Délmagyarország, 1910. december (1. évfolyam, 161-185. szám)

1910-12-25 / 181. szám

1910 december 25 *. á DELMAGYARORSZAG 45 A parasztanya, mint gyermeke orvosa. A legközelebbi népszámlálás elébe várakozás­telten néznek az érdeklődők, de sajnos, statisz­tikusaink szerint, kellemes meglepetésben alig lesz részük, de annál több lehangoltságot keltő kellemetlen tények tudatára ébrednek. Egy biztató reményünk lehet azonban, hogy ezen megdöbbentő adatok birtokában, az arra illeté­kes tényezők radikális eszközöket, módokat fognak keresni, sok elszomorító állapot kedvező megváltoztatására. A születések számának kisebbedése, az egyre nagyobb tért foglaló „egyke"-rendszer, amíg egyre tarló kivándorlás és a nagy csecsemő- és gyermekhalálozás követ­keztében az ország lakosainak száma nem sza­porodik a szükségelt arányban, ami országos és egyéni szempontokból egyaránt okozhat súlyos gondokat szociálpolitikusainknak. Magyarország csecsemöhalálozási és gyermek­halálozási statisztikái még mindig nyugtalaní­tók és a javulás nem kielégítő. Csecsemő­halandóságunk országos átlaga 2P20„ és általá­ban a hét éven aluli gyermekek között 31'4°/o nem éri el a hét éves kort. Ezen számok a laikusnak is megdöbbentően beszédesek. E szá­mok azt súgják, vagy tán kiáltják, hogy nálunk kevés az orvos, sok szervezett orvosi állás vidéken betöltetlen. A számok mögött, mintha elrejtőzve látnók a sok fiatal anyát, kinek leg­szentebb hivatása volna a gyermekápolás és gyermeknevelés és amely tudományba lettek a legkevésbbé beavatva, amelyben a legkevésbbó jártasak. Minden elsőszülött gyermek kísérleti célokra szóló anyag és hogy ezen kísérletek nem a legjobban válnak be, az könnyen el­képzelhető. Ezen segíteni óhajtva, „Az Országos Anya­ás Csecsemővédő Egyesület'', a Budapesten megtartott „Anyák iskolája" mintájára, vidé­ken is szándékozik gyermekápolási kurzusokat tartani. Ez az eszme életrevaló és üdvös ós kivitele hézagot-pótló lesz. De mit kezdjünk az alsóbb néposztályokkal, ami babonás parasztjainkkal, akiknek semmi­nemű egészségügyi ösmeretei nincsenek, akik az ember természetrajzának a legelemibb fogal­mait se ösmerik? Az állatait gondozni, szapo­rodásukat, fajnemesitósüket előmozdítani, ezt a legnagyobb megfontolással, körültekintéssel végzi, a földjei^ gyümölcsfáit a legnagyobb figyelemmel, előrelátással látja a magyar gazda, de lelke magzatját az anya móg egészséges korában sem tudja gondozni, hogy értené azt beteg állapotában ? Magyarországon a gyermek­betegek legalább fele nem lát orvost és igy nem csudálhatjuk, ha az élve szülöttek '/, hal el hét éven alul. De ez nem a szülők szivtelenségén, szük­kbblüségén múlik, hanem népünk korlátoltságán, babonásságán, az öröklött hagyományokon való vak ragaszkodásán. Minden parasztcsalád birtokában van egy egész csomó szerintük kipróbált ós bevált csal­hatatlan gyógyeljárásnak. Ha véletlenül tanács­talan volna ott a „szüle", a koma-, a szomszéd­asszony, akik a legnagyobb készséggel szolgál­nak utasitásokkal. Súlyosabb esetekben a vajákos asszony, a bábaasszony, vagy a nagy­tekintélyű „tudósasszony" (hivatásos kuruzslónő) lesz konzultálva. Orvoshoz csak nagy későn, bizalmatlanul fordul, mert hisz az nem ért se a megrontáshoz, se a szemmelveróshez, inkább azért, hogy törvénybeütköző dolgot ne köves­sen el avval, hogy a gyermeket orvosi ápolás­ban való részesedós nélkül engedte a más­világra költözni, hogy kikerülje az érte járó megbirságoltatást, Szerintük a legtöbb testi nyavalya abból támad, hogy irigyük, rosszakarójuk „szemmel verte", vagy „megrontotta" a gyermeket. így aztán a gyógyítás módja az előidéző ok meg­szüntetésére irányul, a megrontást hatály­talanná igyekszik tenni. A csecsemőn nem igen veszik észre a beteg­séget ; bélhurut, bőrkiütések, fülfolyás, az mind nem árt a gyermeknek, mert hisz azáltal csak „tisztul". A legtöbb lázas állapotot, rángó­görcsöt a fogzásnak tulajdonítanak. A néplélek tanulmányozói a babonákból igen sokat merítenek, azt igen megfigyelésreméltó­nak találják ós beható tanulmány tárgyává teszik. Én csupán az okból sorolok itt föl egy csomó Szeged környékén legáltalánosabban el­terjedt gyógyítási eljárást, hogy a nép ezirány­ban való felvilágosítására a ügyeimet föl­ébresszem és sok vétkes gondatlanság miatt okozott testisértés magyarázatára mutassak. A tanyán ós falun elhalálozott gyermekek fele megmenthető volna, ha kellő időben orvosi ápolásban részesülhetne. Köznépünkre annál nagyobb suggoslió erejé­vel hat a babona, minél mystikusabb, minél bonyolultabb kivitelű az. Nem ösmer undort, utálatot, ha ezeknek végrehajtásáról van szó. Ezen állításomat bizonyítják a következő el­járások is. Rontás ellen. (Rontásnak tulajdonítják a test fekélyesedésót, egyes izületek zsugorodását.) Teljesen uj, zöld máza3 csuporban, hót kanál vizben hét-féle gyökeret, három kanálnyi menyi­ségre befőzni. Ezt egy pénteki napon, nap­fölkelte előtt, háttal keletnek kell a beteggel megitatni. Ha a gyermek nagyon sovány, megint csak meg lett rontva. Az anya erre óvatosan meg­figyeli, ki érdeklődik legjobban a gyermek soványodása iránt. Ha nő a „megrontó", a hajá­ból, ha férfi, a lábravaló nadrágja madzagából vágnak le titkon egy darabkát ós ezt megfőzik a vizben, melyben a gyermek fürösztve lett. Minél jobban forr a viz, annál hamarább jele­nik meg a háznál a megrontó, mire a meg­rontás hatástalan lesz ós a gyermek meg­szűnik soványodni. Rontás ellen egy másik holt biztos hatású módszer. A másik határból kell kilenc vakond­turás féldjéből hozni és a földet megfőzni, vele a gyermeket megmosni. Az se rossz, ha kilenc különféle szemet főznek meg ós ennek a levé­vel mosogatják a beteg testrészt. Hogy mily nagy készlet áll rendelkezésére jó népünknek, bizonyítja az alábbi is: Uj cseréptálban leborogatjuk az edényt, amelyben főztünk és amelyből ittunk, a róla lecsurgatott mosogatólével, három hajnalon, háromszor mos­suk meg felülről lefelé a megrontott testrészt. Ha parasztgyermek nyugtalan, álmatlan, az anya elsősorban is „szemverésre" gondol. Erre is van aztán biztos hatású kúrája nem egy. így például: Egy zöldszélü tányérba vaskanállal merit három kanál vizet. Ebbe beleereszt egyenkint Miatyánk kíséretében három para­zsat. Evvel a vízzel megmossa a gyermeket neveletlen (gyűrűs) ujjával homloktól lefelé és három csöppet belecsöppent a kicsike szájába. Ezután a megmaradt vizet vaskanállal az ajtó­sarkába, avagy a küszöbre meriti. Ha a viz több lett három kanálnál, igy a procedúra használ, ha kevesebb, nem szenved szemverés­ben, hanem más bajban. Egy változata ennek, midőn az anya a szájába veszi a vizet, vele megmossa a gyerek arcát, nagyobb hatás ked­véért pöndöl-e (inge) visszájával törli meg háromszor. Meggyőzően hangoztatják, hogy a viz mindkét esetben több szokott lenni három kanálnál. Szemverés ellen csinálja az anya ezt is: Nyelvével kinyalja háromszor az egyik, majd háromszor a másik szemet ós mindannyiszor fólrekÖp. Ha a gyermek ágybavizelésbe szenved és még kicsi, akkor nem szükséges egyéb, mint­hogy a gyermek arcát a nedves pelenkával megtörlik. Ha hét évnél idősebb a gyermek, az eljárás kissé bonyolultabb. Ha kisleányról van szó, három újszülött, móg csupasz, nőstény egérkét kell megsütni és megetetni a gyerek­kel, ha fiu az istenadta, mindenesetre him egér­kék szükségeltetnek. Erre is van persze még egy csomó más módszer is, mert nem lehet mindig him, vagy nőstény egérkét kellő szám­ban szerezni. Ha a gyermek nem tud kéredzkedni, ha nehezen szokik a tisztasághoz, alsó testét kell a forró tüzhelylapra hozzáértetni. Nemkevésbbó drasztikus a gyermek bél­hurutja ellen használt szer, midőn kömény­magot szórnak a tüzes tűzhelyre és a gyerme­ket föléje tartják. A köménymagot meg szokta az anya rát,m ós a gyermek szájába lehelni. Szokás még enyvet feketekávéba főzve, vagy vadgesztenyét összezúzva tejbe vagy pálinkába főzve, a gyerkeknek beadni. Rángógörcs (népiesen frász) ellen emigy aján­latos cselekedni : A gyermek be lesz borítva egy szennyes törülközővel, keresztet vetnek rá, a hatás nagyobb kedvóért leemelik az ablak bal felét és azt visszájával a gyerekre teszik. Ha bőratkás (rühös) a gyermek, bekenik a testét rülizsirral és beállítják sütés után a forró kemencébe. Avagy, ami mégis csak ártat­lanabb, kevésbbó veszedelmes. A gyermeket az abrakos tarisznyával dörgölik meg és a tarisz­nyát a háztetőre dobják föl. Ótvar ellen, ami rendesen a hiányos tiszta­ság következménye. Tejfölt higanynyal elkever­nek és az ótvaros részt vele megkenik. Avagy talált csizmatalpdarabkát, avagy talált kötél­darab hamuját szórják reá. Az is bizalomkeltő, hogyha a szomszéd ellopott mosogatórongyával „megkerekitik" a gyereket, a rongyot a küszöb alá ássák, mire az ott elrothad, meggyógyul a gyerek. Nagyobb bőrkiütések ellen, megfőzik a fok­hagyma koszorúját és a csúnya sebrészt be­kötözik vele. Szúrások, nyillalások ellen, meglepő kitűnően eredményes legyen, ha az anya előveszi jegy­kendőjét, az alsó testrészéhez dörgöli és a gyermeket vele átköti. Fülfolyás ellen a keresztanya kúrál. A gye­rek nyakába szalagot köt lazán, hogy az onnét leoldódhassék és a gyermek elveszítse. Ha valaki megtalálja és fölveszi, átragad a baj reá és a gyermek kigyógyul belőle. A gyulladt (csipás) szemre, zsömlét tejbe áztatnak és avval borogatják. Orrvérzést avval vélnek a leghamarább meg" szüntetni, ha ganéjt szívatnak föl. Vágott-, zuzottsebre, ha nagy a vérzés sót, kenyeret, vöröshagymát főznek össze és avval rakosgatják, esetleg háziszappanból készítenek kovászt reá. Nem szokatlan vérzést csillapító eszköz a pókháló, a falról vakart mész, menta­levél, egérfarku cickóró és sok egyéb. Gennyedés siettetésére jó a nyulháj, avagy a sülthagyma. Lábficamodás ellen az eceteskorpa. Pipacsvirágszirma megfőzve gyomorfájás ellen­Az orbáncot Szent Antal-tüzének nézik és szenteltvízzel kezelik. Tüdővész, az Alföld ezen öldöklő angyala ellen, valamelyik hozzátartozónak vizeletét itatják meg a liektikással. Nincsen olyan nyavalya, melyre nem tudná­nak többféle gyógyszert, ha az egyik nem hatott, megpróbálkoznak a másikkal, esetleg ráolvasnak, vagy ráimádkoznak a betegre. Ha aztán semmi sem akar használni, akkor nem a kúra a rossz, hanem a gyerek „nem életre­való" és az Ur Jézus úgyis elveszi. Kötetekre menne a recipék száma, de ebből a kevésből is kiviláglik, hogyha boszorkányok nincsenek is, a praktikáikat az emberek űzik. Amig a tüdővészt megitatott vizelettel, a részegséget halott szájába tett sóval (amelyet aztán a részeges italába lopnak, hogy az örökre megundorodjon az italtól) vélnek para»ztjaink meggyógyítani, addig, amig az orvosnak a gyer­mek kezeléséért fél orvosi honoráriumot gon­dolnak fizethetni (mint a panorámában), addig a legválogatottabb betegség is hálás talajra fog találni, kint, a gyönyörű szabad természet élén lakó embertársainkban és a halál öldöklő angyala aratása ott mindig dus lesz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom