsenek megelégedve, hogy pályaterveiket visszavonhassák. A ter­vek elbírálása, ha csak valami baj megint nem történik, április 25-rén kezdődik. magyai* tüdőm. vLm&smmzwsmmméi S III. felvonásban. £ y» r A hires detektív történet f= folytatása 3 részben. jjf |A HL rész egyedül | 0 az Urániában látható. I rÉ Előadások d. u. 6, este fél 8 és 9 órakor, [is jjgj Vasárnap d. u. 2 órától éjjel 11 óráig, jaj 0 0 0 0 ® Szombaton Szenzációs detektiv dráma ! on a detektív. Dráma 3 felvonásban. lüJ Előadások d. u.6, esieféi 8 és 9 órakor, [aj Vasárnap d. u. 2 órától éjjel 11 órái§. 00000000000000000 y mozgófénykép Szombaton A végzet útjai. Dráma 3 felvonásban. 0 0 & 0 0 11 0 sa] ÍS1H00H00ESE0EE000B SPORT. Vivóakadémia Szegeden. (Saját tudósítónktól.) Impozáns sport-ün­nepséget tartamaik szombaton Szegletien. A sportok egyik legnemesebb ágának, a vívás­nak mesteri bemutatása lesz,, liogy 'a hozzáér­tők gyönyörködjensek, a vivni nem tudók pe­dig megkedveljék azt. Armentano Ede, a ré­gi, kipróbált szegedi vívómester rendezésé­ben vivóakadémia lesz ma -este 8 órakor a Tisza-szálló nagytermében, melynek sikere, a városszert-e megnyilvánult általános érdeklő­dés után ítélve, már előre ,is biztosítva van. Szebbnél-szebb asia-ukat f-og látni a közön­ség; mesterek, amatőrök fognak vívni, a kö­zönség pedig lelkesen fog figyelni, begy ki kapott toiu-chot, kinyerte meg .az assíaiu-t, A szereplők kiknek nevét, alább közöljük, min­dent el fognak követni, liogy legjobb tudá­suk s teljes ügyességük igénybevételével, mi­nél jobban hozzájáruljanak az akadémia si­keréhez. Diák vivőink közül: Kup, Szarka, Bach, Blau, Bahan'czy, Vajida, Vig, Berg-er, Lengyel, Örhalmi, Armentcmo mester tanít­ványai, Miiller és Willax, Buday tanár ta­nítványai fognák vivni. Iskola víváslti fog bemutatni Armentano mester kis fiával, to­vábbá Forbát, Berg-er ós Falta tanítványai­val. Mindenesetre legértékesebb része lesz sportszeimpoinltlból aiz akadémiának a mesterek szereplése, kik közül lovag Maione, az Arialdi Viv-óklub nagy tudásu mestere, Venezia mes­ter, -a Szabad-kai Vivóegylet elegáns műve­zetője, Pisrmelli Hugó, Santélli budapesti mester segítőtársa, továbbá Poncéra Miklós a painesiovaiak kiváló kvalitású vívómester e fognak szerepelni Armentano szegedi meste­ren kivüL A Szegedi Vivóegylet tagjai kö­zül pedig Urbanek István, Lövész György, Kólozis Lajos,, Nagy Sánidoir, Griin Imre, Gei­r,inger Sándor, Vágó Árpád, Grauisiz Sándor és Palóez Sándor fognak assaiuznd. Külön meg kell emlékezni az akadémiaii fellépő urleányokról, kiknek' fellépte élő bi­zonyítéka annak, liogy a vivás női körökben is annyira általános és kedvelt sport. Havas Erzisike, aradi, Pálmay Lici bécsi és Szűcs Piroska szegedi urleányok fognak, részben assauzni — részben pedig mesterükkel isko­la vívást bemutatni. Az akadémián vendég­ként fog szerepelni még Vajda Andor, Ar­mentano mester tanítványa, berlini techni­kus. Az akadémia jót-ékonyeélu, a tiszta jö­vedelem résziben, a József-főherceg tüdővész­szanatóriuim rendelkezésére lesz bocsátva­Helyárak: Páholy 15 korona, elsőrendű ülő­hely: 4 koronia, másodrendű ülőhely 3 koronia, állóhely 2 korona, -diákjegy 1 korona. Je­gyek az esti pénztárnál válthatók. o Bak—SzAK. Nagy mérkőzésnek ígérke­zik a vasárnapi játék, melyet több érdek-eis­ség fog fűszerezni. A játék megkezdése előtt adja át a SzAK elnöke a Szövetségtől- most jött plaketteket azon játékosoknak, akik a nralt évi kerületi bajnokságban a leggyak­rabban szerepeltek. Szép eredmény jutalma­zása ez a Szövetségtől, mert a SzAK kiví­vott második helyével ínága mögött hagyott olyan neves ellenfeleket, mint az Aradi és Temesvári AC, Szabadkai S>E stb. A közön­ség bizonyos szeretetének minden jeléivel fog­ja a kitüntetett játékosokat elhalmozni. Má­sik -érdekessége a meccsnek a mindjobban ki­fejlődő sporttelep nagyszerű perspektívája. A tribün építkezése annyira haladt előre, hogy holnap már a tribünről nézhető végig a mér­kőzés. A hely árak most még a régiek marad­nak. Ezen ismertetett érdekességek mögött azonban a mérkőzés maga sem fog elmaradni. A SzAK lelkiismeretes tréninget vett a hót folyamán, -miáltal a csapat teljesen frissen 1 ós kompletten fogja a küzdelmet- a neves el-

Next

/
Oldalképek
Tartalom