Délmagyarország, 1913. március (2. évfolyam, 50-74. szám)

1913-03-19 / 65. szám

4 délmagyarország közben sikerülne nyélbeütni a békét. Sokan a békés hajlandóságnak — azon vannak, hogy a nagy pör elsimuljon s a békés kibonta­kozásnak szerintük egyik legnagyobb aikadá iya elháruljon. Hétfőn este Désy Zoltán megjelent a Justh-párti körhelyiségben és hosszabb ideig tárgyalt az elnöki szobában Justh Gyulával. Minden esetre közölte vele annak a beszél getésnek tartalmát, amelyet Khuen-Héder­váry gróffal folytatott. SZÍNHÁZ, művészet. Színházi műsor: SZERDA: A Góth-pár vendégífötléptével Papa, vígjáték. CSÜTÖRTÖK: A Góth-pár vendégtől lép­tével : A tolvaj, dráma. PÉNTEK: Nincs előadás. SZOMBAT: A Góth-pár vandégfölliépté­vel: Primarose kisasszony, vígjáték. Bérllet­sízünet, ' VASÁRNAP déllután: A farkas, játék. VASÁRNAP 'este: Éva, operett, Bérlet­szfiuiet. HÉTFŐ délután: A kedves Augusztin, operett, HÉTFŐ este: A faun, vígjáték Bérlét­szünet, * Góthék az Erős láncokban. Qóthók­nak az idén nem volt szerencséink a Víg­színházban. Egyetlen nagysikerű külföldi da­rabban sem játszottak vezető szerepeket/ a két uj magvar darabtól is teliesen távol tar­tották magokat. Cióthéknak általában nin­csen is hazai szerzőjük, s ez a nagyvilági szí­nészoár nem csuoán játékuk természete, de műsora szempontjából is teliesen nemzetközi. Soha kevésbé magvar iellegii színészeket, mint Góthék. Az ő szerzőik Rernstein és Kis­tpmoppíkers. az igazi nemzetközi jellegű kasz­szadarabcsinélnk. Ezek után. ne csodáliuk, ho?v a szegedi vendégszereplésre olvan da­rabokat hoztak, amilyeneket hoztak. Leg­újabb még közöttük a tegnapi, az Erős lán­cok, ez a nagyon közepes bécsi darab, amely­nek semmi uj és semmi mélyebb mondani­valója nincs és amely éppen annyira bécsi, akár a bécsi szelet. Góthék szerepe ebben a nemrégen adott és régen elfelejtett zenétlen operettben paradés szerep, amennyiben ál­landóan paradéban vannak. Góth a kamarás, Góthné a hercegnő, Góthné finomabb volt, mint kedves férie, aki erőteljesen bár, meg­győződés nélkül karrikirozott. Ha meggyő­ződéssel tette, annál rosszabb. A tele ház az első felvonás végén lelkesen kitapsolta Virányit, aki a herceget játszotta igen köz­vetlenül és Gyöngyösi Terézt, aki masamód szerepében volt jó. Természetesen a vendé­geknek is jutott taps, Góthnénak fölvonás közben is. (].) * Nagy Endre Párisban. Tudvalevőleg Nagy Endre, a (kiváló iró és kényeztetett con­ferencdcr, a magyar kabaré megteremtője/ bú­csút mond a fővárosi közönségnek. De nem­csak a kabaré közönségnek mond bucsut, bá­nom Budapest városnak is. Parisba költözik, Az idei szezónja az utolsó, a Modern Színpa­dot odaajándékozza primadonnájának, Med­gyaszay Vilmának és ő maga csaladjával, fe­leségéivel, meg a kis fiával párisi lakos lesz. Az itteni lakását is feladja, a berendezést ki­küldi Tahiba, aliol szőlője van. És vesz majd magának uj bútort, uj szőnyegeket, szépet és franciát és 'beállítja .uj lakásába, amely ott lesz valahol a Parc Monceau körül, hol a fin francia gyerekekkel játszadozhat. Ö maiga az irodalomnak fog élni, melyeket már elgon­dolt, Junius elsején utazik és azontúl Pest egyik ismert é.s közkedveltségü alakjával lesz szegényebbé. * Több sláger-műsor. Az Uránia, Vass és Apolló mozgófénykép színházak igazgató­sága nagy anyagi áldozatokkal olyan műsort állított össze, mely műsor vetekszik a világ­városi nagy mozgók műsorával. Nemcsak több slágert mutatnak be, hanem a slágerok elsőrangú műalkotások. Az Uránia szerdán bárom slágert mutat be. Az első kolosszális kép a híres Don Quichotte, mely ia Patihé­gyár legújabb és legsikerültebb filmjie. Csu­daszép színes film ez, három felvonásban. A főszerepet Claude Garry játsza. A másik két sláger: Ketty a pensióban, amerikai remek vígjáték. Az élet árnyai, dráma két felvonás­ban Henry Portennel a főszerepben. A Vass­ban bemutatják Mire megvénülünk cimü drá­mát, melyet Ohnet Gyöngy irt. A másik slá­ger Alaptalan gyanú két felvonásban. Az Apollóban Roda-Roda csudaszép drámáját A bün terhe alatt vetítik. Nagyszerű bohózat A tudós majma. A műsort kacagtató vígjátékok egészítik ki. Ez a fenomenális műsor csiaik szerdán ós csütörtökön látható. Legjobb színházi cukorkák Linden­feld Bertalan Első szegedi cukorkagyárá­ban, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók. A „DÉLMAGYARORSZÁG" TELEFONSZÁMAI NAPPALI SZERKESZTŐSÉG 305 ÉJJELI SZERKESZTŐSÉG 10-83. KIADÓHIVATAL 305. KIADÓTULAJDONOS 81. Igazgató: Vas Í8á$nd«s>r. Telefon 11-85. Telefon 11-85. Szerdán Három nagy sláger. A szerel e váJts£gdifa Dráma 3 felvonásban. - Susanne Grandeis és Leonce Perret a fő­szerepben. Az ötletes ember. Vígjáték 2 felvonásban. k o egyetlent. Életkép 2 felvonásban. Valamint a két órás uj műsor. Előadások hétköznapokon 5., 7 és 9 órakor. Vasárnap d. u. 2 órától éjjel 11 órá g. Helyárak: 1 K, 80, 60 és 30 fill. Megkezdik a fogadalmi templom építését. — Foerk Ernő becsületszava. — (Saját tudósít ónktól.) A fogadalmi tem­plom bizottsága ma délelőtt ülést tartott, a melyen végre dátumszerűen eldöntötték azt a kérdést is, hogy mikor kezdjék meg a tem­plom építését, továbbá, mennyi időbe kerül, amig a monumentális épület elkészül. Az ülésen Lázár György dr. polgármester elnö­költ. A templom építője, Foerk Ernő ma mu­tatkozott be a bizottságnak s határozottsá­gával mindjárt szimpátiát keltett maga iránt. Kijelentette, hogy májusban megkezdi a tem­plom építését és ha az időjárás kedvez és előre nem látható zavarok nem következnek be, az, idén szentemberig már a falakat is föl­emelik, a mellékhajók magasságáig. Becsü­letszavát adta arra. hogy a költségek a 2.500.000 koronát tul nem haladják, sőt kije­lentette, reméli, hogv megtakarítást érhet el. Arra a kérdésre, bogy mennvi idő alatt épül föl a templom teliesen, körülbelül öt eszten­dőt pmbtett, de nem adott pozitív választ, ? külső énités azonban, amint Foerk mondot­ta, valószínűleg három év alatt befejezést nyerhet. Ezután ismertette Foerk azokat a mó­dosításokat. amelveket Schulek Frigyes ter­vein tett. Változtatásai nagyiából ezek: Kifogásolták Sebül ek tervén, hogy a hom­lokzat besüpped,, ö tebát- a két tornyot val i­mivél, 2—3 méterrel beljebb helyezte, amiv°! n homlokzatot kiemelte, dominánsabbá tette. Mert véleménye szerint nem a tornyok a lé­.-ny^igieoiek, hanem >n templom. Uevaoien.nek ki­emélésére díszesebbé tette, a főbejáratot, a melvmek portáléit márványból és arauymo­znikhiól fórja kiképezni. A portálélk fölé he­lyezi a Schulek által föleibh tervezett Mária­szobrot. A tiornyoikat. gazdagabb (díszítéssel látta el. Olaszországiban tett megfigyelései alapján állit ja, ihogy a mi szürkébb leve­gő-n kiben a tornyok ugyannak a hatásúak el­érése céljából nagyobb díszre szorulnak. Dí­szesekben. képezte ki a mellékapszisokat is, valamint a hátsó homlokzatot. A díszítésben egyébként nem lesz azért pa­zar. bogy könnyebben legyenek elérhetők a merte ka rí fások. Ezután a templom belső átmetszeti képét mutatta be. A falakat mozaikkal és festéssel díszítik. A müópitő UPIU tartja megenged be­tőrnek, hogy a templom menyezete egyszerű vaslbetonszerkezet legyen, A templomot ugyanis télWfí fűteni fogják s ha odakünn piagy lesz a hideg, el nem kerülhető lenne majd a menyezeten a csapadék lerakodása. Ezért kettős betonmenyezetet alkalmaz. Foerk Ernő befejezvén a tervek ismerte­tését, kijelentette, ho.gy az építés alatt a régi templominak csak a szentélyét kell lebontani, a többi része három évig használható lesz, a mii, azt hiezi, igen nagy előny. Zombory Antal nyugalmazott tanácsos azt inlditványozta, liogy az egész épületet két. méterrel kijébb építsék a Gizella-tér felé. Ha ugyanis a most kijelölt helyre építenék, ak­kor (hátiul beleesnék a szabályozási vonalba s a hátulsó utcának nem lenne elég szóles gyalogjárója. Vita után e.rre az indítványra azt ha­tározta a bizottság, hogy döntés előtt ujabb helyszíni fölvételt tart. Ajánlotta Foerk Ernő müépitő, hogy a tempkim fogadlalmii j eljkjgén ck Ikiem elésére a szentélyben domborművei örökítsék meg az árvizet, amelynek emlékére a templomépítés fogadalmát tették. A kép lőhet allegórikus özömvizkép is. A munkaprogramra vonatkozólag elő­adta a müépitő, hogy április 12-ére ki kellene írni a pályázatot a föld-, kőműves-, kőe1 he­lyező- .ós betonozómunkákra. Ha a pályázati föltételek megállapításával a mondott időre elkészii l.betne a mérnökség, akkor szűkebb pályázatot kellene kiírni azok között a vál­lalkozóik között, akiket a tanács s akiket ő, a müópitő nevezne meg. A pályázat után, má­jusban már meg lehetne kezdeni a földmun­kákat. Ha az idő kedvező, akikor szeptember-

Next

/
Oldalképek
Tartalom