Délmagyarország, 1911. november (2. évfolyam, 251-275. szám)

1911-11-05 / 254. szám

1911 november 10 DÉLMAQYARORSZÁG 7 jelentse fel, ne tegye tönkre a karrierjét Hoffmann meg is igérte Horváthnak, hogy r.em jelenti fel, ha az összeget hiánytalanul visszatéríti. Horváth erre hajlandó is volt, mert átadott Hoffmannak egy postatakarék­könyvet, melyben hatszáz korona és egy má­sik takarékkönyvet, melyben ezerhatszáz ko­rona volt elhelyezve, továbbá megmutatta a Merkur-bank értesítőjét, mely szerint állami sorsjegyekkel játszik. Hoffmann átvette az értékpapírokat és nem is tett feljelentést a váltóhamisitó ro­kona ellen. Később neki is pénzre volt szük­sége és a postatakarékpénztárból ki akarta venni a hatszáz koronát. A postán Hoff­mannt keserves meglepetés érte, tudtára ad­ták, hogy a postatakarékkönyv hamis és mindössze csak egy korona van betéve. Hoff­mann most már biztos volt a dologban, hogy a másik takarékkönyv is hamisított, elment a bankba és tényleg kiderült, hogy ott is esak egy korona betét Szerepelt. Most már komolyan utánna járt a dolognak és meg' tudta, hogy a Merkúr bank értesítése nem egyéb, mint értéktelen reklámértesités. Jelen­tést tett a dologról a szegedi rendőrségen, a hol azonnal megindították a nyomozást. Hor­váthot letartóztatták és még a délután fo­lyamán ki is hallgatták. Horváth nem tagadja sem a váltóhamisí­tást, sem az okirathamisitást. Sirva ismert be mindent. Mentségéül a nagy szegénységét emlegette. Csalás és okirathamisitás miatt indult meg ellene az eljárás. Kalap nélkül. Még a csekélyebb megfigyelőképeséggel megáldott párisinak is szemet kellett, hogy szúrjon — igy cseveg Percy-Boran a Figaró­ban — az aranyifjúság legújabb divatja. Az uj divat még a nyáron kezdődött, amikor a nyaraló fiatalság kalap nélkül sétálgatott mindenfelé. Mint minden divatnak, ugy a „hajadonfő"­nek is megvan a maga története. Hiszen már XIV. Lajos, a napkirály századában fedetlen fővel járt a nemesség, nem akarván kibodori­tott, kikajporozott parókáját fejfedővel elrti­titani, tönkretenni. A fronde harcos urai csip­kediszesen vonultak háborúba és a három­szögletű kalapot csak abban a pillanatban nyomták a fejükre, amelyben az ütközet meg­kezdődött. Azonban nem kell ennyire a régi időkbe szállani, hiszen a közelmúltban is, amikor még nem terjedtek el ennyire a szalmakalapok, mint most, a derék és jóltáplált polgártársak inkább a kezükben tartották kalapjaikat, semhogy a fejükre nyomták volna a nehéz posztódarabot. Ez mindenesetre kényelmes volt, ám a mi fiatal uraink a hajadonfej­járást nem kényelmi szempontokból kapták fel. Gyalog, lóháton, autóban, esőben, nap­sütésben, szélviharban csupán haj díszükkel védekeznek az elemi viszontagságok ellen. Hogy ez sikeres legyen, a következő hajvise­letbe szorították hajzatukat: a hajat hosszu­ra növesztik, erősen lesimítják, megfelelő gondossággal. Igy aztán egyik fej annyira hasonlít egymáshoz, mint frizura a frizu­rához. Ennek a hajviseletnek lelkes barátain ki­vül ellenségei is vannak. Élemedett korú öreg urak, akik részt vesznek az ifjúság minden extravagánciáiban, kénytelenek voltak ko­paszságukat lemezteleníteni. Högy aztán Ab­solon dushaju seregéből ki ne villanjon tar koponyájuk, kénytelenek voltak a figarók művészetét igénybe venni, akik egész tűrhető üzleteket csináltak az álhajak szállításával. Egyik boldogan jegyezte meg: Milyen sze­rencse, hogy hajadonfej divatját megértem, legalább megint kinőtt a hajam. A kalapnélküliség barátai az uj divat hi­giénikus szempontokból vezették he, mert a hozzáértők véleménye szerint az ember meg­edzi a fejét a szabad levegőn és a kalap min­den kopasz fejek atyja. Aki kalap nélkül jár­kál, az sokkal tovább fogja magáénak mond­hatni a haját, mint a kalap- és sapkaviselők. Ami a kánikulában kezdődött, az folyta­tódik most őszszel. A fiatal urak hajadonfő­vel mentek vadat, kergetni, sőt még leghűsé­gesebb kísérőjüktől, a cilindertől is megvál­tak és felvonásközben kalap nélkül, frakk­ban verődnek csoportokba. Hajviseletük ugyanaz, ami a nyáron volt: simára kefélt fürtök, középen vagy oldalt elválasztva. Hogy honnan kapaszkodott ez a kis revo­lució a férfivilág feje búbjára, az még eldön­tetlen, mert számos ország és sok nép magá­nak vindikálja az uj divat megmérhetetlen dicsőségét. Elsőnek mindenekelőtt az ameri­kaiakat kell gondolnunk, akik lenyírták a bajuszt és a hajadonfődivatnak lelkes hivei. Ám az angoloknál is rég szokásban van, akik minden sportnál fedetlen fejjel jelennek meg. Tekintetbe véve, hogy sok gentleman egye­bet sem csinál, mint sportot üz, az angolok is egyre jobban elhanyagolják a kalapvise­lést s a foyerben, sőt másutt is hónuk alá ka­pott klaquekal jelennek meg, anélkül, hogy egyetlenegyszer is a fejükre tennék. Portugál szokás, állítják a globetrotterek, a népszak­értők pedig orosz parasztviseletnek mondják. Annyi igaz, hogy mindenkor voltak kalap­gyülölő emberek, azonban a hajadonfő divat­ja, mint divat mégis csak Párisban született. NflPI_HIREK A vértói dráma ujabb fejleménye. — Vadászemberek nyilatkozata. — (Saját tudósítónktól.) Á mult szombaton történt vértói dráma két áldozatát már ki­halászták a bnllámsirból, a szerencsétlen szü­lők már elzokogták a könnyeket. Az igaz­ságszolgáltatás most azt kntatja, van-e bű­nös, akinek felelnie kell a két fiatal élet el­múlásáért? A vizsgálatnak eddig még nincs pozitív eredménye, még mindig rejtélyes a gyerinekkalál. Lippay György dr. tanár védekezik. Azt mondja, vihar kerekfedett, a .fölkorbácsolt hullámok egyenként ragadták örvénybe a tehetetlen gyermekeket. Igy védekezik a ta­nár ur. De volt-e vihar, és ha nem volt, hogy jutott hullámsírba az a két gyermek? Ez most a vizsgálat föladata. Mert nem is olyan J bolt bizonyos, hogy volt vihar. A halálos sze­rencsétlenség után alig néhány perccel va­dászok jártak a Vértó partján, akik azt mondják, liogy nem volt vihar. Az esti szellő még nem vihar. Nagy erejű szél korbácsol­hatja föl annyira a hullámokat, hogy egy javakorbeli férfiú oldala mellől két gyerme­ket ragadjanak az ingovány fenekére. Nem volt vihar, — azt mondják a vadá­szok, akik a Vértó partján voltak; mi el­hiszsziik nekik, akik nem voltunk ott a Vér­tó partján . De mi a véleménye erről a ki­jelentésről a rendőrségnek, vizsgálóbírónak, ügyészségnek? Hogy történhetett a halálos szerencsétlenség, ha nem volt vihar? Erre is megfelelnek a vadászok. Súlyos jelentősége annak, amit mondanak. Lippay dr. beküld­hette az ingoványba a gyermekeket a szár­csa keresésére. Ezt mondják a vadászok. Szó­rói-szóra közöljük, ugy, amint mondták: — A vértói haiáios szerencsétlenség megdöbbentett bennünket. A szeren­csétlenség után néhány perccel a Vér­tó környékén jártunk, de vihart nem észleltünk. Gyönge erejű esti szél volt. Meglepő tehát, hogy dr Lippay tanár a viharra támaszkodik. — Véleményünk szerint a szerencsét­lenség a következőképen történhetett: Lippay tanár a part környékén vadász­gatott. Más zsákmány hijján szárcsára célzott, amely elég gyakran kerül a va­dász puskája elé. Egyet eltalált, amely a tóba esett. Annak a keresésére kérte a csónakot. De miért kellett a két gyer­mek? Egy vadászembernek föltétlenül van annyi jártassága az evezésben, hogy egy sekélyvizű tóban csónakáz­hasson. Annak a két fejletlen gyermek­nek nem is lehetett annyi fizikai ereje, hogy hosszabb ideig evezhessenek egy szárcsa után. Ugy gondoljuk, hogy más föladat várt a gyermekekre. Kilépni a csónakból és az eltűnt szárcsát keresni az ingoványban. Ez pedig — amint saj­nosan tapasztaltuk — a lehető legvesze­delmesebb vállalkozás. Könnyen elkap­hatja a viz, de meg a lába is bennragad­hat. Igy történhetett a vértói dráma is. A gyermekek, egy vagy különböző irányban keresték-kutatták a szárcsát. Közben nedig, az emiitett módon, elme­rültek. — Még egy körülmény lehetséges, ami azonban ebben az esetben nagyon is valószínűtlen. Az tudniillik, hogy rossz volt a csónak és elöntötte a viz. Ez az eshetőség is azonban — habár csekélyebb — vihart föltételez. Viharról pedig mi nem tudunk. Ezt mondták a vadászok. Ez a nyilatko­zat valószínűleg uj irányba tereli a vizsgá­latot. Két gyermek önhibáján kivül történt halála a lelkiismeretünkre apellál. Nem egy embert akarunk elitélni. A lelkiismeretünket és az igazságérzetünket akarjuk megnyug­tatni. — Tápén nem szabad népgyfilésezni. A Délmagyarország nemrégen cikksorozat­ban emlékezett meg Tápé község kulturbot­rányáról. Nem fizették a tanítókat, a községi és egyházi iskolák között pedig még most is tart a harc. A szociáldemokraták Tápén va­sárnap népgyűlést akartak tartani, amelyen Zigány Zoltán beszélt volna a tápéi kultur­botrányról. Gyárfás Géza főszolgabíró.azon­ban a vallási békére való hivatkozással betil­totta a népgyűlést. Hol ütközik össze a nép­gyűlés a vallásbékével? — A hadügy iiiiszter és az aradi vér tanuk. Hónapokon keresztül ásatásokat vé geztetett az aradi 13-as bizottság a vár kö­rül, hogy megkeresse a vértanuk csontjait. Az ásatások eredménytelenek maradtak, mire Varjassy Árpád tanfelügyelő a bizott­ság nevében azzal a kéréssel fordult a had­ügyminiszterhez, engedje meg, hogy az ása­tásokat a vár területén belül is folytassák, mert valószinü, hogy az osztrákok a kivég­zés után ott ásták el a holttesteket. A had­ügyminisztériumból most érkezett le a vá­lasz Aradra. Nagyon titkolják a válasz tar­@© ©a i Koltozl figyelmébe 8 Közvetlen behozatalu eredeti Perzsa és Smyrsia Hitelképeseknek kedvező fizetési feltételek mellett. 2236 « a fW ® ® & ® ® 2®> ->s ® Haas Fulop és Fiai szőnyeg, bútorszövet és ágynemű gyárosoknál Legnagyobb választék mindennemű terem- és futószőnyegek, tüll, csipke ós szövetfüggönyök' terítők, paplanok, vas- és rézbutorok stb., stb. t€árá$z»yica 10. iz

Next

/
Oldalképek
Tartalom