Délmagyarország, 1912. március (3. évfolyam, 50-76. szám)

1912-03-01 / 50. szám

é DÉLMAGYAROIRSZÁÖ 1912. március 1. napról-napra az ország legszentebb ja­vait, a nélkül, hogy a házszabályokkal való visszaéléseknek legalább bizonyos korlá­tok közé való szorítását, könnyű és ké­nyelmes garázdálkodásnak megnehezíté­sét, szóval a házszabályszerü védekezés­nek eddig még ki nem próbált eszközeivel való élést meg nem kisértené? Valóban lehetetlen humoros érzések nél­kül tudomást venni a technikai obstrukció mai felzúdulásáról, mikor észrevette, hogy az elnök, pártatlanságának teljes megőrzé­sével és minden erőszak nélkül, egy kissé tövisesebbé és rögösebbé teszi a techniká­zás útjait és róka-csapásait. A képviselőház ülése. — Harc a házszabály körül. — (Saját tudósítónktól.) A technikába fult a Ház mai ülése is és a technika eszköze a teg­nap 'bevált módszer szerint ma is a házsza­bályvita volt. Siirü sorokban voltak együtt a képviselők, amikor Návay elnök fél tizenegy után megnyitotta az ülést; csak a Kossuth­párti mezőny iires. Minden érdeklődés az el­nök előterjesztései felé fordult, mert a teljes erővel megujult technika szabadságkérő le­velekben rejtegette a maga bombáit. A ház­szabályvita különben eltartott egész az ülés végéig, ugy hogy határozathozatalra nem kerülhetett sor. Holnap valami ujabb válto­zattal előreláthatóan tovább tart a huzavona. Az ülésről ez a tudósítás szól: Návay Lajos elnök féltizenegy órakor nyi­totta meg az ülést. Mihályi Péter jegyző fölolvassa a tegnapi ülés jegyzőkönyvét, amelyet észrevétel nél­kül hitelesítenek. Az ehlök fölolvassa a leveleket, amelyek a kérés visszavonását azzal okolják meg, hogy az elnök házszabályellenesen akarta kezelni a kérést. Mihályi Péter jegyző fölolvassa az össze­férhetetlenségi bizottságnak azt a liatároza­az egyik ispán-ház felől egy piros ruha előtte volt már. A lustasága eltűnt és meglepetve ugrott fel: AjSS — Szeréna. ' Az asszony fehér arccal meredt rá és a szikrázó napon, a piros ruhába dideregni kezdett. — Tass ur, Tass ur, — hebegte félig ájul­tan. — No, Szeréna, ne ijedjen meg, mondta Tass. Nem szólok senkinek. Az asszony kezet akart csókolni neki. — Hát asszony lett, Szeréna? — Igen. — Itt laknak? — Igen. Ispán az uram a Csákány nagy­ságos urnái. Azután elváltak. Egy hét múlva rettenete­sen unatkozott Tass. A major szép volt, a kényelem fejedelmi volt, de naphosszat nem látott egy emberi lelket sem. Délelőtt tiz óra tájban ekkor átsétált az ispánház felé. A ház előtt két apró gyermek játszott, a konyha ajtaja nyitva volt. Tass bement. Az ajtóban találkozott az asszonnyal. Alig volt ideje meglátni a felgyürött ujju, gömbölyű karját, már elárasztotta a suttogó, rémült, felhábo­rodott kitiltás. — Menjen innen. Hogy jöhetett ide? Meg­látják. Nem szabad idejönnie. Rögtön men­jen. Azonnal. Tass elámulva nézte a sápadt, riadt asz­szonyt. tát, amelylyel Inczédy Samu báró mandátu­mát, gondnokság alá helyezése miatt, meg­szűntnek jelenti ki. A Ház fölhatalmazza az elnököt, liogy a széki kerületben rendelje el a választást. Széchenyi Emil gróf összeférhetetlenségi ügyében a zsűri kisorsolását március 11-én déli 1 órára tűzik ki. (Vita a névszerinti fölött.) Az elnök bejelenti ezután, hogy több kép­viselő szabadságot kért. — Megadjuk! — kiáltja az egész jobboldal. Eitner Zsigmond kéri, hogy a kérdést kü­lön-külön tegyék fel. Kenecli Géza: Mivel a képviselőház nem névszerinti szavazásokkal tartozik, hanem az a kötelessége, hogy dolgozzék s az időt ne vesztegesse . . . Hogy a szavazások egyen­kint történjenek, erre semmi szükség, ezért beterjesztem a következő indítványt: „Mondja ki a Ház, hogy a szabadságot mind az öt képviselőnek megadja". (Viharos éljenzés és taps a jobboldalon, nagy lárma a Justh-párton.) Polónyi Géza: A házszabályok 255. sza­kasza alapján a kérdést az elnöknek ugy kell feltennie, hogy a képviselők igen-nel vagy nem-mel szavazhassanak. Már most, ha én az egyiknek meg akarom adni a szabadságot, a másiknak nem, akkor mikép szavazzak. (Ne­vetséges beszéd.) A házszabályokat ugy te­kintjük, mint alkotmánygaranciát. (Fel­kiáltások: Visszaélnek vele!) A tisztelt elnök ur a házszabályt eddig igy gyakorolta és igy értelmezte. Kenedi Géza indítványát ilyen körülmények között nem bocsáthatja szava­zás alá. Ha a házszabályt meg akarják vál­toztatni, akkor tegyenek ilyen irányban in­dítványt. Batthyány Tivadar gróf: Fejtegeti, hogy minden kérést külön kell szavazás alá bocsá­tani. Kozma Andor: Akadályozzák a törvény­hozást! Batthyány Tivadar gróf: Kérdi Keneditől, mint jogásztól, van-e joga neki arra, hogy egyiknek megadja a szabadságot, a másiknak ne? Ha igen, akkor az indítvány sérelem, erőszak. (Nagy ellentmondás és derültség jobbról.) Azt mondják, nem azért jöttünk össze, hogy névszerint szavazzunk. Ha Ke­nedi uj szabadságokat akar, nyújtson be in­— Rögtön menjen. Rögtön. Tass dühbe jött. — El akarok jönni egyszer — mondta — mikor egyedül van. — Nem. Nem. — Maga nem volt mindig ilyen erényes. — Takarodjék. Tass nem akart veszekedni. Elment. De ha­lálosan unatkozott és bosszantotta ez a nagy erkölcsiség. Ez nem komoly dolog. Nevetsé­ges. Másnap délelőtt megint átsétált. Az asszony sötét, csendes gyűlölettel fogadta. — No, Szeréna — mondta Tass — csak nem komoly dolog ez. — Menjen. Takarodjék. Tass dühbe jött. — Holnap délelőtt tiz óráig meggondolási időt adok. Ha nem gondolja meg a dolgot, furcsa történetet fognak tőlem hallani a Csá­kány-majorban. Az asszonynak remegett a teste valami belső didergéstől. Tass most már dühösen kegyetlenkedett: — Délelőtt tiz óra — mondta ridegen. Délután a veranda elé került az asszony. Tass egvedül volt. Odament hozzá. — No — mondta Tass — látja, ezt szere­tem, ha okos. Egy olyan szép asszony, mint maga... — Nem, — válaszolt sápadtan az asz­szony — nem azért jöttem. — Hanem? — Tass ur, könyörgöm, ne bántson. Tass dühösen rázta meg a fejét: ditványt a házszabályok megváltoztatására á ha majd eltörlik a névszerinti szavazást, ak­kor nem lesznek. De addig akkor rendezhe­tünk névszerintit, amikor hazafias méggyőző­désiink megkívánja. (Az elnök nyilatkozata.) Návay Lajos elnök: Kijelenti, hogy Kenedi indítványának megokolását nem fogadja el, mert teljesen irreleváns, akar-e névszerintit a Ház, vagy nem. Részletes fejtegetésébe bo­csátkozik a házszabályoknak s azt bizonyítja, hogy először Kenedi indítványát kell szava­zás alá bocsátani, mert ha a Ház mindenkinek megadja a kért szabadságot, senkit sérelem nem ér. De ha a Ház többsége nem fogadná el Kenedi indítványát, akkor sor kerül a többi indítványokra, melyek az egyenkénti szavazást sürgetik. Precedenst olvas föl, mely szerint a Ház a koalieió idején Hoitsy indít­ványára törvényszakaszokról is együttesen szavazott. (Élénk helyeslés és derültség a jobboldalon.) Lorászy Márton: Miután akkor ellenindit­ványt nem tettek! Návay Lajos elnök: Dehogy nem. Maniu is tiltakozott ellene, de a Ház ugy határozott s tovább ment. Akkor is az obstrukció leszo­rítására, tették ez intézkedéseket, csakhogy akkor más volt az önök látképe. (Élénk tet­szés, taps és éljenzés a jobboldalon.) A sza­bály előirja, hogy a törvényjavaslatokat elő­ször az osztályoknak kell tárgyalni: Hát meg­tartják ezt? Olvassa a házszabályt. Ráth Endre: Már elolvasta, de ugy látszik, nem érti. (Nagy zaj.) Az elnök: Lehet, hogy korlátolt vagyok. Tehát Kenedi indítványának liázszabálysze­rüségét az próbálja ki, lehet-e rá igennel vagy nemmel szavazni. Ha kétszáz képviselő mind az ötnek megadja a szabadságot, teljesen mellékes, hogy harminc meg akarja-e adni vagy nem. (Nagy zaj a szélsőbaloldalon.) Ke­nedi indítványa egészen házszabályszerü, azt visszautasítani joga nincs, szavazás alá fog bocsáttatni. (Élénk helyeslés a jobbolda­lon.) (A házszabályvita eredménye.) Barabás Béla: A házszabályok fölötti vita mindig eredménynyel jár és nem időpocséko­lás. (Székely Ferenc tagadólag int.) Hiába rázza a fejét az igazságügyminiszter, a ház­— Tass ur, hebegte az asszony, az isten szerelmére... — Eh, mondta Tass, hagyjon békét ne­kem. Az Olympiában nem volt ilyen kényes. Csak nem hiszi, hogy komolyan veszem a maga tisztességét. - Az asszony egy nagyot lélekzett, ránézett és elment. Másnap reggel nyolc óra tájban kelt fel Tass. A verandán Csákánnyal találkozott. — Te még itt vagy, kérdezte tőle. Vége a három órás felkelésnek? — Dehogy — válaszolta bosszankodva Csákány. Dolgom van. Az ispánnám agyon­lőtte magát. Tass megszédült. — Az ispánnéd? Melyik? — Az a gömbölyű asszony, az a piros­ruhás, amelyiket láttál. Csákánv elment. Tass remegő lábakkal állott és szédülve fogódzott a korlátba. Bele­bámult a friss, meleg nyári reggelbe. Görcsös fájdalom csavarta össze a szivét. Nem tudott gondolkozni és nem tudott álmélkodni se ezen a kétségbeesett, hallatlan becsületességen. Csak azt érezte, hogy nem is akarta igazán az asszonyt, hogy csak szeszélyből és bosz­szuságból zsarnokoskodott vele, hogy egy tiszta emberi életre ugy taposott rá, mint ahogy ecv féregre tapos gondtalanul az em­ber. Nagv árnyék borult rá könnyelmű lel­kére és dühödt magakinzással mondta el ma­gának : — Becstelen, gaz gyilkos vagyok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom