Délmagyarország, 1911. december (2. évfolyam, 276-300. szám)

1911-12-24 / 295. szám

1911. december 24, DÉLMAGYARORSZÁG 77 ­anyjuk, urat nevelek belőle, ha az Isten is ugy akarja, fiai is kérem az Istent, akarja ő is ugy. Ugyám. Valami nem banális, de igazi karácsonyi mesébe illő báj tükröződött le a két nagyra­törő kisgyereken. Olyan népek voltak akkor, amikor nagy emberségről beszéltek, mint az angyal a kirakatban. Most már a rongyos ruha sem volt visszatetsző. Nagyon illet az is a képhez. Aztán mentek tovább. Kirakattól-kirakatig és mindenütt ilyesmit beszéltek. Minden ujabb dolognál felcsillan szemükben az a bizonyos fény, amely a vágyat fejezi ki az ártatlan gyermekszemekben. A vágyat, amelyet nem tudnak kielégiteni, de ami ott él, ott szunnyad gyermeki keblekben és amiért sokszor nagyon jók, sokszor nagyon rosszakká is tudnak fej­lődni a ma még kicsi, ártatlan gyerekek. Vészi Adél. — Lapunk legközelebbi száma a közbeeső ünnepek miatt szerdán, 27-én, a szokott időben jelenik meg. — Karácsony. Mikor pedig a pásztorok a mezőn őrizék nyájaikat, lánámak nagy fé­nyességet. És elmenőnek Betlehembe, a csil­lag után . . . S most mi is emlékezünk arra* mit jelent az, mikor egy gyermek született. S ez a nap a legbensőségesebb ünnepe a vi­láginak, pedig csak egy kis gyermek születé­sének az évfordulója,. A názáreti szűz isten gyermekének. Ezerkilencszáztizenegy esz­tendő mult öl azóta s a gyermek, akli jászol­ban született, a ragyogó oltárokon int és ki­rályok borulnak le előtte. Hatalmas miszti­cizmus lengi át ezt a gyönyörű történetet. Mindenkit meghat ós mindenki ünnepel. Szent ájtatosság tölti be a sziveket, az el­lenség baráttá lesz, ia könyörületes szivü még könyörületesebbé ... A gyönyörű ün­nepet istentiszteletekkel tartják meg. A 'bel­városi .szent Demeter-templomban vasárnap éjjel 12 órakor tesz az éjféli mise, hétfőn reggel 6 órakor „pásztorok miséje", hétfőn délelőtt ünnepi nagy zenés mise, hétfőn délelőtt fél 12 órakor rendes mise. Ezeket a miséket Jászai Géza cimzetes püspök tartja. Hétfőn délután 3 órakor vecsernye. Kedden, karácsony másodnapján reggel 7 órakor ün­nepi mise és prédikáció, tartja Henry Ferenc dr, 10 órakor nagymise, fél 12 órakor ren­des mise, délután 3 órakor vecsernye. Az alsó- és felsővárosi, valamint a rókusi tem­plomban ugyanezen időpontokban tartanak istentiszteleteket. Az evangélikus és reformá­tus templomokban szintén szokásos ájtatos­sággal ünnepelnek. — Újévi üdvözletek a Munkapártban. A nemzeti munkapárt értekezletén elhatároz­ták, hogy a párt kiváló tagjait az újév al­kalmából üdvözölni fogják. Khuen-Héder­váry gróf miniszterelnököt Plósz Sándor, Návay Lajos képviselőházi elnököt pedig Iványi Imre fogja üdvözölni. Perczel Dezső­nek, a párt elnökének táviratilag küldenek üdvözletet. — A király állapota. Bécsből jelentik a király egézségi állapota teljesen kielégítő. Orvosai azt tanácsolták néki, hogy üdülés végett az enyhe éghajlatú Dél-Tirölba utaz­zék, azonban a király nem fogadta meg or­vosai tanácsát, mivel úgyis csak rövid ideig maradhatna ott, meg az uralkodás gondjai most nagyon elfoglalják. — Házasság. Pásztor József, a Délmagyar­ország felelős szerkesztője december 26-án, kedden délelőtt féltizenkét órakor köt házas­ságot Rosenfeld Rudykával, Rosenfeld Nán­dor, a szegedi villamos-vasúttársaság igaz­gatójának leányával. — Állami tisztviselők karácsonya. | Az állami tisztviselők fizetésjavitásának ügyét az utóbbi időben az ellenzéki sajtó a kormány ellen 'igyekezett volna kihasználni. Egyesek ezt a nolitikai hangulatkeltés olyan modorában tették, amely nem igen szolgálta sem a magyar állam tekintélyét kifelé, sem a magyar tisztviselői kar erkölcsi és anyagi érdekét. Hogy mennyire nem méltó és meny­nyire meddő maradt az ellenzék törekvése, erről tanúskodik az a bizalom, amellyel ma a tisztviselők országos küldöttsége közeledett a kormányhoz és az a méltánylással teljes, 'igazságos jóakarat, amellyel a kormány ezt a közeledést viszonozta. A miniszterelnök nyilatkozata, hogy legközelebb törvényja­vaslatot szándékozik benyújtani, amely az összes fizetések felemelését fogja állandósí­tani és a pénzügyminiszter nyilatkozata, hogy a nyugdíj törvényjavaslatot nemsoká­ra szintén benyújtja, kézzel fogható bizonyí­tékai a kormány jóindulatának, melyek al­kalmasak országszerte a tisztviselők ezrei­nek karácsonyát örömünneppé avatni. — Khuea-Héderváry miniszterelnök Bécsben. Budapestről jelentik, hogy Khuen­Hédervúry gróf miniszterelnök szerdán Bécsbe utazik s ott külön kihallgatáson je­lenik meg a királynál, amikor is jelentést tesz ő felségének a magyar parlamenti hely­zetről. A miniszterelnök egy-két napig Bécs­ben marad s részt vesz a jövő hét második felében ott megtartandó közös miniszteri ér­tekezleten. — Zichy Mfidor gróf nagybeteg. Buda­pestről jelentik: Zichy Nándor gróf, tárnok­mester, a népnárt megalakítója halálos be­tegen fekszik budapesti lakásán. Az agg főúr édesapja Zichy János gróf kultuszminiszter­nek. Mivel Zichy Nándor gróf állapota vál­ságos és halála minden percben bekövetkez­het a Zichy-család qsszes tagjai Budapes­ten időznek. — Windischgraetz herceget meglop­ták. Sátor aljemjhelyről jelentik, hogy Win­disehgraetz Lajos herceget, aki Budapestről sárospataki birtokára utazott s közben egy ottani szállóban meghált, — meglopták. Á herceg pénztárcáját, melyet az éjjeli szekré­nyen helyezett el, az abban levő tizenkétezer korona tartalommal ellopták. A herceg egy elegánsan öltözött fiatalembert gyanúsít a tett elkövetésével, aki föltűnően sokat set­tenkedett körülötte. A rendőrség ebben az irányban megindította a nyomozást. £ — A fogadalmi templom. A pénzügyi bizottság január elsején ülést tart, amelyen a fogadalmi templom költségeiről van szó. A templom építésére szükséges kölcsön föl­vételéről tesz szó az ülésen, mert bizonyos, hogy a még hiányzó körülbelül két millió korona megszerzése kölcsön utján történik, amelyet a uolgármester rövid lejáratúnak tervez. A pénzügyi bízottság javaslata alap­ján dönt majd a közgyűlés. — Főúri vadászat Deszken. Sürü puska" durrogatástól, vendégek vidám zajától volt hangos a közeli napokban a deszki kastély környéke. Gerliczy Ferenc balrónak, Szeged város országgyűlési képviselőjének és nejé­nek meghívására jöttek ide az ország külön­böző részeiből a mágnásvilág képviselői, hogy részesei legyenek a bárócsalád kiváló vendégszeretetének. Az alkalom a meghí­vásra a vadászat volt, amely csütörtökön és pénteken folyt le a deszki erdőségekben. A vadászaton részt vettek: Podmaniczkv End­re báró, Scherr-Tost Béla gróf, Szapáry Lajos gróf, Sztankovanszky Imre ország­gyűlési képviselők, Gerliczy Ferenc báró fiá­val István báróval, Láger Ottó, Lippay György dr főgimnáziumi tanárok és Janko­vics Béla községi jegyző; elmaradásukat ki­mentették: Csákv Gusztáv gróf, Erdődy grófok, Uchritz báró stb. A vadászatnak az idő, főleg első napon kedvezett és szép zsákmány került teritékre: 115 fácán, 90 nyúl s több kisebb szárnyas. Esténként fé­nyes ebédnél találkozott a táraság, ahol tün­nyes ebédnél találkozott a társaság, ahol tün­szegedi képviselőt. — Ötven éves jubileum. A szegedi zsidó betegsegélyző és temetkezési egyesület hét­főn jubilálja fönállásának ötvenedik évét. Az emberbaráti célokat szolgáló, jótékony egye­sület jubileumi ünnepségén istentisztelet lesz a zsinagógában. Az egvesület vezetősége, nagvérdemü elnökével. Bokor Adolffal az élén nemes munkát végez és erről számol­nak be a hétfői közgyűlésnek. — Megemlékezés egy hírlapíróról. Pfci­lippson Lajos hirlapiróról, a szabadelvű esz­mék egvik lelkes harcosáról emlékezett meg kegyeletes szavakkal Lőw Immánuel dr a péntek esti istentiszteleten. Philippson szüle­tésének most lesz ugyanis százéves fordulója. Az ő lapja vólt az, amelyből Deák Ferenc a világeseményekre vonatkozó tájékoztatást szerezte. — A lányegyesület hangversenye. Szerdán délután félhárom órakor gyűlést tart a „Szegedi Leány-Egylet" annak a hangversenynek a rendezése dolgában, a mely 1912 január 20-án lesz és amelyet bál. követ majd a Tisza-szálló nagytermében. ? — Pipacs-bál. A Szegedi Kisdedóvó ós Jótékony Nöegyesiilet Leány-osztálya a ja­nuár 13-iki Pipacs-bálja fényesnek Ígérkezik, amennyiben a rendezőség Abafy Rózsa el­nök vezetése mellett a sikerért buzgón fára­dozik. A bál védnökségét elfogadták: Polgár Lászlóné, dr Lázár Györgyné, Raskó. Istváu­né, Horváth Lajosné és Lichtenegger Gyu­láné úrnők. A bálon a zenét Erdélyi Kálmán teljes zenekara és a m. kir. 'honvédzenekar szolgáltatja. Páholyok elő jegyezhetők Szé­kely Mariska uríeánynál (Belvárosi óvoda). — Rádiummal gy égjíf jók; i att rákot Berlini orvosi körökben sokat beszéltek ar­ról, hogy a rádium gyógyerejét a rák gyó­gyítására tehet felhasználni. Ennek a fölte­vésnek a helyes voltát látszik bizonyítani az a távirat, amely Londonból jelenti, hogy a King's College Hospitalban egy súlyos rák­daganatot gyógyítottak meg rádium segít­ségével. Ez aktuális eseten a betegség már annyira előrehaladott volt, hogy operáció nem használt, sőt Röntgen-gyógykezelés sem. Az orvosok végül a beteg helyre 250 milMgram tiszta rádiumbromidot helyeztek el, amely különböző üvegcsövecskékben volt elosztva. Ezt az eljárást néhány nap múlva megismételték. A beteg fájdalma csakhamar megszűnt, a daganat lassankint lelohadt és öt hét múlva teljesen eltűnt. A súlyos beteg most teljesen egészséges, bar az orvosok kijelentik,]hogy a gyógyulás állandóságáról, még nem mernek nyilatkozni. — Az Otthon Szilveszter-estélye. A Sze­gedi Tisztviselők Otthona, mint minden év­ben, ugy ez alkalommal is nagyszabású mu­latságot rendez Szilveszter napján a helyisé­gében. A mulatság hangversenynyel kezdő­dik, amelynek műsorában zene- és énekszá­mok s humoros előadások szerepelnek. A hangversenyt tánc követi. Az Otthon estélye zártkörű s azon az egyesült tagjain kiviil csak meghívott vendégek vehetnek részt. Az. estély kilenc órakor veszi kezdetét. \ 8 t— Szilveszter-estély a katolikus körben; Szeged város agilis egyesülete, a katolikus kör, az idei évtől gondosan összeállított, mu­lattató estély keretében akar elbúcsúzni. A programban szerepelnek városunk fiatalságá­ból azok, kiket ilyen irányú szerepléséből közönségünk már előnyösen ismer eddig is. Az estély kilenc órakor kezdődik és a követ­kezőszámokból fog állani: 1. Prológ, szavalja Tóth László. 2. Kuplék, énekli Endrényi Jó­zsef, zongorán kiséri Mayer Antal. 3. Tréfás monológ, előadja Danner János. 4. A három királyok nevettető színjáték, előadják En drényi József, Danner János és Bittó János. , i^áMgMlj^u^ZA-^.^NáJia i

Next

/
Oldalképek
Tartalom