Délmagyarország, 1911. január (2. évfolyam, 1-25. szám)

1911-01-12 / 9. szám

1911 január 12 DELMAGYARORSZÁG 9 Uránia i magyar tudományos Kólloy- Ma HÉrtkBÉfa. Csütörtökön, január 12-ón: Székelyország 160 színesen vetített képpel és számos mozgófényképpel. Keideto esfe töt és kilenc Érakor. Ai ürámo Mriuuifli 872. A * * > 4 <9 (f d } e í « 9 ff # í Jósáf és súlyra kell a szappan összehasonlításánál és bevásárlásánál ügyelni. A világ egy szappana sem éri el a szappanát 9 <3 t minden jó tulajdonságában, tiszta-- » ságiban, mosókcpességében, lágyságá- £ % ban és olcsósagaban. % ,B síaion Mszén III ás fíohsz lei­11110 teszer­zesl forrósé: JUTKOVICS GÉZA la- és siúÉlm, tai immiit ű m 7e!sfon 586. : (a rckusi templommal szemben.) : Telefon 686 A szegedi Lloyd 1910-ben. (Saját tudósítónktól.) A szegedi Lloyd­társuíat vasárnap délelőtt féltizenegy órakor tartja rendes évi közgyűlését, amikor tár­gyalásra kerül az évi jelentés, amely a Szeged gazdasági életében nagy szerepet játszó társulat mult évi működéséről és a gazdasági viszonyokról számol be: A jelen­tés ezeket mondja: Az elmúlt 1910. éret közgazdasági szempont­ból kedvezőbbnek jelenthetjük, mint az előzőt, mert a termés kielógitö volt gabonanemüekben; igaz ugyan, hogy a termési eredményt eleinte túlbecsülték, de azért jó köeéptermésnzk minő­síthető. Mindaddig, míg a rendkívül jó termés­nek hire járt, a gabonaárak alacsonyak marad­tak és csak a tényállás megismerése után állott be az áraknak emelkedése, illetve javul­tak mindinkább az árak. Gabonakivitelünk nagyobb arányokat az elmúlt évben nem öltött. Helyi terményeinkben, úgymint zsír és szalon­nában magasabb árak voltak elérhetők, mint tavaly, aminek oka a húsárak szokatlanul tul­magas árában keresendő, paprikában, amelyben három szedés volt eszközölhető, jó kösepes ter­mét volt; az árak eléggé szilárdak maradtak. Spanyolországban rossz paprikatermós volt és igy magasabb ára miatt a behozatal 1910-ben sokkal jelentéktelenebb volt, mint az utóbbi években. A seegedvidéki bor- és gyümölcstermés a ked­vezőtlen időjárás következtében jóval mögötte maradt az előző évinek, ugyanis a tavalyihoz képest a termés mintegy felére visszaesett. Tekintettel ezen rendkivül gyönge termésre, a más alkalommal vidékünket rendszeresen föl­kereső kereskedők ezúttal alig jelentkeztek nálunk borvásárlás céljából; némi kárpótlást nyújtott a termelőknek, hogy rendkivül silány termés mellett, jóval magasabb árakat tudtak készletükért elérni; a bor minősége közepes volt. Hazánkban a pénzviszonyok az óv folyamán kedvezőek voltak, az óv utolsó negyedében ugyan megdrágult a pénz, azonban előrelátható­lag a pénzpiac feszültsége rövidesen alászáll és igy rövidesen normális viszonyok álla­nak be. Szegeden az elmúlt esztendőben a rekon­strukció óta nem tapasztalt nagymérvű épít­kezés volt, ami a vele szoros összefüggésben álló iparágaknak jelentékeny lendületet adott. Készséggel utalunk óvi jelentésünkben arra a körülményre, hogy városunkban a gyár­ipar lassankint, de fokozatosan fejlődik, meg­említve, hogy működését az óv folyamán a zár gyár megkezdette. A sertéshizlalás a Romániából becsempészett száj- és körömfájás következtében, amely a husdrágaságnak egyik főokozója, csak mérsé­kelt eredménynyel járt. A társulatunk által két évvel ezelőtt létesí­tett áru> és értékcsarnokban, amely a gabona­ós terményáruk helyi piaci árait naponkint nyilvántartja, áruügyletek a kívánt arányban nem köttettek. A csarnok a közönséget rend­szeresen kiadott jelentései által állandóan tá­jékoztatta a helyi ós környékbeli értékpapírok árfolyamáról és azt hisszük, hogy rendelteté­sének a jövőben mind fokozottabban mag fog felelni. (—) Szeged város nmlt évi javadalmai. Szeged város javadalmi bizottsága csütör­tökön délután ülést tart ós ekkor számol be a város 1910. évi javadalmairól. Balogh Károly pénzügyi tanácsos, a javadalmi bi­zottság elnöke fogja ismertetni a hatalmas anyagot, melynek főbb tételei ezek: Az ösz­szes bevétel az 1910. évről 1.933,311 korona 76 fillér, az 1909. évben csak 1.888,953 ko­rona 31 fillér. Dacára, hogy 1910-ben ser­tésvész pusztított, két országos vásár elma­radt. Ezenkívül egyéb közgazdasági zavarok is fordultak elő, — az eredmény mégis jó, ami az uj kezelési rendszer üdvös voltának köszönhető. A boritaladó az 1910. évben 522,307 korona 07 fillért, a husfogyasztási adó 176,096 koronát, a kezelési költség 8000 koronát tett ki, ami 706,403 korona 27 fillérnek felel meg. Az állami megváltás összege 523,000 korona, tehát az ezen felül jelentkező 174,403 korona 27 fillér ezekből % javadalmakból tiszta haszonkóp jelentke­zik aa állam részére. (—) A kereskedelmi miniszter én m kő­Mállitá*. Hieronymi Károly kereskedelmi mi­niszter körrendeletet intézett az államépitó­szeti hivatalokhoz, amelylyel elrendeli, hogy a jövő évtől kozdődőleg a közúti célokra szüksé­ges kőanyag vasúton csakis február 15-től augusztus 15-ig less szállítható. (—) Körrendelet az élesztőről. A föld­mivelésügyi miniszter körrendeletet boesátott ki az élesztő gyártásáról és forgalomba hoza­taláról. A kőrrsndslet, mely a régi sablonon alapszik, március elsején lép életbe. A körren­delet megjegysi, hogy az élesztő [gyártását ós forgalomba hozatalát illetőleg Szeged városa a gödöllői szesskisórleti állomás körletébe tar­tozik. (—) A dinamit árusítása. Ung vármegye tőrvényhatósága arra kéri az országgyűlést, engedje meg, hogy a dinamit árusítására min­den megye székhelyén egy-egy iparengedély kiadassák. Kór a vármegye továbbá részletes szabályrendeletet a dinamit beszerzéséről, föl­használásáról ós ellenőrzéséről. Ung vármegye ezt a föliratát megküldte Szegedrs is, pártolás végett. (—) Kétezerötsz&z százalékos osztalék. Berlinből jelentik: A gyarmatügyl részvény­társaság, amelynek vagyona, igaz, kevesek kezében összpontosul, az 1910-ik évre kétezer­ötszáz százalék osztalékot fizet. A társaság alaptőkéje csupán százezer márka. A 25,000.000-ra menő nyereség egyharmadát az Actiengesell­schaft für Verkohrswesen kapja. Ez a nagy nyereség a társaságnak Délnyugat-Afrika leg­gazdagabb gyémánt mezeiről származik. Felelős szerkesztő Pásztor József Lapkiadó-tulajdonos a Dólmagyarország hirlap- ós nyomdavállalat Nyomtatta a Délmagyarország hirlap- és nyomda­vállalat Szegeden, Korona-utca 15. (Bokor-palota.) Iskolai hegedűk kitűnő hanggal Kaphatók: 3, a, 5. 3. 8. to forintért ás feljebb. Ilamjveraeny-iliegedrtk 20 forinttól fel abb. Iskolai ós fi<trtnntihliT!nlr nx »eneki»rl é» mU­templomi UÍU UlUlllUUlim kedvelői lmnjjuzereh, ha­Uj szerkezetű cimbalmok legkiválóbb hangtartó szerkezettel, pedál nólkiil 30 forinttól tfe torinttómeíjebb. Fonográf és Gramofon ^ leg jutányosabb árakon. Hengerek és lemezek a vI3w,y leji­híresebb művészeinek (elvételeivel. Dus raktár kiváló gyártmányú uj és átjátszott zongoráik én piainia ókban. Régi zongorák és egyéb hangszerek ujakra becseréltetnek. Zoujjorn knlesünzo intézet. Teljes zenekarok íelsae* reléee kedvező teltételek mellett. Tornászati és községi dobok dus választékban. Sterriberg Ármin és Testvére is. és kir. mari hangszergyár laúiletéiisa BIMPÍSÍ. VII., flákótii-ul 31 Képes árjegyzéket (minden cikkről külön) ingyen küldünk, csak meg kell irní, hogy miféle hangszerről kivancatik az árjegyzék Lyra mi Lyra "' szalon-zenekar hangversenyez mindennap a olcsón akarja be­szerezni, ugy forduljon Zsigmond fakereskedőhöz, Kossnth Lajos­sngárnt S7. szám alatt, ahol mindenkor elsőrendű tűzifát, szenet és kokszot vásárolhat. Telefon 916 Telefon 916

Next

/
Oldalképek
Tartalom