Délmagyarország, 1911. szeptember (2. évfolyam, 200-224. szám)

1911-09-13 / 209. szám

19J1 szeptember 13 ÜÉLM AQ Y ARORSZÁO Edison és Tesla. — Föltalálok féltékenykedése. — (kaját tudósitónktól.) Abból az alkalomból, hogy a világ egyik leghóditóbb zsenije, Edi­son Alva Tamás Budapesten tartózkodott, budapesti lapok munkatársai beszélgetést folytattak az őszhaju lángészszel. És Edison beszélt. Csodálatosképen igen közlékeny volt, atni nagy ritkaság nála, mert nem szereti a nyilvánosságot. Európában világlapok mun­katársai előtt sem nyilatkozott, és egyedül csak a párisi „Matin" munkatársának sike­rült vele beszélgetést folytatni. Annál meglepőbb a Budapesten tanúsított közlékenysége és igazán előzékeny udvarias­sága, mellyel Budapest és a magyarság iránt oly hizelgően nyilatkozik. Ugy látszik, liogy az öreg urnák van néprajzi ismerete és tudja, hogy melyik a hiuságos oldalunk. Egy újságíróval folytatott beszélgetéséből kiragadunk egy részletet, mely különös vilá­gításban helyezi elénk az agg világóriást. Az öntött házakról beszélt, mely az ő ta­lálmánya, s amelyre a magyar újságíró azt csa, mert nagyon régen beszélnek róla. Igé­kérdezte, ha nem-e az is olyan amerikai ka­rik, igérik, de csak nem akar megszületni. Edison hevesen tiltakozott a kacsa vádja ellen, és hogy nagyobb nyomatéka legyen a tiltakozásának, hozzáteszi: — Nem vagyok én Tesla, mit tetszik ró­lam gondolni! Aha Tesla, a konkurrens tömeg-feltaláló. Beszéljünk csak róla, lássuk, mennyire kelle­metlen Edisonnak a vetélytárs szereplése. — Tesla — mondja — ez kérem nem ko­moly ember. Csodálom, liogy a világ a nevét egyáltalán ismeri. Tesla jól tud billiárdozni és ez az egyetlen képessége. Bolondítja a vi­lágot olyan tervekkey, amiket sohasem tud és nem is próbál megvalósitani. Lássa, Tesla utazik bluffokban, Tesla -egészen közönséges fecsegő, sohase talált ki semmi lényegeset és mégis beszélnek róla. Megjegyzem neki, hogy Tesla magyar származású .mire sietve jegyzi meg: — Én csak egy magyar föltalálót ismerek és ez Puskás, aki évekig volt legkiválóbb munkatársam, ö találta fői a telefon központi kapcsolóját és még sok más egyebet. Van négy kiváló magyar előmunkásom is odahaza ,a laboratóriumomban. Tehát van valami, ami fáj Edisonnak. Van neki mindene, millió, világhírneve, mégis, mégis hiányzik neki valami. Fáj neki, hogy ellenfelét a fölfedezésben, aki voltaképen nem is ellenfele: Teslát is emlegetik, még pedig az ő neve mellett. Mert az igazság érdekében mindig kettőt hallgatnak meg. Az amerikaiak, akik köze­lebbről ismerik az ő embereiket, nem egészen egy véleménven vannak Edisonnal, sőt az európaiakkal sem. Edisont Amerikában nem tartják olyan nagynak, mint Európában Edi­sont elismerik és nagy szellemóriásnak tart­ják. azonban nem annyira a technikai talál­mányok terén, mint inkább pénzügyi téren, amennyiben kétségkívül kiváló technikai tu­dását oly bámulatos ügyességgel volt képes tőkésíteni és kamatoztatni. Mert Edisonnak kevés a saját eredeti ta­lálmánya. Találmányainak nagy részét má­sok találták fél vagy az ő szolgálatában, vagy eladták néki és ő értékesítette a talál­mányt. Száz és száz embert foglalkoztat csak a laboratóriumában cs műhelyeiben .akik­egyebet sem tesznek, mint kísérleteznek és uj műszaki alkotások feltalálásán fáradoznak. Amit azután alkotnak, az Edison alkotása — Edison dicsőségét öregbiti. Például: Egy londoni fényképész legutóbb pert indított ellene, hogy a mozgófénykép ta­iálmánv ötlete az övé. Harminc évvel Edison találmánya előtt már feltalálta és csak a gya­korlati értékesítésére nem gondolt. A londoni fényképész találmánya az volt, hogy fény­képlemezeket, még pedig az eredeti üveg­lemezeket összerakta sorozatos egymásután­ba, s azt egy tengely körül forgatva, mozgó képeket mutatott be, még pedig valamely ese­ményt megábrázolva, épen ugy, mint a nap­jainkban oly nagy tért lióditott mozgófényké­pek. Ez lett volna a mai tökéletes kinematog­ráf kezdetleges első formája. Nem tudni miért — a londoni fényképész jogutódjai vissza vonták a keresetüket. Való­színű, liogy kiegyeztek. Teslát, mint felfedezőt rendkívül nagyra becsülik az amerikaiak. Tesla nem annyira praktikus gyakorlati ember, mint Edison, ö nem annyira az egyes technikai szakok és iparágak tökéletesítésén fáradozik, hanem inkább teljesen uj technikai elméletek felállí­tásán. Tesla terve volt például a földről a Marsra fényt vetíteni, hogy észrevétessük magunkat a Marsbeliekkel. Tiz millió dollár­ba került volna ez az akció, amelyet Tesla a legapróbb részletig kidolgozott. Természetes, hogy Edison hírnevének nem árt Tesla és viszont. Az sem kisebbíti Edison értékét, liogy nem egyedül maga alkotja ta­lálmányait. Ez emberileg lehetetlen is, mert egy ember csak egy ember és fizikai ideje sem lenne annyi találmány kitalálására és ki­dolgozására, amennyi az ő nevéhez fűződik. És hogy Edison mennyire ember, mutatja Tesla iránt való féltékenysége. Newyork nagykávéház. Naponta mozgófénykép újdonságok felvételei kerülnek bemutatásra. MÜSOI?: 1. Nápoly, természetes 2. Az elveszett ujjak, komikus 3. A gyógyító tanúr, dráma 4. A nagybácsi Jonathánja, humoros 5. Niagara, látványosság 6. Pali mindent tud és mindent Iát, kacagtató 7. A líii Cowboy, érdekfeszítő dél­amerikai dráma. Htdoo fii®. ilsiraíiij hávÉéti ilaloit. Naponta RACZ MISKA zenekara hatigversenyez. Szives pártfogást kér Palkovits Andor, kávés HA valamit venni vagy eladni akar, hirdesse a „Délma0yarorszáfl"-ban. Tavasz-nyári idényről visszamaradt női kabátok 2011 köpenyek blúzok jr 9 * © <***> pansi fuzok féláron adatnak el lyi női divatházában, Szeged. KÖZIGAZGATÁS A pénzügyi bizottság ülésg. (Saját tudósitónktól.) Kedden délután foly­tatták a szegedi pénzüyi bizottság tárgyalá­sait. A mai tárgyalások a kiadási tételek kö­rűi folytak, melyek nagyjában megegyeznek a mult évi költségvetés tételeivel, kivévén a kövezésre szánt és fölvett összeget, mely aránytalanul kisebb a mult évi tételnél és na­gyon kevés ahoz, liogy a város fejlesztésé­ben érdemleges eredményt jelentsen. A bizottságban Lázár Oyörgy polgármester elnökölt. Előadó Fajka János volt, aki mellett felvilágosítással szolált az egyes tételeknél Balogh Károly pénzügyi tanácsos. A kiadási tételek közül letárgyalták a kö­vetkező tételeket: I. Haszonvételi jogok fár­tartása. II. Földek. III. Házuk fentartása. VI. Erdők és közterek kezelése. V. Kövezetek. VI. Telkek kisajátítása. VII. Közadók és adó­zási költségek. VIII. Szenvedő tőkék és ka­matok. IX. Városi adók. X. Közigazgatás. XI. Rendőrség. Ezeket a tételeket tárgyalta a pénzügyi bizottság. A költségelőirányzati tervezet következő tételeinek tárgyalását holnap délutánra halasztották. A város házainak fentartása költségeinél hosszabb vita volt, melynek során Balogli Károly pénzügyi tanácsos igen életrevaló eszméket pendített meg. mely szerint az ui városháza fölépítése után felszabaduló régi városházát és bérházat modern, a nagyvárosi igényeknek megfelelő szállodává átalakíttatni javasolja. Ugyanez alkalommal szóba került a városi fürdőnek intenzivebb módon való hasznosí­tása is, melynél ugyancsak Balogh Károly tanácsnok ajánlotta, hogy a fürdőt ráépit­ménnvel kibővítsék, vendéglővel, büfíével összekapcsolják és különféle gyógykurákat honosítsanak meg, mellyel ugy a fürdő mi­nőségét, mint jövedelmezőségét fokoznák. Ugyancsak sziikségpótió és a mai lakás­viszonyok közepette sürgősen megvalósí­tandó ideát vetettek fel. mely szerint hatósági lakásközvetitő irodát állítanának fel. hogy a lakáskereslet és kínálat találkozását elősegít­sék. Ez ma már Szegeden tényleg nagyon szükséges, mert bár van elég üres lakás, mégis, miután a város nagyterjedelmii és a kiadó lakások szétszórtan vannak, több napi sok vesződséggel és fáradtsággal járó lakás­kercsés után lehet csak esetleg megfelelő lakást találni.. Sürgették ezúttal egy városi statisztikai hi­vatal felállítását. Ezidőszerint ez nincs cs megtörténik, hogy a városnak a közigazgatás bármely ágazatában adatokra van szüksége, azt az egyes ügyosztályoknak gyakran több heti kiiiön munkát igénybe vevő adatkikere­sést és csoportosítást kell végezniök. Egyedül a kövezetre felvett kiadási tétele­ket keveselték a pénzügyi bizottságban. Kövezetvám 32.048 korona, kövezetre szán­nak 171.990 koronát, melyből 100.000 korona a régi utak fentartására. és csak 71.000 ko­rona szolgálna uj utak kövezésére. Ebből az összegből tényleg nem sok utat lehet kövezni, s a pénzügyi bizottság több tagja ama néze­tének adott kifejezést, hogy amennyiben a jövő évben a közkórházat még nem építenék föl. ugv annak épitésére szolgáló jövő évi összegből 157,000 koronából használhatnak a szfikséhez mérten valamelyes összeget. A legélénkebb vitát a rendőrség kiadási tétele okozta. Somogyi Szilveszter dr főkapi­tány, a közbiztonság érdekében kérte, hogy a rendőrség létszámát fokozatosan növelhesse, s ennek folytán már a jövő évben négy uj I. osztályú rendőrt alkalmazhasson. Ez ellen Balogh pénzügyi tanácsos kifogásokkal élt, mert ezzel a rendőrségnek más közigazga­tási ágak rovására kedveznek. A pénzügyi bizottság ennek ellenére megszavazta az erre a célra fölvett 3400 korona összeg beállítását.

Next

/
Oldalképek
Tartalom