Délmagyarország, 1910. július (1. évfolyam, 34-60. szám)

1910-07-28 / 57. szám

12 DÉLMAQYARORSZAQ 1910 julius 30 nehéz és egyelőre talán késni is fog. De ez természetesen nem jelenti azt, hogy a hadvezetőség végleg le akar mondani a megvalósításáról. Végül, hogy a képviselőház az ujonc­javaslatot általánosságban és részletei­ben megszavazta, a képviselők vala­mennyien Hazai köré csoportosultak és szűnni nem akaró ovációban részesítet­ték. Az ünnepléshez, ami az ülésterem­ben lefolyt, az egész ország közvéle­ménye kétséghivül hozzájárul. Megszűnt a nyomasztó eksz-leksz, az államháztar­tás szekere ismét a rendes kerékvá­gásba jutott és ha reményünk nem csal, most már jó uton, föltartóztatha­tatlanul fog haladni tovább. Ennek a konstatálása alkalmával nem lehet egyéb kívánságunk, mint az, hogy tartsa meg a sors továbbra is a magyar parlamen­tet a fölemelkedettségnek azon a fokán, amelyre ma Hazai beszédének révén jutott. Ha mindig ilyen nagyszerű be­szédek hangzanak el benne, mint Hazaié és ha mindig ilyen szeretettel hallgat­ják azokat, végleg föl fog épülni az ország. Bárcsak ne csalatkozzunk éledő reményünkben. Elfogadták az ufonqavasiatGt — A képviselőház ülése. — (Saját tudósítónktól.) Úgyszólván egy­akarattal, szokatlan lelkesedés közepette szavazta, meg ma a képviselőház az ujoncozásról szóló törvényjavaslatot. Olyan külsőségekkel történt ez, aminők talán még elő sem fordultak a magyar parla­mentben. Hazai Samu, a népszerű, nagy­talentumu honvédelmi miniszter mondott nagy, tartalmas beszédet és annak hatása alatt az egész képviselőház, a többség és az ellenzék egyaránt a miniszter köré csopor­tosult és lelkesen ünnepelte. Hazai után Ap­ponyi Albert gróf emelkedett szólásra, is­mertette a Kossuth-párt álláspontját, de ki­jelentette, hogy a honvédelmi miniszter he­amelyek mindeddig fölöttébb ismeretlenek maradtak a? emberiség történetében: krétát evett, sáfrányos vizet ivott, vagy komor eltökéléssel hajtott föl egy félpohárnyi gyu­faoldatot. De ez a gyufaoldat nem igen volt alkalmas arra, hogy egy kétségbeesett lel­ket az ő földi szenvedéseitől megszabadít­son; mert a Katáék házában aranyért se lehetett mást találni, mint svéd gyújtót s igy Kata asszony egy-egy könnyű rosszul­lét árán megszabadult ballépése következ­ményeitől . . . így csörgedezett tova a fiatal házasok idillje, miközben Ferenc ur ugy megszokta lassankint a felesége öngyilkossági kísér­leteit, mint más férfi a migrént és az elsó­zott husievest. És igy történt, hogy a ta­pasztalt férj utóbb nem is igen ijedt meg a búcsúzkodó levelektől; és mikor Julcsa ké­sőbb a kaszinóban megjelent, a gonosz Fe­renc igy szólott partnereihez: — Bemondom a visszavonhatatlan meste­reket .. . . A Kata asszony cinikus férje azonban utóbb mégis megunta a halállal való kacér­kodást és égy napon fölkereste az anyósát, egy kövér és tapasztalatokban bővelkedő asszonyságot. Szukováthynémosolyogva hall­gatta végig a veje panaszát, aztán derül­ten megmártogatta a kiflijét a zamatos; gő­zölgő kávéban. — Ojjé) — mondta evés közben, r— ojjé, ne féljen attól, hogy a lusta Kata öngyilkos lesz... Sokkal is jobb szereti az életét, semhogy egykönnyen megválnék tőle . . . Előbb meghiszem, hogy a cirmos cicám megöli magát, minthogy a nyalánk Kata ilyet tenne Mikor Ferenc ur utóbb dühösen kikelt a lyéről ritkán lehet hallani olyan okos be­szédet, mint a mai volt. Az ujoncjavaslat megszavazásával az eksz­leksz-állapotot végleg megszűntnek tekinthet­jük. Az ország minden részében megtörtén­tek már az előkészületek a sorozásra, amely augusztus elsejétől szeptember harminc­egyedikéig fog tartani. A javaslat részletes letárgyalása után egyébként a képviselőház áttért a román kereskedelmi szerződés tár­gyalására. Pap Géza előadó ajánlása után Károlyi Mihály gróf szólalt föl a javaslat­hoz. Tudósításunk itt következik : Elnöki előterjesztések. Berzeviczy Albert elnök az ülés megnyitása és a mult ülés jegyzökönyvének hitelesítése után bemutatta Láng Lajos levelét, amelybén jelenti, hogy verseci mandátumáról lemond. A kerületben legközelebb kiirják az uj választást. Kapotsffy Jenő és Cserny Károly hat-hatheti szabadságot kérnek. Megadatik. Zsilinszky Mihály, Földes Béla, Kelemen Samu, Zuboly Sándor és Thaly Ferenc képvi­selők mandátumai végleg igazoltatnak. Elnök jelenti, hogy a mult országgyűlésről két elintézetlen akta maradt. Az egyik a fő­rendiház átirata, amelyben házhatározattal til­takozik az 1910. évi január huszonhetediki ki­rályi leirat késedelmes átutalása miatt. A mult képviselőház elhatározta az átirat kinyomatá­sát és napirendre tűzését, erre azonban aHáz­föloszlatás miatt nem került a sor. Elhatároz­zák az átirat újbóli kinyomatását és az igaz­ságügyi bizottság elé való terjesztését. A má­sik akta a királyi kincstái'i jogügyi igazgató­ság 1909 julius tizediki átirata, melyben utasí­tást kér arra nézve, hogy a Csávossy Béla volt háznagy ellen megindított pörös eljárást folytassa-e vagy sem. Az előző országgyűlés nem határozhatott efölött. Most újból kinyo­matják az átiratot és az igazságügyi bizottság elé utalják. Szinnyei Merse Félix jegyző jelenti, hogy az inditványkönyvbe ujabb bejegyzés nem történt, az interpellációs könyvbe pedig az alábbi há­rom interpelláció jegyeztetett be: 1. Lovászy Márton: Zemplén vármegye főis­pánjának választási visszaélései tárgyában a belügyminiszterhez.. 2. Szabó István (nagyatádi): Az elemi iskolai tanitók nyugdíjaztatása tárgyában kiadott 61.956. számú rendelet ügyében a kultuszmi­niszterhez. 3. Pajzs Gyula: A közegészségügyi törvény módositásáról szóló 1908 : LXXI. t.-c. 26. §-ának •végrehajtása tárgyában a belügyminiszterhez. Az interpellációkra félkét órakor tér át a házasélet örökös izgalmai ellen, az öreg asszonyság jóravaló tanácsot adott neki: — Akarja, hogy a felesége meggyógyuljon ? — Már hogy a sárga ördögbe ne akar­nám ? Hiszen ha igy megy, két hónap múlva én lövöm magam fejbe ... — Lássa, most végre helyes uton van. Katát csak egy dologgal gyógyíthatja ki a mániájából és ez az egy ... — Ez az egy ? — ismételte Ferenc ur iz­gatottan. — Ha maga követ el öngyilkossági kísér­letet ... Ferenc ur megölelte az anyósát (hiába rázod a fejed, nyájas olvasó, ez történeti tény), este pedig, mikor a vacsorát, behoz­ták, hidegen és misztikusan mosolygott. Hogy miért mosolygott, azt csak a bölcs Gondviselés tudja, de annyi bizonyos, hogy másnap délután félőt táján egy fuldokló asz­szonyi alak rohant végig a belváros utcáin. A fuldokló alak nem volt más, mint Kata asszony, aki egyébként igen csinosan nézett ki ezüsthimzéses szürke ruhájában . . . Kata asszony ugyanis kora délután láto­gatóba ment egy hajós-utcai barátnőjéhez. Jókedvű volt és nagyon kicsipte magát, aminek okát igen fontos körülményekben kell keresni: Julcsa, aki két hét előtt fölmondott, az utolsó. pillanatban vissza­vonta elhatározását és Mari, aki Kata asz­szonytól egy elviselt blúzt kapott aján­dékba, takarításkor könyezve jelentette ki, hogy férjhez meneteléig nem hagyja el úr­nőjét ... A két fiatal asszony vig csevegés közt majszolta az ebédlőben a Kugler-süte­ményeket, mikor az előszoba ajtaján bal­jóslatú élességgel szólalt meg a villamos csengetyü ... Ház. Mielőtt megkezdenék a napirend tárgya­lását, a házszabályokhoz Benedek János kér szót. Kifogást emel az ellen, hogy az eddigi szokás figyelmen kivül hagyásával a határozati javaslatok nem nyo­matnak ki teljes szövegükben, mint ez Bakonyi Samunak tegnap, az ülés végén beterjesztett ama határozati javaslatával történt, melyben ez az önálló hadsereg fölállítását követeli. Elnök: A javaslat azért nem nyomatott ki, mert rövid, könnyen megérthető és előrevár­hatólag gyorsan elintézhető javaslatokkal szem­ben eddig is ez volt a gyakorlat, meg lévén ezek örökítve a jegyzőkönyvben és a naplóban. Benedek János: Ragaszkodik előző fölszólalá­sához és kéri a napirenden levő javaslatok ál­landó kinyomatását. Az elnök ezt megígéri. Ezután harmadik olvasásban is elfogadják az indemnitásról szóló törvényjavaslatot. Következik a napirend értelmében az újonc­javaslat tárgyalása. Az ujoncjavaslat. Haller István (néppárti) pártja nevében el­fogadja a javaslatot. Kivánja azonban a had­sereg körében a mezőgazdasági oktatás kiter­jesztését. Ezzel közelebb fűznék a hadsereget a társadalomhoz, mint ezt olasz és francia pél­dák mutatják. Másik kérése a fegyvergyakor­latokra behívott tartalékosok és póttartalékosok gyámoltalan családtagjainak segítése. Rend­szerint nyáron hivják be a tartalékosokat, ami végtelen kára nemcsak a földmiveléssel foglalkozó országnak, hanem az ipari munkás­ságnak is. \ A honvédelmi tárca keretében e célra két és félmillió korona lenne fölveendő a hadmentes­ségi dijakból. Ezzel kapcsolatban kiterjeszkedik a hadmentességi adó reformjára, illetőleg progresszivitásának teljesebb keresztülvitelére. Végül a kétéves katonai szolgálat mielőbbi megvalósítását sürgeti, az utóbb elhangzott kedvezőtlen nyilatkozatokkal szemben, de az ujonclétszám fölemelésének kizárásával. Hazai beszéde. Hazai Samu honvédelmi miniszter: Az ellen­zék a vita során az önálló hadsereget követeli, programjához és elveihez híven. Az európai hadseregek nagy koncertjében azonban a mon­archia hadereje csak mai formájában érvénye­sülhet. Majd ha rákerül a sor a hadsereg meg­ajánlásáról szóló törvény reformjára, lesz alka­lom arra is, hogy az önálló hadseregről beszél­jünk. Polémizál azokkal a beszédekkel, amelyek az ujonctörvény megajánlását vér- és pénzáldozat­— Csak nem a férjem ! — szólt a Kata barátnője aggódva. A következő pillanatban kiderült a csön­getés oka: Julcsa egy lepecsételt levelet hozott vizitelő asszonyának. Kata megismerte a férje irását és egyszerre aggasztóan el­sápadt ... Mi történhetett Ferenc úrral, hogy levelet ir? A töprenkedésre azonban nem igen jutott sok ideje, mert a borítékot lázasan föltépte. A levél szórói-szóra igy hangzott: „Drága cicuskám, mire e sorokat olvasod, én örökre bucsut mondtam a földieknek... Minek éljek tovább, ha létezésemnek nincs célja? ... E siralom völgye keserves Golgotha volt nekem, mert rosszindulatú, kegyetlen csillagzat alatt születtem ... Nyugodj meg hát a bus gondolatban és szentelj egy kö­nyet emlékemnek; bizonyára találsz még olyan férfiura, aki lelkedet és ifjúságodat megérti... Édes virágszálam, ne haragudj rám, de ennek igy kell lenni; meghalok, mert úgyis jól tudom, hogy gyűlölsz. Nem is mentege­tőzöm, mert igazad van ; én egy rossz, könnyelmű, haszontalan és szívtelen ur va­gyok, aki három év óta mindegyre csak azon töröm a fejemet, mint tudnám meg­szomoritani azt a drága lényt, aki engem az egész világon a legjobban szeret. Isten veled, aranyosom, szentelj egy könyet em­lékemnek ; s ha a második férj oldalán bol­dogabb fogsz lenni, mint én mellettem (mert remélem, hogy nem mégy férjhez ahoz az ösztövér Gedeon hadnagyhoz, jusson eszedbe, hogy utolsó percemben mégis csak reád gondoltam. Pá, drága életeim, pá, sirass meg és feledd el azt a gonosz embert, aki életedet annyiszor megkeserítette.

Next

/
Oldalképek
Tartalom