Délmagyarország, 1911. május (2. évfolyam, 100-123. szám)

1911-05-11 / 107. szám

2 DELMAGYARORSZAG 1911 május 11 1911 május 1 agitátor számára a talajt. A reális okok megszűnnek s az agitáció megakadá­lyoztatik, ha az állam és társadalom ezt az önmagában csak negatív ered­ményt gazdasági és kulturális akció­val igyekszik kiegészíteni; akkor erő­sebb lesz a magyar szupremácia, erő­sebb lesz általa Magyarország függet­lensége is. Mert a nemzetiségek elé­gedetlen elemei itt gyakorta az osz­trák centralizáció segédcsapataiként viselkedtek. S az ő politikai és gaz­dasági vagy kulturális erejük Ma­gyarországon ellenségeinek erejét gya­rapította. A nemzetiségi kérdés közjogi kér­dés: Magyarország függetlenségének kérdése. Aki a nemzetiségi törekvése­ket lehetővé teszi, Magyarország füg­getlenségét ássa alá. Justh és a demokrácia. (Saját tudósítónktól.) A mai kormány, mi­dőn a nemzeti ós demokratikus haladást zászlójára irta, tisztában lehetett azzal, hogy a kót szempont összhangba hozatala számos nehézségbe ütközik ós hogy részint a nem­zeti, részint a demokratikus szempont egy­oldalú hiveit nem fogja kielégíthetni. De csodálatos — ós részben mulatságos — volt azt látni, hogy a mai kormánypárt européer vezérfórfiaival szemben épen Justh Gyula akarja képviselni az európai haladás szelle­mét. Nemzeti irányt hirdetett eddig ; euró­pait hirdet ezután. Eddig az európai szem­pontokat — nem vette számba; ezután a nemzeti szempontokat. Logika nincs ebben, csak taktika. Nem politika ez, hanem kor­teskedés. Eddig a hazafias frázisokra épített, ezután a doktriner-demokrácia frázisaira. Sem egyik, sem másik esetben nem vizs­gálta és nem ismerte a kérdés lényegét. Az öreg letört egy száraz ágat ós rá­akasztotta az abroncsot. Világos ós csöndes mező terült el előtte. Harmatcsöppek csillog­tak -í friss, zöld füvön. Az öreg egyszer csak ledobta az abroncsot és ráütött az ág­gal: és az abroncs gurult csöndesen a me­zőn. Az öreg kacagásban tört ki, szaladt az abroncs mögött, mint az a bizonyos fiu. Lábait magasra hányta, kergette az abron­csot ós a pálcát ép oly magasan tartotta a feje fölött, mint a fiu. Ugy rémlett neki, mintha kicsiny, gyöngéd ós vidám volna. Ugy rémlett neki, mintha az anyja ott volna mögötte és mosolyogva nézné őt. Örült, mint a gyermek, hogy szabadon játszott a harmatos friss füvön, a lágy mohán. Hamu­szürke szakálla rezgett bágyadt arcán és a nevetése összeolvadt a fogatlan szájából ki­törő köhögésével. És az öreg az erdőbe való kijövetelt, reg­gelenként az abronccsal való játékot a me­zőn megkedvelte. Néha gondolt arra, hogy észrevehetik ós kinevetik. Ennél a gondolat­nál végtelenül szégyelto magát. Félve, szé­gyenkezve nézett körül. De nem: senkisem látta, senkisem hallotta őt. S miután a játékot megelégelte, könnye­dón és vidám mosollyal, ment a városba. Nem látta őt senki. És semmi egyéb nem történt. Békésen játszott az öreg egymást követő néhány napon át, Egy nagyon har­matos reggelen meghűlt. Ágynak esett ós nemsokára meghalt. Amikor a gyári kór­házban idegenek között halódott, derülten mosolygott. Emlékek vigasztalták: ő gyer­mek volt és nevetgólt... és a friss, harma­tos füvön futkározott... hallgatag fák alatt... ós mögötte ment az édesanyja ... Ha valaki a választói jog kiterjesztését azon indokból kívánja, mert a mai rendszer alapján tanult, képzett ós igen érté­kes elemek kivül maradtak az alkotmány sáncain: a kormány fölfogásával egészen azonos alapon áll. De ha valaki — mint Justh Gyula — azzal az indokolással kívánja az általános választói jogot, hogy azért kell a népre bizni a nemzet sorsát, mert az in­telligencia romlott és nem bir semmi er­kölcsi függetlenséggel: akkor ezt az in­dokolást ós e vádat vissza kell utasí­tanunk. Elméletileg sem lehetne megérteni, hogy a műveltség ós tudás miért zárja ki az er­kölcsi erőt s hogy ha egy nemzet intelli­genciája romlott, hogyan lehetne annak éle­tében csak reménykedni is. De a közel­multak története is mutatja, hogy ez az ál­lítás milyen légből kapott. A szahadelvüpárt bukását a nemzet han­gulatváltozása idézte volt elő. Hogy ezt a hangulatváltoztatást hazug frázisokkal, alap­talan gyanúsításokkal ós beválthatatlan ígé­retekkel idézték elő a hazafiak, azt ta­gadni nem lehet. De hogy a nemzet intelli­genciája felült ennek a politikának, az ugyan romlottság jele volt, de nem az erkölcs, ha­nem az izlés ós az ítélőképesség romlottsá­gának jele. Erkölcsi romlottságot — ezt csak nem tagadhatja el Justh Gyula — a nemzet intelligenciája ezzel nem mutatott. És bizva a vezérek Ígéreteiben, megbuk­tatta a szabadelvüpártot, hogy vágyait be­teljesülni lássa azok által, akik ez iránt el­ámították. Ez a tény megmutatta, hogy a nemzet intelligenciájában van annyi erkölcsi erő, hogy a maga meggyőződését — legyen az helyes vagy helytelen — a hatalmon levők akaratával szemben is keresztülvigye. Az azután bekövetkezett — nemzetinek nevezett — ellenállásban bizony sokan igen gyöngéknek bizonyultak, de kérdjük, hol volt akkor — nem szóval, de tettel, áldozat­készséggel egy-egy nagyhangú közszereplő 9 És kérdjük, hol volt — a nép? A „nép" nem volt sehol; a szociálisták pedig Kristóffyt támogatták. Azt a nemzetinek nevezett ellenállást nem az intelligencia tette tönkre — bizony kevés volt abban az akcióban az intelligencia — hanem a koalíciós politika erkölcstelenségé­nek eredendő bűne, a nagyhangú frázisok­kal színészkedő kicsinyhitiisóg, önzés és hatalmi vágy. Mikor azután eljött a koalíciós kormány­zat ideje s a félrevezetett, elámitott, alap­talan Ígéretekkel elszédített nemzet „egy önfeledt pillanatában" koalíciós többséget küldött a parlamentbe: vájjon Justii szerint akkor is erkölcsi gyöngesógből s független­ség hiányából tette azt? Szerintünk nem. Ugy volt meggyőződve, hogy az a helyes. Justh Gyula ezzel is ugy van, mint az obstrukcióval, melyről azt állította, hogy megengedhető, ha a választásokon nem az igazi nemzeti akarat nyilatkozott. Tisza István gróf már akkor rámutatott ez érve­lés rosszhiszeműségére, mert hiszen a koalí­ciós választást tiszta választásnak tartja Justh Gyula, — többségétől a házelnöksó­get elfogadta — és mégis ez ellen a több­ség ellen is obstruált . . . Beszéljünk nyiltan és őszintén. Mondja meg tisztán Justh Gyula, hogy az a többség, amely nem Justh-párti, nem kormányképes s azzal szemben minden fegyver megenge­dett; és az az osztály, amely nem küld Justh-párti többséget, nem érdemli meg, hogy tovább éljen. Ebben legalább van logika — ha egyéb nincsen is. Mi bizunk a magyar intelligenciában, füg­getlenségében, erkölcsi erejében. Épen most nem szabad őt mellőznünk, midőn a keserű tapasztalások iskolájából nehezebb fölada­tokra is éretten, kikerült. »gy Izsó és Rí « fillér, Gaál lér, Schlesinge 1 Lipct 106 fii >gárért. Feltöltik a Buvártavat. — Az árlejtés eredménge. — (Saját tudósítónktól.) Esztendők óta tervezik már azt, hogy a rókusi vasútállomás mellett lévő vizállásos területet feltöltik. Sokféle terv került ennél a kérdésnél szóba, végül a köz­gyűlés ugy határozott, hogy feltülteti a mint­egy huszonkét hold terjedelmű területet, azt parcelláztatja és házhelyeknek adja el. Egész kis városrész fog fölépülni azon a nagy terüle­ten, száznál több házhely körül eladásra ós értesülésünk szerint, a házhelyeket vásárlókkal csak olyan föltétellel köt szerződést a város, ha azok kötelezik magukat arra, hogy emele­tes házat épitenek. A közgyűlés annakidején megbízta a taná­csot azzal, hogy amennyiben a feltöltés mun­kálatait négyszázezer koronáért el tudják vé­geztetni, azt a tanács végeztesse el. A tanács pályázatot is hirdetett a munkálatokra ós az árlejtést szerdán délelőtt tartották meg. Husz ajánlat érkezett be és az eredmény nagyon kedvezőnek mondható. Az előirányzott négy­százezer koronával szemben mindössze nem egész kótszázkilencvenezer koronába kerül a feltöltés, a város tehát több mint száztízezer koronát takarít meg a munkálatnál. Mindenesetre érdekes volt ez az árlejtés. Olyan óriási eltérések voltak az áraknál, ami­nőkre ritkán van példa. Valamennyi ajánlkozó egy koronánál drágábban vállalta ogy köbméter területnek a feltöltését, csak egy cég akadt, amely nyolcvannégy fillérért volt hajlandó a munkára, a budapesti Gaál ós Tirnauer cég, amelyet meg is bizott a bizottság a feltöltés­sel. Volt egy korona hatvanöt filléres ajánlat is, tehát a legolcsóbbnak kétszerese. A bizottság, amely Bokor Pál polgármester­helyettes elnöklésével döntött az ajánlatok fölött a Gaál és Tirnauer-céget bizta meg azzal, hogy a 340,500 köbméter területet nyolc­vannégy fillér egységár mellett, tehát összosen 286,020 koronáért töltsön föl. Az eredmény jóváhagyás végett még a ta­nácshoz kerül, amelynek döntése után nyom­ban megkezdik a munkát és legföljebb egy esztendő alatt föl lesz töltve ugy a Buvár-tó, mint a vámház mellett lévő vizállásos terület. A Buvár-tó területe tizennyolc hold, a vizállá­sos terület négy hold, ogy holdra átlag hat házat számítva, tehát százharminckót ház fog épülni azon a helyen, ahol most pocsolya van. A földet a felsővárosi tóglaverő telepről szál­lítják és a vállalkozó legkésőbb augusztus elsejéig tartozik hozzáfogni a foltöltés munká­jához. Az árlejtésre egyébként a következő aján­latok érkeztek be: Páris és Sasvári Béla köbméterenkir.t 165 fillér, Vermes Béla 127 fillér, Rosenfeld Ignác 150 fillér, Deutsch Ferenc 102 fillér, Kovács Pál 124 fillér, Mandel Gyula ós Quitner Vilmos 165 fillér, Peternelly Lajos 122 fillér, Gerzsan Lajos és társa 110 fillér, Hoffmann Jakab és Löbner Sándor 104 fillér, ha eltolják a munka megkezdésének határidejét szeptember tizen­ötödikéig, akkor 94 fillér, Weisz Mihály és társa 120 fillér, Klein Adolf 105 fillér, Rippner Fülöp 114 fillér, Geirínger Károly 110 fillér, ha a város a tó víztelenítését elvállalja, akkor 90 fillér, Grünwald testvérek és Schiffer 122 fillér, A kép — Hál (Saját tudósi ani zajos jelet Gerdán a Házi egvetés során ™ s tiltakoz' Uen, melyek i lal való szőve aíosan tapsolt 0n és a Kosst ogadták Batt ,ldal alaposan ?g miatt. B: ,yörgy mondol 'k0'ia múltkor éHietetlensógi ^ hangon. s( •öbbségre s 'yomon zajos £Í során < attkét sulj Netüzés is t íaroly terjes: sorsjegyek Rátartása ? nzügyminisz Péltizenegyk, elnök. P®lesitőse utá tonyvet, amely h interp 2 08zt%sorsj< ;lsszaélé8ek tá; ' Gnök javi tizenké C DSÉRE BEA, ott határoza Geszti elő i„ KÖVETKEZETT arca Költségve fcérfe Vilm Cl 08 álIon b, ÉRDEKA ATDELY( /fjében dön bi£thJ>ánv TI IÁIRA F gyon a U,fordit*nd< M .^ÁNY IRÁL E íval <)me'" MT > MEG kifyarországo eaz<& -a 82 asagi önál HU^KTÁL H, nem - egy JUTÁKKAL VI^KI LA, Cí ssár^ Zaj) mes Zolt T •fáST* <áiart akk< K a re!

Next

/
Oldalképek
Tartalom