Délmagyarország, 1911. július (2. évfolyam, 148-172. szám)

1911-07-15 / 160. szám

4 DÉLMAGYARORSZÁG 1911 julius 13J kérvényeket, amelyek a katonai követelésekre vonatkoznak, nyomassa ki a Ház. Az elnök: Kimondom a határozatot: a Ház előterjesztésemet elfogadja. Vermes Zoltán jegyző megkezdi a kérvények fölolvasását. A régi módszer szerint halkan és hadarva, Az ellenzék azonban zajongani kezd. — Nem halljuk. Tessék érthetően olvasni. Elnök fölszólítja a jegyzőt, hogy az előadói székből olvassa föl a kérvényeket.. Vermes Zoltán folytatja a kérvények fölol­vasását. Benedek János: A házszabályokhoz kérek szót. (Óriási zaj.) Elnök: Nem adhatok szót! (Zaj). (Komédia a gyorsírókkal.) Benedek János: Házszabálysórtós történt és ezt akarom jóvátenni. (Zajos ellentmondás jobbról). Elnök: A fölolvasás olyan, mint a beszéd. Közben nem lehet másnak megadni a szót. (He­lyeslés jobbról). Benedek János: A gyorsirók nem jegyeznek. Ez házszabálysértés. (Nagy zaj. Elnök: Nem kötelesek jegyezni a gyorsirók. Csak a beszédeket jegyzik. Nagy zaj. A kormánypárton ingerülten tilta­koznak, zajonganak, a baloldalon hangosan kö­vetelik, hogy a gyorsirók jegyezzenek. Benedek János: Mi lesz a közbeszólásokkal, amik a fölolvasás alatt elhangzanak ? Vermes Zoltán jegyző nagy zajban folytatja a fölolvasást. A baloldalról folyton közbeszólnak, és han­gosan kérdik az elnököt, benne lesz-e a napló­ban a közbeszólás. Antalik gyorsirófönök a gyorsírókhoz megy és a közbeszólások jegyzé­sére utasitja őket. A jegyző tovább olvas, a baloldal pedig folyton közbeszól, zajong. (Kitör a nyári vihar.) Rudnyánszky György (munkapárti) közbe­kiált: Ez egy komoly párt, ugy-e? Az ellenzék egyszerre fölugrik. Justh Gyula magából kikelve, követeli a közbeszóló rendreutasitását. A baloldal topor­zékol dühében. Justh Gyula: Egy egész pártot gyanúsított és nem utasitják rendre. (Óriási zaj az egész Házban.) Kun Béla: Hát csak a miniszterelnököt védi az elnök, de egy egész pártot lehet büntetle­nül gyalázni. (Zaj.) Justh Gyula: Ez nem eljárás. Igy nem lesz gyugalofn! A baloldal kórusban követeli a rendreutasi­tást; a kormánypárton kacaernak. A jegyző a nagy zajban folytatja a fölolvasást, de az el­nöki csengő folyton szól és egy szót se hall senki. Fölkiáltások balról:Nem tanácskozunk! Rendre! Rendre! Justh Gyula: Nem engedjük, hogy sértegesse­nek bennünket. (Zaj.) A baloldalon ivet köröznek és pár pillanat múlva Mádi-Kovács János már az elnöki emel­vényen terem és átadja az elnöknek a zárt ülést kérő ivet. Nagy zaj minden oldalon. Vet •mes Zoltán jegyző végre befejezi a fölol­vasást. Lovászy Márton újból kéri az elnököt, hogy nyomassa ki és osztassa szét a kérvényeket. Fölkiáltások jobbról: Ha egyszer fölolvasták őket, akkor fölösleges kinyomatni őket. (Nagy zaj.) Benedek János: Lovászy kérése ellenkezik az eddigi gyakorlattal. (Óriási kacagás a munka­párton.) Benedek János: Kéri Lovászyt, vonja vissza indítványát. (Óriási zaj, nevetés.) Lovászy Márton visszavonja indítványát. Elnök: A Ház határozatának ezzel eleget tettünk és most következnék a véderöjaváslat folytatólagos tárgyalása. Jelentem azonban, hogy húsznál több képviselő zárt ülést javasol! Ezt ezennel elrendelem és fölhivom a terem­őröket, hogy üiitsék ki a karzatokat. A közönség kivonul, az ülést rövid időre föl­függesztik és aztán megkezdődik a zárt ülés. Berzeviczy Albert elnök megnyitja a zárt ülést. (Támadás az elnök ellen.) Ráfh Endre: Szükségesnek látja, hogy a hosszú vita kezdetén leszögezzék az ellenzékiek azt a tényt, hogy a személyeskedés terére nen) akarnak lépni. Kivánatos tehát, hogy a túl­oldalról ne történjék provokáláu. Mikor egy t'z éves küzdelem újabb fázisa előtt állunk amelybe egy párt minden erejét, képességét ós becsületét fekteti: akkor ne vegyék rossz néven, ha nekik más fölfogásuk van a dolgokról, mint a kormánypártnak. Fájdalom, mi ebben a küzdelmünkben teljesen magunkra vayyunk hagyatva és akkor, mikor néhány kérvény fölolvasását helyeslésünkkel kisórjük, akkor előáll a kormánypártról egy képviselő és azt kérdezi, hogy mi komoly párt vagyunk-e? Egy pártot, amely önzetlenül küzd, nem sza­bad ily malíciával aposztrofálni. A közbeszóló képviselő nem olyan következetes, mint ők, akik mindig megmaradnak álláspontjukon. (He­lyeslés balról.) Benedek János: Más szempontból is szüksé­gesnek tartja a zárt ülést. Berzeviczy elnök személye és pártatlansága iránt nagy bizalom­mal vizeltetik, de nem helyeselheti azon enun­ciációját, hogy a fölolvasott kérvényeket a gyorsíróknak nem kell jegyezniük. (Az elnök nyilatkozik.) Berzeviczy elnök: Hogj mi korüljön a nap­lóba, azt a házszabályok nem határozzák meg, erre a gyakorlat irányadó. Soha például egyet­len törvényjavaslat szövege nem került a nap­lóba, a Háznak ez az állandó gyakorlata. Ha a Ház egyes esetekben el akarja határozni, hogy mi kerüljön a naplóba, ezt megtörténhetik, de akkor a Háznak kell előbb határoznia. Nem járhatott el máskép, amint tette. (Élénk he­lyeslés a — baloldalon.) (Justh Gyula 'magyaráz.) Justh Gyula: Nyilt ülésben akart fölszólalni, de szeretné most már, ha a megkezdett vitát itt a zárt ülósben fejeznék be. Az elnök véle­ményével ellenkező nézeten van. A költség­vetés tárgyalásánál például minden fölolvasott tétel belekerül a naplóba. A gyorairó azért van itt, hogy minden, ami itt történik, be­kürüljön a naplóba. A törvényjavaslatok azért nem vétetnek be a naplóba, mert azok iromá­nyok és közkézen forognak. Á kérvények azon­ban nincsenek kinyomatva és igy azért ezek­nek a naplóba kell kerülniük. Kéri az elnököt, intézkedjék, hogy a fölolvasott kérvények vé­tessenek be a naplóba. (A Hock-féle közbeszólás.) Ábrahám Dezső: Nagy bizalommal van az iránt, de kéri őt, ha Hockot a minap rendre­utasította, akkor viszont utasitsa rendre azt a képviselőt, aki pártját nem komolynak mondja. A közbeszóló képviselő épen ahhoz a párthoz tartozott, amely a liadseregbeu nem­zeti vivmányok megadását követelte. (De­rültség.) Rudnyánszky György: A közbeszólást ón tettem. A pártot sérteni nem akartam. Inkább a körülötte ülőkhöz fordult, kvázi azzal, hogy a komolyságot nem látja az ilyen viselkedés­ben. Nyilt ülósben sérelmezett közbeszólásáórt bocsánatot fog kérni. (Altalános élénk he­lyeslés.) Berzviczy elnök : Kéri a fölszólalókat, hogy minden rendkívüli esetben kérjék, mit akar­nak a naplóba venni. Justh Gyula: Szerinte ezt nem kell kérni. A gyorsíróknak a történtekről való hü referálás kötelességük. Az elnök fölfogása veszedelmes precedensül szolgálhatna. Berzeviczy elnök nem látja akadályát annak, hogy kérelem esetén a fölolvasott dolgok a naplóba kerüljenek. (Helyeslés.) Ezzel a zárt ülés véget ért. Rudnyászky György: A sérelmes közbeszó­lást én tettem ós azért megkövetem a Házat. Sajnálom, hogy félreértettek, én a pártot sér­teni nem akartam. (Általános helyeslés.) Benedek János a házszabályokhoz kór szót. Indítványozza, hogy a fölolvasott kórvényeket jegyezzék a gyorsirók. Kéri az elnököt, hogy a fölolvasott kérvényeket nyomassa ki a Ház. Elnök: elrendeli a kérvények kinyomatását. Az incidens ezzel véget ért s folytatták a véderőjavaslat tárgyalását. (Bakonyi beszél.) Bakonyi Samu : Hosszan fog beszélni s ezért a Ház elnézését kéri. Határozati javaslatot ter­jesztett elő, amelyben utal arra a végső meg­feszítésre, amelyre a katonai javaslat a nem­zetet kényszeríti. A kormánynak előbb a vá­lasztójog gyökeres reformját kell megvalósí­tania s csak azután kerülhet a sor a katonai ;avaslatokra. Javasolja, liogy a katonai kérdé­sek fölött az általános, egyenlő, titkos vá­lasztójog alapján összehívott parlament hatá­rozzon. (Helyeslés a baloldalon.) A katonai javaslatok lényege, bolsö tartal­máról sem a miniseterelnök, sem a kormány valamelyik tagja nem adott fölvilágosítást. A véderötörvény tartalmáról senki sem tájékoz­tatta a nemzetet. Nem tndnak róla semmit. A javaslat minden borzalma és a benne rejlő gazdasági veszedelmek tömege csak most tá­rul az ország elé. (Zaj.) Háromnegyed egy órakor szünetet kért Ba­konyi Samu, majd szünet után Bosznia és Hercegovina közjogi helyzetéről beszél; sze­rinte határozott állást kell foglalni oly irány­ban, hogy Bosznia Magyarországhoz tartozik. Közös szuverenitás nincs, sem osztrák szuve­renitás. Bosznia csak Magyarország szuvere­nitása alatt állhat fönn. Nem a szóló ós pártja csi­nál obstrukciót, hanem a kormány ostruál a nem­zeti jogok érvényesülése ellen. (Helyeslés balról.) A katonai pörrendtartásról azt mondta a többi között, liogy ez a javaslat oly állapotot akar teromteni, amely ellen mindig küzdöttünk; bele akarnak vinni egy idegen nyelvet. (Tetszés balról.) Darvai Fülöp: Ez túlzás 1 Justh Gyula: Aki ezt mondja, az Ausztriát segiti 1 (Nagy zaj jobbról.) Podmaniczky Endre báró: Már megint kozdik 1 Ki kezdi? (Zaj.) Bakonyi Samu az uj katonai terheket elvi­selhetetlennek mondja. Szólott méf# a szolgá­lati és vezényleti nyevről. Harmadfél órakor még mindig beszólt a Ház nagy türelmetlen­sége mellett és noha az elnök íigyoimeztette az előrehaladott időre, Bakonyi általános közöm­bösség mellett rendületlenül beszólt tovább. Bajban a szegedi halpiac. — Miért nincs hal a Tiszában. — (Saját tudósítónktól.) Szegednek hosszú évtizedeken keresztül országszerte hires ne­vezetessége volt a halpiac. Ha idegen érke­zett a városba, első utja a tiszaparti hal­piachoz vezetett. Husz-negyven sátor volt két sorban elhelyezve, amelyekben méter­mázsa számra nyüzsgött a különféle friss. Ízletes tiszai hal. A halászok minduntalan hálószámra hozták fel a hajóról a fickándozó halat, nagy volt: a kereslet. A szegedi csa­ládnak hetenkint legalább háromszor-négy­szer hal került az asztalára. Messze földön nagy keletje volt a szegedi halnak, különösen a páratlanul ízletes kecsegének. A halászok métermázsánkint szállították a halat minden­felé. És milyen szép volt a tiszai halászélet. A nart közelében halászbaiók nyüzsöglek. A hajókon főzték bográcson a szegedi halpap­rikást és halászlét. Az akkoriban hires Bitó és Török halászfamiliák sokszor meghívták halpaprikásra a tekintélyesebb szegedi pol­gárokat. Nagy halbőség volt. a szegedi lia­lászmesterek mindegyikének óraláncán ott csüngött a súlyos aranyhal. Még a tajték pipát is aranyhal ölelte körül. Az utóbbi tizenöt év óta pedig beütött a lassú baj: a szegedi halpiac fokozatosan je­lentéktelenné zsugorodik össze. Kevés a hal és drága — már csak néhanapján kerül* né­mely szegedi család asztalára. A két sorban elhelyezett sátorok eltűntek, alig néhányban árulnak halat, háromszor hetenkint. A gyö­nyörű tiszai halászéletrfek már híre-hamvh sincs. Üresek, csendesek a hajók, alig lézeng bennők egy-egy bus ál-halászlegény. Az idén különösen kevés a hal. Ami van, azt is a Dunáról hozzák. Szinte megdöb­bentő látványt nyújt az idei halpiac. Az öt­hat sátorban alig találni halat. Az a kevés is kiszáradt, élettelen. A máskor népes hal­piacon alig lézeng valaki: elszoktunk már a haltói. Az idegen is Hiába keres halat a ven­déglőkben. Ha igy tart tovább, kénytelenek' leszünk elfelejteni, hogy valaha halat is ettünk. Kérdést intéztünk a szegedi ismertebb ha­lászmesterekhez. hogy mi az oka a régente, hires halpiac leromlásának? A halászok rész­letes felvilágosítással szolgáltak. A halhiánV okárol egyértelmiileg azt mondták, hogy ke­vés a viz. A legérdekesebb az általánosan ismert ha­lászmesternek, Bitó Ferencnek a nyilatko­zata: A régi szegedi halpiacnak már hirc­harnva sincs. Ézt mi érezzük a legjobban­Sirni szeretnék, ha végignézek a mostani piacon! Már Ipisz óta tart ez az állaPöt

Next

/
Oldalképek
Tartalom