Délmagyarország, 1912. július (3. évfolyam, 150-175. szám)

1912-07-17 / 163. szám

1912 iiiliná 17. DÉLMAGYARORSZÁG b Önöknek, ahonnan is megtanulhatjaK. kérem, }j0gy miként kell bánni nőkkel és hogy tu­lajdonképen bájos végtelenül és nem nevet­séges az énekes, akit kilendít nyugalmából a felesége betegsége, a feleségéé, aki bét év óta a más felesége, — de az övé volt egyszer — és bogy férfias és előkelő az a gesztus, a mellyel Toselli válófélben levő nejét elkísérte betegségében és amellyel sorsában résztvesz. A Friss Hírek és A Nap. A Friss Hírek, hát ez egy szegedi lap, kérem szé­-pen. Becsületes, önzetlen, nívós, komoly és . . . iga­zán mit mondjunk még? Na — semmit. Mert majd megmondja A Nap. Ez a fővárosi, sőt országosan ismert lap ugyanis észrevette már, mint dolgozik a szegedi, vidéki és íönnebb jelzőzött úgynevezett lap. Mert A Nap legutóbbi számában megjelent egy cikk. Ez a cime, a kitűnő, találó, szóval Nap-stilusu cime: BÜHÜHÜN! Ugyebár, már a cim is érdekes. De milyen, fiát még a cikk! Az még szenzációsabb. Egyszerűen jel­lemzi azt a szegedi friss lapot, amelyről fönnebb annyi szép jelzőt halmoztunk. Na de olvassuk csak, mit ir A Nap. Szórói-szóra ezt: Egy szegedi lapból olvassuk ki ezt a rejtelmes rej­telmet: Képzeljék, uraim, a kabaré női alkalmazot­tai nem a fizetésükből élnek, hanem egyébből? Na de ilyet, mondjuk mi, győjjün a rendőrség, mondja a szegedi lap. Mit mondanak önök? Még semmit, ugyi? De aztán van a dolog tovább is, mert a sze­gedi Vigszinpad-kabarénak (igy hijják a bünbarlan­got, hah!) egy áldozata is van Szabados Katica mű­vésznő személyében. Az történt ugyanis, hogy go­nosz hóhérok, férjfiak, kéjvágyó gonoszok, azt kí­vánták, hogy Katinka menjen fel az asztalra és ott tánccal foglalkozzék. Kató elkeseredve és zordon lélekkel lépett az asztalra, s ott táncot ropott, söté­tet és keményet. Am leesett az asztalról és a boká­ját kificamította. És élet és halál között hebegett (vagy lebegett?) otthon, egyszerű kis lokáljában s kérte a kabaré-igazgatóját, bizonyos Schönfeld Jenőt, hogy küldje már meg azt a gázsi-hátralékot, a 75 koronát, ami még az ehavi fizetéséből járt neki. A kabaré-porkoláb azonban csak harminc koronát kül­dött neki, noha tudva van a szegedi közvélemény­ben, hogy ez a Schönfeld tizenkétmillió dollárt tart elrejtve a baltimorei angol-bank páncélszekrényének bal a) fiókjában. Katus tovább-haldoklott és ujabb gázsirészietet kért. De, mint olvassuk, már-már ön­gyilkosságra gondolt. Borzalom! A direktor tízkoro­nás részletekben törlesztette adósságát, s ezzel a kétségbeesés küszöbére vonszolta Katrincát. És igy tovább a botrányok egész tömkellege. Legszebb a dologban, hogy a leleplező cikk után ugyané lapban a következő nagybetűs hirdetést olvassuk: ELŐLEGES JELENTÉS ! E hó 16-án kezdi meg felleg rozál a Vigszinpad-kabaréban, a 4 estére való vendégjátékát. Nos, nos, nos, mondjuk mink, leleplezés és hirdetés együtt? Különös elegy. Elfogadható-e a bühühünben fogant pénz ama fertelembarlangtól a hirdetés fejé­ben? A dolgot egyelőre nem bocsátjuk népszavazás elé, mert a parlament még nem foglalkozott vele. Mint halljuk, Berzcviczy Albert az interparlamentá­ris konferencia elé hurcolandja a minden izében szörnyű esetet. Eddig van. Legalább A Nap-ban eddig. Mit Írjunk még? Semmit. Mert a jóból is megárt a sok. Igen. még az ilyen jj viccekből is . . . NAP!_HiREK Felhő Rózsi vendégszereplése. (Saját tudósítónktól.) A szegedi publikum nemrégen dédelgeteft szubreft primadonnája, Felhő Rózsii, négy estére vendégföllépésre szerződött, .a Vigszinpacl kabaréba. Felhő Rózsi szereplésének hírére zsúfolásig megtelt a kabaré nézőtere. Hat évig volt a szegedi színház primadonnája, sok-sok forró, tapsos estén harsogták a nevét: Felhő . . . Felhő... Azóta, már eltelt egy esztendő. Háromszáz­hatvanöt nap — végtelenül nagy idő a színé­szetben. Sikerek születnek, sikerek tűnnek. Kihűl a forró esték emléke, uj nevet harsog­nak a zsúfolt széksorok.- És Felhő Rózsii, mintha tegnapelőtt vagy tegnap zokogta el volna a búcsúzó szavakat a kárpit előtt: •— Köszönöm, liogy bat bosszú esztendeig olyan jók voltak hozzám • • • A közönség pedig zsúfolásig megtöltötte a kabaré széksorait és tapsolt és ujjongott és fölharsogott, a név: Felhő . . . Felhő . . . épen ugy, mint a színházban, tegnap . . . A Délmagyarország munkatársa a föllépé­se előtt beszélgetett Felhő Rózsival. — Ugy-e, nem is gondolta, — mondta meg­ható kedvességgel — bogy újból viszontlátom magukat . . . Szegedet . . . Négy napig a vendégük leszek. Azt olvasta, hogy leszerződ­tem? — Igen, Krecsányihoz, Temesvárra. — Ez igaz, de most egy kjis liiba esett a -dologba. Nagyon szeretem Nagyváradot és Erdélyi, .a. nagyváradi direktor is fölajánlotta a szerződést. Meg is fizetné a vinkulumot Krecsányinak. De nagyon bajos dolog. Ha nem Krecsányiról lenne szó ... — Hány évig köti a szerződése Temesvár­ra? — Egy évre szól a szerződésem. Ha más­kép nem leliet, liát majd az egy év után me­gyek Nagyváradra. A kőrösparti város nagyszerű hely . . . — Nini, a haja . . . vörös? Igen, ugy-e furcsa? Párlisi vörös. Szép és érdekes. A csengetyüszó megszakitotta a beszélge­tést. Következett Felhő Rózsi száma. Gyor­san fölsietett a színpadra ós a következő pil­lanatban már szétlibbent a függöny és össze­verődtek a pihent tenyerek: Felhő! . . . Felhő . . . Percekig tartott az ováció. Felhő­nek könny csillant meg a szemében, megha­tottan megköszönte az üdvözlést ós a követ­kező pillanatban már énekelt, finom és öt­letes dalokat, Felhő Rózsi jól ismert művé­szetével. Vége-hossza nem volt az ujrázások­nak, nagy volt a siker, épen ugy, mlint a szín­házban, tegnap . . . — Személyi Iiir. Gerliczy Ferenc báró, Szeged első kerületének országgyűlési képvi­selője, családjával együtt külföldre utazott. A képviselő szeptember elején tér haza. — A temesvári hadtestparancsnok távo­zása. Temesvárról jelentik, hogy Seefranz Antal táborszernagy, a 7. hadtest parancs­noka, kedden elutazott Temesvárról. Az ille­tékes katonai hatóságok a távozó hadtest­parancsnokró1 a következő szűkszavú jelen­tést adták ki: Seefranz Antal táborszernagy ur őeksz­celvioiája, hadtestparancsnok és vezénylő tábornok ma családjával együtt tizennégy napi szabadságra Vehles-be ment üdülés cél­jából. Távolléte idejére hivatalos teendőit barensfeldi Rhemen Adolf báró altábornagy látja el. Ez a hadtestparancsnoki napiparancs ér­kezett. meg a szegedi ezredekhez is. Uj had­testparancsnoknak elsősorban Pflanzler Bol­tin Károly altábornagy nevét emlegetik, aki jelenleg a törzstiszti iskolák főfelügyelője. Másodsorban a mór emiitett Terstyanszky altábornagy, pozsonyi gyalogsági hadosz­tályparancsnokról van szó. Ujabban Horth­stein Lolhár lovagnak, a ragnzai 16-ik had­test parancsnokának ós Kraguljevic lovag gyalogsági tábornoknak nevét emlegetik. A kinevezés — hir szerint — még e hét folya­mán megtörténik. — Szerb támadás. Temesvárról jelentik: Egy idő óta gyakran történnek az Áldnnán, a szerb batáron, kellemetlen incidensek. A szerbek minden idegen katonát kémnek néz­nek is inzultálják. Legutóbb egy vadászhad­rtagy és egy zászlós bárom katonával kirán­dulást rendezett az Alduna partjain. Csónak­ra ültek és nyugodtan eveztek a magyar ha­táron, amig egyszerre magával ragadta őket a Duna sodra és a csónakot átvitte a túlsó partra. A szerb oldalon rájuk lőttek és kény­szeritették őket, bogy szálljanak partra. Az­után a kaszárnyába vitték és négy óráig vallatták őket. Csak nagy nehezen tudtak az­után szabadulni. Egy német tiszt, aki csóna­kon kirándulást tett az Aldunán, hasonló módon járt. Haptákba állították ós egy szerb közlegény pofonütéssel fenyegette, az, esetre ha nem áll haptákba. Az ügyben megindult a diplomáciai eljárás. — Sztrájkoltak az aratók a Pallavicini birtokon. Pallavicini őrgrófék Szeged környé­ken lévő hatalmas kiterjedésű uradalmában több­száz aratómunkás a napokban sztrájkba lépett, mert az uradalom intézősége a szerződési föltételeket megsértette. A munkások ugyanis takarmány beszál­lítására és összegyűjtésére is vállalkoztak napi hat korona bérért. Az uradalom azonban a kaszálást gé­pekkel végeztette s a munkásoktól ennek dacára is követelte a széna összegyűjtését, de kevesebb bér­ért. A munkások erre nem voltak hajlandók és in­kább az aratást is abbahagyták. Az uradalom a do­rozsmai főszolgabirósághoz fordult segítségért. A fő­szolgabíró azonban a munkásoknak adott igazat. Igy aztán az uradalmi intézőség kénytelen volt a sztráj­kolókkal alkudozásba bocsátkozni s azoknak minden követelését teljesíteni. Erre a munkások újra mun­kába álltak. — Szegedi tanárok — a nemzetközi kongresszuson. A nemzetközi kereskedelmi oktatásügyi egyesület ezidő szerint Antwer­penbe, a szervezet közgazdasági nemzetközi kongresszusára, amely tanfolyammal van egybekötve, Zichy János gróf miniszter Fe­renczy Lajos volt szegedi, Bálás Márton, Rácz Manó és Bartsch Sándor szegedi taná­rokat is kiküldötte. — Adomány. Leközöltük mai lapunkban Grünau Poldinak a budapesti artisták nevében hoz­zánk intézett levelét, amelyben jelezte, hogy a sze­rencsétlenül járt Szabados Katica részére harminc koronát elküldtek a Délmagyarország címére. A pénzt ma megkaptuk és rendeltetési helyére juttattuk. — A roszkei templom tornya. A most épülő röszkei templom tervezetét, a városi mérnök­ség készítette. Mindennek dacára, nem lehet még tudni, hogy bűnös könnyelműség, vagy hanyagság következtében-e. a templom tornyának súlya alatt a boltivek meghajlottak és a templom tornya, több méter hosszaságban és néhány centiméter szélesség­ben megrepedt. Biró Benő helyettes főmérnök ezt bejelentette a tanácsnak. A repedt toronyban négy vasrudat fognak elhelyezni, ami megakadályozza a további repedést. — Siófokon eldördült az első pofon 7. Hiába, nincsen szebb és' előkelőbb dolog, mint a hagyományokhoz való ragaszkodás. Abbáziában pél­dául minden évben legalább egyszer megjelenik a cápa, Siófokon viszont a pofon. Egy csattanós nyak­leves nélkül a szezon nem is szezon. Már-már ne­heztelöen és reménytelenül néztünk Siófok felé, mig végre csütörtökön fölavatták az évadot. Aki adta, egy tekintélyes fővárosi kereskedő. Aki kapta, egy ifju, aki most tett érettségit. 2. Budapesten kezdődött a dolog. A* Déli vasúti pá­lyaudvar indulási oldalán egy hölgy akart az egyik kupéba felszállni. A kupéban épen egy hely volt üres, azaz. hogy egy felöltő ieküdt rajta. Az asszony kérdezősködésére kitűnt, hogy a kabát egy fiatal­emberé, aki azonban nem volt hajlandó eltávolítani az übercihert, sőt durván nekitámadt az úrnőnek és pofonokat igért neki. A kinos jelenetnek az útitár­sak vetettek véget. Az urnő, aki közben sirógörcsö-

Next

/
Oldalképek
Tartalom