Délmagyarország, 1910. október (1. évfolyam, 110-135. szám)

1910-10-19 / 125. szám

1910 október 19 D£L MAGYARORSZÁGI 13 § A rossz szomszédok. Jóbarátságban éltek egymással Csiszár Ferenc és Turu János íiatal íöldmivések. Közösen béreltek egy tanyát is, a hozzátartozó harmincnégy hold földdel együtt. A földet közösen művelték, a hasznon megosz­toztak s a tanyát is közösen lakták. A nagy közösségből aztán áldatlan pörpatvarkodás tá­madt. Mindkettő attól félt, hógy a másik meg­csalja, meglopja. A mult év november 20-án Csiszár János észrevette, hogy Turu a közös kamrából egy csajka kukoricát visz ki. Mivel a kamrában csak az ő gabonája volt, termé­szetesen arra gondolt, hogy Turu most őt meg­lopta. Emiatt kérdőre vonta Turut, aki azt állí­totta, hogy a kukorica a sajátjából vajó s a kamrában mást keresett. Szó szót követett s az emberek pörlekedésébe Turunó is nyomaté­kosan beavatkozott, amennyiben nyujtófával támadt Csiszárra, akit Turu is pofonvágott néhányszor. Csiszár persze védekezett és eköz­ben Turu balszemét egy darab fával kiütötte. A szegedi törvényszék büntetőtanácsa súlyos testisértós büntette miatt ma vonta felelős­ségre Csiszárt, aki mentségül azt hozta föl, hogy önvédelemből cselekedett. Turu természe­tesen tagadta, hogy a verekedésnek ő volt a kezdeményezője. A biróság Csiszárt egg évi börtönre ítélte. § Pórnljárt udvarló. Nagy János mélykúti Máv. pályaőr ellen a szabadkai királyi ügyész­ség vádat emelt azért, mert Bekecs János mély­kúti legényt bottal ugy elverte, hogy ötven napig nyomta az ágyat. Nagy János vádlott, vallomásában ugy adta elő az eáetet, hogy Bekecs tizenegy óra körül megzörgette az ab­lakát, mire ő kiment, hogy megnézze, ki az­Bekecs ekkor megtámadta őt, ő pedig fölka­pott egy botot és Bekecset alaposan elverte. Bekecs azonban egészen másképen adta elő a dolgot, azt vallotta, hogy Nagy János felesége öt a szeretőjévé akarta tenni és most is azért jött csak el, mert az asszony meghivta. A meg­beszélés szerint ő zörgetett az ablakon, hogy az asszony ajtót nyisson, helyette azonban a férj jelent meg és látva a dolgok állását, bot­tal irtózatosan megverte. A szabadkai királyi törvényszék Bekecs vallomását látta bizonyí­tottnak ós Nagy Jánost tizennégy napi fog­házra ítélte. Fölebbezés folytán a szegedi ki­rályi ítélőtábla elé került az ügy,, amelylyel ma délelőtt foglalkozott a büntetőtanács és az elsőbiróság indokolásával ellentétben, a vádlott előadását vette bizonyítottnak. A tábla indoko­lása szerint Nagy János jogos védelemből verte el Bekecset és ezen az alapon fölmentette őt a vád alól. Az ítélet jogerős. § Erőszakos szerelmek. A Dolac és Gyér községek közötti országút mentén dolgozott Reiszer Antal fiatal gazdasági cseléd és gazdá­jának tizenhat éves fia, Ncff Ferenc. Az uton jött G. Aranka tizenöt éves polgári leány, akivel Reiszer és Neff szóba eredtek, csábít­gatták, de mikor látták, hogy a leány nem hajlik a szóra, erőszakot követtek el rajta. A nagybecskereki királyi törvényszék csak az erőszak kísérletét látta bizonyítottnak ós Eeiszert egy hónapi, Neffet pedig tizenöt napi fogházra ítélte. Vádlottak fölébbeztek a sze­gedi királyi táblához, de ez ma délelőtt hely­benhagyta az elsőbiróság ítéletét. — A Gaád felé vezető országúton indult hazafelé Fodor­házáról H. Katalin tizenöt éves cselédleány. Bieber Boldizsár és Bieber János fiatal komé­diás a leány után szöktek ós ajánlatot tettek neki, de ez nem volt rávehető semmire. Mind­ketten erőszakot követtek el rajta. A nagy­becskereki törvényszék a bűncselekményt bizo­nyítottnak látta, miért is Bieber Boldizsárt In t hónapi börtönre, öcscsét, Bieber Jánost pedig egy hónapi fogházra ítélte. Vádlottak fölebbez­tek, de a szegedi királyi ítélőtábla ma délelőtt helybenhagyta az elsőbiróság ítéletét. § Szegény asszony tüzelője. Megható ügy­ben ítélkezett ma délelőtt a szegedi tábla. Devecseri Józsefné moholi munkásasszony külön­Váltan él az urától egy csomó gyermekével. Az ura részeges és brutális ember volt s a felesége nem igen sajnálta már, amikor egyszer meg­szökött tőle. Azonban a szegény asszony nya­kán hagyott nyolc apró gyermeket. Olyan sze­gény az egész család, mint a templom egere. A télen nem volt tüzelőjük. Az asszony el­küldte a gyermekeit a temetőbe, hogy hozzák haza onnan a régi, korhadt fejfákat. A gyerme­kek mintegy harmincegy darab sírkeresztet szedegettek össze, de a csősz észrevette a dol­got ós jelentést tett az esetről. A szabadkai királyi törvényszék vonta felelősségre a sze­gény asszonyt, aki beismert mindent. Védeke­zésül csak ennyit hozott még föl: — Nyolc gyermekemet mentettem meg a megfagyástól. Még főzni sem tudtam volna .. . A szabadkai törvényszék azonban a büntető­paragrafus értelmében tizennégy napi fogházra ítélte Devecseri Józsefnét. Fölebbezés folytán a szegedi tábla elé került az ügy, ma délelőtt foglalkoztak vele. A szigorú büntetötanácsot nagyon meghatotta az a körülmény, hogy a szegény anya egyedül tartja el nyolc kis gyer­mekét és a temetői sírkereszteket is azért hozatta el, hogy ne kelljen lopni. A büntető­tanács ennek alapján megváltoztatta az első­bíróság ítéletét olyképen, hogy a szegény asz­szony büntetését három napra szállította le. 2±az± tüzelőanyag legolcsóbb beszerzési forrása JUTKOVLCS GÉZA "•" S;ÉI"ELE°' KDSSUlll umitt 41. • ÍM: 886. KÖZGAZDASÁG (—) Ausztria költségvetése. Bécsi tudósí­tónk jelenti: Az osztrák kormány most ké­szült el az 1911. évi költségvetés tervezetével. A költség-vetés eleinte nagy deficittel fenyege­tett, a kormányok azonban nagyon megszorí­tották a kiadásokat és sok beruházást töröl­tek, ugy, hogy a büdzsé körülbelül három­négyszázezer korona fölösleggel záródik. A ki­adás megszorítása miatt több párt heves táma­dásra készül a kormány ellen. (—) Az angol bank kamatlábemelése. Londoni távirat jelenti: Itteni pénzügyi körök­ben erősen kolportálják azt a liirt, hogy az angol bank legközelebb mégis kénytelen lesz fölemelni a kamatlábat öt százalékra. A kamat­lábemelés természetesen erős hatással lenne a kontinentális bankokra is. (—) A szegedi vasúti müliely kibőví­tése. Régebben szorgalmazza már Szeged városa, hogy a rókusi vasúti műhely nagy­szabásuan kibővittessék. Erre most nyilván­valóan sor kerül, mert maga a kereskede­lemügyi kormány szorgalmazza Szeged vá­rosának hozzájárulását. Ebben az ügyben a város polgármestere a mai napon a követ­kező átiratot intézte a tanácshoz: A kereskedelmi magyar királyi miniszter ur 1909-ik évi május hó 3-án kelt 15013—III. számú rendeletével közölte a város közönségével, hogy „Méltányolva azon nagy közgazdasági jelentő­séget, melylyel Szeged szabad királyi városa bir, elhatároztam, hogy a szóbanlévő nagyobb műhelyek legelsője Szegeden létesíttessék, föltéve természetesen, ha a város közönségének arra az áldozatkészségére számithatok, melyet ily nagy horderejű, a város fejlődésére nézve is annyira fontos terv megvalósításával szemben el kell- várnom". Minthogy tudomásom szerint a magyar királyi államvasutak igazgatóságánál a műhelyek föl­állítása ügyében a tárgyalások már folynak, annálfogva a folyó havi közgyűlésből, a város áldozatkészségének jelzése mellett, a kereske­delmi magyar királyi miniszter úrhoz szorgal" mazó-fölirat volna intézendő. Szeged, 1910. évi október hó 18-án. Lázár György dr s. k., polgármester. A tanács az átirat következtében ily irányú előterjesztést tesz a jövő szerdán kezdődő' október havi rendes közgyűlésnek. (—) Az orosz büdzsé. Pétervárról táv­iratozzák: Az orosz pénzügyminisztérium most készült el az 1911-iki büdzséjének tervével. Az összes állami kiadások fedezésére kétezer­ötszáznegyvenhat millió rubelt irányoz elő a büdzsé és ez a hatalmas összeg, az egyes ki­adási tételek szerint, így oszlik meg: a cári ház minisztériumának kiadásai tizenöt millió, belügyminisztérium: százhatvankét millió, kül­ügyminisztérium: hat millió, közoktatásügy: kilencvenegy millió, pénzügyminisztérium űógy­száztizenhét millió, igazságügy: hetvennyolc millió, közmunkák: ötszázötvenhat millió, ipar­és kereskedelem: negyven millió, földmivelés­ügy: százkét millió, hadügy: négyszáznyolcvanöt millió, tengerészet: száztizenhárom millió. A rendkívüli kiadások büdzséjét száznegyvenhét millióban irányozták elő, ebből kilencvenöt millió jut vasútépítési célokra, negyvenhét millió pedig hadügyi célokra. (—) A Kereskedelmi Bank uj vállalko­zása. Hír szerint a budapesti Klein-féle szap­pangyár, a Kereskedelmi Bank közreműködé­sével, részvénytársasággá fog átalakulni. A gyár terményeinek eladási jogát — az átalaku­lás után — a Kereskedelmi Bank fogja intézni. (—) Uj gyár. A kisbéri keményítőgyár Szé­kesfehérvárott burgonyakeményitőgyárat akar létesíteni. A gyár megalakulása ügyében a vá­rossal való tárgyalások folyamatban vannak. (—) A hordójelzési szabályrendelet. Újvi­dék város törvényhatósága most akarja meg­alkotni a hordójelzési szabályrendeletet. Az újvidéki magisztrátus megkereste Szeged város tanácsát, hogy fölhasználás végett küldje meg neki a saját liordójelzésí szabályrendeletét. (—) Egy szeszgyár tőkeemelése. Az Első Temesvári Szeszégető és Finomító Részvény­társaság igazgatósága elhatározta, hogy az alaptőkét két millió koronáról három millió koronára emeli föl. (—) A borhamisítás ellenőrzése. A föld­mivelésügyi miniszter a következő rendeletet küldötte meg Szeged város polgármesterének: A borhamisításnak és hamisított bor forga­lombahozatalának tilalmazásáról szóló 1908. évi XLVII. törvénycikk hatvanharmadik sza­kaszában fölhatalmazást nyertem arra, hogy az idézett törvény rendelkezései alá eső italok ellenőrzésére fölesketett állami, vagy törvény­hatósági közegeket küldjek ki. Ennek alapján az említett ellenőrzés gyakorlásával, az alább kijelölt területekre kiterjedő hatáskörrel, to­vábbi intézkedésemig jKecskeméthy Géza szőlé­szeti és borászati felügyelőt bíztam meg, (szék­helye: Kecskemét) Pestpilissoltkiskun várme­gyének abonyi, alsódabasi, dunavecsei, kalocsai, kiskőrösi, kiskunfélegyházai, kunszentmiklósi és nagykátai járásai, továbbá Kecskemét tör­vényhatósági joggal fölruházott város, Cson­grád vármegye, Hódmezővásárhely törvényha­tósági joggal fölruházott város, Szeged szabad királyi város, Békés vármegye és Csanád vár­megye területére. (—) Fizetésképtelenségek. A bécsi hite­lezői védegyesület a következő fizetésképtelen­ségeket jelenti: Indisch testvérek Rnttka, Stojka Albert Fogaras, Csavics Branko Újvi­dék, Fribel Antal Eger, Neuhaus Bernát Sza­badka, Körösi Miksa Pécs. (—) A szegedi konyhakertészet. Az aradi kultúrmérnöki hivatal megküldte Szeged város polgármesterének a bodomí réten folytatandó konyhakertészet terveit és költségvetését. Kéri a kulturmérnökség egyszersmind a konyha" kertészet megkezdésének engedélyezését. MYOMTRTVáNYOKflT ÍZLÉSES KIVITELBEN KÉSZÍT GYORSAN A .DÉLMRGYflRORSZflG' HÍRLAP- ÉS NYOMDARÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEGED, KOROPSA-UTCA 15. m m 9 % m m m m % 0 w 9 % $ % % % KOSZORÚ- ÉS CSOKOR-SZALAG FELIRATOK ARANYOZÁSÁT GYORSAN és OLCSÓN KÉSZÍT DÉLMRGYRRORSZÚG' KÖNYVKÖTÉSZETE. — TELEFONSZÁM 836. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom