Délmagyarország, 1912. július (3. évfolyam, 150-175. szám)

1912-07-12 / 159. szám

" 1912 julius 14. DÉLMAGYARORSZÁG 5 most ellene fordult, hogy öt is leszúrja, Az öreg asszonyinak szerencséjére még maradt annyi ideje, hogy kkxgorjék az ablakon és egyenesen a csendörségre í'uss.on. A férj erre visszafordult, a feleségéhez, lerántotta az ágy­ról a földre és vad vérengzéssel elkezdte döf­vklni a késsel. Mindem szúrás halálos volt és húszat ejtett rajta. (Elmenekült a gyilkos.) Miire a csendőrük Tóth Mária anyjával •megjelenték ia véres szobában, odabent a se­békkel borított holt asszonyt találták egye­düli. Lőrincz Máté elmenekült. A nyomozás megállapította, hegy a bűntett szénhelyéről, a közelben levő kúthoz futott, hol hozzálátott, hogy lemossa magáról a vért. Munkáéiban azonban megzavarta a község határán sát­rat ütött cirkuszból kiáradó közönség, mely­nek láttára elszaladt dél felé. Néhányan a tömegből odamentek a, 'kúthoz, ahol a vödröt véres vízzel láttáik tele, körül a földön min­denfelé vérnyomokat láttak és megtalálták azt a kést is, metylyÉ Lőrincz a büntettet végrehajtotta. Kiderítették a, csendőrök, hogy a tettes innen gyalog Kishegyes -~„ségbe ment, melynek vasúti korcsmájában hajnal­ban megivott két üveg sört. Bizonyos az is, hegy innen vonaton menekült tovább, csak íazt nem lehet tudni, liogy a Budapestre, vagy a Zimomyba menő személyvonatra ült-e iöl. A csendőrök mindkét irányban táviratoztak a hatóságoknak, hogy a gyilkost, ha valahol kiszállna, tartóztassák le. (Harmadik ez a gyilkosság.) Tóth Mária, Ina nem számítjuk á magzatát, melyet az anyaméhben döfött keresztüli aty­jának tőre, már ,a barnxacKik személy, kinek vére Lőrincz Máté kezén szárad. Az első gyil­kosságot huszonegy éves korában követte el a szabadkai gyalogezred kaszárnyájában, ahol mint közlegény szolgált három évet. Az őrmestere valami mulasztásért összeszidta, ő gorombán visszafelelt, majd a szóharc hevé­ben előrántotta bajonettjét. s beledöfte azt a fölebbvalója mellébe. A súlyosan megsérült embert bevitték a kórházba, ahol egy évig tartó gyötrő kínlódás után meghalt. Miikor az ezért járó büntetését kitöltötte a papucsos és megszabadult ja katonáéktól, Sze­gedre jött és itt segédnek állott be egy pa­pueskészitő mesterhez. Csak pár liéílg dolgo­zott itt, mikor valamiért összeveszett a munkaadójával és ugy a liasába döfött, hogy az nyomban meghalt. A szegedi törvényszék esküdtbirósága ezért a gyilkosságért tizenkét éri fegyházra ítélte Lőrinczet, aki büntetésé­nek kilencedik esztendejét most februárban töltötte k|i a Csillagbörtönben. Ekkor, mert hosszú raboskodása alatt kifogástalanul vi­selte magát, szabadom bocsátották és ő haza­ment Topolyára, ahol megnősült., ihogy har­madszor nxár a féleségét gyilkolja meg. (A boncolás.) Tóth Mária holttestét beszállították a köz­ség hullMxázáka, ahol tegnap délután bon­colták fel. A boncolás, melyet Waszkó Endre dr ügyész jelenlétében Bartha Antal dr tör­vényszéki ós a topolyai körorvos hajtottak végre, megáll api tóttá, liogy a balállt a kés­szurások nyomán előállott élvérzés okozta. A busz sebnek majdnem mindegyike halálos és közülük az egyik középen az asszony szivét járta, keresztül. A magzatról, mély a hullából előkerült, xnegállapiitották az orvosok, hogy öt hónapos volt. (Megvan a gyilkos!) Miire a boncolás véget ért, háronx szuronyos csendőr odakísérte az időközben letartózta­tott gyilkost. Bácstopolya és Kishegyes közt találtak rá üldözői a kukoricásban és eszeve­szett hajsza után elfogták. Most már a csendőrség fogházában őrzik. A bestiális ember mindenit beismert. Azt vallja, hogy féltékenységből gyilkolt. Lukács győzelme — Auffenberg veresége. — Bécsi a hang a helyzetről. — (Saját tudósítónktól.) A minap tartott bécsi közös miniszteri értekezlet határo­zatának létrejöttéről a Neues Wiener Tageblatt jól értesült helyről ezt jelenti: A közös miniszteri értekezlet határo­zata nem jelent annyit, mintha a katonai tulköveteiéseket függőben hagyták vagy egy későbbi időpontra elodázták volna, hanem azt, hogy azokat végleg visszauta­sították és ezzel visszatértek a Schönaich­féle egyezmény álláspontjára. Ezzel mind a két államot fenyegető sú­lyos politikai válságnak vették elejét. A katonai uj követelések mind a két állam pénzügyei iránt nagy igényeket támasz­tottak, ugy hogy már az előterjesztés al­kalmával is mind a két kormány tisztában volt azzal, hogy e követelésekhez nem le­het hozzájárulni. A hadsereg vezetősége is, ugy látszik, el volt készülve arra, hogy az előterjesztéseket egész terjedelmökben nem fogják elfogadni és a tanácskozások további folyamán hajlandó lett volna kompromisszummal megelégedni, amely az eredeti követelések megszorításán ala­pult volna; de a kormányok még ezt a kompromisszumot sem fogadták volna el. A magyar miniszterelnök és a magyar pénzügyminiszter kijelentették, hogy az ország költségvetése nagyobb megterhel­tetést nem bir el és sokkal sürgősebb kö­veteléseik, amelyek az ország lakosaira nézve kenyérkérdést jelentenek, nem tel­jesíthetők csak azért, mert a pénzügyi egyensúlyt fönn kell tartani; a járadék­piacra pedig a jelenlegi körülményék kö­zött nem lehet apellálni. Épen ezért kije­lentette a magyar kormány, hogy a had­ügyminiszter követeléseit visszautaistja és a Schönaich—Bienerth—Héderváry­féle egyezmény álláspontját változatla­nul föntartja. Éhez csatlakozott későbben az osztrák kormány is és végül a hadügyminiszter belátta, hogy ő csakis normális keretek­ben mozgó költségvetésre tarthat igényt. A hadügyminiszter tehát visszavonta elő­terjesztését, anélkül, hogy ebből személyi konzekvenciák támadhattak volna. Ha nem sikerült volna a magyar kor­mánynak álláspontját diadalra juttatni, válság elé jutott volna az ország, de vál­ság elé jutott volna Ausztria is, mert az osztrák kormány is kénytelen lett volna energikusán föllépni. Hogy mit jelentett volna a mostani körülmények között a két államban egyszerre kitörő kormányvál­ság, azzal mindenki tisztában van; még a közös miniszterek is belátták végül, hogy e katonai követelések elbírálásánál kizárólag politikai és pénzügyi szempon­tok lehetnek csak irányadók és igy a kö­zös miniszterek a normális büdzsét állás­pontjára helyezkedtek. Az uj követelések tehát teljesen tárgy­talanokká váltak: az 1913. évi közös költ­ségvetés nem fog ezekkel megterheltetni. Az a föltevés pedig, mintha ez csak elodá­zást jelentene, nem felel meg a tények­nek. mert az uj követeléseket végleg visz­szautasitotíák és a jövőre nézve semmi­féle kötelezettséget nem vállaltak. Schwarz Johanna gyilkosát elfogták­— Szegedi származású a tettes. — (Saját tudósítónktól.) Mintegy két hónap­pal ezelőtt rémes gyilkosság történt. Buda­pesten, a Dohány-utcában. Egy szegény perdita-Jeányt, akii vánnyadt, bus testét pén­zért. árulta, csakhogy magát és özvegy édes­anyját az éhhaláltól megmentse, megfojtva találták lakásán a vele egy házban íaikó ut­cai leányok. Schwarz Johanna vélt az áldo­zat neve. Ott feküdt, mikor meglelték, elké­kült arccal, félmeztelen testtel az ágyon, foglalkozásának nyomorult hivatalos helyisé­gében. Egyik füléből az értékes brilliáns füg­gő ki vcllt tépve, a másikból nem birta ki­szedni a gyilkos. És miint a vizsgálat később megállapította, több ezer korona értéket ra­boltak el, a közismert, csúnya fekete utcai leánytól, aki ügyes nő volt, kolbászt vacso­rázott, Egerbe anyjának pénzt, küldözgetett és a mellett ezreket, takaritott meg. Sőt ha­gyatékában még több verset is találtak, köz­tük egy nagyon szép, művészi talentuxxír;; valló költeményt. Mindez május közepe táján történt ós >azr— óta a fővárosi rendőrség állandóan nyomo­zott a gyilkos után. TŐbb embert tartóztat­tak le ártatlanul, akikről később kiderült, ihogy semmli részük siínes a kegyetlen rabló­gyilkosságban. Ma este került meg a fetten Rosenfeld Lajos 23 éves szegedi származású betüszedősegéd személyében. Érdekes a vé­let-nek a kapcsolódása, mely rávezette a fő­városi rendőrséget iá helyes nyomra. Weisz József budapesti detektív julius 4-ikén benézett az egyik állami zálogintézet­be. Axnint a zálogtárgyakat nézegette, fel­keltette figyelmét egy gyürü, mely hasonlí­tott ahhoz., amelyik Schwarz Johanna tulaj­donát képezte és meggyülkolásákor elrabol­ták. Annakidején a rendőrség az elrablót! holmik pontos leírását közölte é sebből sike­rült a idetektiVnek .megállapítani a gyürü azonosságát. Mindazonáltal elvitte a gyűrűt Lanfer Adolf 'ékszerészhez akitől Schwarz Johanna részletre vásárolta ékszereit ós megmutatta a kereskedőnek az elzálogosított gyürüt. Lanfer azonnal felismerte benne Schwarz. Johanna tulajdonát. A detektív azonnál visszament a zálogházi' becslőhöz, aki emlékezett rá, hogy a gyürüt körülbelül egy hónap előtt a 226-os számú hordár zálogosította el. A detektív azután •kikutatta á hordár kilétét, akit Hang San­'donnak hívnak. Hang a detektív kérdéseire előadta, liogy őt Kertész Mór Király-utcai ékszerész bízta meg a gyürü elzálogosításá­val. A nyomozás mcst már biztos utón haladt tovább. A detektív fölkereste Kertész éksze­részt, akinek állítása, szerint a gyürüt egy 22—23 óv körüli barna fiatalember adta el. Az illető Kovács Gyulának nevezte magát és érdekes, hogy az ékszex-észszel formális adás vételi szerződést csináltatott. Hvxsz koronáért adta el a gyürüt, de mivel Kertész csak tíz koronát, fizetett le aznap és tiz korona meg­fizetését másnapra igérte, a gyilkos elvlitte az adás-vételii szerződést, amit aztán a tiz korona megkapása^ után az ékszerésznél ha­gyott. Ennél tovább aztán nem juthatott a nyomozás. SehogySe birta a detektív a barna fiatalembert megkeríteni. Ma ismét aztán a szerencsés véletlen segí­tett a bajon. Kertész ékszerész Kastel Ottó nevű 19 éves tanonca, kiment a Városligetbe sétálni. A gyerek kedvet kapott egy kis szórakozásra és elnézett, a wurtslihoz. Egy­szerre csak, amint ott nézelődött, felismerte

Next

/
Oldalképek
Tartalom