Délmagyarország, 1912. július (3. évfolyam, 150-175. szám)

1912-07-20 / 166. szám

1912 julius 20. DÉLMAGYARORSZÁG i 7 2. Könnyű, kényelmes és világos szinü ru­hában járjunk. 3. Módjával együnk s inkább tejet, főzelé­ket, mint liust. 4. Főtt vagy hámozott, de mlindenesetre teljesen érett gyümölcsöt együnk. 5. Kerüljük a konzervet, általában mind­azt, ami a forróság folytán könnyen romol­batik. 6. Ha szomjasok vagyunk, vizet vagy teát igyunk. Vigyázzunk azonban arra, hogy a viz szűrt, vagy sterilizált vtíz legyen. 7. Szomjunkat friss, de ne jéghideg itallal oltsuk. Mindenesetre óvakodjunk attól, hogy jégdarabot dobjunk italunkba. 8. Végezzünk testgyakorlatot, de csak mód­jával, ne túlhajtott módon. Ne üljünk sokat. /Evés után pihenjünk, de ne hosszadalmasan. 9. vegyünk fifes fürdőt és tusst. 10. Nyitott ablaknál aludjunk, de nagyon takaródzva. Dlaveniére professzor tízparancsolata ez: 1. Reggel nagyon gondosan mosakodjál. 2. Rő és kényelmes, könnyű fehér ruhát hordj. 3. Árnyékban sétálj, de nagyon lassan. 4. Olyan ételt, amelynek már „vad szaga" van, ne egyél, nyers ételt se gyakran. 5. Szüretien vizet ne igyál, ha még olyan szomjas vagy is. 6. Csak keveset igyál, hogy keveset izzadj. 7. Nappal ne zárd be ablakodat. 8. Éjjel ellenben tárd ki. 9. Vékony takaróval aludj. 10. Ezerszer olvasd el ezeket a parancso­kat s azok szeriint cselekedjél. — Felrobbant kazán. Súlyos szerencsét­lenség történt Tnrkevében. Tóth István ko­vácsmester magán járóvá átalakított régi cséplőgép kazánja — épen mikor udvarából elindult — az utcán hatalmas dörejjel fel­robbant, A robbanás hihetetlen erővel hatott, A magán jár ót 30 méternyire dobta a levegő­be s egy nyárfára zuhanva, azt derékon- ketté törte és a kerítésen keresztül a körülbelül hetven .mázsás kazántest egy udvarba zu­hant. Kerekei jobbra-balra repültek, kerítése­ket törtek izzé-porrá és egy ház falát zúzták össze. Egyes géprészeket több száz méter tá­volságban találtak meg. Legborzalmasabb volt a pusztulás a gép körül levők soraiban. A gépet vezető kovácsmestert házmagasság­nyira levegőbe dobta a robbanás s husz mé­terre összeégett testtel zuhant le s pár perc múlva roppant kínok között meghalt. A ma­gánjárón volt egyik inasa, Czimbó Lajos, akit a szétrobbant kazánból kitörő tűz össze­égetett és a géprészek azonnal megölték. Egyik karját ötven lépésnyire találták meg. Az indulást néző utcai közönség sorából ti­zen súlyosan, sokan könnyebben megsebesül­tek. — A testen bivül tovább él5 sziv. Mrs Alekszis Carrelnek, a kiváló amerikai biológusnak laboratóriumából néhány hónap óta szenzációsabb­nál szenzációsabb kísérletekről szóló hírek érkez­nek. Mint Párisból jelentik, szombaton Pozzi tanár tartott előadást az orvostudományi akadémián Car­rel biológiai felfedezéseiről és megint egy olyan szenzációs biológiai kísérletről számolt be, amely­valóságos forradalmat jelent biológiai tudásunk te­rén. Amikor néhány hónappal azelőtt hire terjedt, hogy Carrelnek sikerült véredényeket a szerveken kivül konzerválni és más élő testbe átültetni, a hirt mindenki hihetetlenül fogadta. Azóta már bebizonyo­sodott, hogy Carrel tényleg megtalálta a módját, amivel anatómiai testrészeket tetszésszeriinti időn át oly módon konzerválhat, hogy asszimilálóképessé­güket megtartják és sejtjeik szaporodnak, szóval to­vább élnek. Carrel a kísérleteinek eredményét csak akkor hozza nyilvánosságra, ha azok eredménynyel jártak és teljesen bevégezettek. Igy történt, hogy Pozzi tanár csak most közölhette a tudományos vi­lággal, hogy Carrel ez év január 17-én a szivnek egy darabját is próbálta konzerválni és ez a kísér­let olyan jól sikerült neki, hogy az illető szivrész egészen május l-ig tovább élt és percenkint 60—120­szor összehúzódott és kitágult. Meg van tehát a sziv, amely a testen kivül tovább él és tovább vei és már nem is kell olyan nagy fantázia annak el­képzeléséhez, hogy nemsokára nemcsak kisebb beteg szerveket fog pótolni Carrel konzervált egészséges szervekkel, hanem a beteg szivét is egyszerűen ki­operálja és pótolja egészségessel. Noha a felfede­zésnek egyelőre még nincs is praktikus következ­ménye, a perspektívája mindenesetre óriási. A kis/ szivhus, amelyet Carrel konzervált, 60 óra alatt tel­jesen uj sejtréteggel vonódott be, amely elegendő lett volna, hogy egy nála 64-szer nagyobb felületet boritson be. Nyomban az ekszstripáció után, a kis szivrész percenkint 120-at vert. A későbbi időben több esetben szintén elérte ezt a működési fokot, ren­desen azonban csak 60—80-szor húzódott össze és tágult ki percenkint. Az egész három és fél havi idő alatt, amig a szivrész a testén kivül tovább élt, harmincötödféle, különböző viszonyok közé helyez­ték és mindannyiszor gondosan megtisztitották. A 'harmincötödik ilyen tisztitásnál a sejtszövet elsza­kadt és akkor a ritmikus mozgások azonnal meg­szűntek. — Megérkezett a Charles Cirkusz. Haj­nalban hatalmas kocsisor érkezett a Tisza­pályaudvarra. 60—70 kocsiból álló különvo­natával megérkezett a Gharles-dirkusz, ez a hatalmas, óriási arányú európai vállalat, hogy holnap, szombaton este nyolc órakor tartandó bemutató előadásával megkezdje kilenc napra tervezett vendégjátékainak so­rozatát. Külső reklámjaiban bizonyos elhá­ritbatlan okokból kifolyólog tévedések csúsz­tak be. Ugyanis a helyárak ki jegyzése ez: Számozott páholyülés 5 K — f Számozott zártszék 4 K — f I-ső hely 2 K 40 f II-i'k hely 1 K 60 f III-ik hely 1 K 20 í Karzati állóhely — K 60 f Az előadások besoztása a következő: julius 20-án megnyitó, vasárnap 2 előadás, hétfőn, kedden este nyolckor kezdődő előadás, csü­törtökön, pénteken 1—1 előadás, szombaton ismét kettő, vasárnap, julius 28-án 2 fényes buosuelőadás. Kérése is van az igazgatóságnak a nagy­érdemű közönséghez. Tekintve, hogy az elő­adások minden szünet nélkül 3 és fél óra hosszat tartanak, pontosan nyolc órakor kell az előadásokat megkezdeni és lapunk utján a? ra ké :i : < igazgatóság a nagyérdemű kö­zönséget, hogy pontosan 8 órára megjelenni szíveskedjenek, mert a későn jövők zavarjak a produkciót s zavarják a közönséget. A hölgyközönséget pedlig arra kéri a ve­zetőség, hogy az előadásokon lehetőleg kalap nélkül szíveskedjenek megjelenni. Jegyek elővételi dij nélkül a Peto-xcxe tőzsdében válthatók. — Csépluimtnkások sztrájkja Szegeden. Vas János szegedi cséplőgép tulaj donos husz sövényházai oséplőmunkása csütörtökön szer­ződése dacára abbanlhagyta a munkát. Sza­lag József dr helyettes főkapitány pénteken megindította a békéltető tárgyalást, amely eredményre is vezetett. A munkások hétfőn újból megkezdik a munkát. — Egy szegedi fodrász tanulmányutou. Gottschall János szegedi fodrász a napokban tanul­mányútra indul. Budapest, Bécs, Berlin, München és Páris hölgyfodrászati műtermeit tanulmányozza az ambiciózus iparos. — A divat statisztikája. Érdekes statisz­tika jelent meg egy párisi lapban: a divat tündér­világának meglepő és tanulságos statisztikája. A számadatokból kitűnik, hogy a gyengébb nem jóvol­tából 150,000.000 frank özönlik a világ minden tájé­káról Franciaországba. Páris kilenc világhirii nagy­kereskedése egymagában 70 milliónyi forgalmat pro­dukál. Kilométerekben számitva: a Paquin-cég 12 ki­lométer szövetet, 50 kilométernyi selymet, félselymet és bársonyt, 27 kilorrféternyi bélést, 43 kilométer se­lyemmausselint, 6 kilométer kretont, 20 kilométer szalagot, 22.000 kilométer cérnát, egy tonnányi tűt, három métermázsányi kapcsot fogyaszt. — A nagy divatcégeknek (Worthnak, Redfernnek, Drécollnak stb.) 1000—1500 alkalmazottja van. A művezető sza­bóknak és szabónőknek olykor 60.000 frank az évi jövedelme. Ezeknek az a feladatuk, hogy a vevők individualitását a ruha készítésénél számba vegyék, a vásárló hölgyeket tanácscsal és Ízléssel támogas­sák. — A Szegedi Kabaréba ! Kabaréba! A Nap mai száma a következőket irja: Bühühűn cimen volt szerencsónk megirni azt a szegedi rejtelmet, amely a Vigszinpad-kabaró körül sö­tétlett s ezzel egész vihart kavartunk föl. Mert a Vigszinpad tulajdonosa jelentkezik, hogy ő nem népiiyuzó és nem gyilkosa az ar­tisták, akik különben sem hagyják megölni magukat, hanem egyszerűen csak üzletember, akinek rosszul megy, ami, ugy mondja ő, mos­tanában általános. És azt is megmondja, hogy miért megy rosszul neki. Mert, no mert a Hol­lós! ur még ma se fizette ki a pezsgők árát, ami­ket a télen az ő Kékmacska nevezetű vendég­lőjében a pincérleányok társaságában elfogyasz­tott, váljék egészségére. Aztán meg igy beszéli el Schönfeld Jenő, a tulajdonos, az ő művész­nőjének, a nevezett Katicának nem is hetven­öt korona járt, csak hatvannégy s abból hat­vanat rögtön megkapott, amiről elismervényt is állított ki. Hát igy van ez. A tulajdonos nem mondta Katicának, hogy éjnek évadján másszon föl a színpadra és onnan húzassa ie magát, hogy a Iába kificamodjék. És Katica mégis felmászott, mert, hiába, akit a világot jelentő deszkák vonzanak, annak éjfél után se lehet az útjába szegülni. — A matróz halála. Csütörtökön este, — — amint azt már legutóbbi számunkban meg­írtuk — a Tiszából kifogták Feketics József huszonöt éves szegeHi matróz holttestét. Á matróz szerdán este egyik tiszaparti korcs­mában mulatott a társaival, akikkel össze­szólalkozott. Később Stein Hermán koresmá­rossal eltávozott a korcsmából. Csütörtökön reggel, az „Előre" gőzhajón, Feketics fekvő­helyén megtalálták a pénzét ós cipőjét, a matrózt, azonban hliába keresték. Az esetet bejelentették a rendőrségnek, amely megin­dította a nyomozást. A rendőrség megálla­pította, hogy a matróz ittas állapotban a hajó szélére tévedt és beleszédült a vízbe. Holttes­tét beszállították az alsóvárosi temető hulla­házába. — Mérgei ivott a felesége szemeláttára. Zágrábból jelentik: Pecic Árpád volt gyógyszerész, egy vegyészeti laboratórium tulajdonosa kéksawal megmérgezte magát. Az életunt ember fiatal nejét is rá akarta birni, hogy vele együtt menjen a halálba, de a fiatal asszony tréfának fogta fel a dolgot és csak akkor ijedt meg, mikor férje a kéksavas üveg tartalmának legnagyobb részét felhajtotta. Rettene­tes görcsökben kezdett vonaglani a gyógyszerész és a fiatal asszony kétségbeesésében most már ki akarta inni a maradék mérget, de a cseléd megaka­dályozta ebben. Pecicet, aki fivére Odilon Helén har­madik férjének, Pecic Bélának, üldözési mánia ker­gette a halálba. — Revolveres vőlegény. Kaposvárról je­lentik: Tar Vencel fiatal barcsi legény már évek óta udvarolt Paul Juliska kisbarcsii leánynak, akit a mult hónap végén el jegy­zett, Pár nappal ezelőtt észrevette Tar Ven­cel, hogy a menyasszonya elhidegült tőle. A mikor ennek okát tudakolta, a leány ingeriil­Teleion 870. Értesitem a nagyérdemű KnWícov lrí7«í>f vpfl/lpfllmpt (Vár-utca, főpostával szemben) átvettem közönséget, hogy a volt 1WI Ufc&y JU^Cl »W UCyiUjCl alakitva megnyitottam. - Főt­K _ M ~ A, , ÍA W. O rr.ro „ lrfinlrtiairal lz-i + íínn +icr7.r.n n Iro'/m T. hllf>lraí „ . nagyérdemű közönséget jó magyar konyhával, kitűnő, tisztánkezelt buckái borokkal kiszolgálni: azigen t. iparos ós vidéki urak pártfogásátkérem tisztelettel és azt ujonan át­Fötörekvésem lesz 9298 Hálmán Gyula vendéglős sfrZr„t1 Minden sierdán és pénteken halpaprikás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom