Délmagyarország, 1910. szeptember (1. évfolyam, 85-109. szám)

1910-09-21 / 101. szám

12 DÉLMAQYARORSZAO 1910 szeptember 21 adó-készüléket szerkesztettek, amely épen ugy működik, mint az irógép. Ha valamelyik bil­lentyűt megnyomják, akkor a Morse-féle jel önműködőlég leadódik. Minden egyes jelnek megvan a maga billentyűje. Ez az újfajta készülék lehetővé teszi, hogy az alkalmazott huszonöt-harminc százalékkal több jelet adjon le, mint annakelőtte. ^ A birák liosszu életűek. Egy angol statisztikus cikket irt a napokban a különböző életpályákon tapasztalható halandósági szám­arányról és cikke végén arra a megállapodásra jut, hogy az angol birói kar mutathatja föl a leghosszabb életű embereket. Állításának bizo­nyítására példákat is hoz föl. Lord Campbell nyolcvan éves volt, amikor a birói széket föl­cserélte a kancellársággal. Bacon, az alkancel­lár, nyolcvankilenc esztendős koráig szolgálta az igazságot. Jelenleg lord Halsbury nyolcvanöt éves, de még fiatalos buzgalommal látja el birói hivatalát. A legfelsőbb fölebbezósi biróság élén lord Magneghten már huszonhárom esz­tendeje működik mint főbiró, ő is jól tul van a nyolcvanon, de még mindig tudják róla, hogy elméjének éle vetekedik a legjelesebb fiskálisok borotvaéles, agyafúrt elméjével. tüzelőanyag legolcsóbb beszerzési forrása Jutkovics Géza ta-és s'én'el8°e min yi«flmii • iiiifi: sí. TÖRVÉNYKEZÉS § Hétmilliós hagyaték. Rendkívül érdekes hagyatéki pör foglalkoztatja a szatmári bírósá­got. A hétmillió koronáról rendelkező testa­mentum végzetes körülmények közt aláiratlan maradt. Szerdahelyi Ágoston hetvenhat éves vetési földbirtokos pár év óta egyedül élt fényes, nagyúri kastélyában. Felesége meghalt s neveltloányát, elhunyt nejének unokahugát, akit kisgyermek korától atyai szeretetében részesített, nőül vette Szunyogh László bihar­megyei, esztári földbirtokos. Szunyogh, Sza" bölcs volt országgyűlési képviselőjének fia. Szer" dahelyi néhány hónappal ezelőtt közeledni érezte halálát. Soha nem volt beteg, hatalmas fizi­kuma nem érezte a hetvenhat óv terhét, de állandóan halálsejtelmek kínozták. Megírta többives végrendeletét, amelyben általános örököséül Szunyogh Lászlónó született Pongrácz Margitot nevezte mog s vérszerint való rokonairól is gazdagon gondoskodott­Mikor a hétmillió korona értékű vagyonról ílyenképen rendelkezett, a szép, öreges betűk­kel irt testamentumot zsebretetto s kocsira ült, hogy Szatmáron aláírja a közjegyző előtt. A földesúr maga hajtotta a két fiatal szilaj csikót. A könnyű csózát útközben elragadták a lovak. A kocsi fölborult és a nagybirtokos agyrázkódást szenvedett. Sebekkel tetézve fe­küdt az országúton, ahonnan a kastélyba vit­ték. Professzorokat hoztak, hogy megmentsók. Az öreg ur pillanatokra visszanyerte az eszmé­letét ós a végrendeletet emlegette : — A belső zsebben ... a testamentum . . . A végrendeletet csakugyan meg is találták. A tiszttartó is tudta, hogy most akarta alá­írni a földesúr. Még egy napig élt az aggastyán s aztán kivitték az ősei sírboltjába. A teme­tés után pedig megkezdődött a nem minden­napi érdekességü pör. Szunyogh Lászlónó, akit Vdrady Zsigmond dr és Kotzú Jenő dr képvisel, a végrendelet szerint követeli a jussát. A vérrokonok azon. ban nem ismerik el az aláiratlan végrendelet érvényét. Cholnoky szatmári közjegyző előtt most volt az első tárgyalás. Háromszáznál töb­ben jelontek meg az ország minden részéből, akik az örökségre igényt tartanak. Ügyvédek is olyan nagy számmal jöttek, hogy a vármegye termében tartották meg a tárgyalást, amely csak első fejezete egy soká húzódó nagy pömek. § Megtámadott mandátumok. A királyi Kúria mindkét választási tanácsa ma petíció­kat tárgyalt. Az első választási tanácsban a szabadkai II. kerületben, a második választási tanácsban pedig a nógrádi kerületben kisebb­ségben maradt pártok petícióját tárgyalták. A szabadkai II. kerületben Janiga János dr nem­zeti munkapárti és Mukics Simon Justh-párti képviselőjelöltek állottak egymással szemben a junius elsején megtartott választási küzdelem" ben. A választás Janiga győzelmével végződött. A választás ellen a kisebbségben maradt Mukics-párt megbizásából Szauer Henrik és tizenegy társa a Kúriához kérvényt adtak be, amelyet ma délelőtt tárgyalt. A tárgyalás tart. A nógrádi kerületben az általános képviselő­választások alkalmával három jelölt küzdött a mandátumért: Kálósy József Justh-párti, Muzs­lay Gyula rádi földbirtokos, nemzeti munka­párti ós Kovács Ernő dr Kossuth-párti jelölt­A választás napjának reggelén ez utóbbi visszalépett és igy csak ketten küzdöttek to­vább. A választás Muzslay győzelmével vég­ződött, aki ezerháromszáznyolcvan szavazatot kapott és kétszázkilencvenhat szótöbbséggel győzött. A kisebbségben maradt párt petíció­val támadta meg a választást. A királyi Kúria második választási tanácsa Zachár Emil elnök­lésével és sáról Szabó László bíró előadásában ma tárgyalta ezt a kérvényt. A petíció elő­adása igénybe vette az egész délelőttöt. A tárgyalást a királyi Kúria holnap folytatja. § A mulatozás vége. Rablás bűntettével vádolva került az esküdtbíróság elé Kara Pál huszonhat éves bérkocsis. Az volt a vád el­lene, hogy 1910 junius negyedikéről ötödikére virradó éjjel a Kőrössy-féle vendéglőben való mulatozás után megleste és kirabolta Kopasz István nyomdászt, aki előzőleg szintén a korcs­mában ivott, A mai esküdtszéki főtárgyaláson azzal védekezett a vádlott, hogy Kopasz Ist­ván őt a vendéglőben leköpködte s amikor ő ezért Kopaszt rendreutasította, ez kihívta őt az utcára és ott megverte. Szerinte akkor esett ki Kopasznak a pénztárcája. A vádlott­nak ezt a vallomását a kihallgatott tanuk megcáfolták. A biróság a lopás vétségét látta igazoltnak, a rablást ellenben nem, ezért Kara Pált három havi fogházra, Ítélte. Ezt a bünte­tést a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek votte a biróság s igy Karát azonnal szabadonbo­csátották. § Megvádolt orvos. Máté Adolfnak, a Jász­kürt című jászberényi újság szerkesztőjének a felesége két évvel ezelőtt gyermekágyban meg­halt. Máté a halál előidézésével Neumann Lipót dr jászberényi tisztiorvost okozta s erről cik­ket irt a Jászkürt-be. Megirta, hogy a cseléd az orvost a kaszinóban találta, ahol alsózott s ahelyett, hogy a beteghez ment volna, tovább kártyázott. Máté szerint az orvos késése okozta a beteg halálát, ami különben hetek múlva, a budapesti Szent István-kórliázban következett be. Neumann dr Kenedi Géza dr utján sajtó­pört indított Máté Adolf ellen, aki fölött ma ítélkezett Mikovich Lajos dr elnöklésével a buda­pesti esküdtbíróság. A biróság elrendelte a bi­zonyítást. Az első tanú Neumann Miksa dr, a Szent István-kórház akkori alorvosa volt. Azt vallotta, hogy a közvetlen halálok vesegyulla­dás és az ennek következtében föllépett uré­itiia volt, amiért tisztán a szerencsétlen vélet­lent lehet csak okolni. Hasonlóképen vallott Hirschler Ágoston dr egyetemi tanár, a Szent István-kórház főorvosa, akinek a vallomását Írásban olvasták föl. Több tanú kihallgatása után délben a pörbeszédekre került a sor. § Csalárd bukás. Öt kereskedő állott ma a szegedi királyi törvényszék büntetőtanácsa előtt csalárd bukás és csalárd bukásban való bünrészessóg miatt. Reggel kilenc órától estig tartott a mai tárgyalás, amely a tanuk kihall­gatásával telt el. A terjedelmes vádirat szerint Mandel Gyula csongrádi vászonkereskedő fizetés­képtelen lőtt, de ahelyett, hogy csődöt kért volna maga ellen, a hitelezőit ugy játszotta ki, hogy a hitelbe vett árukat jóval a beszerzési áron alul eladta Iirausz Dávid és Lcderer Gyula félegyliázai kereskedőknek. Az üzletet Mandel sógora, Feuer Illés közvetítette, az árukért kapott négyezer koronát pedig Feucr Sándor rejtegette. A nagyszabású hitelezői csalásban holnap reggel folytatják a tárgyalást. (—) CJazdagyülések. A csanádmegyei gazda­sági egyesület választmánya és az egyesület ke­belében alakult aratógép-szövetkezet e hó hu­szonötödikén Mezőhegyesen ülést tart. A választ­mány az október hó kilencedikén tartandó állatkiáilitással és díjazással foglalkozik a folyó ügyeken kívül, a szövetkezeti ülésen pedig az ez évi aratási eredményt jelentik be hivata­losan. (—) Az aradi Hitelbank tőkeemelése. Az aradi Hitelbank igazgatósága tegnap rendkívüli közgyűlést tartott, amelynek egyedüli tárgya a tökefölemelós volt. A nagyszámban egybe­gyűlt részvényesek egyhangúlag elfogadták az igazgatóság előterjesztését ós elhatározták) hogy a pénzintézet alaptőkéjót négyezer koro­nás részvény kibocsátásával negyvenezer koro­nával fölemelik. (—) Ipari szaktanfolyam Temesvárott. A temesvári állami ipariskolában e hó husza­dikán megnyílik a kazánfűtők tanfolyama, e hó huszonegyedikén, szerdáu, este hat órakor a könyvnyomdászok tanfolyama. Október elsején megnyílnak: A pácoló- és politurozó-taníolyam asztalosok részére, a cipész-tanfolyam és a gáz­és vízvezetéki szerelők tanfolyama. (—) Tisza Kálmán gróf szabadalma. A magyar királyi szabadalmi hivatalnál a mult hét folyamán több fontos magyar találmányra kértek szabadalmat. A kérelmezők között van Tisza Kálmán gróf is, aki egy túlhevítő beren­dezés szabadalmazását kérte lokomobilok szá­mára. A bejelentett szabadalmak a következők: Benkó István: centrifugálszivattyu, Elek Ist­ván: repülő léghajó, Hevessy Vilmos: illeték­telen kihúzás ellen biztosított cövekelrende­zés, Lencz Ödön: újítás magajáró iokomobilo­kon, Marék József és Temesváry Sándor: ön­működő oldalstabílizáló berendezés sárkány­repülőgépekhez, Péterfy Ilona: motoros legyező, ifjabb Fojt Szlávy István: monoplán, Somló Gyula: gép egynemű órcpónz számlálására, Tisza Kálmán gróf: túlhevítő elrendezés loko­mobilok számára. (—) Vegyvizsgáló-laboratórium Kecske­méten. A magyar királyi földmivelésügyi mi­niszter értesítette Kecskemét városát, hogy méltányolva a városnak a vegyvizsgáló-labora­tórium fölállítása iránti törekvését, hajlandó a laboratórium ideiglenes vezetése céljából egy állami vegyészt 1913. óvtől kezdödőleg két évi időtartamra a miniszteri tárca terilére kiren­delni. Egyben fölhívja a törvényhatóságot, in­tézkedjék aziránt, hogy a laboratórium veze­tésére kiszemelt egyén, a rendeletben előirt gyakorlat megszerzése céljából, az állami vegyész mellé, annak kirendelése után, azonnal beosz­tassók s ott az állomás méltó vezetésére szük­séges ismereteket és gyakorlatokat megsze­rezze. A vegyvizsgáló-állomás berendezését és fölszerolósét illetőleg a törvényhatóságnak az országos kémiai intézethez kell fordulnia, mely ez ügyben szaktanácsesal szolgál. (—) A Duna—Tisza-csatorna. Hoszpotzky Alajos kereskedelemügyi miniszteri tanácsos, aki előkészítője a Duna—Tisza-csatorna kiépí­tésének, a kereskedelemügyi minisztérium több műszaki tisztviselője kíséretében Csongrádon járt, hogy a csatorna ottani Tiszába torkolása helyére nézve a helyszíni szemlét megtartsa. A miniszteri tanácsos ezen szemléje alkalmáva' véglegesen megállapították a csatorna csongrádi betorkoiásának helyét. A csatorna kiépítésére vonatkozó törvényjavaslatot Hieronymi Károly kereskedelemügyi miniszter mindenesetre be­terjeszti a képviselőház őszi ülésszaka elé. (—) Mükögyár Újvidéken. Linarics Vilmos helybeli vállalkozó egy modern gépekkel föl­szerelt nagyszabású mükög-yárat létesített Uj^ vidéken. (—) Uj postaegyezmény. A magyar királyi postatakarékpénztár a Banque Internationale de Bruxelics brüsszeli pénzintézettel oly egyez­ményt kötött, mely szerint Belgiumban folyó évi október hó elsejétől kezdve nevezett bank­níl és összes fizető helyeinél a magyar királyi postatakarékpénztár számlatulajdonosai javára, illetőleg terhére befizetések és kifizetések tel­jesíthetők. A kereskedelmi forgalomnak ez az ujitás előnyöket nyújt s igy a szegedi keres­kedők is örömmel vették tudomásul.

Next

/
Oldalképek
Tartalom